Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість


НазваПро затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Сторінка9/9
Дата21.06.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЖУРНАЛ
обліку рішень про анулювання реєстрації
платників податку на додану вартість*


__________________________________________
(юридичних або фізичних осіб)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Дата |Податковий|Індивідуальний|Найменування| Номер та | Номер та | Дата | Підстава | Дата | Спосіб та | Причина |

|рішення|затвердження| номер / | податковий | або |дата початку|серія бланка|реєстрації| для |анулювання| дата |неможливості|

| | рішення | номер та |номер платника| прізвище, | дії |Свідоцтва / |платником |анулювання|реєстрації| отримання | вручення |

| | | серія | | ім'я та по |Свідоцтва / |Спеціального| ПДВ |реєстрації| | примірника | примірника |

| | |паспорта**| | батькові |Спеціального| свідоцтва | | платника | | рішення | рішення |

| | | | | платника | свідоцтва | | | ПДВ | | платником |платнику та |

| | | | | | | | | | |(поштою або | дата |

| | | | | | | | | | |під розписку| складання |

| | | | | | | | | | |платника чи |відповідної |

| | | | | | | | | | |Представника| довідки |

| | | | | | | | | | | платника) | |

|-------+------------+----------+--------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|-------+------------+----------+--------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|

| | | | | | | | | | | | |

|-------+------------+----------+--------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|

| | | | | | | | | | | | |

|-------+------------+----------+--------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|

| | | | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних
осіб.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це податковий орган і мають
відмітку у паспорті.

Додаток 8
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 1-РС

ЗАЯВА
про реєстрацію сільськогосподарського
( zd369-11 )


{ Нову редакцію Додатку 8 див. в Наказі Міністерства фінансів
N 144 ( zb319-12 ) від 10.02.2012 }Додаток 9
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 2-РС

СВІДОЦТВО
про реєстрацію сільськогосподарського підприємства
як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість
( zc319-12 )


{ Нову редакцію Додатку 9 див. в Наказі Міністерства фінансів
N 144 ( zc319-12 ) від 10.02.2012 }Додаток 10
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 3-РС

ЗАЯВА
сільськогосподарського підприємства про зняття
з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму
оподаткування податком на додану вартість
( ze369-11 )


{ Зміни до Додатку 10 див. в Наказі Міністерства фінансів N 144
( z0319-12 ) від 10.02.2012 }Додаток 11
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 6-РРС
"__" ____________ 20__ року N _____
(заповнюється у разі направлення
платнику примірника рішення поштою)

РІШЕННЯ N ___________
про виключення сільськогосподарського підприємства
з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування

_________________________________________________________________
(найменування платника)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження платника)
Дата державної реєстрації підприємства "__" __________ 20__ року,
індивідуальний податковий номер ________________________________,
Спеціальне свідоцтво N ________, на бланку ф. N ______, серія ___
N ________, видане ______________________________________________
(найменування податкового органу,
що видав Спеціальне свідоцтво)
-----------------------------------------------------------------------

Дата реєстрації | Дата реєстрації | Дата початку дії

платником податку |суб'єктом спеціального | Спеціального свідоцтва

на додану вартість | режиму оподаткування |

"__" _______ ___ року |"__" _______ 20__ року | "__" _______ 20__ року
Виключний перелік видів діяльності сільськогосподарського
підприємства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу
------------------------------------------------------------------

|Номер підпункту| Назва виду економічної діяльності відповідно |

|пункту 209.17 | до номера підпункту (у дужках вказується код |

|статті 209 роз-| КВЕД із зазначенням класифікатора "КВЕД-2010 |

|ділу V Кодексу | ( vb457609-10 )" або "КВЕД-2005 |

|( 2755-17 ) | ( va375202-05 )") |

|---------------+------------------------------------------------|

| | |

|---------------+------------------------------------------------|

| | |

|---------------+------------------------------------------------|

| | |

------------------------------------------------------------------
Складене комісією, створеною відповідно до розпорядження

_________________________________

_________________________________ від "__" _______ 20__ року N __
(найменування податкового органу)
Аркуш 1
Лицьовий бік
Продовження рішення N ___________
про виключення сільськогосподарського підприємства
з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
Комісією встановлено:
За даними ___________________________________________________
(документ / документи, який / які підтверджує /
підтверджують наявність підстав для виключення з реєстру)
_________________________________________________________________
сільськогосподарське підприємство протягом ______________________

_________________________________________________________________
(12 послідовних звітних податкових періодів або звітного
податкового періоду (місяця) для новоствореного
підприємства (зазначити період або місяць))
мало сукупну вартість поставок всіх товарів (послуг) ___ гривень,
у тому числі несільськогосподарських товарів (послуг) __ гривень,
що становить _____ відсотків та перевищує 25 відсотків вартості
всіх поставлених товарів (послуг).
Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як
суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану
вартість за ф. N 1-РС подана сільськогосподарським підприємством
до податкового органу "___" ____________ 20___ року.
Заява про зняття сільськогосподарського підприємства
з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість за ф. N 3-РС подана
сільськогосподарським підприємством до податкового органу
"___" _________________________ 20___ року.
(вказати дату або зазначити "не подана")
Причини зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму
оподаткування та/або реєстрації як платника податку на додану
вартість на загальних підставах _________________________________

_________________________________________________________________
(якщо заява була подана, то вказати причину згідно із заявою)
Перше число місяця, в якому було допущено перевищення,
"__" ____________ 20___ року.
Висновок комісії:
Перелічені документи є підставою для ________________________

_________________________________________________________________
(виключення підприємства з реєстру суб'єктів спеціального
режиму оподаткування / проведення коригування дати,
з якої підприємство вважається платником податку
на загальних підставах)
у зв'язку з _____________________________________________________
(підстава для виключення або коригування)
та відповідно до ________________________________________________
(підпункт, пункт, стаття
та назва законодавчого акта)
Днем прийняття рішення про виключення та датою виключення є
дата підписання цього рішення керівником податкового органу.
Дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається
платником податку на загальних підставах, "__" _______ 20__ року.
Рішення складене "__" ______ 20___ року у двох примірниках:
перший - в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом
із копіями документів, що стали підставою для виключення з
реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування; другий -
платнику податків.
На підставі цього рішення податкового органу проведені
анулювання Спеціального свідоцтва та реєстрація
сільськогосподарського підприємства як платника податку на додану
вартість на загальних умовах із формуванням нового Свідоцтва за
процедурами перереєстрації. Платник податку зобов'язаний
повернути податковому органу Спеціальне свідоцтво та всі його
засвідчені копії. Податковий орган видає сільськогосподарському
підприємству Свідоцтво лише в обмін на оригінал та всі завірені
копії Спеціального свідоцтва, яке було анульоване.
Керівник податкового органу
_____________________________ ________ "__" _________ 20__ року
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (дата)
М.П.
Аркуш 2
Сторінка 1
Зворотний бік
Заповнюється тільки на примірнику рішення, що залишається в
податковому органі
Голова комісії
__________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Підписи членів комісії:
__________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
=================================================================
Спосіб вручення примірника рішення платнику _________________

_________________________________________________________________
(поштою або під розписку платника податків
чи Представника платника)
Примірник рішення одержав(ла) _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
"__" ____________ 20__ року. _____________________
(підпис)
=================================================================
Платник ПДВ виключений із реєстру "__" ___________ 20__ року.
_________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові інспектора,
відповідального за ведення Реєстру)
Аркуш 2
Сторінка 2
{ Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 144 ( z0319-12 ) від 10.02.2012 }Додаток 12
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 6-РЖС

ЖУРНАЛ
обліку рішень про виключення сільськогосподарських
підприємств із реєстру суб'єктів спеціального
режиму оподаткування------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Дата | Код |Індивідуальний|Найменування| Дата | Дата | Номер та | Номер та |Підстава для | Дата | Спосіб та | Причина |

|рішення|затвердження|ЄДРПОУ| податковий | |реєстрації| реєстрації |дата видачі |серія бланка|виключення з |виключення з | дата |неможливості|

| | рішення | | номер | |платником | суб'єктом |Спеціального|Спеціального| реєстру | реєстру | отримання | вручення |

| | | | | |податку на|спеціального | свідоцтва | свідоцтва | суб'єктів | суб'єктів | примірника | примірника |

| | | | | | додану | режиму | | |спеціального |спеціального | рішення | рішення |

| | | | | | вартість |оподаткування| | | режиму | режиму | платником |платнику та |

| | | | | | | | | |оподаткування|оподаткування|(поштою або | дата |

| | | | | | | | | | | |під розписку| складання |

| | | | | | | | | | | |платника чи |відповідної |

| | | | | | | | | | | |Представника| довідки |

| | | | | | | | | | | | платника) | |

|-------+------------+------+--------------+------------+----------+-------------+------------+------------+-------------+-------------+------------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|-------+------------+------+--------------+------------+----------+-------------+------------+------------+-------------+-------------+------------+------------|

| | | | | | | | | | | | | |

|-------+------------+------+--------------+------------+----------+-------------+------------+------------+-------------+-------------+------------+------------|

| | | | | | | | | | | | | |

|-------+------------+------+--------------+------------+----------+-------------+------------+------------+-------------+-------------+------------+------------|

| | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість
Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 12 січня 2011 р. №11 Київ
Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках,...
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 30 липня 2012р за №1287/21599...
При сплаті платежів до бюджету, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні коштів, помилково або...
До Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Розрахунок коригування сум ПДВ
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка