Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість


НазваПро затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Сторінка8/9
Дата21.06.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку на додану вартість
( za369-11 )


{ Нову редакцію Додатку 1 див. в Наказах Міністерства фінансів
N 144 ( za319-12 ) від 10.02.2012, N 1144 ( za157-12 ) від
06.11.2012 }Додаток 2
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 2-ПДВ

(Державний
Герб
України)


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ


СВІДОЦТВО N _________ НБ N 000000
про реєстрацію платника податку
на додану вартість

Індивідуальний податковий номер _____________________________
Найменування (для платника, відповідального за утримання та
внесення ПДВ до бюджету під час виконання договору про спільну
діяльність / договору управління майном / угоди про розподіл
продукції, доповнюється його кодом ЄДРПОУ та словами
"відповідальний за утримання та внесення ПДВ до
бюджету під час виконання договору про спільну діяльність /
договору управління майном / угоди про розподіл продукції") або
прізвище, ім'я та по батькові
платника ________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) платника ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Найменування податкового органу, що видав Свідоцтво _________

_________________________________________________________________
Дата реєстрації платником податку на додану вартість

"__" _________ 20__ року.
Дата початку дії Свідоцтва "__" _____________ 20__ року.
_______________________________________ ____________________
(керівник податкового органу) (підпис)
М.П.
======================== лінія відрізу ==========================
Корінець Форма N 2-ПДВ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО N _________ НБ N 000000
про реєстрацію платника податку
на додану вартість
Індивідуальний податковий номер _____________________________

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та
місцезнаходження (місце проживання) платника ____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Дата реєстрації платником податку на додану вартість

"___" ____________ 20__ року.
Дата початку дії Свідоцтва "__" ___________ 20__ року.
Спосіб вручення Свідоцтва* __________________________________
(направлено поштою /
видано платнику податків)
"__" ____________ 20___ року.
Свідоцтво одержав(ла)** ___________________________ ________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_______________
* До цього корінця мають бути додані: у разі отримання
Свідоцтва за довіреністю - така довіреність; у разі направлення
Свідоцтва поштою - поштове повідомлення про вручення відповідного
листа платнику податків чи Представнику платника.

** У разі направлення Свідоцтва поштою не заповнюється.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1144 ( z2157-12 ) від 06.11.2012 }Додаток 3
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 2-РК

ЗАЯВА
про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію
платника податку на додану вартість
( zb369-11 )Додаток 4
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 2-РЖ

ЖУРНАЛ
реєстрації платників податку на додану вартість*


________________________________________________
(юридичних або фізичних осіб)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Дата |Податковий|Найменування| Результат |Індивідуальний| Номер | Номер та | Дата |Дата початку| Спосіб та | Кількість |

|реєстрації|реєстрації| номер / | або |розгляду заяви | податковий |Свідоцтва / |серія бланка|реєстрації| дії | дата |засвідчених |

| заяви | заяви | номер та | прізвище, |(зареєстровано,|номер платника|Спеціального|Свідоцтва / |платником |Свідоцтва / | отримання | копій |

| | | серія | ім'я та по | відмовлено в | | свідоцтва |Спеціального| податку |Спеціального|Свідоцтва / |Свідоцтва / |

| | |паспорта**| батькові | реєстрації, | | | свідоцтва | | свідоцтва |Спеціального|Спеціального|

| | | | платника | запропоновано | | | | | | свідоцтва |свідоцтва та|

| | | | | подати нову | | | | | | платником | дата їх |

| | | | | заяву) | | | | | |(поштою або |засвідчення |

| | | | | | | | | | |під розписку| |

| | | | | | | | | | |платника чи | |

| | | | | | | | | | |Представника| |

| | | | | | | | | | | платника) | |

|----------+----------+----------+------------+---------------+--------------+------------+------------+----------+------------+------------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|----------+----------+----------+------------+---------------+--------------+------------+------------+----------+------------+------------+------------|

| | | | | | | | | | | | |

|----------+----------+----------+------------+---------------+--------------+------------+------------+----------+------------+------------+------------|

| | | | | | | | | | | | |

|----------+----------+----------+------------+---------------+--------------+------------+------------+----------+------------+------------+------------|

| | | | | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних
осіб.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це податковий орган і мають
відмітку у паспорті.

Додаток 5
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 3-ПДВ

ЗАЯВА
про анулювання реєстрації
платника податку на додану вартість
( zc369-11 )


{ Зміни до Додатку 5 див. в Наказі Міністерства фінансів N 144
( z0319-12 ) від 10.02.2012; нову редакцію Додатку 5 див. в Наказі
Міністерства фінансів N 1144 ( zb157-12 ) від 06.11.2012 }Додаток 6
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 6-РПДВ
"__" ___________ 20__ року N _________
(заповнюється у разі направлення
платнику примірника рішення поштою)

РІШЕННЯ N ___________
про анулювання реєстрації платника
податку на додану вартість

_________________________________________________________________
(найменування платника або прізвище, ім'я,
по батькові для фізичних осіб - підприємців)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження платника або місце проживання
для фізичних осіб - підприємців)
зареєстрованого ________________________________________________,
(підпункт, пункт, стаття та назва законодавчого акта
та причина реєстрації платником податку)
індивідуальний податковий номер ________________________________,
Свідоцтво / Спеціальне свідоцтво N _____________________________,
(непотрібне закреслити)
дата початку дії "__" __________ ____ року на бланку ф. N ______,
серія _____ N ___________,
дата реєстрації платником ПДВ "___" _____________ _____ року.
_________________________________________________________________
(найменування податкового органу, що видав

Свідоцтво / Спеціальне свідоцтво (непотрібне закреслити))
Складене комісією, створеною відповідно до розпорядження ____

_________________________________ від "__" ______ 20__ року N ___
(найменування податкового органу)
Комісією встановлено:
1. Платник __________________________________________________
(подія, яка є підставою для анулювання реєстрації
платника ПДВ)
_____________________________________________________________, що
підтверджено ____________________________________________________

_________________________________________________________________
(документ, який підтверджує наявність підстав для анулювання
реєстрації платника ПДВ)
від "___" ____________ ____ року N ____________.
2. Платник ___________________ податкові декларації з податку
(подає та/або не подає)
на додану вартість протягом періоду з ___________ до ____________
з показниками, які свідчать про _________________________________
(наявність, відсутність)
постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування
податкового зобов'язання чи податкового кредиту, та має за
останні 12 календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій __

________________________________________________________ гривень.
Аркуш 1
Лицьовий бік
Продовження рішення N ___________
про анулювання реєстрації платника податку
на додану вартість
3. Розмір податкової заборгованості з ПДВ на дату складання
рішення __________ гривень.
4. Факт відсутності чи неможливість установити
місцезнаходження (місце проживання для фізичних осіб):
підтверджено повідомленням N ___________ від "___" ___________
(дані податкової міліції)
20___ року.

5. Ліквідатор __________________ про використання Свідоцтва /
(не повідомляв, повідомляв)
Спеціального свідоцтва (непотрібне закреслити) при проведенні
ліквідаційної процедури. Свідоцтво / Спеціальне свідоцтво
(непотрібне закреслити) ______________________________________ на
(перереєстроване, не перереєстроване)
ліквідатора (ліквідаційну комісію).
6. На Свідоцтві / Спеціальному свідоцтві (непотрібне
закреслити) визначений термін його дії до "___" _____ 20___ року.
Висновок комісії:
Перелічені документи є підставою для анулювання реєстрації
платника податку на додану вартість, реквізити якого вказано
вище, у зв'язку з _______________________________________________

_________________________________________________________________
та відповідно до ________________________________________________
(підпункт, пункт, стаття та назва законодавчого акта)
Днем прийняття рішення про анулювання реєстрації є дата його
підписання керівником податкового органу.
Датою анулювання реєстрації є _______________________________
(дата затвердження рішення
або інша дата (указати))
Рішення складене "___" ____________ 20__ року у двох
примірниках: перший - в облікову справу платника (реєстраційну
частину) разом із копіями документів, що стали підставою для
анулювання реєстрації; другий - платнику податків.
Платник податку зобов'язаний повернути податковому органу
Свідоцтво / Спеціальне свідоцтво (непотрібне закреслити) та всі
його засвідчені копії разом із супровідним листом протягом 20
календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання.
Керівник податкового органу
_____________________________ ________ "__" _________ 20__ року
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (дата)
М.П.
Аркуш 2
Сторінка 1
Зворотний бік
Заповнюється тільки на примірнику рішення, що залишається в
податковому органі
Голова комісії
__________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Підписи членів комісії:
__________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
=================================================================
Спосіб вручення примірника рішення платнику _____________________

_________________________________________________________________
(поштою або під розписку платника податків
чи Представника платника)
Примірник рішення одержав(ла) ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
"___" ___________ 20___ року __________________
(підпис)
=================================================================
Платник ПДВ виключений із Реєстру "___" _____________ _____ року
_________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові інспектора,
відповідального за ведення Реєстру)
Аркуш 2
Сторінка 2

Додаток 7
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
Форма N 6-РЖ

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства
Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість
Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 12 січня 2011 р. №11 Київ
Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках,...
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 30 липня 2012р за №1287/21599...
При сплаті платежів до бюджету, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні коштів, помилково або...
До Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість
Розрахунок коригування сум ПДВ
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка