Тема: Предмет, структура, завдання й методи досліджень в юридичній психології


Скачати 96.89 Kb.
НазваТема: Предмет, структура, завдання й методи досліджень в юридичній психології
Дата16.03.2013
Розмір96.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Семінарське заняття № 1

Тема: Предмет, структура, завдання й методи досліджень в юридичній психології

 1. Становлення юридичної науки як науки. Її предмет, структура й основні завдання.

 2. Аналіз становлення зарубіжної юридичної психології.

 3. Основні етапи розвитку вітчизняної юридичної психології.

 4. Методологічні принципи та методи досліджень у сучасній юридичній психології.

Ключові слова

Юридична психологія, метод спостереження (інтроспекція), метод бесіди, метод експерименту (законодавчий, природний, лабораторний, формуючий), анкетний метод, біографічний метод, метод аналізу продуктів діяльності людини, метод психологічного аналізу документів.

Рекомендована література

 1. Васильєв В. Л. Юридическая психология. — Л., 1974.

 2. Васильєв В. Л. Юридическая психология. — СПб., 1997.

 3. Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии. — М., 1997.

 4. Костицкий М. В. Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические проблемы. — К., 1990.

 5. Столяренко А. М. Проблемы и пути развития юридической психологии // Психологический журнал. — 1968. — Т. 9. — № 5.

 6. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. — М., 1995.

 7. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология: теоретические аспекты, практическое применение. — М., 1996.

 8. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. — М., 1998.

 9. Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии: Теоретические проблемы развития психологической науки. — М., 1974.


9Семінарське заняття № 2


Тема: Поняття правової соціалізації. Дефекти правової соціалізації

 1. Сутність правової соціалізації, її структура й основні шляхи її засвоєння.

 2. Поняття дефектів правової соціалізації.

 3. Криміногенність дефектів правової соціалізації в родині і в школі.

 4. Стихійні неформальні групи підлітків і дефекти правової соціалізації.

 5. Поняття психологічних умов ефективності правових норм.

Ключові слова

Правова соціалізація, дефекти правової соціалізації, кримінальна, аморальна, проблемна, неповна, псевдоблагополучна родина, дефініція, ідентифікація, емпатія ( проекція та інтроекція), мікро- і макро- соціальні й особистісні умови ефективності правових норм, конформісти, нонконформісти, легалістська, опортуністична й примусова поведінка.

Рекомендована література

 1. Васильєв В. Л. Юридическая психология. — СПб., 1997.

 2. Кудрявцев В. Н. Закон, поступок и ответственность. — М., 1986.

 3. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. — М.,1982.

 4. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. — М., 1989.

 5. Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности. — К., 1985.

 6. Ратинов А. Р., Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступное поведение. — Красноярск, 1988.

 7. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. — М., 1998.


10Семінарське заняття № З


Тема: Поняття психології злочинної поведінки і психології злочинних груп

 1. Поняття психологічних типів злочинців та психологічні особливості особи злочинця.

 2. Відчуження та тривожність як психологічні передумови злочинної поведінки.

 3. Мотиви злочинної поведінки.

 4. Класифікація злочинних груп, їх функціональна характеристика.

 5. Психологія злочинності неповнолітніх.

Ключові слова

Відчуження особистості, занепокоєння, мотиви самоутвердження (статусні), захисні, заміщуючі, ігрові мотиви, мотиви самовиправдан- ня, проста, структурна, організована злочинність, угруповання, “команда”, “громада”, бандитське формування, класична банда, спеціалізована банда, злочинна організація, мафія, злочинні традиції й звичаї, регулятивний, атрибутивний й емоційний елементи кримінальних традицій.

Рекомендована література

 1. Гульдан В. В. Мотивация преступного поведения психопатических личностей. — Криминальная мотивация. — М., 1986.

 2. Гуров А. И. Профессиональная преступность, прошлое и современность. — М., 1990.

 3. Долгова А. И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. — М., 1981.

 4. Зорин Г. А., Танкевич О. В. Криминалистическая характеристика транснациональных преступных групп. — Гродно, 1997.

 5. Игошев К. Е. Типология личности и мотивация преступного поведения. — Горький, 1974.

 6. Личность преступника / Под ред. Б. С. Волкова. — Казань, 1972.

 7. Козлов Ю. Г., Слинько М. И. Организованная преступность: структура и функции // Изучение организованной преступности: российско-американский опыт. — М., 1997.

 8. Лебедев В. И. Личность в эсктремальных условиях. — М., 1989.

 9. Механизм преступного поведения. — М., 1981.

 10. Пирожков В. Ф. Законы преступного мира молодежи. — М., 1992.


11

 1. Познышев С. В. Криминальная психология. — М., 1926.

 2. Ратинов А. Р. Психологическое изучение личности преступника. — М., 1982.

 3. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология: теоретические аспекты, практическое применение. — М., 1996.

 4. Шиханцов Г. Г. Социально-психологические причины преступности несовершеннолетних. — Гродно, 1983.


Семінарське заняття № 4

Тема: Психологічні характеристики слідчої діяльності

 1. Багатосторонність, екстремальність, конфліктність професійної слідчої діяльності.

 2. Психологічні особливості й формування професійних якостей слідчого.

 3. Професійна деформація особистості слідчого та шляхи її подолання.

 4. Психологія допиту, очної ставки, обшуку, огляду місця події та слідчо-оперативних заходів.

Ключові слова

Соціальна, пошукова, реконструктивна, засвідчувальна, комунікативна, організаторська діяльність, стрес-фактори (фізичні й емоційні), деформація особистості, конфлікт, “правовий нігілізм”, допит, злочинне інсценування.

Рекомендована література

 1. Ароцкер Л. Е. Тактика и этика судебного допроса. — М., 1969.

 2. Баев О. Я. Тактика следственных действий. — Воронеж, 1995.

 3. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология: Учеб. пособие для вузов. — Харьков, 1997.

 4. Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. — М., 1976.

 5. Дулов А. В. Основы психического анализа на предварительном следствии. — М., 1973.

 6. Комаров В. С. Психологические основы очной ставки. — Харьков, 1976.

 7. Коновалова В. Е. Психология в расследовании преступлений.

 • Харьков, 1978.


12

 1. Котов Д. П. Установление следователем обстоятельств, имеющих психологическую природу. — Воронеж, 1987.

 2. Котов Д. П., Шиханцов Г.Г. Психология следователя. — Воронеж, 1977.

 3. Лившиц Е. М., Белкин P.C. Тактика следственных действий.

 • М., 1997.

 1. Липман О. Психология лжи. — Харьков, 1972.

 2. Лузгин И. М. Моделирование при расследовании преступлений. — М. 1981.

 3. Лурия А. Р. Психология в определении следов преступления.

 • М., 1926.

 1. Порубов Н. И. Научная организация труда следователя. — Минск, 1970.

 2. Порубов Н. И. Научные основы допроса. — Минск, 1979.

 3. Ратинов А. Р. Обыск и выемка. — М., 1961.

 4. Соловьев А. Б. Использование доказательств при допросе. — М., 1981.

 5. Филонов Л. Б., Давыдов В. И. Психологические приемы допроса обвиняемого // Вопросы психологии. — 1966. — № 6.

 6. Фролов Л. Б., Давыдов В. И. Психологические приемы допроса обвиняемого // Вопросы психологии. — 1966. — № 6.

 7. Центров E. Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. — М., 1988.

 8. Чуфаровский Ю. В. Психология в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. — М., 1996.

 9. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. — М., 1995.

 10. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. — М., 1998.

 11. Якушин С. Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. — Казань, 1983.

Семінарське заняття № 5 Тема: Психологічні особливості адвокатської діяльності

 1. Психологія відношень між адвокатом та підзахисним. Психічні стани обвинуваченого.

 2. Стратегія і тактика захисту по кримінальних справах.

 3. Психічні особливості взаємовідношень адвоката-захисника з прокурором, судом.

 4. Захисна промова адвоката.


13

Ключові слова

Сумісність в діяльності адвоката, фрустрація, аналітична стратегія захисту, захист, який побудовано на системі психологічних пасток для слідчого, оборонна, нейтральна, атакуюча тактика захисту, фрагменти захисної промови.

Рекомендована література

 1. Ароцкер Л. Е. Тактика и этика судебного допроса. — М., 1969.

 2. Грошевой Ю. М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве. — Харьков, 1975.

 3. Дулов А. В. Введение в судебную психологию. — М., 1970.

 4. Леонтьев А. А., Шахранович А. М., Ботов В. И. Речь в криминалистике и судебной психологии. — М., 1977.

 5. Леоненко В. В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. — К-,1981.

 6. Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Избранные произведения. — Т. 1. — М., 1959,

 7. Кони А. Ф. Свидетели на суде // Проблемы психологии. — 1909. — № 1.

 8. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. — М., 1967.

 9. Фрезе А. У. Очерки судебной психологии. — Казань, 1974.

 10. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология: теоретические аспекты, практическое применение. — М., 1996.

 11. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. — М., 1998.

 12. Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии: Теоретические проблемы развития психологической науки. — М., 1974.


Семінарське заняття № 6

Тема: Психологічні аспекти виправлення та реадаптації осуджених

 1. Методика вивчення особи і психічного впливу на осуджених в цілях їх ресоціалізації.

 2. Психічні стани осуджених, їх адаптація до умов позбавлення волі.

 3. Психічний аналіз особи і психологічного впливу на осуджених у цілях їх ресоціалізації.

 4. Психологічні механізми покарання. Функції режиму.


14

 1. Поняття процесу та основні шляхи ресоціалізації осуджених.

Ключові слова

Виправна, пенітенціарна психологія, адекватна й неадекватна адаптація, дезадаптивна поведінка, клаустрофічна, тривожно-депре- сивна, негативно-депресивна, негативно-істерична реакції, фази адаптації групи з позитивною, нейтральною, негативною направленістю, режим, функції режиму, реадаптація, ресоціалізація.

Рекомендована література

 1. Васильєв В. Л. Юридическая психология. — М., 1991.

 2. Васильєв В. Л. Юридическая психология. — СПб., 1997.

 3. Гернет М. Н. Очерки тюремной психологии // Право и жизнь.

 • 1922-23.

 1. Глоточкин А. Д., Пирожков В. Ф. Исправительно-трудовая психология. — Рязань, 1985.

 2. Донченко Е. А., Титаренко Т. М. Личность: конфликт, гармония. — К., 1989.

 3. Ковалев А. Г. Психологические основы исправления правонарушителя. — М., 1968.

 4. Пирожков В. Ф. (в соавт.) Исправительно-трудовая психология. — Рязань, 1985.

 5. Собитов Р. А. Посткриминальное поведение. — Томск, 1985.

 6. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. — М., 1998.


15


Схожі:

1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
ПИТАННЯ ДО КУРСОВОГО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
Сутність, предмет, завдання історії педагогіки як науки і навчальної дисципліни. Методи історико-педагогічних досліджень
Урок №1 Тема. Що вивчає курс “Географія материків та океанів. Джерела...
Мета: сформувати в учнів загальні уявлення про предмет та завдання курсу “Географія материків та океанів”; поглибити систему знань...
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
№1: Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи
Лекцію підготувала Тищенко Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри юридичної психології, судової медицини...
Тема Предмет, зміст і структура курсу
Модуль І. Теоретичні основи управління персоналом. Тема Предмет, зміст і структура курсу
Предмет психології ВШ, її завдання та категорії
Об’єктом психологічної науки є соціальні суб’єкти, їх діяльність, зв’язки і відношення. «Сукупність процесів побудови образу світу...
УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
1. Фізико-геогр
...
Тема „ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ Й ГОЛОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ”
Басейн Ф. В. О развитии взглядов на предмет психологии //Вопросы психологии, 1971. N4. С. 101-113
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка