О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням


НазваО. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Сторінка6/6
Дата10.12.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6

Завдання 7

Вставте, де потрібно, апостроф та м’який знак у слова.

Матір…ю, прислів…я, грав….юра, різ…бяр, завір…юха, солом…яний, пів…ягоди, пів…огірка, прип…яти, пан…с…кий, в авос…ці, бул…он.
Завдання 8

Вставте, де потрібно, пропущені літери в слова.

Полем…ка, адаж…о, кур…оз, вест…бюль, Корд…л…єри, парф…мерія, бенеф…с, конфет…і, міл…он, р…тор…ка, Ел…ада, ун…верс…тет.
Завдання 9

Перекладіть українською мовою усталені вирази.

В конечном счете, принимать участие, принимать меры, дежурный по вокзалу, получить в рассрочку, работать по совместительству.
Завдання 10

Поставте слова у форму родового відмінка однини.

Кварц, кажан, Ірак, Дунай, Каунас, документ, процес, карниз, брейк, кисень.
Варіант № 2
Завдання 1

Назвіть основні риси наукового стилю. Наведіть приклади термінів і професіоналізмів, поясніть, чим вони відрізняються.
Завдання 2

Напишіть реквізити та зразок автобіографії.
Завдання 3

Провідміняйте словосполучення Куць Віталій Олександрович.
Завдання 4

Перекладіть прізвища Головятинский, Песков, Никольский, Серёгин, Ëлкин, Андреев, Крамской українською мовою.
Завдання 5

Утворіть жіночі та чоловічі імена по батькові від імен Василь, Артем, Лука, Олексій, Лев, Борис.
Завдання 6

Поставте словосполучення Таїсія Іванівна, добродій Григоренко, пан полковник, пані Інна, друг Володимир, громадянин Ткач у форму, необхідну для звертання.
Завдання 7

Вставте, де потрібно, апостроф і м’який знак у слова.

Зор…но, під…їхати, сіл…с…кий, міл…йон, пенал…ті, луб…яний, бур…яковий, жовч…ю, воріт…ми, нян…чити, пан…щина, в табун…ці.
Завдання 8

Вставте, де потрібно, пропущені літери в слова.

Ор…єнт…р, глосар…й, ф…аско, Га…ті, тон…а, Гольфстр…м, …мпров…зац…я, д…ф…еренц…ал, брут…о, м…с…іонер, ас…рт…
Завдання 9

Перекладіть українською мовою усталені вирази.

Смещать с должности, в розницу, должностное лицо, текущий счет, сообщить по почте, высказать мнение.
Завдання 10

Поставте слова у форму родового відмінка однини.

Кілограм, Харків, курінь, інститут, вогонь, мерседес, лев, синтез, граніт, курс.
Варіант № 3
Завдання 1

Дайте визначення, що таке документ. Подайте класифікацію документів і вимоги до тексту документів.
Завдання 2

Напишіть реквізити й зразок особистого доручення від Вашого імені.
Завдання 3

Провідміняйте словосполучення Малишев Сергій Вікторович.
Завдання 4

Перекладіть прізвища Данилевский, Фёдоров, Никитин, Лановой, Писаревский, Санников, Снежинкин українською мовою.

Завдання 5

Утворіть жіночі та чоловічі імена по батькові від імен Григір, Йосип, Лук’ян, Єгор, Леонід, Валентин.
Завдання 6

Поставте словосполучення Катерина Тарасівна, добродійка Сорока, пан Борщов, панна Марина, шановний колега, Юрій Анатолійович у форму, необхідну для звертання.
Завдання 7

Вставте, де потрібно, апостроф і м’який знак у слова.

Солов…їний, верф…ю, різдв…яний, кан…йон, мудріс…т…, сілл…ю, гет…ман, повір…те, різ…бярство, від…їзд, Мар…яна, ін…ший.
Завдання 8

Вставте, де потрібно, пропущені літери в слова.

К…пар…с, магнол…я, П…кас…о, астеро…д, гам…а-промені, Вав…лон, Р…о-де-Жанейро, тер…тор…я, марок…анець, Гол…анд…я, адм…н…страц…я.
Завдання 9

Перекладіть українською мовою усталені вирази.

Делать запрос, вынести благодарность, нуждаться в помощи, по невнимательности, по собственному желанию, состоять в должности.
Завдання 10

Поставте слова у форму родового відмінка однини.

Ізраїль, доцент, пісок, деканат, дизель, досвід, університет, іноземець, вовк, футбол.
Варіант № 4
Завдання 1

Дайте визначення понять «реквізити документів», «діловодство». Назвіть реквізити, які є в Державному стандарті на оформлення документів.
Завдання 2

Напишіть реквізити й зразок розписки від Вашого імені.
Завдання 3

Провідміняйте словосполучення Зеленський Костянтин Володимирович.
Завдання 4

Перекладіть прізвища Пятаков, Хлебонасущенский, Филиппский, Белых, Заика, Рощин, Веткин українською мовою.
Завдання 5

Утворіть жіночі та чоловічі імена по батькові від імен Сава, Микола, Аркадій, Ігор, Олег, Євген.
Завдання 6

Поставте словосполучення Лілія Георгіївна, пані Зоряна, добродій Калита, громадянка Шульга, вельмишановний голова, пан директор у форму, необхідну для звертання.
Завдання 7

Вставте, де потрібно, апостроф і м’який знак у слова.

Сузір…я, п…юпітр, кон…юнктура, малюсін…ка, їж…, на суд…ні, В…ячеслав, між…ярусний, дит…ясла, на міс…ці, полум…яний, ін…женер.
Завдання 8

Вставте, де потрібно, пропущені літери в слова.

Галюц…нац…я, г…рлянда, фе…рверк, Ж…ль Верн, с…лует, С…рія, К…тай, мадон…а, беладон…а, і…м…грац…я, г…ря, к…шлак.
Завдання 9

Перекладіть українською мовою усталені вирази.

Обратиться по адресу, проживать по адресу, овладеть языком, по заказу, случилось по вине, накладывать взыскание.

Завдання 10

Поставте слова у форму родового відмінка однини.

Стіл, акт, аспірант, заєць, механізм, спорт, іспит, Єнісей, сир, висновок.
Варіант № 5
Завдання 1

Назвіть правила оформлення реквізитів у документах.
Завдання 2

Напишіть реквізити й зразок пояснювальної записки від Вашого імені про запізнення на роботу.
Завдання 3

Провідміняйте словосполучення Михайлишин Ігор Максимович.
Завдання 4

Перекладіть прізвища Босой, Потоцкий, Николаев, Белохвостиков, Киселëв, Ковалишин, Артëмов українською мовою.
Завдання 5

Утворіть жіночі та чоловічі імена по батькові від імен Артем, Микита, Віталій, Андрій, Хома, Григорій, Ілля.
Завдання 6

Поставте словосполучення Оксана Анатоліївна, громадянин Забутько, пан майор, панна Наталя, друг Віктор, Дмитро Самійлович у форму, необхідну для звертання.
Завдання 7

Вставте, де потрібно, апостроф і м’який знак у слова.

Миш...як, міл...ярд, роз...ятрити, тушш...ю, студент...с...кий, на квіт...ці, т...мяно, пів...ясеня, В...яземський, ін...жир, з...їж..., ман...чжурс...кий.
Завдання 8

Вставте, де потрібно, пропущені літери в слова.

К...пр, к...т, д...агност...ка, Ніц...а, ан...отац...я, бул...а, Атлант...да, Апол...он, Афган...стан, шас...і, Ват...кан, Гава...ї.
Завдання 9

Перекладіть українською мовою усталені вирази.

Старший по возрасту, в установленном порядке, по служебным делам, по усмотрению, задолженность по процентам, приносить доход.
Завдання 10

Поставте слова у форму родового відмінка однини.

Донець, дуб, бакалавр, шедевр, коридор, верстат, алюміній, Іран, мед, міліметр.
5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
5.1. Основна література до курсу
1. Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: АртЕк, 1999. – 192 с.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: АСК, 1998. – 174 с.

3. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні: Навч. посібник. – К.: Міжнародна агенція «Bee Lone», 2004. – 336 с.

4. Ділова українська мова: Навч. посібник / За ред. О.Д. Горбула. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2001. – 226 с.

5. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.

6. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2006. – 352 с.

7. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 496 с.

8. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.

9. Паламар Л.М., Кацавець І.М. Українське ділове мовлення. – К.: Либідь, 1997. – 296 с.

10. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень / М.Д. Гінзбург, І.О. Требульова та ін. – 2-ге вид., доп. і випр. – К.: Фірма «Інкос», 2007. – 672 с.

11. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М.Сюта. – 2-ге вид., доп. і випр. – К.: Довіра, 1999. – 507 с.

12. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища школа, 1997. – 270 с.
5.2. Додаткова література до курсу
1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 254 с.

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

4. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

5. Нелюба А. Сучасна українська ділова мова: Зб. вправ і матеріалів. – Х.: Рубікон, 1994. – 48 с.

6. Непийвода А. Сам собі редактор. Порадник з української мови. – К., 1996. – 260 с.

7. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

8. Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей. – К.: Вид. центр “Просвіта”, 2001. – 204 с.

9. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства імені О.О. Потебні; Інститут української мови. – 4-те вид., випр. й доп. – К. Наук. думка, 1993. – 240 с.
5.3. Словники
1. Вирган І.О., Пилинська М.М. Російсько-український словник сталих виразів. – Х.: Прапор, 2002. – 864 с.

2. Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К.: Наук. думка, 2001. – 640 с.

3. Калашник В.С., Колоїз Ж.В. Українсько-російські синтаксичні паралелі: Труднощі перекладу. – Х.: Прапор, 2003. – 112 с.

4. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Словник фразеологічних синонімів / За ред. В.О. Винника. – К.: Рад. шк., 1988. – 200 с.

5. Новий тлумачний словник української мови / Уклад.: В.Яременко, О.Сліпушко. – 2-ге вид., випр. – К.: Аконіт, 2006. – Т. 1 – 3.

6. Олійник І.С., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. – Х.: Прапор, 1997. – 462 с.

7. Полюга Л.М. Словник синонімів української мови. – К.: Довіра, 2001. – 477 с.

8. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.

9. Словник труднощів української мови / Гринчишин Д.Г., Капелюшний А.О., Пазяк О.М. та ін.: За ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Рад. шк., 1989. – 336 с.

10. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко, І.С. Гнатюк, В.В. Дятчук та ін. – К.: Наук. думка, 2003. – 1104 с.

11. Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник-довідник (сфера ділового спілкування). – К.: УНВЦ «Рідна мова», 1996. – 287 с.

12. Український орфографічний словник / Уклад. О.А. Леонова. – Д.: Сталкер, 2001. – 480 с.

ЗМІСТ

Передмова...............................................................................
1. Норми української літературної мови............................

1.1. Орфоепічні норми.............................................................

1.2. Орфографічні норми.........................................................

1.3. Лексичні норми..................................................................

1.4. Морфологічні норми.........................................................

1.5. Синтаксичні та пунктуаційні норми.................................
2. Правила оформлення документів.................................
3. Усне ділове мовлення......................................................

3.1. Культура управління........................................................

3.2. Культура ділового засідання...........................................

3.3. Етикет ділової телефонної розмови...............................

3.4. Прийом відвідувачів.........................................................
4. Контрольні роботи............................................................

4.1. Контрольні роботи для студентів денної форми навчання...................................................................................

4.2. Контрольна робота для студентів заочної форми навчання...................................................................................
5. Рекомендована література..............................................

5.1. Основна література до курсу...........................................

5.2. Додаткова література до курсу........................................

5.3. Словники............................................................................

3
4

4

6

10

13

19
22
30

30

31

33

34
36
36
54
60

60

61

61Плетнєва Ольга Леонідівна


УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ


Редактор Т.Г. Кардаш

Зв. план, 2007

Підписано до друку

Формат 60х84 1/16. Папір офс. №2. Офс. друк.

Ум. друк. арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 4,00. Наклад 100 прим.

Замовлення Ціна вільна

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17

http: // www. knai. edu

Видавничий центр «ХАІ»

61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17

izdat УДК 4 У: 651.5 (075.8)1   2   3   4   5   6

Схожі:

МЕТОДИЧН
Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей
Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
«Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування...
ББК Ш 141. 14 9
...
Всього
Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: старший викладач...
Питання до іспиту з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови
Поняття про сучасну українську літературну норму. Типи мовних норм....
Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв'язок з правовими дисциплінами
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА...
Семененко Л. Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук
РОЛЬ МОВИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
Плани практичних занять з навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Для студентів денної форми навчання...
Питання до МК-2 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська...
Поняття мовної норми. Види мовних норм. Орфоепічні норми української літературної мови
Перелік матеріалів поданих на розгляд Вченої ради Засідання №5 17 грудня 2015 рік
Спецкурс з дисципліни «Іноземна мова з професійним спрямуванням» (англійська мова)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка