Дані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми навчання з метою, більш кращого та поглибленого вивчення курсу «Історія України». Історія України


НазваДані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми навчання з метою, більш кращого та поглибленого вивчення курсу «Історія України». Історія України
Сторінка1/28
Дата13.04.2013
Розмір4.53 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Пояснювальна записка.

Дані методичні рекомендації складено для студентів заочної форми навчання з метою, більш кращого та поглибленого вивчення курсу «Історія України».

Історія України – нормативна навчальна дисципліна, що викладається заочному відділі Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка. Її вивчення в вищій школі обумовлено необхідністю становлення особистості з достатнім духовним та творчим потенціалом для відповідальної діяльності задля безпечного, стабільного й вільного розвитку країни та людства. Технократична, економікоцентрична свідомість збіднює, обмежує та підпорядковує сучасну людину, зводячи її до біологічного механізму перетворення світу на товар та гроші. В результаті, людина втрачає свою унікальність. Якщо остаточно переможуть технократичні та економікоцентричні захоплення, на нас чекає майбутнє клонів, одномірних істот, що не мають ні колективної, ні індивідуальної історії. Звернення до минулого, осмислення людиною себе як творчого суб’єкту історичного процесу здатне протистояти руйнівним тенденціям сучасного світу, що глобалізується. Відсутність усвідомлення спільного минулого робить народ масою, об’єктом маніпулювання за допомогою новітніх технологій впливу на свідомість. Сподіваємося, що даний навчальний курс допоможе краще осягнути та узагальнити минуле, щоб уникнути помилок у теперішньому та в майбутньому.

Курс відповідає всім рекомендаціям та вимогам Міністерства освіти та науки України і відповідає державним стандартам вищої освіти.

Тематичний план курсу Історія України.

№ з\п

Тема

Аудиторні години

Самостійне опрацювання

Лекції

Семінари

1

Теоретико-методологічні основи історичного пізнання. Історіографія та історіософія історії України

1
4

2

Населення України в доцивілізаційний період. Перші цивілізації на українських теренах4

3

Східна Європа в добу раннього середньовіччя. Київська Русь

1
4

4

Українські землі в пізньому середньовіччі. Польсько-литовська держава

1
4

5

Визвольна війна середини XVII ст. та формування козацької державності

1
4

6

Українські землі під владою імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)
1

4

7

Революційні події та громадянська війна в Україні (1917-1920 рр.)
1

4

8

Радянська Україна: особливості історичного розвитку

1
4

9

Легітимація незалежної Української держави та її політики в 1991-2006 рр
1

4

10

Освіта, наука, техніка як фундаментальні основи життя українського етносу
1

4

11

Формування історико-етнографічних регіонів України. Релігійно-конфесійна ситуація в Україні

1
4

Всього

6

4

44


Робоча програма курсу.

№ з\п

Тема

Аудиторні години

Самостійне опрацювання

Лекції

Семінари

1

Теоретико-методологічні основи історичного пізнання. Історіографія та історіософія історії України

1. Форми осмислення людського минулого. Міф, епос, історія.

2. Предмет та методологія історії. Історичні джерела та історичні факти: проблеми інтерпретацій.

3. Філософія історії та історіософія. Специфіка історичного пізнання.

4. Історіографія та історіософія української історії.

5. Періодизація історії України. Україна як зона контакту цивілізацій.

1
4

2

Населення України в доцивілізаційний період. Перші цивілізації на українських теренах

1. «Доісторичне» минуле України. Розвиток первіснообщинного ладу.

2. Давня Україна. Виникнення перших цивілізаційних утворень.

3. Еллінські держави Північного Причорномор’я в VI ст. до н.е. – VI ст. н.е.

4. Варварські навали та фінал античної цивілізації на півдні України.4

3

Східна Європа в добу раннього середньовіччя. Київська Русь

1. Наслідки Великого переселення народів. Давні слов’яни.

2. Походження Русі. Формування державного центру в Середньому Придніпров’ї.

3. Київська Русь у Х – XIV ст.: назва та явище.

4. Виникнення Золотої Орди та інтеграція східноєвропейських земель до її складу.

1
4

4

Українські землі в пізньому середньовіччі. Польсько-литовська держава

1. Входження українських земель до Литви і Польщі. Річ Посполита.

2. Державний устрій та соціально-економічні зміни в Україні XIV–XVII ст.

3. Українське козацтво як історичне явище.

1
4

5

Визвольна війна середини XVII ст. та формування козацької державності

1. Причини і передумови «Великого повстання». Періодизація визвольної боротьби.

2. Внутрішня та зовнішня політика Богдана Хмельницького.

3. Переяславська Рада та її наслідки для державності України.

4. «Руїна». Обмеження і ліквідація української державної автономії в XVIII ст.

1
4

6

Українські землі під владою імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

1. Соціально-економічний розвиток України у ХІХ – на початку ХХ ст.

2. Суспільно-політичний і національний рух у ХІХ – на початку ХХ ст. Виникнення українських політичних партій.

3. Україна в період революції 1905–1907 рр. і Першої світової війни 1914-1918 рр.
1

4

7

Революційні події та громадянська війна в Україні (1917-1920 рр.)

1. Основні історіографічні концепції революції та громадянської війни.

2. Передумови революції в Російській імперії.

3. Розвиток революції від Лютого до Жовтня.

4. Політичне становище в Україні після падіння самодержавства. Українська Центральна Рада та її взаємини з Тимчасовим урядом.

5. Зміни політичної ситуації в ході громадянської війни. Державно-політичні утворення на території України періоду революції та громадянської війни.
1

4

8

Радянська Україна: особливості історичного розвитку

1. Україна в 1920-1930-ті рр. Досвід національно-культурного і національно-державного будівництва в складі СРСР.

2. Україна в роки Другої світової і Великої Вітчизняної війн (1939-1945 рр.).

3. Україна в повоєнне десятиріччя (1945-1955 рр.).

4. Україна в умовах наростання системної кризи радянського ладу (друга половина 50-х – перша половина 80-х рр.).

5. Україна: шлях до незалежності.

1
4

9

Легітимація незалежної Української держави та її політики в 1991-2006 рр

1. Проголошення та легітимація Української незалежної держави.

2. Розвиток демократії в Україні як основа легітимації її державної політики.

3. Формування соціальної держави як невід’ємна складова легітимації політики України.
1

4

10

Освіта, наука, техніка як фундаментальні основи життя українського етносу

1. Роль і місце освіти, науки та техніки в розвитку суспільства.

2. Освіта в Україні: історія та сучасність.

3. Наука і техніка України в контексті науково-технічного прогресу в світі.
1

4

11

Формування історико-етнографічних регіонів України. Релігійно-конфесійна ситуація в Україні

1 Особливості формування та специфіка історико-етнографічних регіонів України.

2 Національний склад населення України. Релігійно-конфесійна ситуація в Україні.

3 Проблеми етнополітики. Українська діаспора.

1
4

Всього

6

4

44

Література до курсу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Вивчення нормативного курсу «Історія України» в інституті проводиться протягом одного семестру. Для успішного вивчення дисципліни,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка