Уроку


НазваУроку
Сторінка3/5
Дата05.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4   5

if (a>0) and (b<0) then writeln('числа різних знаків');

if (a<0) and (b>0) then writeln('числа різних знаків');

End.

На сьогоднішньому занятті ми не просто вивчатимемо нову тему, але і спробуємо з'ясувати для себе, що добрий програміст завжди уважно обдумує навіть вже написану і відладжену програму. Адже майже завжди можна застосувати правило: "Будь-яку програму можна переписати так, що вона стане більш короткою, або більш красивою".

А чи можна зробити нашу програму більш красивої або більш короткої? Так, можна. Давайте об'єднаємо першу і другу складові умови.

program zadacha3_6b;

var а,b:real;

Begin

writeln('Введіть два числа');

readln(а,b);

if ((a>0)and(b>0)) or ((a<0)and(b<0))

then writeln('числа одного знаку')

else writeln('числа різних знаків');

End.

Програма стала дійсно коротшою. Але в прикладі 3_6b складова умова складається у свою чергу з двох складових умов. Перегляньте, як розставлені дужки. А чи можна і цю програму зробити більш красивою або більш короткою? Можна. Приведемо нову версію перевірки умови для даної програми:

if a*b>0 then writeln('числа одного знаку')

else writeln('числа різних знаків');

Замініть умову в комп'ютері і переконайтеся, що воно працює вірно.

Дано натуральне число. Перевірити, чи є число двозначним, у якого перша цифра рівна останній.

program zadacha3_7;

var а:integer;

Begin

writeln('Введіть натуральне число');

readln(a);

if (а mod 10=a div 10) and (a>9) and (a<=99)

then writeln('является') else writeln('не является');

End.

Питання для повторення:

1. Що таке складова умова?

2. В чому відмінність складової умови від простої?

3. Які союзи використовуються при написанні складової умови?

4. Навіщо в задачі 3_6b використовуються подвійні дужки?

Завдання для самостійної роботи:

 1. Задане x. Обчислити у

a) б) 1. Задано два числа. Чи є вони обидва великими 20?

 2. Задано два числа. Чи є вони обидва парними?

 3. Задано два числа. Чи є хоча б одне число парним?

 4. Задано два числа. Чи є хоча б одне число позитивним?

 5. Дано двухзначное число. Чи є обидві цифри числа парними?

 6. Дано тризначне число. Чи входить в нього цифра 4?

 7. Перевірити, чи є число тризначним, у якого перша цифра рівна останній.

 8. Визначити, чи є дане ціле число N непарним чотиризначним числом.

 9. Вивести на екран номер четверті, якій належить крапка з координатами (x,y), за умови, що x і у відмінні від 0.

 10. Задані дійсні x і у. Чи належить точка (x, у) заштрихованої частини площини:
 1. Дано натуральне число N (N<100), що визначає вік людини в літах. Дати для цього числа найменування: "рік", "роки", "літ".


Вивчаємо “Розгалуження в Pascal”


Тема уроку:

Операторні дужки.

Складовий оператор.
Мета заняття:

 1. Сформувати поняття про складового оператора;

 2. Отримати навики використовування операторних дужок;

 3. Закріпити знання і уміння по складанню програм на розгалудження.

Операторні дужки

Після службового слова then, або після службового else виконуватиметься тільки один оператор. Якщо необхідно, щоб виконувалося декілька операторів їх потрібно узяти в операторні дужки:

begin
end;

Групу операторів що знаходиться усередині операторних дужок називатимемо складовим оператором. Фактично, всім розділом операторів, усередині операторних дужок, є один складовий оператор.

Для того, щоб при великій кількості операторних дужок, програма була більш читана, end бажано записувати під begin.

Дані дійсні числа x, у (x?y). Менше з цих двох чисел замінити їх сумою, а більше - їх добутком.

program zadacha3_8;

var а,b,sa,sb:longint;

Begin

writeln('Введіть два числа');

readln(а,b);

sa:=a; sb:=b;

if a>b then

begin

b:=sa+sb;

а:=sa*sb;

end

else

begin

а:=sa+sb;

b:=sa*sb;

end;

writeln ('первоначальные числа a=',sa,' b=',sb);

writeln ('полученные числа a=',a,' b=',b);

End.

Скласти програму вирішальну квадратне рівняння вигляду ax2+bx+c=0.

program zadacha3_9;

var а,b,c:integer;

x,d,x1,x2:real;

Begin

writeln('введіть коефіцієнти а,b,c');

readln(а,b,c);

d:=b*b-4*a*c; {обчислення дискримінанта}

if d<0 then writeln('рівняння не має коренів');

if d=0 then

begin

writeln('рівнянн має 1 корінь');

x:=-b/(2*a);

writeln('x= ',x);

end;

if d>0 then

begin

writeln('рівняння має 2 кореня');

x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a);

x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a);

writeln('x1= ',x1);

writeln('x2= ',x2);

end;

End.

Питання для повторення:

 1. В яких випадках після службових слів then і else потрібно писати begin. end, а в яких ні?

 2. Чим є складовий оператор?

 3. Чому end бажано записувати під begin?

 4. Для чого в задачі 3 8 введені змінні sa, sb?

 1. В якій з наступних структур допущена помилка? Яка?Завдання для самостійної роботи:

 1. Дані дійсні числа x, у (x?y). Менше з цих двох чисел замінити їх напівсумою, а більше - їх подвоєним твором.

 2. Дано два цілі числа M, N. Якщо M ділиться без остачі на N, то вивести на екран приватне від розподілу, в осоружному випадку - повідомлення "M на N без остачі не ділиться".

 3. Дано три числа. Подвоїти їх, якщо вони впорядковані за збільшенням, інакше негативні замінити їх модулями.

 4. Дано три числа. Подвоїти їх, якщо вони цілі, інакше нецілі замінити їх цілими частинами.

 5. Дано натуральне число n (n  9999). Якщо число чотиризначне, то отримайте і виведіть перевертыш цього числа (3528 > 8253), інакше виведіть відповідь "Число не чотиризначне".

 6. Дано натуральне число n. Якщо воно двухзначное, то впишіть в середину нуль (для 56 > 506), інакше виведіть відповідь "Число не двухзначное".

 7. Дані натуральні числа до, l ( 1 до, l  8). На клітці (до, l) розташована шахова фігура:

 1. кінь b) ферзь

 1. Вивести на екран координати кліток, на які може бути схожою дана фігура, при цьому враховуйте, що не можна виходити за межі дошки.Вивчаємо “Розгалуження в Pascal”


Тема уроку:

Оператор вибору.
Мета заняття:

 1. Познайомитися із структурою оператора вибору;

 2. Навчитися використовувати оператор вибору;

 3. Вдосконалення уміння будувати програми мовою Паскаль. Виховувати уважність, активність на уроці.

Оператор вибору.

Оператор вибору дозволяє вибрати одне з декількох можливих продовжень програми.

Структура оператора вибору така:

case <ключ вибора>

<список вибора>

[else <оператори>]

end;

Розглянемо декілька прикладів:

Вводитися число від 1 до 4, визначаюче пору року. Дати назву цієї пори року (1 - зима, 2 - весна, 3 - літо, 4 - осінь).

program zadacha3_10;

var

n:byte;

Begin

writeln('Введіть номер пори року');

readln(n);

case n

1: writeln('зима');

2: writeln('весна');

3: writeln('літо');

4: writeln('осінь');

else

writeln('неправильно ввели номер пори року');

end;

End.

Складемо програму "КАЛЬКУЛЯТОР", яка після введення двох чисел і одного із знаків +, - * / проведе обчислення, а результат видасть на екран.

program zadacha3_11;

var

а,b,s:real;

sim:char;

Begin

writeln('Введіть два числа');

readln(а,b);

writeln('Введіть знак операції');

readln(sim);

case sim

'+': s:=a+b;

'-': s:=a-b;

'*': s:=a*b;

'/': s:=a/b;

end;

writeln ('результат',a,sim,b,' = ',s);

End.

В даній програмі відсутня частина else і тому, якщо ввести замість даних арифметичних знаків, ввести будь-який символ, то програма працюватиме, але працюватиме невірно.

Питання для повторення:

 1. Скільки рядків може бути записано в списку вибору?

 2. Чи може в операторі вибору бути відсутній частина else?

 3. Сформулюйте, що може бути ключем вибору?

 4. Чи можна оператор вибору замінити умовним оператором if .  then?

 5. Скільки операторів if then знадобилося б для вирішення задачі 3 10?

Завдання для самостійної роботи:

 1. Відредагуйте задачу zadacha3_11 так, щоб при введенні довільного символу програма видавала відповідь: "Введена некоректна арифметична операція";

 2. Вводиться число від 1 до 10. Дати назву цього числа (1 - один, 2 - два, 10 - десять);

 1. Вводиться число від 1 до 7, визначаюче день тижня. Дати назву цього дня (1 - понеділок, 2 - вівторок, 7 - неділя);

 2. В спортивних змаганнях Кулька, кіт Матроськін, дядько Федір і листоноша Печкін зайняли відповідно 1, 2, 3 і 4 місця. Скласти програму, яка по номеру місця видає ім'я учасника змагань.

 3. Вводиться число від 1 до 15. Вивести дане число, записане римськими цифрами (I, II, III, IV, V, VI .., XV);

 4. Вводиться число від 1 до 15. Вивести дане число, записане в двійковій системі счислення (1, 10, 11, 100, 101 .., 1111);

 5. Вводиться число від 1 до 12, визначаюче місяць року. Дати назву цього місяця року (1 -Январь, 2 - Лютий .., 12 Грудень);

 6. Вводиться номер місяця. Вивести пору року для цього місяця (1 - зима ..., 3 - весна .., 8 - літо.);

 7. Вводитися номер пори року. Вивести назви місяців для цієї пори року (1 – грудень, січень, лютий . . .);

 8. Вводится число від 1 до 100. Дати назву цього числа (1 - один, 2 - два .., 100 - сто);

 9. Дано натуральне число N (N<20), що визначає суму грошей в рублях. Дати для цього числа найменування: "рубель", "рубля", "рублів";

 10. Дано натуральне число N (N<100), що визначає вік людини в літах. Дати для цього числа найменування: "рік", "роки", "літ";

 11. Вводиться число від 1 до 7, визначаюче день тижня. Вивести розклад уроків у вашому класі цього дня.


Вивчаємо “Розгалуження в Pascal”


Тема уроку:

Умовний оператор.

Оператор вибору.

Практикум по рішення задач на розгалуження.
Мета заняття:

 1. Закріпити навики написання алгоритмів з розгалудженнями;

 2. Здійснити проміжний контроль знань;

 3. Вдосконалення уміння будувати програми мовою Паскаль. Виховувати уважність, активність на уроці.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Дані дійсні числа х, у. Отримати:

 1. max(x,y);

 2. min(x,y);

 3. max(x,y) і min(x,y);

 1. Дані дійсні числа х, у, z. Отримати:

 1. max(x,y,z);

 2. min(x,y,z);

 1. Задано натуральне число а. Чи є воно парним?

 2. Задано натуральне число а. Чи є воно кратним 9?

 3. Дано тризначне число. Чи кратна сума його цифр семи?

 4. Дано ціле число a>9. Чи менше цифра десятків цифри одиниць?

 5. Дано тризначне число. Чи є сума його цифр двозначним числом.

 6. Дано три натуральні числа x, у, z. Обчислити кількість чисел менших 50.

 7. Знайти кількість позитивних чисел серед чотирьох заданих чисел а,b,c,d.

 8. Дано два дійсні числа. Зменшити друге число в п'ять разів, якщо воно більше першого по абсолютній величині.

 9. Вводиться назва місяця. Вивести пору року для цього місяця (січень - зима .., березень - весна .., серпень - літо.);

 10. Вводитися пора року. Вивести назви місяців для цієї пори року.

 11. Скласти програму, яка по введеній назві країни Європи виводитиме на екран назву столиці (наприклад, вводимо Греція - одержуємо "Столиця Греції Афіни");

 12. Скласти програму, яка по введеному на російській мові назві домашньої тварини виведе переклад його на англійську мову (наприклад, вводимо кіт - одержуємо cat);

 13. Придумайте програми перекладачі, енциклопедії, словники і ін. По подібності попереднього завдання.

 14. Задане x. Обчислити у

a) б) 1. Задано два числа.

 1. Чи є кожне з цих чисел великим 10?

 2. Чи є хоча б одне з цих чисел великим 10?

 3. Чи є тільки одне з цих чисел великим 10?

 1. Задано два числа.

 1. Чи є кожне з цих чисел парним?

 2. Чи є хоча б одне з цих чисел парним?

 3. Чи є тільки одне з цих чисел парним?

 1. Задані два натуральні числа. Чи є перше число двухзначным, а друге однозначним?

 2. Задано два числа. Чи є перше число негативним, а друге позитивним?

 3. Дано двозначне число. Чи є сума його цифр двозначним числом кратним трьом.

 4. Перевірити, чи є число тризначним, у якого цифри утворюють геометричну прогресію (наприклад: 139, 842).

 5. Задані x1, y1, x2, y2 (x1,y1,x2,y2 ?0). Чи лежать крапки (x1, y1) і (x2, y2):

 1. в одній четверті;

 2. в різних четвертях.

 1. Задані дійсні x і у. Чи належить точка (x, у) гілки параболи (y=x2) лежачої в другій четверті?

 2. Задані дійсні x і у. Чи належить точка (x, у) заштрихованої частини площини:26. Визначити, чи є дане ціле число N парним тризначним числом.

  1. Дано натуральне число N (N<100), що визначає суму грошей в рублях. Дати для цього числа найменування: "рубель", "рубля", "рублів".

 1. Дані дійсні позитивні числа x, у, z.

 1. З'ясувати, чи існує трикутник з довжинами сторін x,y,z.

 2. Якщо трикутник існує, то відповісти – чи є він гострокутним.

 1. Дані дійсні позитивні числа а, b, з, x, у. З'ясувати, чи пройде цеглину з ребрами а, b, з в прямокутний отвір із сторонами x і у. Просовувати цеглину в отвір дозволяється тільки так, щоб кожне його ребро паралель або перпендикулярно кожної із сторін отвору.

 2. Дано натуральне число n (n  9999).

 1. Чи є це число палиндромом (перевертышем) з урахуванням чотирьох цифр, як, наприклад, числа 2222, 6116, 0440 і т.д.?

 2. Чи вірно, що це число містить рівно три однакові цифри, як, наприклад, числа 6676, 4544, 0006 і т.д.?

 3. Чи вірно, що всі чотири цифри числа різні?

 1. Поле шахівниці визначається парою натуральних чисел, кожне з яких не перевершує восьми: перше число – номер вертикалі, друге – номер горизонталі. Дані натуральні числа до, l, m, n, кожне з яких не перевершує восьми. Потрібен:

 1. З'ясувати, чи є поля (к,l) і (m,n) полями одного кольору.

 2. На полі (до,  l) розташований ферзь. Чи загрожує він полю (m,  n)?

 3. Аналогічно b), але ферзь замінюється на коня.

 4. З'ясувати, чи можна з поля (до, l) одним ходом тури потрапити на поле (m, n). Якщо ні, то з'ясувати, як це можна зробити за два ходи (вказати поле, на яке приводить перший хід).

 5. Аналогічно d), але тура замінюється на ферзя.


Вивчаємо “Цикли”


Тема уроку:

Алгоритми з повтореннями.

Цикл з параметром FOR.
Мета заняття:

 1. Сформувати поняття про цикли;

 2. Навчитися використовувати рахунковий цикл FOR;

 3. Отримати навики рішення алгоритмів з повтореннями.

В мові Паскаль існує трьох різних операторів за допомогою яких можна запрограмувати фрагменти програми, що повторюються (трьох операторів циклу):

- рахунковий цикл FOR;

- цикл WHILE з предусловием;

- цикл REPEAT.UNTIL з постусловием.

На першому нашому занятті постараємося познайомитися і навчимося використовувати рахунковий цикл FOR.

Змінна усередині циклу змінюється автоматично від до до n (n>k) з кроком 1.

Формат запису циклу: for i:=k to n do

або

від n до до (n>k) з кроком -1.

Формат запису циклу: for i:=n dawnto до do

Якщо в циклі повинні виконуватися декілька операторів, то використовуємо операторні дужки: begin .. end;

Цикл FOR зручно використовувати тоді, коли точно відома кількість повторень.
1   2   3   4   5

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка