Уроку


НазваУроку
Сторінка2/5
Дата05.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4   5

3. Операції відношення.

= - дорівнює <> - нерівний

< - менше > - більше

<= - менше або рівно

>= - більше або рівно

4. Оператор присвоєння.

Знак := називається оператором привласнення.

Наприклад У:= 5; X:=sqr(Y) + 3

Це означає наступне: змінною У привласнити значення 5, а змінній X привласнити значення 52+3=28.

5. Ідентифікатори.

Ідентифікатори в Pascal - це імена констант, змінних, влучний, об'єктів. Ідентифікатори можуть мати довільну довжину, але значущими є тільки перші 63 символи.

Ідентифікатор завжди починається буквою (або знаком підкреслення), за якою слідують букви і цифри. Пропуски і спеціальні символи алфавіту не можуть входити в ідентифікатор.

Оператор виведення інформації.

Для висновку інформації на екран комп'ютера використовується оператор: write( ) або writeln( )

В дужках записуються дані, які необхідно вивести на екран.

Питання для повторення:

 1. Чим відрізняється операція / від операції div?

 2. Чи існує в Pascal операція зведення в ступінь?

 3. Що повинне бути записано зліва від оператора привласнення?

 4. Що може бути записано в правій частині оператора привласнення?

 5. Чи може слово Apple бути змінною?

 6. Що таке змінна?

 7. Що таке ідентифікатор?

 8. Чому знак множення необхідно записувати явно (потрібно писати f*w, а не fw)?

Завдання для самостійної роботи:

 1. Обчисліть усно:

a) а:= 78 mod 5 б) b:=97 div 9 в) з:= 13 mod 7

г) kl:= (50 div 4) mod 5 д) fl:= 82 mod (30 div 7)

 1. Обчисліть усно:

a) z:= sqr(9) б) w:=sqrt(9) в) x:= abs(-7)

г) y1:= int(5.7) д) y2:= trunc(5.7) e) y3:= round(5.7)

ж) до:= frac(5.7) з) sl:= 2+pi і)* pr:= sqr(sqrt(8))


 1. Які із запропо нованих нижче записів є ідентифікаторами, а які ні?

a) uд б) w9 в) 9w г) у(17)

д) alpha e) y#kl ж) _kl з) f_h

и) my prog д) div л) date_27 м) MyNameSerg

 1. Завантажте Pascal. Введіть записану нижче програму в комп'ютер. Перегляньте, які розділи присутні в програмі. Виконайте програму.

program My_prog1;

const

s='Моя перша програма';

Begin

write(s);

End.

 1. Введіть записану нижче програму в комп'ютер. На підставі цього прикладу (дописуючи і видаляючи ln)спробуйте розібратися в чому відмінність між операторами write( ) і writeln( )

program My_prog2;

var

а:integer;

b,c:real;

Begin

а:=-64;

b:=sqrt(abs(a));

з:=int(pi);

writeln('b=',b);

writeln('c=',c);

End.

 1. Напишіть програми для обчислення наступних формул:

а) z=3+x2-3x3 б) d=x (sin x + cos(x2)+ |x|)

в) l = 2 р r г) k=1 + |y-x|3 + |y-x|/(x+1)
Вивчаємо “Pascal”


Тема уроку:

Введення і висновок даних. Формати висновку.

Складання лінійних алгоритмів.

Коментарі в програмі.
Мета заняття:

 1. Навчитися здійснювати введення і висновок даних;

 2. Познайомитися з форматами команд введення і висновку даних;

 3. Самостійно написати декілька простих програм.

Оператори введення і висновку інформації.

Для висновку інформації на екран комп'ютера використовується оператор: - write( ) - writeln( )

В дужках необхідно записувати дані, які будуть виведені на екран при виконанні програми.

Для введення інформації з клавіатури в комп'ютер використовується оператор: - read( ) - readln( )

В дужках необхідно записувати дані, які ми хочемо вводити при роботі програми.

Розглянемо декілька прикладів:

Складемо програму обчислюючу s = а / b і p=a*b.

program zadacha2_1a;

var а,b,s,p: real;

Begin

writeln('введите число а ');

readln(a);

writeln('введите число b ');

readln(b);

s:=a/b;

p:=a*b;

writeln('а/b =',s);

writeln('а*b =',p);

End.

В даному прикладі введення і висновок даних для кожної змінної здійснюється окремо. А можна було записати і так:

program zadacha2_1b;

var а,b,s: real;

Begin

writeln('введите числа а і b');

readln(а,b);

s:=a/b;

p:=a*b;

writeln('а/b = ',s,' а*b = ',p);

End.

В цій задачі використовувався речовинний тип числа – real, тому відповідь була отримана в напівлогарифмічній формі запису числа. Згадуємо:

2.5670000000Е+02 слід розуміти 2.567 * 102

3.4906710000Е-03 слід розуміти 3.490671 * 10-3.

Якщо ми хочемо при висновку на екран реальних чисел вказати певне число знаків після коми, то можна скористатися форматом висновку writeln(а:n1:n2). Де

n1 - кількість знакомісць виділених під все число;

n2 - кількість знакомісць виділених під дробову частину числа.

Наприклад команда writeln(pi) виведе рядок:

3.1415926536E+00

а команда writeln(pi:9:3) виведе рядок:

3.142

пропустивши перед числом, що виводиться, чотири пропуски і вирівнявши 3.142

(всього 5 знаків) по правому краю дев'яти знакомісць.

Складемо програму, що виводить на екран число р.

program zadacha2_2;

Begin

writeln(pi:9:3);

End.

Змінюючи числа у форматі висновку(:9:3 :9:2 :17:3 :17:7 :3:7 і т.д.) перегляньте і проаналізуйте отримані результати.

Задана сторона куба. Обчислити об'єм куба і площу бічної поверхні.

program zadacha2_3;

var а,v,s:real; {опис змінних}

Begin

writeln('Введите сторону куба'); {введення даних}

read(a);

v:=a*a*a; (обрахувати об'єм)

s:=6*a*a; {обрахувати площу поверхні}

{висновок результатів}

writeln('Об'єм = ',v:8:3,' Площа поверхні = ',s:8:3);

End.

В записаній вище програмі використані пояснюючі коментарі. Коментарі - це будь-який текст, обрамлений фігурними дужками { і } або символами (* і *).

Питання для повторення:

 1. Яка команда служить для введення даних? Для висновку даних?

 2. Чим відрізняється висновок інформації на екран комп'ютера оператором write( ) від висновку оператором writeln( )?

 3. Як вивести на екран текст?

 4. Чи можна вивести на екран декількох змінних або текстів одним оператором writeln()?

 5. Що означає число 7 в команді writeln(pi:7:5)? А що означає число 5?

 6. Скільки знаків після коми буде виведено при записі команди:

а) writeln(pi:7:5); b) writeln(pi:5:7)?

 1. Які символи використовуються для розміщення коментарів в програмі?

Завдання для самостійної роботи:

 1. Є два числа.

 1. Обчисліть суму і різницю цих чисел, використовуючи двох операторів readln.

 2. Перепишіть програму так, щоб використовувався один оператор readln.

 3. Додайте коментарі до програми.

 1. Є три числа. Обчисліть їх твір.

 2. По заданих сторонах прямокутника а і b обчислите його периметр і площа.

 3. Людині сьогодні виповнилося R літ. Скільки йому днів? Годинника? Хвилин? Секунд? (Високосні роки не враховувати)

 4. Після початку деякого експерименту пройшло t годинника m хвилин і до секунд. Скільки всього секунд триває експеримент?

 5. Задана відстань між містами у верстах. Переведіть цю відстань в кілометри (точність: три знаки після коми) використовуючи дані:

1 верста=500 сажням; 1 сажень=3 аршина; 1 аршин=0.7112 метра

Вивчаємо “Розгалуження в Pascal”


Тема уроку:

Умовний оператор.

Структура умовного оператора.
Мета заняття:

 1. Сформувати поняття про умовного оператора;

 2. Навчитися використовувати повний і неповний умовний оператор;

 3. Отримати навики запису простих умов.

Якщо залежно від первинної умови задачі, повинні виконуватися різні вирази, то ми використовуватимемо умовний оператор. Умовний оператор може бути записаний в повній і неповній формі.

повна форма умовного оператора

if <умова> then <оператор 1> else <оператор 2>

неповна форма умовного оператора

if <умова> then <оператор>

if then else зарезервовані слова (якщо, то, інакше)

Розглянемо декілька прикладів:

Дано два числа. Знайти більше з них.

program zadacha3_1;

var max,x,y:real;

Begin

writeln('Введіть число x '); readln(x);

writeln(' Введіть число у '); readln(y);

if x>y then max:=x else max:=y;

writeln('більше з двох = ',max);

End.

Дано три числа. Знайти максимальне.

program zadacha3_2;

var max,x,y,z:real;

Begin

riteln(' Введіть три числа ');

readln(x,y,z);

if x>y then max:=x else max:=y;

if z>max then max:=z;

writeln('більше з трьох =',max);

End.

Задано число а. Чи кратне воно 3.

program zadacha3_3;

var а:longint;

Begin

writeln('Введіть число');

readln(а);

if а mod 3 =0 then writeln(а,' кратне 3’)

else writeln(а,' не кратне 3’);

End.

Замість умови а mod 3 = 0 напишіть умова int(a/3) = a/3. Придумайте свої умови і перевірте їх правильність.

Дано число. Дати характеристику числа:

 • позитивне, негативне;

 • парне, непарне;

 • ціле, не ціле.

program zadacha3_4;

var а:real;

к,m,p:string;

Begin

writeln('Введіть число');

readln(a);

if a<0 then до:='негативне' else до:='позитивне';

if a=int(a) then m:='ціле' else m:='не ціле';

if a/2=int(a/2) then p:='парне' else p:='непарне';

writeln('число ',a,' ; ',k,' ; ',m,' ; ',p);

End.

Дано три числа x, у, z. Обчислити суму тільки позитивних чисел з трьох даних.

program zadacha3_5;

var x,y,z,sum:real;

Begin

writeln('Введіть три числа');

readln(x,y,z);

sum:=0;

if x>0 then sum:=sum+x;

if y>0 then sum:=sum+y;

if z>0 then sum:=sum+z;

writeln('сумма позитивних чисел = ',sum);

End.

Питання для повторення:

 1. Які форми запису оператора if вам відомі?

 2. Поясніть виконання оператора if.

 3. Для чого в задачі 3 5 змінну sum спочатку була обнулено?

Завдання для самостійної роботи:

 1. Задане x. Обчислити у

a) б)


 1. Дано два числа. Знайти менше з них.

 2. Дано три числа. Знайти мінімальне число.

 3. Задано натуральне число а. Чи є воно парним? Вирішіть задачу

а) використовуючи операцію mod;

b) використовуючи функцію int.

 1. Задано натуральне число а. Чи є воно кратним 7?

 2. Задано натуральне число а. Чи закінчується воно на 0?

 3. Дано тризначне число. Чи кратна сума його цифр шести?

 4. Дано ціле число a>9. Чи більше цифра десятків цифри одиниць?

 5. Дано двозначне число. Чи є сума його цифр

а) однозначним числом;

b) двозначним числом.

 1. Задано двухзначное число. Дайте характеристику числа по наступному плану:

 • сума цифр числа;

 • число парне (непарне);

 • число більше (менше) п'ятдесяти;

 • перша цифра рівна (нерівна) другій цифрі.

 1. Дано два дійсні числа. Зменшити перше число в п'ять разів, якщо воно більше другого за абсолютною величиною.

 2. Задано три числа x, у, z. Обчислити твір тільки негативних чисел з трьох даних.

 3. Задано чотири цілі числа x, у, z, w. Обчислити суму тільки парних чисел з чотирьох заданих.

 4. Дано три числа x, у, z. Обчислити кількість чисел великих 7.


Вивчаємо “Розгалуження в Pascal”


Тема уроку:

Умовний оператор.

Прості і складові умови.
Мета заняття:

  1. Закріпити навики використовування умовного оператора;

  2. Сформувати поняття про складову умову;

  3. Отримати навики запису складових умов.

Умови, які ми дотепер використовували, є простими. Якщо після службового слова if перевіряється тільки одна умова (а mod 3=0; a>b; k=1), то таку умову називатимемо простою умовою.

Якщо після службового слова if виникає необхідність перевірити відразу декілька умов, то групу таких простих умов називатимемо складовою умовою. При написанні складових умов, кожна з простих умов, що входять в складове, береться в дужки. Можна використовувати союзи and(і) або or(або).

Розглянемо наступний приклад:

Дано два числа а,b (а,b?0). Відповісти чи одного знака введені числа.

Розберемо дану задачу.

Тут можливі чотири варіанти вхідних даних, для кожного з яких запишемо окрему складову умову:

А

b

Відповідь:

a>0

a<0

a>0

a<0

b>0

b<0

b<0

b>0

Одного знака

Одного знака

Різні знаки

Різні знаки


program zadacha3_6a;

var а,b:real;

Begin

writeln('Введіть два числа');

readln(а,b);

if (a>0) and (b>0) then writeln('числа одного знаку');

if (a<0) and (b<0) then writeln('числа одного знаку');
1   2   3   4   5

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка