Методичні рекомендації до 201


НазваМетодичні рекомендації до 201
Сторінка1/4
Дата22.02.2016
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4
Добровольська Л.Н., завідувач відділу

початкової освіти Черкаського

обласного інституту післядипломної освіти

педагогічних працівників Черкаської обласної ради;

Чорновіл В.О., методист відділу

початкової освіти Черкаського

обласного інституту післядипломної освіти

педагогічних працівників Черкаської обласної ради

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(Методичні рекомендації до 2015-2016 навчального року)

Початкова школа у 2015-2016 навчальному році вступає у 4-рік роботи за оновленим Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462.

У 2014 році за результатами експертиз та громадського обговорення навчальних програм з метою їх розвантаження Міністерством освіти і науки України було прийнято рішення про внесення відповідних змін до навчальних програм для 4-го класу (наказ МОН України № 1495 від 22.12.2014).

Оновлені навчальні програми сприяють утвердженню гуманних цінностей у навчально-виховному процесі, розвитку задатків і здібностей кожної особистості.

4-ий клас (завершальний етап початкового навчання) – етап підведення підсумків засвоєння результативної складової кожної освітньої галузі Державного стандарту початкової загальної освіти та оволодіння четвертокласниками ключовими компетентностями (уміння вчитися, здоров’язбережувальною, соціальною, громадянською, загальнокультурною та компетентністю з ІКТ).

Особливу увагу слід приділити оволодінню учнями такою важливою компетентністю, як уміння самостійно вчитися, а саме: розуміння мети діяльності, складання плану виконання завдання, ефективний розподіл і використання часу, застосування практично засвоєних знань у різних навчальних та життєвих ситуаціях, здійснення самоконтролю та самооцінки результатів своєї праці.

Серед висновків за результатами дискусій під час круглого столу «Структура загальної середньої освіти», проведеного 21 січня 2015 року в Національній академії педагогічних наук України, зазначено, що початкова освіта покликана забезпечити подальше становлення і різнобічний розвиток дитини молодшого шкільного віку: соціальний морально-етичний, естетичний, фізичний, інтелектуальний. У початковій школі учні мають у достатній мірі оволодіти вміннями і навичками (загальнопізнавальними, навчально-організаційними, обчислювальними, мовленнєвими, читацькими, контрольно-оцінними тощо), узагальненими знаннями і уявленням про навколишній світ. Четвертокласники повинні демонструвати розвинені пізнавальні здібності, здатність до творчого самовираження, патріотичні почуття, вільне користування з комунікативною метою українською мовою (усною і письмовою), ціннісне ставлення до праці, природи, мистецтва, здоров’я, людей, суспільства.

За рекомендаціями О.Я. Савченко, доктора педагогічних наук, професора, учні 4-го класу мають володіти [4,8]:

Навчально-організаційні вміння і навички:

 • швидко і зосереджено виконувати завдання;

 • складати план роботи на день, тиждень;

 • користуватися словниками, довідковою літературою та іншими джерелами інформації;

 • орієнтувати на сторінках підручника (швидко знаходити шукану сторінку, користуючись змістом; розуміти значення символів та умовних позначок тощо);

 • розподіляти час на виконання завдань, берегти його, не відволікати товаришів і не відволікатися самому під час навчальної діяльності;

 • уявляти послідовність виконання завдання, обмірковувати шляхи та обирати найоптимальніший для розв’язання поставленої задачі;

 • толерантно, активно співпрацювати в парі, групі.

Загальномовленнєві вміння і навички:

 • відповідно до мети висловлювання чітко й аргументовано висловлювати власну думку;

 • міркувати взаємопов’язаними судженнями, логічно вибудовувати повідомлення, виділяти головну думку тощо;

 • доброзичливо спілкуватися з товаришами під час роботи в парі, групі, дотримуючись норм етикету.

Загальнопізнавальні вміння і навички:

 • в повідомленні (тексті) знаходити головне, відкидати другорядне, аналізувати, порівнювати, робити висновки;

 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, здійснювати класифікацію та групування об’єктів;

 • розмірковувати, доводити власну думку;

 • моделювати та прогнозувати результати навчальних завдань;

 • висловлювати рефлексивні судження;

 • успішно здійснювати загальні розумові дії (аналіз, синтез, порівняння, аналогія, класифікація, систематизація, узагальнення);

 • створювати власні творчі «продукти», виконувати завдання творчого характеру.

Контрольно-оцінні вміння і навички:

 • оцінювати якість виконаної роботи;

 • здійснювати взаємо та самоперевірку;

 • виконувати роботу над помилками;

 • застосовувати вивчені правила для виконання практичних завдань;

 • давати оцінні судження.

Організовуючи навчально-виховний процес у 4-му класі, педагогам слід пам’ятати, що навчання дитини в початковій школі – є вирішальним для її подальшого життєвого успіху. Тому навчити учня творити, розвинути його природні задатки і здібності, вселити впевненість у власних силах та можливостях – головне завдання вчителя початкових класів.

О.Я. Митник вважає, що провідною метою освіти сьогодення є виховання особистості учня-діяча, здатного створити власну траєкторію розвитку, програму дій щодо власного самовдосконалення [5, 53].

Під час проектування навчально-виховної діяльності учнів 4-го класу вчитель має керуватися такими документами:

 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01;

 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету міністрів України №462 від 20 квітня 2011 року;

 • Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України №1050 від 12.09.2011;

 • Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 1495 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України №460 від 16.04.14 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 №572»;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 412 від 08.04.15 року «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 582 від 28.05.2015 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-497 від 17.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-253 від 22.05.15 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;

 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-209 від 18.04.14 «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-74 від 28.01.2014 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-72 від 28.01.14 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»

 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-503 від 18.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».

З оновленими програмами для 4-го класу можна познайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1418040818/

Українська мова

У 4-му класі завершується вивчення початкового курсу української мови. Відповідно до Держстандарту початкової загальної освіти метою навчання має бути формування комунікативної компетентності шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань, забезпечення гармонійного розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності та набуття учнями соціального досвіду.

Основа увага на уроках української мови має приділятися роботі над текстом та виконанням комплексу завдань, спрямованих на розвиток комунікативних умінь та зв’язного мовлення школярів, систематизацію знань з фонетики, лексики, граматики тощо. При цьому вчитель не передає учням готові знання, уміння і навички, а вводить їх у ситуацію розмірковування, дослідження, експерименту, і як результат – самостійне встановлення закономірностей та формулювання ними висновків, правил.

Сучасний урок української мови має бути особистісно орієнтованим і компетентісним. Під час визначення мети такого уроку педагог повинен чітко визначити, які ключові компетентності буде формувати на ньому. Для постановки цілей уроку слід враховувати, що навчальними цілями є формування в учнів системи певних мовних знань, мовленнєвих навичок, розширення досвіду словесної творчості (орієнтиром є державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів, зазначених у мовленнєвій та мовній змістових лініях навчальної програми). Розвивальними цілями уроку є робота над розвитком мислення (логічного, критичного, творчого), самостійності під час виконання завдань та вміння застосовувати отримані знання в нових навчальних та життєвих ситуаціях (орієнтиром є програмові вимоги діяльнісної лінії).

Виховними цілями сучасного уроку української мови є формування світогляду молодшого школяра, системи загальнолюдських цінностей, морально-етичних поглядів та переконань, патріотичних почуттів та національної свідомості учнів (орієнтиром є державні вимоги соціокультурної лінії навчального предмета). Особливу увагу потрібно приділити патріотичному вихованню молодших школярів, зокрема викликати захоплення багатством та милозвучністю української мови, пробуджувати любов до рідного слова, прагнення досконало її вивчати та використовувати на практиці малі фольклорні форми (прислів’я, загадки, приказки, фразеологізми, лічилки, мирилки тощо). Шляхом аналізу змісту текстів педагог має виховувати в дітей любов до рідного краю, бережне відношення до природи, культурних пам’яток, толерантне ставлення до інших народів, їхніх звичаїв та обрядів тощо.

Виходячи із вище вказаного, пропонується така структура компетентісного уроку української мови:

 1. Організація класу до уроку.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Мотивація навчальної діяльності.

Найважливіше завдання педагога – заінтригувати, викликати зацікавленість до пізнання нового, бажання долати труднощі, створення ситуації успіху та позитивного емоційного настрою.

 1. Визначення теми і мети уроку.

Попередні етапи уроку потрібно побудувати так, щоб четвертокласники могли самостійно сформулювати тему уроку і передбачити його мету.

 1. Навчально-пізнавальна діяльність учнів.

Під час цього етапу вчитель має забезпечити здійснення учнями спостереження за мовними явищами, дослідження їх закономірностей, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, формулювання висновків, правил.

 1. Закріплення знань та формування вмінь або застосування мовних знань і вмінь.

Вчитель дотримується дидактичного принципу від простого до складного, від виконання репродуктивних завдань (за зразком) до конструктивних (за аналогією, алгоритмом) і творчих.

 1. Мовленнєво-творча діяльність учнів.

Робота учнів на даному етапі передбачає створення ними нового продукту, тобто побудову усних і письмових висловлювань з опорою на мовні знання і вміння в процесі мовленнєвої діяльності. Для стимулювання мовленнєво-творчої активності учнів необхідно давати їм можливість вільно висловлювати свої думки, розмірковувати. Педагог має створити сприятливі умови для спілкування без принижень, демонструвати, що будь-які міркування, ідеї, висловлені дитиною є цінними.

 1. Підсумок уроку. Рефлексія.

На даному етапі уроку учні підсумовують отримані на уроці знання, вміння, досвід, оцінюють власну діяльність та роботу інших.

Нагадуємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1495 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» у програмі української мови, як мови навчання, вилучено теми «Складне речення, вправляння в аналізі складних речень та в складанні їх за зразком, схемою, малюнками, створеними ситуаціями», «Спостереження за закінченнями іменників, що належать до різних відмін у тому самому відмінку», «Побудова речень з однорідними членами, вираженими прикметниками, складних речень за зразком, за схемами з поданими сполучниками, введення їх у тексти», «Побудова сполучень слів зі спільнокореневими та синонімічними дієсловами різних семантичних груп, введення їх у речення, текст», «Переконструювання тексту зі зміною граматичної форми (із заміною однієї часової форми іншою, неозначеної форми дієслова часовою і навпаки)», «І і ІІ дієвідміни дієслова, особові закінчення дієслів І і ІІ дієвідмін».

Для розвитку творчої особистості четвертокласників рекомендуємо використовувати методи та прийоми інтерактивного навчання. Зокрема, на етапі актуалізації опорних знань чи вивчення нового матеріалу доречним буде проведення мозкової атаки, під час якої учні висловлюють ідеї щодо вирішення чи вдосконалення поставленого завдання. Методичний прийом «кубування» допоможе учневі всебічно розглянути мовне явище чи поняття. «Асоціативний кущ» сприятиме вільному висловлюванню учнями на певну тему, встановленню зв’язків між поняттями.

На етапі перевірки домашнього завдання, усвідомлення змісту та закріплення вивченого матеріалу варто використовувати діаграму Венна. Цей прийом сприяє розвитку таких мислительних операцій, як аналіз, синтез та порівняння. Наприклад, порівняти такі частини мови, як іменник і прикметник, – назвати їх спільні і відмінні ознаки.

Застосування кругів Ейлера для позначення співвідношень між обсягами понять допомагає систематизувати знання учнів, розвинути в них понятійне та логічне мислення. Наприклад, А – частини мови, В – іменник, С – прикметник, Е – іменники жіночого роду, М – прикметники жіночого роду, F – другорядні члени речення.


M

E

В

F

С

Рівень навчальних досягнень учнів з української мови в 4-му класі оцінюється в балах. У класному журналі фіксуються балами такі види контролю: поточний, періодичний, тематичний, семестровий, річний та державна підсумкова атестація. Рекомендований перелік перевірних робіт поданий у таблиці.
4 клас

І семестр

ІІ семестр

Аудіювання

1

1

Діалог

1

-

Усний твір

-

1

Письмовий переказ

1

-

Письмовий твір

-

1

Мовна тема

2

2

Диктант

2

2

Списування

1

1

ДПА

-

1

Всього

8

9

Вчитель продовжує приділяти велику увагу до виконання учнями письмових робіт, охайному виправленню ними допущених помилок, каліграфічному письму. У 4-му класі дату виконання роботи з української мови учні записують словами. У зошитах також зазначають, яка це робота (класна чи домашня), вид завдання (диктант, переказ, списування, вправа тощо), заголовок тексту. Наприкінці кожного місяця вчитель фіксує в класному журналі бали за ведення зошита. При цьому рекомендується брати до уваги такі показники (за кожен від 0 до 3 балів), як: каліграфія, грамотність, дотримання культури оформлення письмових робіт та наявність робіт над помилками.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
О. Я. Біляніна, завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін ІППОЧО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО...
Методичні рекомендації з досвіду роботи викладачів Державного навчального закладу
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з геометрії (академічний рівень) на 201...
Систематизувати та узагальнити матеріал курсу планіметрії за темою «Трикутники і коло»
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації до проведення
У збірнику вміщено методичні рекомендації та розробки уроків на допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів для проведення...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ : «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ»
Методичні рекомендації з досвіду роботи вихователя гуртожитку Державного навчального закладу «Запорізьке машинобудівне вище професійне...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування»
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування» призначені для надання допомоги студентам в засвоєнні предмету та в...
Уроках української мови Методичні рекомендації підготувала
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка