КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з геометрії (академічний рівень) на 201 /201 навчальний рік для класів старшої профільної 12-річної школи


Скачати 205.73 Kb.
НазваКАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з геометрії (академічний рівень) на 201 /201 навчальний рік для класів старшої профільної 12-річної школи
Дата24.10.2013
Розмір205.73 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Астрономія > Документи
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор

(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

(підпис)
« » 201_ р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з геометрії (академічний рівень)

на 201 /201 навчальний рік

для класів

старшої профільної 12-річної школи

учитель

(прізвище, ім'я, по батькові)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(2 год на тиждень, усього — 70 год, резервний час — 8 год)Номер уроку

Дата прове­дення

Тема уроку

Тип уроку

Мета уроку

При­мітка

1

2

3

4

5

6

Тема 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії (8 год)

1
Аксіоми планіметрії. Систе­ма опорних фактів курсу планіметрії

Узагальнення і систематизація знань

Повторити і систематизувати аксіоми планіметрії та системи її опорних фактів
2
Система опорних фактів курсу планіметрії

Узагальнення і систематизація знань

Систематизувати та узагальнити матеріал курсу планіметрії за темою «Трикутники і коло»
3
Система опорних фактів курсу планіметрії

Узагальнення і систематизація знань

Систематизувати та узагальнити матеріал курсу планіметрії за темою «Чотирикутники»
4
Система опорних фактів планіметрії

Узагальнення і систематизація знань

Систематизувати та узагальнити матеріал курсу планіметрії за темою «Многокутники»
5
Система опорних фактів планіметрії

Узагальнення і систематизація знань

Систематизувати та узагальнити матеріал курсу планіметрії за темою «Координати і вектори на площині»; навести приклади застосування координат і векторів при розв'язуванні задач планіметрії
6
Геометричний і аналітичний методи розв'язування планіметричних задач

Узагальнення і систематизація знань

Повторити й узагальнити методи розв'язування задач з планіметрії
7
Розв'язування задач

Узагальнення і систематизація вмінь

Узагальнити і систематизувати вміння учнів застосовувати різні методи розв'язування задач планіметрії
8
Систематизація та уза­гальнення фактів і методів планіметрії

Контроль

і корекція знань

Перевірити рівень досягнень учнів з теми «Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії»
Тема 2. Вступ до стереометрії (6 год)
9
Введення. Основні понят­тя стереометрії. Аксіоми стереометрії

Засвоєння нових знань

Дати учням уявлення про стереометрію як частину геометрії; ознайомити з особливостями стереометрії як способу математичного моделювання; познайомити з основними поняттями стереометрії та з аксіомами стереометрії
10
Існування площини, яка про­ходить через дану пряму і дану точку

Засвоєння нових знань, формуван­ня вмінь

Сформувати уявлення про площину, яка проходить че­рез дану пряму і дану точку, що не лежить на прямій, як наслідок з аксіом стереометрії; учити застосовувати ці знання при розв'язуванні задач
11
Перетин прямої з площиною

Засвоєння знань,

формування

вмінь

Ознайомити учнів із взаємним розміщенням прямої і площини в просторі; вивчити теорему про приналежність прямої площини і її застосування
12
Існування площини, яка про­ходить через три дані точки

Засвоєння нових знань

Домогтися розуміння учнями того факту, що через три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину, і до того ж тільки одну; сформувати вміння розв'язувати задачі, застосовуючи теорему про існування площини, яка проходить через три дані точки
13
Аксіоми стереометрії та наслідки з них

Узагальнення знань, умінь і навичок

Повторити й узагальнити вивчені раніше аксіоми і наслідки з них; закріпити вміння застосовувати знання при розв'язуванні задач; розвивати здібності учнів і їхній інтерес до математики шляхом розв'язування задач різного рівня складності
14
Контрольна робота № 1

Контроль знань і вмінь

Перевірити рівень засвоєння учнями аксіом стереометрії та найпростіших наслідків із них
Тема 3. Паралельність прямих і площин у просторі (22 год)
15
Паралельні та мимобіжні прямі

Засвоєння нових знань

Сформувати в учнів поняття паралельних прямих у просторі, мимобіжних прямих; дати чітке уявлення про взаємне розміщення двох прямих у просторі; розви­вати просторову уяву
16
Теорема про існування і єдиність прямої, Що прохо­дить через дану точку і пара­лельна даній прямій

Засвоєння нових знань

Домогтися засвоєння теореми про існування і єдиність прямої, що проходить через дану точку і Паралельна даній прямій; сформувати вміння застосовувати теорему й означення паралельних прямих до розв'язання задач
17
Ознака паралельності прямих. Ознака мимобіжних прямих

Засвоєння знань,

вироблення

вмінь

Сформувати в учнів уміння застосовувати ознаку паралельності прямих і ознаку мимобіжних прямих при розв'язуванні задач
18
Паралельні та мимобіжні прямі

Комбінований

Закріпити вміння учнів застосовувати ознаку паралельності прямих і ознаку мимобіжних прямих при розв'язуванні задач; перевірити рівень засвоєння теми «Взаємне розміщення прямих у просторі»
19
Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі

Узагальнення і систематизація знань, удоскона­лення вмінь

Узагальнити і систематизувати матеріал теми; підготувати учнів до контрольної роботи шляхом розв'язування різнорівневих задач
20
Контрольна робота № 2

Контроль знань і вмінь

Перевірити рівень засвоєння знань учнями теми «Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі»
21
Розміщення прямої та пло­щини в просторі. Ознака паралельності прямої та пло­щини

Засвоєння нових знань, формуван­ня вмінь

Домогтися розуміння того, як можуть розміщуватися в просторі пряма і площина, поняття паралельності прямої та площини; сформувати вміння застосову­вати ознаку паралельності прямої та площини при розв'язуванні задач; провести аналіз результатів контрольної роботи № 2
22
Паралельність прямої та пло­щини

Формування вмінь

Формувати вміння учнів застосовувати ознаку паралельності прямої та площини до розв'язання задач
23
Паралельність прямої та пло­щини

Комбінований

Продовжити відпрацювання навичок розв'язування задач з використанням ознаки паралельності прямих і опорних фактів; перевірити рівень засвоєння учнями зазначеної теми
24
Взаємне розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини. Ознака паралельності площин

Засвоєння нових знань, формуван­ня вмінь

Сформувати в учнів уявлення про взаємне розміщення двох площин у просторі, про паралельні площи­ни й ознаку паралельності двох площин; формувати вміння застосовувати ознаку паралельності площин при розв'язуванні задач
25
Паралельні площини

Формування вмінь

Формувати вміння учнів застосовувати ознаки пара­лельних площин при розв'язуванні задач
26
Властивості паралельних пло­щин

Засвоєння нових знань і вмінь

Сформувати знання учнів про властивості паралельних площин і вміння застосовувати ці властивості при розв'язуванні задач
27
Властивості паралельних пло­щин

Формування вмінь і навичок

Сформувати в учнів уміння застосовувати властивості паралельних площин до розв'язання задач
28
Паралельність площин

Комбінований

Закріпити вміння учнів застосовувати ознаки паралельності площин і властивості паралельних пло­щин при розв'язуванні задач; провести діагностичну самостійну роботу з теми «Паралельність площин»
29
Побудова перерізів многогранників

Формування вмінь

Формувати вміння учнів застосовувати властивості паралельних площин до розв'язання вправ і побудови перерізів
30
Паралельне проектування і його властивості

Формування нових знань і вмінь

Познайомити учнів із властивостями паралельного про­ектування; формувати вміння застосовувати паралельне проектування для зображення просторових фігур
31
Зображення фігур у стереометрії

Формуван­ня вмінь, відпрацювання навичок

Сформувати вміння будувати зображення фігур

у просторі, використовуючи властивості паралельного

проектування
32
Паралельне проектування і його властивості

Комбінований

Закріпити знання й уміння учнів із зображення фігур у стереометрії за допомогою паралельного проектуван­ня; перевірити рівень їхніх умінь зображувати фігури в стереометрії, застосовуючи паралельне проектування
33
Паралельність прямих і пло­щин

Узагальнення і систематизація знань і вмінь

Узагальнити і систематизувати матеріал за темою «Паралельність прямих і площин»; підготувати учнів до контрольної роботи
34
Контрольна робота № 3

Контроль знань і вмінь

Перевірити рівень засвоєння теми «Паралельність прямих і площин»
35
Паралельність прямих і пло­щин

Узагальнення і систематизація

Провести аналіз результатів контрольної роботи № 3 і корекцію знань учнів за темою
36
Підсумковий огляд матеріалу тем 2 і 3

Узагальнення і систематизація

Узагальнити і систематизувати вивчений матеріал
Тема 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі (26 год)

37
Перпендикулярність прямих у просторі

Засвоєння нових знань і вмінь

Сформувати в учнів поняття про перпендикулярні прямі в просторі, взаємозв'язок паралельності й перпендикулярності прямих у просторі; сформу­вати вміння застосовувати теоретичні знання при розв'язуванні задач
38
Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини

Засвоєння нових знань, формуван­ня вмінь

Сформувати в учнів поняття про пряму, перпен­дикулярну до площини, ознайомити з ознакою перпендикулярності прямої та площини; сформувати вміння застосовувати теоретичні знання до розв'язання задач
39
Перпендикулярні пряма і пло­щина. Побудова перпендику­лярних прямих і площин

Удоскона­лення вмінь, відпрацювання навичок

Формування в учнів умінь будувати перпендикулярні прямі та площини, розв'язувати задачі, застосовуючи знання про ознаки перпендикулярності прямої та пло­щини, означення прямої, перпендикулярної до площини
40
Властивості прямих, перпен­дикулярних до площини

Засвоєння нових знань і вмінь

Сформувати знання учнів про властивості прямих, пер­пендикулярних до площини, і вміння застосовувати їх при розв'язуванні задач
41
Перпендикуляр і похила

Засвоєння нових знань, формуван­ня вмінь

Сформувати, поняття перпендикуляра до площини, похилої, проекції похилої на площину; установити зв'язок між довжинами похилих, проведених з однієї точки до площини, і довжинами їхніх проекцій на пло­щину; сформувати вміння застосовувати отримані знан­ня при розв'язуванні задач
42
Перпендикулярність прямої та площини. Розв'язування задач

Удоскона­лення вмінь, відпрацювання навичок

Сформувати вміння застосовувати отримані теоретичні знання при розв'язуванні задач
43
Перпендикулярність прямої та площини. Перпендикуляр та похила

Контроль

і корекція знань

учнів

Провести діагностику рівня засвоєння знань учнів за темою
44
Перпендикулярність прямої та площини

Систематизація знань, узагаль­нення вмінь

Узагальнити і систематизувати матеріал, вивчений раніше з даної темі; підготувати учнів до контрольної роботи
45
Контрольна робота № 4

Контроль знань і вмінь

Перевірити рівень засвоєння знань, умінь і навичок учнів з теми «Перпендикулярність прямої та площини»
46
Теорема про три перпендику­ляри. Відстань від точки до прямої

Засвоєння нових знань і вмінь

Сформувати в учнів поняття про теорему про три пер­пендикуляри, про відстань від точки до прямої; по­знайомити з доведенням теореми, сформувати вміння застосовувати теорему при розв'язуванні задач
47
Застосування теореми про три перпендикуляри. Властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника

Комбінований

Сформувати в учнів поняття про властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника; сформувати вміння застосовувати теорему про три перпендикуляри при розв'язуванні задач, знаходженні відстані від точки до прямої
48
Розв'язування задач на за­стосування властивості точки, рівновіддаленої від сторін многокутника

Удоскона­лення вмінь, відпрацювання навичок

Формування вмінь учнів застосовувати властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника при розв'язуванні задач
49
Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин

Засвоєння нових знань, умінь

Сформувати поняття про перпендикулярні площини, про ознаку перпендикулярності площин, уміння засто­совувати зазначені означення й ознаку для розв'язання задач
50
Перпендикулярність площин. Властивості перпендикуляр­них площин

Закріплення знань, удоскона­лення вмінь

Закріпити знання учнів про перпендикулярні пло­щини, познайомити їх із властивістю прямої, яка лежить в одній із перпендикулярних площин; сфор­мувати вміння користуватися цією властивістю при розв'язуванні задач, удосконалити вміння користува­тися означенням перпендикулярних площин і ознакою перпендикулярних площин при розв'язуванні задач
51
Відстань від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами

Засвоєння нових знань і виро­блення вмінь

Сформувати поняття відстані від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами, про властивості точок прямої, паралельної площині, про властивості точок площини, паралельної даній площині; сформувати вміння застосовувати ці знання при розв'язуванні задач
52
Відстань від прямої до паралельної їй площини, між паралельними прямими. Розв'язування задач

Удоскона­лення вмінь, відпрацювання навичок

Формувати вміння застосовувати отримані теоретичні знання для розв'язання задач
53
Відстань між мимобіжними прямими

Засвоєння знань,

відпрацювання

вмінь

Сформувати поняття спільного перпендикуляра двох мимобіжних прямих, відстані між мимобіжними пря­мими; сформувати вміння знаходити відстань між мимобіжними прямими в найпростіших випадках
54
Відстані в просторі

Узагальнення і систематизація знань і вмінь

Систематизувати й узагальнити знання учнів з теми
55
Відстані в просторі

Контроль

і корекція знань

учнів

Провести діагностику рівня засвоєння знань учнів з вищевказаної теми
56
Кути між прямими, між пря­мою і площиною

Засвоєння нових знань і вмінь

Сформувати поняття кута між прямими, прямою і пло­щиною; сформувати вміння знаходити кути між прями­ми, прямою і площиною
57
Двогранний кут. Кут між площинами

Засвоєння нових знань і вмінь

Сформувати поняття двогранного кута, кута між пло­щинами, лінійного кута, двогранного кута; сформувати вміння знаходити кути між площинами, лінійний кут двогранного кута
58
Ортогональне проектування

Комбінований

Сформувати поняття про ортогональну проекцію; фор­мувати вміння учнів застосовувати отримані знання при розв'язуванні задач
59
Площа ортогональної проекції многокутника

Засвоєння нових знань і вмінь

Познайомити учнів з теоремою про ортогональну проекцію многокутника; сформувати вміння застосову­вати теорію при розв'язуванні задач
60
Відстані та кути в просторі

Контроль

і корекція знань

учнів

Провести діагностику рівня засвоєння знань учнів з теми
61
Відстані та кути в просторі

Узагальнення і систематизація знань і вмінь

Систематизувати й узагальнити знання учнів

з вищевказаної теми, підготувати учнів до контрольної

роботи
62
Контрольна робота № 5

Контроль знань

Перевірити рівень засвоєння знань, умінь і нави­чок учнів з теми «Теорема про три перпендикуля­ри. Перпендикулярність площин. Відстані та кути в просторі»
63-70
Резерв навчального часу


Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
О. Я. Біляніна, завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін ІППОЧО
Тематичне планування з геометрії для 11 класу Академічний рівень

ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ У НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
В умовах диференціації старшої школи суттєво підвищується роль основної школи, яка забезпечує базу для подальшого розвитку загальної...
Календарно-тематичний план практичних занять для студентів стоматологічного...
Календарно-тематичний план практичних занять для студентів стоматологічного факультету
Величко Л. П. Органічна хімія, 10-11 кл. (підручник для класів хімічного...
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...
Календарно-тематичне планування в 11 класі (Академічний рівень) за...

Календарно-тематичний план 2 клас І СЕМЕСТР 35 годин на рік 2 клас
Д. Кабалевський. „Три кити”, С. Рахманінов. “Італійська полька”; Є. Адамцевич. “Запорізький марш”
Календарно-тематичний план практичних занять модуля «Психіатрія....
Календарно-тематичний план практичних занять модуля «Психіатрія. Наркологія» для студентів міжнародного медичного факультету 4 курса...
Календарно тематичний план з теми: Використання інформаційних та...

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН проведення занять з гуманітарної підготовки старшого...
Завдання начальницького складу органів і підрозділів системи МНС на 2008-2009 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка