ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 6-го курсу спеціальності 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування І. ВИРОБНИЧА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ 3


Скачати 291.03 Kb.
НазваЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 6-го курсу спеціальності 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування І. ВИРОБНИЧА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ 3
Сторінка3/3
Дата21.02.2016
Розмір291.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3

1.4. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства


Залежно від спеціалізації навчання, наукових інтересів та особистих бажань студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства або впровадження певного нововведення (інновації).

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, управління персоналом, маркетингово-комерційна, фінансово-облікова діяльність тощо), так і передбачати принципові нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація, переспеціалізація діяльності, здійснення реального чи фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки і т.д.). Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й закордонного досвіду провідних підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності.

IІ. ПЕРЕДДИПЛОМНА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ


ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ЧАСТИНИ ПРАКТИКИ

Після закінчення переддипломної практики студент має підготувати пропозиції науковому керівникові щодо змісту першого варіант теоретичного та аналітичного розділів дипломного проекту (роботи), комплексу завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій. Пропозиції щодо змісту теоретичного та аналітичного розділів дипломного проекту (роботи) повинні мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

 • містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

 • містити елементи самостійного дослідження;

 • містити розрахунки, виконані на ПЕОМ;

 • містити достатній для обґрунтування пропозицій аналіз досліджуваної проблеми у межах базового підприємства.

По закінченню переддипломної практики студент подає на випускову кафедру науковому керівнику ґрунтовні пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства, запропонований для подальшого дослідження комплекс розробок з використанням комп'ютерних технологій та інших видів виконаних робіт.

Підприємство, де студент проходить переддипломну практику, стає об'єктом проведення самостійного прикладного дослідження та виконання магістерської роботи на матеріалах реального підприємства. Співпраця навчального закладу, студента та підприємства, що є базою практики, дозволяє сформулювати тему реального дипломного проекту (роботи), яка повинна бути корисною для підприємства і виконуватись на його замовлення відповідно до вимог проведення державної атестації випускника.

ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА (для магістрів)


Мета - набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи, поглиблення теоретичних знань у сфері економічних відносин, підбір фактичного матеріалу для написання дипломної роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел. Завдання:

 • вивчення теоретичних класичних джерел за обраною науковою проблемою, пов'язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової проблеми дослідження щодо майбутньої магістерської роботи;

 • визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній науковій літературі;

 • визначення структури та основних завдань магістерського дослідження;

 • оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних даних;

- апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових статей).

IV. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ЧАСТИНА (для магістрів)


Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» однією із посад, яку може обіймати випускник вищого навчального закладу, є посада викладача. Тому мають місце такі типові завдання:

 • систематизації інформації в межах обраної дисципліни за окремими темами згідно з робочою програмою дисципліни у вигляді опорних конспектів лекційних занять та методичних розробок для проведення семінарських чи практичних занять;

 • опанування способу передачі інформації студентській аудиторії через проведення лекційних та семінарських (практичних) занять згідно із графіком навчального процесу;

 • підготовка навчально-методичного забезпечення обраної дисципліни;

 • організація самостійної роботи студентів з обраної дисципліни.

Закріплення засвоєних теоретичних знань у процесі проходження науково-педагогічної частини виробничої практики відбувається безпосередньо у навчальному процесі університету у межах професійно орієнтованих дисциплін підготовки фахівців з менеджменту.

Вибір дисципліни, з якої відбуватиметься проходження науково-педагогічної частини виробничої практики, здійснюється науковим керівником магістерської роботи студента.

V. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ


Письмовий звіт з практики разом зі щоденником, який студент отримує на початку практики в методичному кабінеті кафедри (ауд. 407 ім.), подається у встановлений термін (не пізніше як за три дні до закінчення практики) керівникові дипломної роботи для перевірки, рецензування і допуску до захисту.

При оформленні щоденника практики необхідно звернути увагу на той факт, що інструктаж з техніки безпеки, графік роботи практиканта та відгук з підприємства засвідчується печаткою підприємства. Письмовий звіт оформлюється відповідно до вимог нормоконтролю. У додатках наведено зразки титульного аркуша звіту з практики (додаток А), індивідуальне завдання (додаток Б), зміст звіту (додаток В).

Керівник фіксує на титульному аркуші оцінки (за 100-бальною шкалою оцынювання) за виконання складових частин практики та рекомендовану тему майбутньої дипломної роботи. Після цього студент вважається допущеним до захисту практики керівникові практики від університету.

Звіт з практики має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання.

Форма підсумкового атестування з практики - диференційований залік.

ОЦІНЮВАННЯ ЗА РЕЙТИНГО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ


ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 6-ГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
8.03060101 - МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


Розділ 1. Виробнича частини практики 30 балів

у т.ч.:

1.1. Загальна системна характеристика підприємства 5 балів

1.2. Характеристика середовища функціонування підприємства 5 балів

1.3. Індивідуальне завдання з переліку типових завдань 1-8 10 балів

1.4. Пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства 10 балів

у т.ч.:

1.4.1. Загальна характеристика суті нововведення, що пропонується здійснити 3 бали

1.4.2. Обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок економічного ефекту (за можливості) 2 бали

1.4.3. Стан готовності підприємства до введення пропозиції 2 бали

1.4.4. План організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження такої пропозиції 3 бали

Розділ 2. Переддипломна частини практики 35 балів

2.1. Узгоджений з керівником зміст першого варіанту розділів дипломної роботи 25 балів

2.2. Узгоджений з керівником комплекс завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій 10 балів

Розділ 3. Науково-дослідна частина практики max 15 балів

Опублікована наукова стаття 8 балів/шт.

Подана до редакції, але ще не опублікована стаття 4 бали/шт

Опубліковані тези доповідей на наукових конференціях 2 бали/шт.

Участь підчас практики у всеукраїнських конкурсах, у т.ч. GMC’2011 5 балів

Розділ 4. Науково-педагогічна частина практики 15 балів

Оформлення звіту (нормоконтроль) max 5 балів

Всього max 100 балів

Інтерпретація результатів:

“відмінно” – 90-100 балів;

“добре” – 75-89 балів;

“задовільно” – 60-74 бали.

Керівник практики Кадикова І.М.

ДОДАТОК А

Зразок титульного аркушу звіту


УДК ______

Інв. № _____

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Кафедра 602


ЗВІТ З ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

ХАІ.602.***.***.03060101.****** ПЗ


Виконавець студент гр. 657м

(№ групи)(підпис, дата) (П.І.Б. повністю)

Керівник практики канд. екон. наук, доцент

(наук. ступінь, вчене звання)

Кадикова І.М.

(підпис, дата) (П.І.Б)
Консультанти:
з виробничої частини

(захищено з оцінкою) (наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б)(підпис, дата)

з переддипломної частини

(захищено з оцінкою) (наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б)(підпис, дата)

з науково-дослідної частини к.е.н., доц. Кадикова І.М.

(захищено з оцінкою) (наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б)(підпис, дата)

з науково-педагогічної частини

(захищено з оцінкою) (наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б)(підпис, дата)
Рекомендована тема дипломної роботи:2011

ДОДАТОК Б

Зразок індивідуального завданняіндивідуальнЕ завдання

на практику

Студенту

(прізвище, ім'я, по батькові)
1) виробнича частина: 1.1. Надати загальну системну характеристику підприємства


Тут має бути тема одного із типових завдань 1-8 за вибором керівника
1.2. Охарактеризувати середовище функціонування підприємства

1.3.

1.4. Розробити пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства

2) переддипломна частина: Розробити пропозиції щодо змісту першого варіанту теоретичного та аналітичного розділів дипломного проекту (роботи), комплексу завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій.

3) науково-дослідна частина: провести апробацію основних теоретичних та практичних рекомендацій магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових статей).


Тут має бути індивідуальне завдання з певної дисципліни (вказати назву) за вибором керівника
4) науково-педагогічна частина:

Керівник дипломної роботи

(наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б) (підпис)

ДОДАТОК В

Зразок змісту звіту з практикиЗМІСТ
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧА ЧАСТИНИ ПРАКТИКИ

1.1. Загальна системна характеристика підприємства

1.2. Характеристика середовища функціонування підприємства

1.3. Тема індивідуального завдання з переліку типових завдань 1-8

1.4. Пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства

1.4.1. Загальна характеристика суті нововведення, що пропонується здійснити

1.4.2. Обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок економічного ефекту (за можливості)

1.4.3. Стан готовності підприємства до введення пропозиції

1.4.4. План організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження такої пропозиції

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДДИПЛОМНА ЧАСТИНИ ПРАКТИКИ

2.1. Пропозиції щодо змісту першого варіанту теоретичного та аналітичного розділів дипломного проекту (роботи)

2.2. Пропозиції щодо комплексу завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій

РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ

3.1. Копії опублікованих наукових статей

3.2. Копії тез доповідей на наукових конференціях

РОЗДІЛ 4. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ

4.1. Матеріали з виконання науково-педагогічної частини практики

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

ДОДАТКИ
1   2   3

Схожі:

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 6
Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ( 2 виробнич ої ) ПРАКТИКИ студентів...
Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх менеджерів...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного...
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 050107 „Економіка підприємства”. – Полтава:...
КОНТРОЛ І Н Г
Контролінг: Навч посібник (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050. 201 "Менеджмент організацій")...
РОБОЧА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій”
Рекламна діяльність: робоча програма для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій Укл.: О. В. Комаровський, Луганськ:...
Робоча Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики...
Поло­ження про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України, на підставі Програми педагогічної практики для педагогічних...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка