ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ( 2 виробнич ої ) ПРАКТИКИ студентів 4-го курсу напряму підготовки 030601 Менеджмент ЗМІСТ


Скачати 155.38 Kb.
НазваЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ( 2 виробнич ої ) ПРАКТИКИ студентів 4-го курсу напряму підготовки 030601 Менеджмент ЗМІСТ
Дата22.02.2016
Розмір155.38 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Диплом
Електрона версія знаходиться за адресою careerkhai.kh.ua/

2011-12 навч. рік

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ (2 виробничої) ПРАКТИКИ
студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент

ЗМІСТ


ЗМІСТ 1

ВСТУП 1

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕДДИПЛОМНО 2

ПРАКТИКИ 2

3. ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 3

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 4

4.1. Структура та загальний зміст 4

4.2. Оформлення звітів 6

5.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 7

ДОДАТКИ 9

ДОДАТОК А 9

Зразок титульного аркушу звіту 9

ДОДАТОК Б 10

Зразок індивідуального завдання 10

ДОДАТОК В 11

Зразок змісту звіту з практики 11

ДОДАТОК Г 12

Зразок гарантійного листу 12

ДОДАТОК Д 13

Зразок замовлення на тему дипломної роботи 13

ДОДАТОК Е 14

Зразок акту про впровадження результатів 14ВСТУПУ сучасних умовах становлення нової економічної системи України підвищуються вимоги до відповідності рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закладах вимогам роботодавців, до забезпечення конкурентоздатності випускників на ринку праці. Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх менеджерів з послідовним нарощуванням рівня професійних знань та практичних навичок.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯПрактична підготовка студентів є складовою частиною освітнього процесу і спрямована на оволодіння студентами системою професійних вмінь та навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, і має сприяти саморозвитку студента.

Метою практичної підготовки є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно-орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень, розроблення пропозицій щодо впровадження найновіших технологій управління підприємством; систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань у практичній діяльності при вирішенні завдань діяльності, які постають при реалізації ключових функцій менеджменту.

Підприємство, де студент проходить переддипломну практику, стає об'єктом проведення самостійного прикладного дослідження та виконання дипломної роботи на матеріалах реального підприємства. Співпраця навчального закладу, студента та підприємства, що є базою практики, дозволяє сформулювати тему реальної дипломної роботи, яка повинна бути корисною для підприємства і виконуватись на його замовлення.

Студент повинен оформити та представити до університету:

 • гарантійний лист на проходження переддипломної практики - до початку практики (зразок додається);

 • замовлення на тему дипломної роботи - по закінченню практики до захисту дипломної роботи (зразок додається);

 • акт про впровадження (використання) результатів дипломної роботи - до захисту дипломної роботи (зразок додається).2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕДДИПЛОМНО

ПРАКТИКИОб'єктами переддипломної практики повинні виступати державні установи та організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм, які є юридичними особами та здійснюють один чи декілька видів економічної діяльності.

На початку практики керівник переддипломної практики на підприємстві зобов'язаний провести організаційну зустріч зі студентами, а потім екскурсію по підприємству з метою ознайомлення студентів з основними видами діяльності підприємства, лінійними та функціональними підрозділами і відрекомендувати студентів-практикантів керівникам цих підрозділів; провести заняття-інструктаж із вивчення правил внутрішнього розпорядку та поведінки на підприємстві, правил техніки безпеки, протипожежних правил.

Основні обов'язки студентів-практикантів при проходженні практики

 • до початку практики отримати на випусковій кафедрі всі необхідні організаційно-методичні матеріали та консультацію щодо їх оформлення;

 • своєчасно прибути на місце практики і документально оформити початок практики;

 • дотримуватись трудової дисципліни, правил трудового розпорядку, техніки безпеки та інших норм;

 • проводити роботу на місці практики відповідно до отриманих завдань у режимі роботи відповідних підрозділів підприємства;

 • виконати поставлені завдання у повному обсязі та відповідно до програми практики та рекомендацій, наданих керівниками практики від університету та від підприємства;

 • нести відповідальність за якість виконуваної роботи;

 • вчасно і на належному рівні скласти звіти з практики;

 • захистити звіти з практики у визначений термін.

Щоденник є основним документом, що підтверджує проходження студентом практики, у якому відображена вся його поточна робота і містить:

 • правила техніки безпеки, затверджені підписом керівника практики на підприємстві та печаткою підприємства;

 • календарний план (графік) виконання студентом програми практики, затверджений підписом керівника практики на підприємстві та печаткою підприємства;

 • сформульоване індивідуальне завдання, що видане студентові, з відміткою про строк його виконання;

 • технічний звіт з матеріалами, що зібрані при проходженні практики та висновки з технічного звіту;

 • підсумкове оцінювання роботи студента за період практики (відзив керівника практики від підприємства).3. ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИПереддипломна практика є логічним завершенням усіх видів практики і триває 3 тижні. Це підсумковий етап підготовки студента до виконання дипломної роботи та наступної самостійної діяльності з фаху.

Метою практики є підготовка кожним студентом індивідуального завдання з всебічного вивчення конкретної проблеми управління організацією, збору практичних та статистичних матеріалів для виконання дипломної роботи. Зміст індивідуального завдання визначається науковим керівником дипломної роботи.

У процесі виконання індивідуального завдання переддипломної практики студент відповідно до кваліфікаційних вимог повинен виявити:

 • знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання управління;

 • вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження;

 • вміння виявляти причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у конкретній галузі;

 • вміння обґрунтовувати наукові висновки та конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом.

Після закінчення переддипломної практики студент має підготувати пропозиції науковому керівникові щодо змісту першого варіанту теоретичного та аналітичного розділів дипломної роботи, комплексу завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій. Пропозиції щодо змісту теоретичного та аналітичного розділів дипломної роботи повинні мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

 • містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

 • містити елементи самостійного дослідження;

 • містити розрахунки, виконані на ПЕОМ;

 • містити достатній для обґрунтування пропозицій аналіз досліджуваної проблеми у межах базового підприємства.

Також по закінченню переддипломної практики студент подає на випускову кафедру науковому керівнику ґрунтовні пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства, запропонований для подальшого дослідження комплекс розробок з використанням комп'ютерних технологій.

Звіт готується у формі стислого опису виконаних видів діяльності відповідно до індивідуальних завдань, визначених на основі плану дипломної роботи. Вимоги до оформлення - див. п. 4.2.

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ
4.1. Структура та загальний змістУ звіті про переддипломну практику відбиваються результати вивчення програмних питань (їх стан за останні три роки), висновки і рекомендації, копії документів і рішень. Звіт повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Обсяг текстової частини звіту - 20-30 сторінок (всі питання мають бути відображені, але без зайвої інформації, суто стан справ на об'єкті практики).

Звіт готується у формі консультативного проекту (загальне внутрішнє консультування), має відобразити всі аспекти діяльності студента на місцях проходження переддипломної практики і може бути структурований наступним чином:

Вступ - обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, особливостей постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. Загальна системна характеристика підприємства-об'єкта дослідження: назва, форма власності, організаційно-правова форма, галузева належність, юридична та фактична адреса, загальна кількість працівників, у тому числі чисельність апарату управління (2-3 с).

Теоретичне обґрунтування актуальності обраної теми дипломного дослідження. Розглядаються загальні теоретичні підходи до теми з використанням інформаційних джерел з досліджуваної проблеми, в тому числі й іноземних. Обов'язкове порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, підготовка дайджестів видань за останніх 3-4 роки, матеріали проведених «польових» досліджень з обраної проблематики (до 10 с).

Аналітико-дослідницький розділ. Студент повинен зробити ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми виключно на матеріалах підприємства - об'єкта переддипломної практики та середовища його функціонування із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію (15 с).

Висновки та пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства. Узагальнюючи проведений аналіз досліджуваної проблеми студент повинен провести діагностику ефективності управління підприємством в цілому, оцінити ефективність пропозицій (бажано детальна ґрунтовна оцінка з пропозиції, пов'язаної з проблематикою дипломного дослідження), наслідки та перспективи діяльності підприємства. Стисло формулюються головні висновки, пропозиції і рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємства - бази переддипломної практики (10-12 с).

Узгоджений з керівником зміст першого варіанту розділів дипломної роботи.

Узгоджений з керівником комплекс завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій.

Перелік використаних джерел інформації

Додатки

Рекомендований перелік додатків до звіту

 1. Статут підприємства.

 2. Положення про функціональні підрозділи.

 3. Посадові інструкції фахівців.

 4. Штатний розклад працівників апарату управління.

 5. Форми бухгалтерської і статистичної звітності.

 1. Форма № 1. Баланс.

 2. Форма № 2. Звіт про фінансові результати.

 3. Форма 1-ПВ. Звіт з праці.

 4. Форма 3-ПВ. Звіт про використання робочого часу.

 5. Форма 2-м. Звіт про фінансові результати.

 6. Форма 1-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.

 1. Договори з постачальниками.

 2. Організаційно-розпорядницькі документи: накази, розпорядження, інструкції.

 3. Довідкова інформація до аналітичних і прогнозних розрахунків.4.2. Оформлення звітівЗвіт повинен бути оформлений відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.

 1. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВПісля закінчення терміну переддипломної практики студенти звітують на випусковій кафедрі про виконання програми практики.

Студент згідно з графіком до закінчення терміну практики подає керівникові практики від підприємства звіт і заповнений щоденник практики. Керівник від підприємства ставить підпис на титульній сторінці і у щоденнику. Керівник практики від підприємства за умови позитивної оцінки звіту готує характеристику на студента, викладає її в щоденнику, де оцінює виконання програми переддипломної практики, обґрунтованість пропозицій та відповідність вимогам оформлення. Після отримання характеристики і рецензії за підписом керівника з бази практики, які засвідчені печаткою підприємства, студент подає звіт для реєстрації на випускову кафедру для перевірки його керівником від університету.

Письмовий звіт разом із щоденником подається у встановлений термін (не пізніше трьох днів до закінчення практики) керівнику практики від університету для перевірки, рецензування та допуску до захисту.

За результатами перевірки звіту керівник приймає рішення про допуск його до захисту або повертає студенту на доопрацювання відповідно до зазначених зауважень. До захисту допускаються студенти, які повністю виконали програму практики, представили звіт згідно встановленої форми та одержали позитивну характеристику керівника від підприємства - бази практики.

Захист звітів відбувається на випусковій кафедрі або на робочих місцях практики в комісії, що призначається завідувачем випускової кафедри.

Форма підсумкового атестування з переддипломної практики з фаху - диференційований залік. За результатами захисту виставляється оцінка, яка фіксується на титульному аркуші, у відомості й заліковій книжці студента.

ОЦІНЮВАННЯ ЗА РЕЙТИНГО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
6.030601 - МЕНЕДЖМЕНТ


Вступ (обґрунтування вибору теми) 5 балів

Теоретичний розділ 10 балів

Аналітико-дослідницький розділ 20 балів

Пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства 20 балів

Узгоджений з керівником зміст першого варіанту розділів дипломної роботи 30 балів

Узгоджений з керівником комплекс завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій 10 балів

Оформлення звіту (нормоконтроль) 5 балів

Всього max 100 балів

Інтерпретація результатів:

“відмінно” – 90-100 балів;

“добре” – 75-89 балів;

“задовільно” – 60-74 бали.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Зразок титульного аркушу звітуУДК 658.012

Інв. № _____
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Кафедра 602


ЗВІТ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

ХАІ.602.***.***.03060101.****** ПЗ


Виконавець студент гр. 641м

(№ групи)(підпис, дата) (П.І.Б. повністю)

Керівник практики канд. екон. наук, доцент

(наук. ступінь, вчене звання)

Кадикова І.М.

(оцінка, підпис, дата) (П.І.Б)

Консультант (керівник дипломної роботи):


(наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б) (захищено з оцінкою в балах)(підпис, дата)

Рекомендована тема дипломної роботи:2012

ДОДАТОК Б

Зразок індивідуального завдання
індивідуальнЕ завдання

на переддипломну практику
Студенту

(прізвище, ім'я, по батькові)
1. Надати загальну системну характеристику підприємства


Тут має бути тема основного питання
за вибором керівника

2. Охарактеризувати середовище функціонування підприємства

3.

4. Розробити пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства

5. Розробити пропозиції щодо змісту першого варіанту теоретичного та аналітичного розділів дипломного проекту (роботи), комплексу завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник дипломної роботи

(наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б) (підпис)

ДОДАТОК В

Зразок змісту звіту з практикиЗміст
Індивідуальне завдання

Вступ

Теоретичний розділ

Аналітико-дослідницький розділ

Пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства

Пропозиції щодо змісту першого варіанту теоретичного та аналітичного розділів дипломного проекту (роботи)

Пропозиції щодо комплексу завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій

Перелік використаних джерел інформації

Додатки

ДОДАТОК Г

Зразок гарантійного листу
Виконується на бланку організації

Ректору Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» професору Кривцову В.С.


Гарантійний лист
Організація (привести повну назву) не заперечує про прийняття на проходження переддипломної практики студента 4 курсу факультету № 6 (прізвище, ім’я та по батькові), що навчається у гр 641м за спеціальністю «Менеджмент організацій», та гарантує забезпечення кваліфікованим керівництвом та консультаціями без оплати та без надання робочого місця.

Керівник організації П.І.Б.

М. П.

ДОДАТОК Д

Зразок замовлення на тему дипломної роботи
Виконується на бланку організації
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”

завідувачу кафедрою менеджменту

д.т.н., професору Чумаченко І.В.

Замовлення НА ТЕМУ

Прошу доручити студенту Лукашу Дмитру Володимировичу виконати випускну роботу бакалавра на тему „Відкриття мережі продовольчих магазинів з окремим центральним офісом та складом”


Начальник відділу Іванов І.І.

М. П.

ДОДАТОК Е

Зразок акту про впровадження результатів
Утверждаю

Директор департамента

по управлению персоналом

ООО «Сбытовая сеть пятый элемент»

___________________ Соколова О.А.

«___» ____________ 2011 г.

Акт

о внедрении результатов выпускной работы бакалавра

ст-та гр. 641М Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского “Харьковский авиационный институт”

Лукаша Дмитрия Владимировича
Комиссия в составе председателя – директора департамента по управлению персоналом Соколовой О.А. и членов: зам. директора по управлению персоналом Петровой Т.Ю. и нач. отделения Иванова И.И. составили настоящий акт о том, что результаты выпускной работы бакалавра Лукаша Дмитрия Владимировича, в частности:

 • методы управления человеческими ресурсами;

 • методы управления качеством;

 • методы управления временем;

 • методы управления стоимостью,

использовались в проекте открытия сети продовольственных магазинов с отдельным центральным офисом и складом.

Внедрение в ООО «Сбытовая сеть пятый элемент» результатов дипломного проекта позволило сократить сроки разработки проекта открытия сети продовольственных магазинов с отдельным центральным офисом и складом, уменьшило стоимость проекта, повысило его качество.

Акт внедрения обсужден и ободрен на совещании ООО «Сбытовая сеть пятый элемент».


Члены комиссии:

Зам. директора по

управлению персоналом Петрова Т.Ю.
Нач. отделения Иванов И.И.

М.П.

Схожі:

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 6-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 7
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 6
ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 050107 „Економіка підприємства”. – Полтава:...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О. В. Раєвнєва,...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів,...
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики бакалаврів, спеціалістів, магістрів (для студентів спеціальностей 040203,...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 030509
Напрям підготовки 030509 облік і аудит Галузь знань 0306 менеджмент...
Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського державного економічного університету к е н., доцент Ю. М. Сотніков
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка