ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення для студентів 4 курсу


НазваПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення для студентів 4 курсу
Сторінка1/38
Дата19.03.2013
Розмір1.45 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Міністерство освіти і науки України


Приазовський державний технічний університет

ПРАКТИЧНИЙ КУРС

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Навчальний посібник з практики усного

та письмового мовлення для студентів 4 курсу

спеціальності “Переклад”


Частина 1

- економіка

- вища освіта

  • кар’єраМаріуполь 2004

Приазовський державний технічний університет

Кафедра іноземних мов та перекладу

ПРАКТИЧНИЙ КУРС

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Навчальний посібник з практики усного

та письмового мовлення для студентів 4 курсу

спеціальності “Переклад”


Частина 1

- економіка

- вища освіта

  • кар’єраМаріуполь 2004

УДК 811.111. (075.8)Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення для студентів 4 курса спеціальності “Переклад”. Частина 1. / Уклад.: Лазаренко Л.М., Богатирьова О.Є.; ПДТУ. – Маріуполь, 2004.- 309 с.

Перша частина комплексу навчально - методичних посібників з практики усного та письмового мовлення для студентів передбакалаврського ступеню (7-8 семестри), який має метою максимально повно задовольнити потребам фахової підготовки перекладача, відповідає вимогам сучасної методичної думки і враховує принцип інтегрованості та міжпредметних звязків.


Рецензент: Т.А. Дмитрієва, канд. філологічних наук, доцент

Укладачі: Л.М. Лазаренко, канд. педагогічних наук, доцент

О.Є. Богатирьова, ст. викладач

Відповідальний за випуск:

зав. кафедрою Лазаренко Л.М., доцент

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу

Протокол № 23 від 2 липня 2004
ББК Ш 143.21-923

ПЕРЕДМОВА«Практика усного та письмового мовлення» являє собою багатопланову навчальну дисципліну, предметом якої виступає словниковий склад іноземної мови, органічно зв'язаний з усіма рівнями мови. Врахування фахової спеціалізації призводить до значного диференціювання та розширення спектра вмінь та навичок мовленнєвої діяльності. Методичне завдання даної дисципліни в умовах підготовки студентів за фахом “Переклад” полягає не тільки в тому, щоб забезпечити оволодіння студентами вміннями й навичками з усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності у їхньому тісному зв'язку з функціонально-мовним розшаруванням мови, але й інтегрувати їх застосування в галузі перекладу. Переклад застосовується в нашому випадку як двобічний процес - він виступає, по - перше, як макромета навчання, і по - друге - як засіб навчання. На передбакалаврському етапі в комплексну навчальну дисципліну «Практика усного та письмового мовлення» вноситься подальша аспектизация: оволодіння навичками й аналітичними вміннями перекладу й розвиток специфічних умінь обробки текстів різної стилістичної спрямованості. Поділ занять на комплексні й аспектні є одним із науково обґрунтованих шляхів інтенсивного викладання іноземної мови, націленого на усебічне вивчення системи мови, її функціонування у фаховій діяльності.

Складність і великий обсяг навчального матеріалу на передбакалаврському етапі навчання вимагають особливої організації навчального процесу в рамках дисципліни «Практика усного та письмового мовлення». Тому доцентом кафедри іноземних мов та перекладу Приазовського державного технічного університету к.п.н. Лазаренко Л.М. та старшим викладачем кафедри Богатирьовою О.Є. розробляється комплекс навчально - методичних посібників з практики усного та письмового мовлення для студентів передбакалаврського ступеню (7-8 семестри), який би був спроможний максимально повно задовольнити потребам фахової підготовки перекладача, відповідав би вимогам сучасної методичної думки і враховував принцип інтегрованості та міжпредметних звязків.

Кожна глава посібника структурована за єдиною схемою та складається із шести частин : discussion (усне “заохочувальне” введення до теми), vocabulary extension (робота з вокабуляром), language in context (опрацювання лексичної теми через автентичні тексти відповідної тематики інформативного характеру та через систему рецептивно- репродуктивних вправ), developing reading skills (аналітичне читання та інтерпретаційний аналіз тексту), translation practice (визначення діапазону варіативності та перекладацький практикум), comprehension check (тестові та творчі завдання).

Джерелами добору мовного матеріалу служать твори художньої літератури, преса і публіцистика країни досліджуваної мови. Для цього використовуються також довідкова література і різні словники. Навчальний матеріал пред'являється студентам як у вигляді навчальних текстів, так і у вигляді окремих навчальних одиниць.

Тематичний принцип добору визначає відповідність мовного матеріалу задачам професійної спрямованості і пізнавальної цінності. Весь мовний матеріал, як продуктивний, так і рецептивний; лексичний мовний матеріал, що підлягає продуктивному засвоєнню, систематизується в словниках-мінімумах, і професійно орієнтованих аспектних словниках, особливо важливих для предбакалаврских етапів навчання.

Критеріями добору лексичних мінімумів служать частотність і вживаність слів, їхні потенційні словотворчі можливості, функціонально-стилістична і тематична співвіднесеність. У словниках-мінімумах указуються також дистрибутивні характеристики слів, що визначають їх типове вільне і фразеологічне вживання.

Для роботи з вокабуляром пропонується три види довідників: загальний вокабуляр (до 60 одиниць у режимі англійська-українська мови), який має бути вивчений та опрацьований через систему вправ, що надаються; тематичний вокабуляр, побудований за принципом семантичних полів, який перекладається студентом самостійно у контексті та за допомогою лінгвокраїнознавчих та фахових словників (до 50 одиниць); додатковий словник сленгу та фразеологізмів, що тлумачаться та опрацьовуються безпосередньо в матеріалах посібника. Крім того, кожен текст із частин developing reading skills та language in context супроводжується словниковими статтями, що дають варіанти перекладу “фальшивих друзів перекладача”, та професійно значущих слів із метою запобігання мовної інтерференції.

ЧастинаLanguage in the context” містить , крім базових інформаційних текстів обсягом до 1200 слів комплекс вправ та завдань, спрямований на розвиток вміння вживати відповідну лексику в непідготовлених висловлюваннях та при перекладі.

Тексти, що складають частину “developing reading skills” є аутеничними і підібрані за такими принципами: різножанровість, перекладацька валідність, урахування епохи (кожний текст належить до певної літературної епохи: класичний або сучасний), композиційна завершеність. Обсяг текстів 5000-6000 слів.

Пята частина “translation practice” є фахово спрямованою і найбільш інтегрованою з іншими перекладацькими дисциплінами. Вона містить невеликий обсяг теоретичного матеріалу, що стосується окремого засобу перекладу та великий обсяг вправ творчого та аналітичного характеру.

Остання частина вміщує два типи контрольних завдань: тестові в трьох варіантах та творчі: теми для написання есе їв.

Даний навчальний посібник ґрунтується на експериментальних даних про кількість повторень і видів вправ, необхідних для міцного запам'ятовування мовного матеріалу і його вільного вживання в мовленні. Весь методичний апарат поставлений на службу розвитку умінь і навичок усної і письмової форм комунікації і перекладу. При створенні посібника нами враховувалися вимоги щодо раціонального використання аудиторного навантаження та організації самостійної роботи студента. Важливо також те, що даний посібник розрахований на самостійне опрацювання студентами заочної та дистанційної форм навчання.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Схожі:

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
Маляренко В. А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 287с з іл
Маріуполь 2005
Навчально-методична розробка з розвитку вмінь та навичок усного та письмового мовлення за темою“TYPES OF QUESTIONS” (для самостійної...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Основи культури мовлення: Методичні вказівки з курсу „Українська мова” для студентів І курсу економічного факультету / упор. Л. М. Кулакевич....
Загальні відомості та вимоги безпеки перед початком роботи в кабінеті англійської мови
Навчальний кабінет англійської мови призначений для проведення занять з учнями школи і має статус шкільного кабінету
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Методичні вказівки з граматиці англійської мови для студентів першого курсу технічних спеціальностей, (ПДТУ, 1996р.)
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Методичні вказівки з граматиці англійської мови для студентів першого курсу технічних спеціальностей, (ПДТУ, 1996р.)
П. С. Дудик Комунікативно- стилістичні якості мовлення
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика
НАВЧАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ЗА ПРОГРАМОЮ ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА
РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена викладачем Віговською Ларисою Анатоліївною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
Програма курсу “ Практичний курс латинської мови” Викладач: Серафімова...
Теперішній час дієслова дійсного способу активного і пасивного станів (Praesens indicativi activi et passivi)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка