4 Розділ І Передумови запровадження віртуального моделювання в процесі вивчення спеціальних дисциплін у ПТНЗ


Назва4 Розділ І Передумови запровадження віртуального моделювання в процесі вивчення спеціальних дисциплін у ПТНЗ
Сторінка5/6
Дата20.03.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6

Умовизабезпечення якості навчанняКритерії відповідності елементів курсу визначеній структурі та форматамЕлемент курсу

Характеристика

Рівень 1

Рівень 2

Рівень3

Рівень4

Рівень0
Візитка курсу

Подано у форматі Веб-сторінки; вказана категорія студентів, для яких підготовлений курс, відомості про авторів курсу, коротка характеристика курсу (ключові теми курсу)

2

1

1

0

0
Робоча програма

Подано у форматі Веб-сторінки; наявність мети та завдань вивчення курсу; наявність вимог до знань, умінь та навичок (вхідних та вихідних); вказано кількість годин на вивчення кожного модуля; відображаються назви тем з анотаціями

2

1

1

0

0
Графік навчання

Подано у форматі Веб-сторінки, наявність потижневого планування проведення лекційних та практичних (семінарських, лабораторних) занять у формі таблиці, наявність потижневого планування виконання студентами завдань для самостійної роботи, вказується розподіл оціночних балів за виконання різних видів навчальної діяльності з кожного модуля

2

1

1

0

0

Рівень 1- Критерій дотримано повністю

Рівень 2 – Критерій дотримано більше ніж на половину

Рівень3 - Не виконується більше половини визначених вимог

Рівень4 - Критерій не дотримуються взагалі

Рівень5 - Елемент відсутній

Отже, на даний момет існує декілька проблем використання ЕНК при вивченні спеціальних дисциплін у ПТНЗ, найголовнішою проблемою є матеріально-технічна база, підготовка кваліфікованих кадрів педагогічного складу, але незважаючи на дані проблеми у багатьх навчальних закладах ЕНК використовуються і досить на високому рівні.

ВИСНОВКИ

Отже, нове століття визначає новий напрям в організації освітнього простору ПТНЗ. Сьогодні, в рамках концепції модернізації сучасної освіти, предметом дискусії багатьох учених, педагогів і методистів стає питання створення єдиного інформаційно-комунікаційного середовища на базі широкого використання високоякісних інформаційних і комунікаційних технологій. Одним з етапів реалізації даного питання, разом з активним розвитком Інтернет-освітніх ресурсів і технологій, є оновлення навчального процесу.

Тому перед нами постало завдання дослідити методику використання віртуального моделювання при вивченні спеціальних дисциплін у ПТНЗ, тому в результаті дослідження було:

 1. Проаналізовано спеціальну літературу і зроблено висновок, що методика використання віртуального моделювання використовується не на достатньому рівні через ряд певних проблем.

 2. Проаналізувавши, методичні аспекти підвищення ефективності віртуального моделювання, були упорядковані методики розробки віртуальних середовищ.

 3. В даній роботі були проаналізовані ПЗ для створення ЕНК.

 4. На заключному етапі були проаналізовані перевагти та недоліки ПЗ для створення ЕНК.

Технологічні аспекти глобалізації, пов’язані із зростанням нових інформаційних і комунікаційних технологій, є найважливішим чинником трансформації всіх аспектів діяльності ПТНЗ, що призводить до необхідності ґрунтовного переосмислення освітнього процесу, ролі індивідуалізованого інтерактивного навчання, особистих контактів викладачів й учнів, командної роботи та ін.

С. Архангельський, Г. Атанов, Г. Гергей, Б. Гершунський, Є. Машбиць, Н. Тверезовська і багато інших вітчизняних і зарубіжних авторів пов’язували питання оптимізації процесу навчання з використанням у ньому сучасних комп’ютерних технологій.

Сучасні ІКТ дозволяють створити „віртуальні освітні співтовариства”, тобто організовувати простір, в якому взаємодія між суб’єктами освітнього процесу здійснюється в реальних просторових і часових координатах. Кожен учасник віртуального співтовариства може контактувати з іншими членами і службами в основному у асинхронному режимі, формуючи тим самим „віртуальне середовище”. Враховуючи швидкість технологічного прогресу, в даний час віртуальний простір можна розглядати як ефективний засіб здійснення і трансформації навчального процесу.

Небувалий розвиток ІКТ призвів, з одного боку, до розширення глобалізації, а з іншого – до широкого застосування віртуальних технологій в різних сферах знань і людської діяльності. Найбільш універсальним комунікаційним і інформаційним середовищем став Інтернет з комплексом своїх специфічних інтернет-технологій.

Вивчаючи трансформацію технологій навчання, ми неминуче повинні пов’язувати вказані технології з розвитком технологій комунікації, завдяки яким і відбувається розповсюдження знань.

У світлі трансформацій, що відбуваються у навчальному процесі сучасних ПТНЗ, пов’язаних з віртуалізацією і активним впровадженням в традиційне навчання ІКТ, зарубіжні і вітчизняні експерти вважають, що найбільш перспективною у сучасному глобалізованому суспільстві буде технологія „змішаного навчання”, що включає в себе різноманітні його форми, як традиційні, так і дистанційні [17,с.19].

Сутність технології моделювання навчання полягає у оптимальному поєднанні різних форм і методів навчання. Основними характеристиками змішаного навчання є такі: створення наочної моделі учня по кожній дисципліні; розробка індивідуальної траєкторії навчання для кожного учня; асинхронний режим роботи; продуктивні методи навчання; система самоконтролю і контролю, що приводить до контролю засвоєння знань; дидактичне забезпечення в електронному вигляді, достатнє для самостійного опрацьовування курсу; поєднання аудиторних занять з on-line-тренінгами і мережевою взаємодією.

Аналіз впливу, який здійснюють на трансформацію процесів отримання і передачі знань в процесі навчання у ПТНЗ, дає підстави акцентувати увагу на:

 • трансформації джерел знань: замість традиційних основними джерелами навчального матеріалу стають електронні навчальні засоби, ресурси глобальних комп’ютерних мереж;

 • зміні способу комунікації між суб’єктами освітнього процесу у віртуальному просторі глобальних комп’ютерних мереж, оскільки домінуючим принципом розповсюдження інформації у віртуальному просторі є груповий принцип;

 • формуванні нової ролі викладача, який вже не стільки є джерелом інформації, фактів, знань, скільки виступає в ролі викладача-технолога, який радить, консультує учнів, допомагаючи їм зрозуміти власне процес навчання у цьому середовищі, координуючи їх діяльність, завданнями викладача стає розвиток інтелектуальних навичок, а також навичок, затребуваних сучасною світовою спільнотою;

 • посиленні ролі колективної роботи учнів у віртуальному освітньому просторі, необхідної для ефективного вироблення нових знань, що вимагають тісної міжособистісної взаємодії між викладачем і учнем, а також між учнями в електронному навчальному середовищі.

Все це в цілому сприяє широкому поширенню технології дистанційного навчання, заснованої на ІКТ. Впровадження в традиційну освіту технологій віртуального моделювання,різних типів тренажерів дозволяє говорити про змішаний характер навчання у ПТНЗ. На нашу думку, оптимальне поєднання традиційних і дистанційних технологій навчання заснованих на ІКТ, дозволить підвищити ефективність навчального процесу, максимально наблизить його до реальних соціально-економічних умов, дозволить уникнути багатьох недоліків, властивих дистанційному навчанню.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Абашкіна Н. В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині: Монографія. – К.: Вища школа, 1998. – 207 с.

 2. Батышев С. Я. Прогностическая ориентация профессионального образования // Педагогика. – 1988. – № 6. – С. 22-27.

 3. Башарин В. Ф. Что нужно знать преподавателю физики профтехучилища для реализации взаимосвязи общего и профессионального образования?: Метод. реком. – М.: АПН СССР, 1987. – 102 с.

 4. Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика. – Екатеринбург: Деловая книга, 1996. – 344 с.

 5. Белозубов А.В.,.Николаев Д.Г Основы работы с HTML-редактором Abobe Dreamweaver CS3. Учебно-методическое пособие.. — СПб.: СПбГУ ИТМО, 2007. — С. 112. — ISBN 5-7577-0092-0

 6. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Моногр. – К.: Атіка, 2009. – 684 с.

 7. Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія розробки дистанційного курсу: навчальний посібник / За ред. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка – К.: Міленіум, 2008. – 291 с.

 8. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко. – К.; Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с.

 9. Гуревич Р. С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-тех­ніч­них закладах: [Монографія] / За ред. С. У. Гончаренка. – К.: Вища школа, 1998. – 229 с.

 10. Гуторов Г. С. Методика и система работы по осуществлению взаимосвязи предметов общеобразовательного и профессионально-технического циклов в средних профессионально-технических училищах. – М.: Высш. шк., 1977. – 96 с.

 11. Джанин Уорнер Macromedia Dreamweaver 8 для "чайников" = Dreamweaver 8 For Dummies. — М.: «Вильямс», 2006. — С. 400. — ISBN 0-7645-9649-7

 12. Дубинчук О. С. Диференціація змісту математичної освіти в училищах різних професійних напрямів // Диференційоване навчання у закладах профтехосвіти: Наук.-метод. зб. / Відп. ред. Н. Г. Ничкало. – К.: НДІ педагогіки України, 1992. – С. 29-39.

 13. Зеер Э. Ф., Романцев Г. М. Личностно-ориентированное профессиональное образование // Педагогика. – 2002. – № 3. – С. 16-21.

 14. Измайлов А. О., Махмутов М. И. Профессиональная направленность как педагогическое понятие и принцип // Вопросы взаимосвязи общей и профессиональной подготовки молодых рабочих: Сб. научн. трудов / Под ред. М. И. Махмутова. – М.: НИИ ПТП АПН СССР, 1982. – С. 4-31.

 15. Кадемія М., Тозюк С. Професійна спрямованість викладання природничо-матема­тич­них дисциплін у ПТНЗ // Професійно спрямоване навчання і виховання особистості: Зб. наук. праць / За ред. Г. П. Васяновича. – Львів: ЛДУ БЖД, 2006. – С. 64-80.

 16. Коломієць Д. І. Застосування комп’ютерних технологій під час вивчення електротехнічних дисциплін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. / [редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін.]; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – К.; Вінниця, 2002. – Ч. 1. – С. 206-210.

 17. Кравцова Л.В., Кравцов Г.М. Мультимедіа – новий етап у сучасній освіті. Метода: збірник наукових і методичних статей, Вип. 4. – Київ. – 1997. – С. 19–23.

 18. Кудрявцев А. Я. К проблеме принципов педагогики // Советская педагогика. – 1981. – № 8. – С. 100–106.

 19. Махмутов М. И., Безрукова В. С. Принципы обучения как системообразующий фактор взаимосвязи общего и профессионального образования в среднем профтехучилище // Взаимосвязь общего и профессионального образования учащихся средних ПТУ. – М., 1983. – С. 15-31.

 20. Новацкий Т. Основы дидактики профессионального обучения: Пер. с польск. – М.: Высш. шк., 1979. – 264 с.

 21. Осипова Оксана Самоучитель Adobe Dreamweaver CS3. — СПб.: «БХВ-Петербург», 2008. — С. 400. — ISBN 978-5-9775-0211-5

 22. Официальный учебный курс Adobe Dreamweaver CS4 + CD = Adobe Dreamweaver CS4: Classroom in a Book. — М.: «Эксмо», 2009. — С. 304. — ISBN 978-5-699-35326-2, 978-0-321-57381-0

 23. Радкевич В. О. Роль інноваційних процесів у підготовці майбутніх фахівців // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. / [редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін.]; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – К.; Вінниця, 2000. – С. 196-200.

 24. Сайт підтримки Moodle – moodle.org.

 25. Сисоєва С. О., Баловсяк Н. В. Інформаційна компетентність фахівців: теорія та практика формування: Навч.-метод. посіб. – Чернівці: Технодрук, 2006. – 208 с.

 26. Собко Р., Петринець В. Навчання комп’ютерних технологій у професійній освіті: специфіка, досвід, проблеми // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 6. – С. 232-238.

 27. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / В.А.Трайнев, В.Ю.Теплышев, И.В.Трайнев. – М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 320 с.

 28. Штофф В.А. Моделирование и философия / В.А. Штофф. – М.;Л., 1986. – С. 52 Жиліна Л.В., Кадемія М.Ю.

 29. http://citforum.ru/internet/dreamw/index.shtml

Додаток А

Вимоги до структури ЕНК

Складова ЕНК

Характеристика

Загальна інформація про курс

Робоча
програмаПодано у форматі Веб-сторінки або у вигляді pdf-файлу

Наявність мети та завдань вивчення курсу

Наявність вимог до знань, умінь та навичок (вхідних та вихідних)

Вказано кількість годин на вивчення кожного модуля

Критерії
оцінювання


 

Подано у форматі Веб-сторінки або у вигляді pdf-файлу

Вказується розподіл балів за виконання різних видів навчальної діяльності з кожного модуля

Наведена таблиця співвідношень національних оцінок та оцінок ЕCTS

Друковані
та
Інтернет-
джерела


Подано у форматі Веб-сторінки або у вигляді pdf-файлу

Вказуються основні друковані джерела з дисципліни

Вказуються додаткові друковані джерела

Наводяться Інтернет-джерела з активними гіперпосиланнями
1   2   3   4   5   6

Схожі:

4 Розділ І Передумови запровадження віртуального моделювання в процесі...
Розділ І Передумови запровадження віртуального моделювання в процесі вивчення спеціальних дисциплін у ПТНЗ
ІНТЕРАКТИВНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Комп’ютерне моделювання, яке ще називають математичним або віртуальним моделюванням, є потужним засобом дослідження у найрізноманітніших...
5 Доцільність використання імітаційного моделювання
Завдяки зниженню вартості комп'ютерної техніки та доступності спеціальних програмних засобів методи імітаційного моделювання широко...
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа Розділ 4
Програма на вивчення розділу відводить 64 години. Тут передбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3
Програма на вивчення розділу відводить 24 години. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів ПТНЗ
Д суспільства на якісно новий ступінь розвитку інформаційне суспільство [1, ст. 213]. Відповідно постає проблема, як найдоцільніше...
ЛЕКЦІЯ 2 17 ЛЕКЦІЯ 31 ТЕМА 4 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Основи інформатики
Теорія електричних кіл”. Вміти працювати з комп’ютером при виконанні лабораторних та практичних робіт. Виконувати розрахунки та вимірювання...
РефератІВ 89 ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 90
Курс "Фінанси" відноситься до фундаментальних дисциплін і передбачає послідовне та систематизоване вивчення положень програми, яка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка