РефератІВ 89 ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 90


НазваРефератІВ 89 ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 90
Сторінка1/24
Дата01.04.2013
Розмір3.29 Mb.
ТипРеферат
bibl.com.ua > Фінанси > Реферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
З М І С Т
ВСТУП 4
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСИ" 5
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ 9
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 65
ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 87
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ 89
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 89
ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 90
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 91
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 111

ВСТУП

Курс "Фінанси" відноситься до фундаментальних дисциплін і передбачає послідовне та систематизоване вивчення положень програми, яка є основою для подальшого засвоєння фінансових прикладних дисциплін.

Основою вивчення фінансової науки є засвоєння її фундаментальне засад. Саме це визначає місце навчальної дисципліни ''Фінанси" у системі економічної освіти. Курс "Фінанси" охоплює теоретичні засади фінансів, особливості фінансових відносин у сфері загальнодержавних фінансів, фінансів суб'єктів господарювання, домогосподарств, міжнародні фінанси тощо. Даний курс повинен сприяти формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі управління і менеджменту, фінансового контролю та бухгалтерського обліку.

Вивчення курсу "Фінанси" передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із таких фундаментальних та суміжних курсів, як "Економічна теорія", "Бухгалтерський облік", "Менеджмент", а також цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, що розкривають конкретні питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи.

Мета курсу — надання фундаментальних знань щодо необхідності та значення фінансів, їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства з метою усвідомлення студентами суті фінансів і тенденцій розвитку фінансових відносин та їх особливостей у сфері державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання та домогосподарств.

Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

Знання теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.

Завдання курсу — дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів підприємницької діяльності та населення і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичного обґрунтування практики функціонування фінансового механізму при формуванні та використанні централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.

Курс починається із загальної характеристики науки про фінанси, сутності та економічної природи фінансових відносин, їх місця і ролі в суспільних процесах. Цим питанням присвячені теми «Суть фінансів, їх функції та роль», «Фінансові ресурси», «Фінансова система», «Фінансова політика і фінансовий механізм», «Фінансове планування», «Фінансовий контроль».

Основою функціонування фінансової системи є фінанси матеріального виробництва. У темі «Фінанси підприємницьких структур»” розглядаються теоретичні засади організації фінансових відносин на підприємствах різних за формами власності та метою діяльності.

Механізм формування і використання централізованих фінансових ресурсів держави розкривається у темах «Державні фінанси», «Державні цільові фонди», «Податки та податкова система України», «Бюджет та бюджетна система», «Доходи й видатки державного бюджету», «Місцеві фінанси».

Програма курсу передбачає також вивчення питань страхової діяльності, функціонування фінансового ринку і міжнародні фінанси.

Завдання вивчення дисципліни

В результаті вивчення дисципліни "Фінанси" студенти повинні:

засвоїти теоретичні засади фінансів, з'ясувати їх суть та характерні ознаки, необхідність існування фінансів та значення в економічному житті суспільства;

опанувати закономірності розвитку фінансових відносин між державою, господарюючими суб'єктами та населенням;

засвоїти засади фінансової політики держави і механізму її реалізації, набути практичних навиків розробки такої політики;

набути навичок практичного використання теоретичних знань у практичній діяльності.


Програма дисципліни "Фінанси"

Тема 1. Суть фінансів, їх функції і роль.

Передумови та причини існування фінансів. Об'єктивна необхідність фінансів. Фінанси як економічна категорія. Поняття про грошові фонди як матеріально - речове втілення фінансів, їх ознаки. Дискусійні питання суті фінансів.

Функції фінансів. Зміст розподільчої функції. Первинний розподіл та перерозподіл валового внутрішнього продукту.

Контрольна функція фінансів, її зміст. Прояви контрольної функції у фінансових відносинах. Дискусійні питання функцій фінансів.

Взаємозв'язок фінансів з іншими розподільчими категоріями у процесі вартісного розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту. Фінанси і ціни. Фінанси і гроші. Фінанси і заробітна плата. Фінанси і кредит.

Тема 2. Фінансові ресурси.

Фінансові ресурси, їх суть, склад, структура. Джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів держави, суб'єктів господарювання, фізичних осіб. Характеристика чинників росту фінансових ресурсів.

Фінансові резерви, їх суть і значення. Форми і методи формування фінансових резервів. Резервний фонд бюджету. Мета створення та напрями витрачання коштів резервного фонду Державного бюджету України.

Тема 3. Фінансова система.

Поняття фінансової системи. Фінансова система України та принципи її побудови. Сфери та ланки фінансової системи України, їх характеристика.

Фінанси підприємств, організацій, установ як вихідна ланка фінансової системи. Загальнодержавні фінанси, їх склад та призначення. Бюджетна система як центральна ланка фінансової системи. Фінанси фізичних осіб, домашніх господарств. Взаємозв'язок ланок фінансової системи.

Проблеми розвитку фінансової системи України.

Тема 4. Фінансова політика і фінансовий механізм.

Фінансова політика як складова частина економічної політики. Суть та види фінансової політики. Фінансова політика держави, її принципи, характеристика складових. Стратегія і тактика фінансової політики. Реалізація фінансової політики.

Поняття фінансового механізму, його значення. Склад фінансового механізму. Фінансове забезпечення. Фінансове регулювання, його місце у фінансовому механізмі. Фінансові важелі, їх характеристика. Фінансові стимули та фінансові санкції, їх види. Вплив фінансового механізму на життя суспільства та розширене суспільне відтворення.

Суть управління фінансами, його принципи та функціональні елементи.

Стратегічне управління фінансами. Функції органів законодавчої і виконавчої влади та представницьких органів в управлінні фінансами.

Оперативне управління фінансами. Фінансовий апарат та його ланки.

Фінансовий менеджмент, його місце в управлінні організаційно-господарськими процесами підприємств.

Тема 5. Фінансове планування.

Необхідність фінансового планування. Суть, етапи та методи фінансового планування. Система фінансових планів та їх взаємозв'язок. Загальна характеристика фінансових планів.

Особливості та зміст фінансових планів підприємств, організацій, установ. Оперативні фінансові плани. Поточні та перспективні фінансові плани. Державний бюджет - основний фінансовий план країни. Місцеві бюджети. Особливості бюджету як фінансового плану.
Тема 6. Фінансовий контроль.

Необхідність і суть фінансового контролю. Фінансовий контроль як форма прояву контрольної функції фінансів.

Організація фінансового контролю в Україні, його класифікація. Види, форми, та методи фінансового контролю. Органи фінансового контролю в Україні, їх функції, права та обов'язки.

Аудит, його необхідність, суть, принципи організації, сфера застосування, значення. Розвиток аудиту в Україні. Порядок проведення аудиту. Аудиторська діяльність.

Тема 7. Фінанси підприємницьких структур.

Підприємництво, його суть і принципи. Суб'єкти підприємницької діяльності. Принципи комерційного розрахунку. Обмеження (ліцензування) у здійсненні підприємницької діяльності. Державне регулювання підприємницької діяльності.

Підприємство як основна ланка в економіці держави. Види підприємств. Об'єднання підприємств. Господарські товариства.

Доходи підприємств, їх зміст та види. Виручка від реалізації продукції та фактори, що впливають на її розмір. Формування і розподіл виручки. Зміст і класифікація витрат підприємств.

Тема 8. Основні засоби та оборотні активи підприємств.

Суть та класифікація основних засобів. Структура основних засобів. Види вартісної оцінки основних засобів. Амортизація основних засобів. Методи нарахування амортизації. Показники стану та ефективності використання основних засобів.

Сутність оборотних активів та їх структура. Класифікація оборотних активів. Нормування оборотних активів. Показники ефективності використання оборотних активів.

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємств.

Необхідність та значення оцінки фінансового стану підприємства. Основні показники фінансового стану підприємства. Платоспроможність та ліквідність підприємства. Показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства. Показники прибутковості.

Прибуток, його економічна суть та функції. Формування чистого прибутку. Принципи та етапи розподілу чистого прибутку. Рентабельність як відносний показник прибутковості. Види рентабельності.

Тема 10. Державні фінанси.

Суть та функції державних фінансів, їх призначення та роль. Державні фінанси України, їх склад і зміст.

Ринок і державні фінанси. Демократія як модель управління державними фінансами. Теорія суспільного вибору. Теорія економіки добробуту.

Основні моделі державних фінансів, що мають місце у світовій практиці. Моделі державних фінансів з позицій централізації ВВП у бюджеті: американська, західноєвропейська, скандинавська.

Тема 11. Бюджет і бюджетна система.

Роль бюджету в соціально-економічному розвитку суспільства та регулюванні ринкових відносин. Характеристика економічних відносин, що визначають зміст бюджету.

Бюджет як основний фінансовий план держави. Бюджет як інструмент управління економікою. Основні функції бюджету.

Бюджетна система України, її склад та основні принципи побудови. Бюджетний устрій. Характеристика ланок бюджетної системи. Засади розподілу доходів і видатків між ланками бюджетної системи. Міжбюджетні відносини в Україні.

Поняття бюджетного права. Розмежування бюджетних прав між законодавчими та виконавчими органами влади. Бюджетна ініціатива.

Бюджетний процес в Україні, його суть та особливості. Характеристика етапів бюджетного процесу. Складання проектів бюджетів. Розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети. Організація виконання бюджету. Касове виконання бюджету. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього. Необхідність вдосконалення бюджетного процесу в Україні.

Тема 12. Доходи і видатки державного бюджету.

Економічна природа, склад і структура доходів Державного бюджету, їх класифікація. Основні принципи розподілу доходів між ланками бюджетної системи. Податкові і неподаткові надходження до бюджету, їх види і значення. Трансферти в системі доходів бюджету. Податки як основний метол мобілізації коштів у бюджет.

Економічна природа, склад і структура видатків Державного бюджет) України. Класифікація бюджетних видатків. Функціональна та економічна класифікація видатків. Відомча класифікація видатків. Програмна класифікація видатків.

Поняття бюджетного фінансування, його принципи і форми. Характеристика видатків на потреби фінансування економіки, соціальної сфери, соціального захисту населення, оборони та управління.

Основні принципи розподілу видатків між ланками бюджетної системи.

Бюджетний дефіцит: концептуальні підходи у ставленні до нього та причини виникнення. Наслідки бюджетного дефіциту. Методи покриття бюджетного дефіциту.

Тема 13. Податки та податкова система.

Соціально-економічна сутність податків. Класичні засади та основні принципи оподаткування. Функції податків. Елементи податків.

Класифікація податків за економічними змістом об'єкта оподаткування. Класифікація податків за формою взаємовідносин платника і держави. Класифікація податків за рівнем запровадження. Класифікація податків за місцем зарахування.

Податкова система України. Податкове адміністрування. Органи, які здійснюють мобілізацію податків.

Система оподаткування, її структура та принципи функціонування. Трансформація системи оподаткування в Україні,

Податкова політика держави в сучасних умовах.

Тема 14. Місцеві фінанси.

Сутність і функції місцевих фінансів. Місцеві фінанси в економічній системі держави. Взаємозв'язок місцевих і державних фінансів. Теорії місцевих фінансів. Склад місцевих фінансів. Організаційно-правові засади функціонування місцевих фінансів. Територіальна громада як суб'єкт економічної та фінансової діяльності.

Місцеві бюджети як головна складова місцевих фінансів. Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку територій і держави. Доходи місцевих бюджетів, суть, склад та особливості формування. Видатки місцевих бюджетів. Порядок складання та виконання місцевих бюджетів в Україні.

Комунальна власність та комунальний кредит. Управління місцевими фінансами.

Тема 15. Державні цільові фонди.

Державні цільові фонди як складова загальнодержавних фінансів. Класифікація державних цільових фондів. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування, його суть та види.

Пенсійний фонд України. Бюджет Пенсійного фонду: джерела формування та напрями використання коштів. Пенсійна реформа в Україні.

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням: фінансові аспекти діяльності. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності.

Тема 16. Державний кредит і державний борг.

Суть, розвиток та значення державного кредиту. Державний кредит як суспільна позикова система. Види державного кредиту. Внутрішній та зовнішній державний кредит. Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики, їх види. Класифікація державних внутрішніх позик. Конвертація частини вкладів у державний кредит. Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні позики. Позики міжнародних фінансових організацій. Міждержавні борги і технології міждержавних кредитів. Зовнішня заборгованість як індикатор фінансової безпеки держави.

Державний борг як наслідок існування державного кредиту. Капітальний і поточний державний борг. Причини й наслідки зростання державного боргу. Джерела погашення державного боргу.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Тематика індивідуальних завдань
Антонов, А. Б. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / А. Б. Антонов. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 94 с
Тематика рефератів
Волинська духовна семінарія і її вплив на духовно-інтелектуальне відродження регіону
Тематика індивідуальних творчих проектів для слухачів курсів підвищення...

Тематика рефератів і вказівки до їх написання
Характеристика і сфера застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання
Тематика рефератів
Характеристика та умови застосування методів аналізу, що використовуються в процесі маркетингового аудиту підприємства
Дипломної педагогічної освіти ТЕМАТИКА випускних робіт, творчих проектів...

Тематика рефератів з філософії
Позитивізм і неопозитивізм (загальна характеристика й еволюція). Позитивізм і наука
Тематика рефератів з курсу «Адміністративний процес»
...
Основна тематика есе, рефератів, доповідей, виступів, творів
Наукові досягнення лауреатів нобелівських премій з економіки і їхнє застосування для аналізу причин і шляхів подолання світової фінансово-економічної...
Теми індивідуальних науково-дослідних завдань
Аналіз мережевого використання MS Outlook для організаційного управління підрозділами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка