4 Розділ І Передумови запровадження віртуального моделювання в процесі вивчення спеціальних дисциплін у ПТНЗ


Назва4 Розділ І Передумови запровадження віртуального моделювання в процесі вивчення спеціальних дисциплін у ПТНЗ
Сторінка4/6
Дата20.03.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6

2.3 Методика створення створення електронного навчального комплексу

Одним із завдань Болонського процесу є створення освітнього середовища, у якому навчальний матеріал поданий у дидактично уніфікованому й формалізованому вигляді, що дає можливість використовувати його у будь-якому місці і у будь-який час незалежно від форми навчання студента.

Електронний навчальний курс (ЕНК) — це комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених для організації індивідуального та групового навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційно-комунікаційні технології використовують для створення, передавання і зберігання навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу за допомогою локальних, регіональних та глобальних мереж.

Принциповою відмінністю ЕНК від електронного варіанту навчального посібника є:

1) чітка структурованість навчально-методичних матеріалів;

2) система інтерактивної взаємодії викладача і студента, студентів між собою, організована з використанням ресурсів ЕНК, протягом всього часу вивчення дисципліни;

3) система контролю виконання різних видів навчальної діяльності.

Електронні навчальні курси розміщуються на сервері електронних курсів ТНПУ імені Володимира Гнатюка. URL-адреса: http://elr.tnpu.edu.ua. Робота порталу організована на основі використання платформи MOODLE. MOODLE (Modular Object Oriented Distance Learning Environment) — це назва системи програмних продуктів CLMS (Content Learning Management System), дистрибутив якої вільно розповсюджується за принципами ліцензії Open Source. За допомогою цієї системи студент має можливість через Інтернет ознайомитися з навчальним матеріалом, який може бути поданий у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти електронне тестування тощо. Викладач має змогу самостійно створювати електронні курси і проводити навчання, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т. д [24].

Доступ до ресурсів сервера електронних курсів ТНПУ — персоніфікований. Логін та пароль доступу студенти та педагогічні працівники отримують у адміністратора сервера. Кожний студент та педагогічний працівник має доступ лише до тих електронних навчальних курсів, на яких він зареєстрований для участі у навчальному процесі. Користувачі персонально несуть відповідальність за конфіденційність зберігання логінів і паролів. Реєстрація студентів на електронному навчальному курсі здійснюється також адміністратором сервера. Після закінчення сеансу роботи із сервером електронних курсів викладач зобов’язаний здійснити вихід із системи з метою недопущення роботи інших користувачів у режимі «Викладач».

Електронні навчальні курси можуть бути використані як засоби навчання для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання на всіх етапах навчальної діяльності студентів під час вивчення відповідних дисциплін.

Електронні навчальні курси, які розробляються на платформі MOODLE, складаються з електронних ресурсів двох типів:

а) ресурси, призначені для подання студентам змісту навчального матеріалу, наприклад, електронні конспекти лекцій, мультимедійні презентації лекцій, методичні рекомендації тощо;

б) ресурси, що забезпечують закріплення вивченого матеріалу, формування вмінь та навичок, самооцінювання та оцінювання навчальних досягнень студентів, наприклад, завдання, тестування, анкетування, форум тощо. Усі електронні навчальні курси, розміщені на сервері електронних курсів ТНПУ, повинні мати уніфіковану структуру див. (рис.2.1), що включає:

 • загальну інформацію про навчальну дисципліну (робоча програма, критерії оцінювання, друковані та Інтернет-джерела, глосарій, новини, за потреби блоги, форуми, чати);

 • навчально-методичні матеріали з кожного модуля:

  • теоретичний матеріал (мультимедійні презентації лекцій, структуровані електронні навчальні матеріали, електронний конспект лекцій, список друкованих та Інтернет-джерел, за потреби аудіо-, відео-, анімаційні навчальні ресурси);

  • практичні (семінарські, лабораторні) роботи (зміст, методичні вказівки щодо їх виконання, список індивідуальних завдань, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання);

  • завдання для самостійної роботи студентів (додатковий теоретичний матеріал, завдання, методичні вказівки щодо їх виконання, список індивідуальних завдань, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання);

  • модульний контроль (контрольні запитання, завдання з критеріями оцінювання та формою подання результатів виконання, тести для контролю);

 • матеріали для проведення підсумкового контролю (контрольні завдання або підсумковий тест для контролю знань студента за курс);

 • додаткові матеріали.

Викладач зобов’язаний робити резервні копії своїх курсів не рідше як один раз у місяць.

Розробка електронного навчального курсу

Процес створення ЕНК передбачає три послідовних етапи:

 • Етап 1 — навчання педагогічних працівників на семінарі-тренінгу «Методика створення електронних курсів у системі MOODLE» обсягом 30 год. Семінар-тренінг проводиться на базі ТНПУ викладачами кафедри інформатики та методики її викладання за наказом ректора університету.

 • Етап 2 — наповнення ЕНК електронними навчально-методичними ресурсами в повному обсязі відповідно до структури, наведеної на (рис. 2.1), та навчальної програми дисципліни.

 • Етап 3 — апробація ЕНК протягом навчального семестру. На цьому етапі викладач використовує матеріали ЕНК для навчання студентів та вносить корективи до курсу.
(Рис. 2.1. Структура електронного навчального курсу)

Складові частини електронного навчального курсу повинні містити такі навчально-методичні матеріали:

Загальна інформація про курс:

 • Робоча програма. У робочій програмі зазначається мета та завдання вивчення курсу, його зміст, у якому відображаються назви тем кожного модуля з анотаціями, кількість годин на вивчення кожного модуля.

 • Критерії оцінювання. Містить інформацію щодо системи оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни, як поточних, так і підсумкових. З кожного модуля вказується розподіл балів за виконання завдань та шкала оцінювання.

 • Друковані та Інтернет-джерела. У цьому ресурсі пропонуються основні, додаткові друковані джерела з дисципліни та Інтернет-ресурси.

 • Глосарій. Містить основні терміни навчального курсу та їх означення.

 • Новини. Новини використовуються викладачами для анонсування подій, повідомлень про зміни у навчальному курсі тощо.

Зміст модуля включає такі матеріали:

 • Теоретичний навчальний матеріал. Містить обов’язковінавчальні ресурси:

1) структуровані електронні матеріали, зміст яких відображає логіку навчання за курсом і надає студенту теоретичні відомості з модуля у повному обсязі;

2) мультимедійні презентації лекцій; 3) додаткові електронні навчальні матеріали: флеш-ролики; аудіо і відео матеріали; довідкові та нормативні документи (форми, шаблони, стандарти, нормативні акти, закони тощо).

 • Практичні (семінарські, лабораторні) роботи. У матеріалах курсу обов’язково має бути перелік лабораторних (практичних, семінарських) робіт у вигляді окремих ресурсів. До кожної роботи потрібно сформулювати завдання, які забезпечують формування вмінь та навичок, необхідних для засвоєння теми, надати методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи. Лабораторні роботи, для виконання яких необхідно спеціальне обладнання та реальні об’єкти, виконуються в аудиторних умовах, про що зазначається при формулюванні завдання. Навчально-методичні матеріали з практичних (семінарських, лабораторних) робіт рекомендується оформляти у вигляді pdf-файлів, посилань на файли різних форматів та завдань. Результат виконання лабораторної (практичної) роботи студенти можуть надсилати викладачеві в електронній формі на сервер електронних курсів, подавати у паперовому вигляді або усно. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань викладач має виставити бали до електронного журналу ЕНК.

 • Завдання для самостійної роботи. Значна частина навчальних годин при вивченні кожної дисципліни відводиться на самостійне опрацювання. У матеріалах електронного навчального курсу необхідно розмістити завдання для самостійного виконання та методичний матеріал, який забезпечить його якісне виконання студентами. Завдання формулюється у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання, список додаткових друкованих та Інтернет-джерел. Результати виконання завдання можна надсилати викладачеві в електронній формі на сервер електронних курсів, подавати у паперовому вигляді або усно. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань, викладач має виставити бали до електронного журналу ЕНК.

 • Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля курсу, використовуються, тести або завдання.Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.

Підсумковий контроль передбачає наявність матеріалів для підготовки студентів до складання заліків та іспитів (контрольні завдання або підсумковий тест).

Результати навчання студентів фіксуються у журналі оцінок ЕНК.

У електронному журналі оцінок викладачем задаються категорії для оцінювання всіх видів навчальної діяльності та визначається їх обсяг (у відсотках) по відношенню до підсумкової оцінки з дисципліни.

Наприклад:

Категорії

Обсяг

Модуль 1 –
Модуль 2 –
Модуль 3 –

20%

20%

35 %

Підсумковий контроль –

25%

Усього

100 %

2.4 Методика використання електронного навчального комплексу

Сьогодні проходить інформатизація суспільства. Будь-яка інформація доступна кожному члену суспільства в будь-якому місті,в будь-який час.

Чи готова освіта до активного та успішного життя в інформаційному суспільстві?

Сучасний університет має готувати студентів до роботи та життя у сучасному інформаційному суспільстві, яке базується на тотальному икористанні інформаційно-комунікаційних технологій:

 • у спілкуванні;

 • у роботі;

 • у повсякденному житті.

Ключовікомпетентності молодого спеціалістасучасногосуспільства:

 • Здібність до навчання;

 • Здібність до пошукуінформації;

 • Здібністьаналізувати, виділятиключовіпозиції;

 • Здібністьприйматирішення;

 • Здібність нести відповідальність;

 • Генеруватиновізнання;

 • Володінняінформаційними, комунікаційнимитехнологіями;

 • Глибокезнанняпредметноїгалузі.

Для університету вимоги ринку праці є орієнтиром у використанні методів, методик та технологій та ресурсів навчального процесу
модель навчального процесу.

Інтеграція («змішування») інноваційних педагогічних та ІКТ технологій за допомогою on-line навчання з найкращими формами традиційного навчання

Щозмішується?

  • Можливостітехнологій;

  • Традиційнийнавчальнийпроцес.

Електронний навчальний курс

Комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених для організації індивідуального та групового навчання з використанням дистанційних технологій під керівництвом викладача, який реалізується засобами Інтернет-технологій, відеоконференцій, інтерактивного телебачення, інших інтерактивних засобів і вимагає активного спілкування викладачів зі студентами, студентів між собою, у якому навчальний матеріал подається у структурованому електронному вигляді та зберігається на спеціальному навчальному порталі

Вимоги доЕНК:

 1. структурованість навчально-методичних матеріалів ;

 2. логіка вивчення навчального курсу;

 3. чіткий графік виконання студентами навчального плану;

 4. якісно виконані навчальні матеріали, система контролю та оцінювання;

 5. налагоджена система інтерактивної взаємодії викладача і студента, студентів між собою протягом усього часу вивчення дисципліни;


Загально-системні критеріїКритерій

Характеристика

Так

Ні

Загально системні критерії (всього)

1Відповідність стандартам

Платформа для розробки ЕНК підтримує стандарти IMS, SCORM

10

0
Простота і надійність роботи з курсом

Робота з курсом здійснюється за допомогою звичайних браузерів Інтернету, без спеціального програмного забезпечення

10

0
Кількість користувачів

Забезпечення можливості одночасної роботи групи користувачів з курсом

10

0
Стійкість роботи з курсом

Забезпечення стійкої роботи на комп’ютерах різної конфігурації;

10

0
Персоніфікація користувачів

Можливість зареєструватися для проходження курсу

10

0
Збереження результатів

фіксація і збереження результатів тестування та виконаних завдань

10

0
Використання технологій веб 2.0

Підтримка Вікі, блогів

10

0
Керування ресурсами

Можливість керувати ресурсами курсу

10

0
Забезпечення інтерактиву

Забезпечення інтерактивного спілкування викладач-студент у режимі оф-лайн

10

0
Забезпечення інтерактивного спілкування викладач-студент у режимі он-лайн

10

0
1   2   3   4   5   6

Схожі:

4 Розділ І Передумови запровадження віртуального моделювання в процесі...
Розділ І Передумови запровадження віртуального моделювання в процесі вивчення спеціальних дисциплін у ПТНЗ
ІНТЕРАКТИВНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Комп’ютерне моделювання, яке ще називають математичним або віртуальним моделюванням, є потужним засобом дослідження у найрізноманітніших...
5 Доцільність використання імітаційного моделювання
Завдяки зниженню вартості комп'ютерної техніки та доступності спеціальних програмних засобів методи імітаційного моделювання широко...
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа Розділ 4
Програма на вивчення розділу відводить 64 години. Тут передбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3
Програма на вивчення розділу відводить 24 години. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів ПТНЗ
Д суспільства на якісно новий ступінь розвитку інформаційне суспільство [1, ст. 213]. Відповідно постає проблема, як найдоцільніше...
ЛЕКЦІЯ 2 17 ЛЕКЦІЯ 31 ТЕМА 4 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Основи інформатики
Теорія електричних кіл”. Вміти працювати з комп’ютером при виконанні лабораторних та практичних робіт. Виконувати розрахунки та вимірювання...
РефератІВ 89 ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 90
Курс "Фінанси" відноситься до фундаментальних дисциплін і передбачає послідовне та систематизоване вивчення положень програми, яка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка