Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів ПТНЗ


Скачати 79.96 Kb.
НазваВикористання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів ПТНЗ
Дата27.03.2013
Розмір79.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Андрющенко М.П.

Україна, м. Вінниця.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів ПТНЗ

Постановка проблеми. Людство завжди намагалось використовувати всі можливості наявних сучасних інформаційних технологій для впровадження їх в навчальний процес з метою покращення результатів. Адже поява комп'ютера, здатного до переробки колосальних обсягів інформації, наблизила перехід суспільства на якісно новий ступінь розвитку - інформаційне суспільство [1, ст.213]. Відповідно постає проблема, як найдоцільніше використовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), та які засоби і в яких випадках будуть найефективнішими в процесі вивчення навчального матеріалу?

Аналіз попередніх досліджень. Проблема впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес досліджувалась в працях Б.Бєсєдіна, А.Веліховської, М.Голованя, Ю.Горошка, В.Дровозюка, М.Жалдака, Т.Зайцевої, В.Клочка, Н.Кульчицької, К.Ламонової, Ю.Лотюк, Н.Морзе, А.Олійника, К.Осенкова, А.Пенькова, С.Ракова, Ю.Рамського, В.Розумовського, Є.Смирнової, В.Чирко, В.Шавальової та інших учених.

Дидактичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання знайшли відображення у працях В.Безпалька, О.Гокунь, В.Ляудіс, Ю.Машбиця, А.Пишкала, І.Синельник, С.Смирнова, О.Співаковського та інших дослідників.

Мета дослідження полягає в розгляді використання інформаційно-комунікаційних технологій та засобів навчання в процесі професійної підготовки учнів ПТНЗ, а також визначення та аналіз і позитивних і негативних наслідків використання ІКТ у навчальному процесі.

Виклад основного матеріалу. Застосування комп'ютерних технологій в освіті має давню історію. Проте, як показав досвід, позитивний ефект був можливий лише тоді, коли для комп'ютерних курсів були створені відповідні навчальні та методичні посібники. На практиці ж спостерігались кращі результати враховуючи індивідуальні можливості викладача і його високий рівень подачі навчального матеріалу саме звичною для нього традиційною методикою. За умови, коли викладач залучає до навчального процесу комп'ютер, він буде змушений витрачати значно більше часу на підготовку до занять, на розробку методики використання комп’ютера на різних етапах навчання.

Нині комп’ютер є звичним засобом, який використовується майже кожною людиною. Як свідчить практика, на даний момент інформаційне суспільство достатньо розвинуте для того, щоб не тільки мати поняття як користуватися теперішніми новітніми технологіями, а й для того, щоб з користю використовувати їх в усіх галузях взаємодії. Це стосується також і навчального процесу, який забезпечується інформаційним освітнім середовищем.

Сучасна освіта, як один із компонентів соціальної системи, орієнтована на розвиток особистості учня в процесі активної пізнавальної діяльності. Головним завданням освіти стає не стільки оволодіння сумою знань, скільки розвиток творчого, самостійного мислення учнів, формування вмінь і навичок самостійного пошуку, аналізу й оцінки інформації. Для вирішення такого завдання недостатньо тільки підручника, традиційної діяльності викладача, пов’язаної з керуванням процесом навчання, що передбачає необхідний доступ до значно ширших і різноманітних джерел інформації. Окрім того, потребам сучасного процесу навчання відповідає така організація діяльності учнів, що формуватиме власний досвід пізнання, вироблятиме життєво важливі компетентності і спонукатиме до активного самостійного набуття нових знань на основі раніше засвоєних.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі ПТНЗ має особливе значення. ІКТ являють собою сукупність засобів передачі, збереження, обміну, подачі та перетворення різного виду інформації. До них можна віднести:

 • комп'ютерні мережі (для передачі даних);

 • телефонні мережі (передача голосової інформації);

 • радіомережі (передача голосової інформації – широкомовні послуги);

 • телевізійні мережі (передача голосу і зображення – широкомовні послуги)[3, с.104].

Усі наведені можливості передачі інформації за їх використання в навчальному процесі: вивчення, закріплення, повторення матеріал, сприяють формуванню професійних знань та умінь учнів ПТНЗ. Особливо корисними з вище перелічених засобів є всебічне застосування безмежних можливостей і ресурсів Всесвітньої мережі Інтернет, а також використання локальних комп’ютерних мереж. Безмежні ресурси мережі Інтернет сприяють розвитку творчо-пошукової та дослідницької роботи учнів. Не рідко, для того щоб знайти саме ту інформацію, яка потрібна, необхідно прочитати та переглянути велику кількість іншого матеріалу, публікацій, малюнків, схем, що стимулює учнів знайти, проаналізувати, профільтрувати та відібрати необхідні документи.

Наприклад учні, в ПТНЗ технічного напряму можуть самостійно, або під керівництвом викладача знайти в мережі необхідні схеми та вивчити їх будову, або відпрацювати віртуально на тренажерах певні операції. Це може бути внутрішнє зображення двигуна, чи іншого складного механізму (Рис.1).Рис.1 Схема двигуна

При цьому передача зображення відіграє значну роль у формуванні вмінь учнів виконувати виробничі процеси й покращує розуміння та уявлення про вивчаючого предмету. Вони візуально можуть побачити як правильно виконувати ту чи іншу операцію, а також можуть приймати участь в процесі керування вивченням навчального матеріалу – повернутись назад, змінювати швидкість перегляду чи зупиняти відеофрагмент, що дозволяє проводити аналіз та робити висновки безпосередньо під час вивчення об’єкта. Передача звуку дозволяє відтворювати аудіозаписи, аудіокниги, звукові ефекти. Іншими словами, ця технологія включає велику за обсягом базу мультимедійних засобів, які крім слухової та зорової взаємодії має діалоговий принцип – зворотній процес обміну інформації. Ця технологія доступна і вдало реалізована в технології Веб 2.0.

Учні мають змогу не тільки отримати необхідну інформацію, а й для підвищення професійної компетентності можуть проводити дослідження та працювати у віртуальних лабораторіях. Також за допомогою таких мережевих сервісів, як: Google DOC, E-mail, ICQ, Skype вони можуть спілкуватись в режимі реального часу, або працювати колективно над одним спільним проектом.

Крім того, застосування Інтернет-технологій забезпечує розвиток та формування індивідуальних якостей учнів, таких як :

 • уміння одержувати нову інформацію в предметній області, використовуючи репродуктивну технологію навчання (вивчення електронних освітніх ресурсів, слухання відео-лекції, вивчення нових понять на основі інструкцій викладача або т’ютора); з Інтернет-технологій прийнятні Веб-сайти й освітні портали, електронна пошта, Skype, VPN (Vіrtual Prіvate Network), електронна бібліотека та ін.

 • алгоритмічно й конструктивного мислити на основі досвіду практичного використання програмних продуктів, які ґрунтуються на репродуктивно-алгоритмічній технології навчання (конспектування навчального матеріалу, рішення практичних типових завдань, участь у дискусіях і ігрових ситуаціях); з Інтернет-технологій прийнятні пошукові середовища, web-ресурси, форум, ЧАТ, віртуальне середовище навчання, соціальні сервіси Веб 2.0 ("живий журнал" або "блог", "Wіkі", "Netvіbes", "Flіckr", "Youtube") та інші.

 • творчий потенціал у ході виконання евристичних і дослідницьких завдань, використання моделюючих програмних середовищ, - передбачається використання евристичних технологій навчання (проблемне навчання, ділові ігри, проектування, рішення практичних завдань); з Інтернет - технологій прийнятні Інтернет - семінари, Інтернет - конференції, skype, електронна пошта, ІС, форум, VPN, віртуальне середовище навчання, соціальні сервіси Веб 2.0 та інші.

 • Комунікативні уміння в процесі проектної діяльності й навички прийняття оптимальних рішень у ході ведення експериментів, використання тренажерів і моделювання процесів, - передбачає творчі технології навчання (семінари, конференції, проблемні дискусії, дослідження в предметній області, аналіз результатів дослідження й спілкування в процесі навчального процесу); з Інтернет-технологій прийнятні форум, ЧАТ, Інтернет-семінари, Інтернет-конференції, skype, електронна пошта, ІС, VPN, віртуальне середовище навчання, соціальні сервіси Веб 2.0 та ін.

 • інформаційноа культура - припускає використання соціальної та інформаційної технологій навчання (всебічний розвиток особистості суб'єктів навчання, розв’язання проблем побутового, виробничого характеру); передбачається використання Веб-сайтів, форумів, чатів, Інтернет-семінарів, Інтернет-конференцій, skype, електронної пошти, ІС, віртуальне середовище навчання, соціальні сервіси Веб 2.0. [2, с. 4].

Сукупність цих властивостей дозволяє вважати ІКТ ефективним засобом навчання та процесу професійної підготовки учнів, адже їх використання сприяє розвитку важливих для цього якостей, як:

 • підвищення інтересу й загальної мотивації до навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного прогресу;

 • індивідуалізації навчання: кожен працює в режимі, який його задовольняє;

 • активізація навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подачі інформації, змаганню учнів з машиною та з самими собою, прагненню отримати вищу оцінку;

 • формування вмінь та навичок для здійснення творчої діяльності;

 • виховання інформаційної культури;

 • оволодіння навичками оперативного прийняття рішень у складній ситуації;

 • доступ учнів до банків інформації, можливість оперативно отримувати необхідну інформацію;

 • інтенсифікація самостійної роботи учнів;

 • зростання обсягу виконаних на урок завдань;

 • розширення інформаційних потоків при використанні Інтернет; [3, с 12];

Висновок. Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання ефективно сприяють професійній підготовці учнів ПТНЗ. Їх широкі можливості дозволяють позитивно впливати на процес пошуку, подачі, засвоєння, повторення, та закріплення навчального матеріалу. Комп’ютерні глобальні та локальні мережі розширюють інформаційні ресурси для учнів, що надає змогу зручно та якісно отримати необхідні відомості чи відповіді на питання, що виникають в процесі професійної підготовки.

Література

1. Теорія та практика навчання в професійно-технічних закладах: Монографія / Р.С. Гуревич. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2009. – 410 с .

2. Використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі/стаття/ Шаповалова Наталія – Бориславський педагогічний коледж: 2011.

3. Комп'ютерні мережі та телекомунікації / навч. посіб. / В. А. Ткаченко, О. В. Касілов, В. А. Рябик. – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 224 с.

Анотація

У даній статті розглянуто використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки учнів ПТНЗ і їх вплив на організацію та здійснення навчального процесу.

Ключові слова: комп’ютеризація, навички, навчальний процес, інформаційно-комунікаційні засоби, інформаційні технології, уміння.

Аннотация

В данной статье рассматривается использование информационно-коммуникационных технологий в процессе профессиональной подготовки учащихся ПТУ и их влияние на организацию и осуществление учебного процесса.

Ключевые слова: компьютеризация, навыки, информационно-комуникционные средства, информационные технологии, умения.

Annotated

This article describes the use of information and communication technology in training students of vocational schools and their impact on the organization and implementation of the educational process.

Keywords: computerization, information and communication facilities, information technology, know-how.


Схожі:

: 004. 9 Дунаєвська Н. В. Використання інформаційно-комунікаційних...
Постановка проблеми. Характерним для майбутнього суспільства є широке використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ),...
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОФЕСІЙНІЙ...
Навчальних закладів було опитано 182 інженера різних спеціальностей. Досліджувались питання які стосуються використання таких дистанційних...
Н. В. Скалій Роль інформаційно-комунікаційних технологій  у навчально-виховному процесі школярів
Х компетентностей учнів, визначених як орієнтири для виявлення результативності освіти України. Серед ключових компетентностей визначаються:...
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ...
У зв’язку з цим, значно розширюється обсяг знань, якими повинні володіти випускники професійно-технічних навчальних закладів
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті»
Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті»
Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛЯ(ВИКЛАДАЧА) ІНФОРМАТИКИ Й ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Вчитель (викладач) і завідувач кабінету відповідають за організацію і проведення занять і ро­біт відповідно до вимог охорони праці...
Н. М. Продан МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОФЕСІЙНІЙ...
Здатність навчального закладу достатньо гнучко реагувати на запити суспільства, зберігаючи накопичений позитивний досвід, має дуже...
Андрющенко Микола Петрович Організація техніко-конструкторської діяльності...
...
І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
Он-лайн ресурси та видання з використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка