Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа Розділ 4


НазваУроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа Розділ 4
Дата14.11.2013
Розмір30.6 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Астрономія > Урок

В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ 4. Раціональні числа

Розділ 4.

раціональні числа
Програма на вивчення розділу відводить 64 години. Тут передбачається вивчення таких тем.

 • Додатні та від'ємні числа. Число 0.

 • Координатна пряма.

 • Протилежні числа. Модуль числа.

 • Цілі числа. Раціональні числа.

 • Порівняння раціональних чисел.

 • Додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел.

 • Властивості додавання і множення раціональних чисел.

 • Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення.

 • Рівняння. Основні властивості рівняння.

 • Перпендикулярні і паралельні прямі, їх побудова.

 • Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами.

У результаті опрацювання розділу «Раціональні числа» шестикласники мають набути таких навичок.

Наводити приклади додатних і від'ємних чисел.

Називати: модуль заданого числа; число, протилежне дано­му; коефіцієнт буквеного виразу.

Розпізнавати і зображати: перпендикулярні і паралельні прямі; координатну пряму; прямокутну систему координат на площині.

Розпізнавати подібні доданки.

Описувати поняття: модуль числа; раціональне число; коор­динатна пряма; координатна площина; подібні доданки; пер­пендикулярні прямі; паралельні прямі.

Формулювати правила виконання чотирьох арифметичних дій з додатними і від'ємними числами; розкриття дужок; зве­дення подібних доданків; основні властивості рівняння.

Розв'язувати завдання, що передбачають: знаходження моду­ля числа; порівняння раціональних чисел; додавання, відніман­ня, множення і ділення раціональних чисел; обчислення значень числових виразів, що містять додатні і від'ємні числа; розкрит­тя дужок, зведення подібних доданків; знаходження координа­ти точки на координатній прямій та побудову точки за її коор­динатою; побудову перпендикулярних і паралельних прямих за допомогою лінійки і косинця; побудову окремих графіків за­лежностей між величинами по точках; аналіз графіків залеж­ностей між величинами (відстань, час; температура, час тощо).

Розв'язувати рівняння з використанням правил, що ґрунту­ються на основних властивостях рівняння; задач за допомогою рівнянь.
Загальні зауваження

Раціональні числа - це об'єднання всіх цілих і дробових чисел, додатних і від'ємних. Це кожне з чисел, яке можна записати у вигляді дробу , де т число ціле, а п – натуральне. Таке по­яснення коректне з наукового погляду, але шестикласникам на початку вивчення розділу не доступне, бо їм ще не відоме по­няття цілого числа [1, с. 182]. Все ж, принаймні в кінці опрацю­вання розділу, бажано уточнити, які числа називаються раціональними, які цілими, дробовими і т. ін. Корисно такий розгляд супроводити відповідною схемою (мал. 23, а). Пра­вильна й інша схема (мал. 23, б).Кілька десятиліть тому раціональні числа вивчали в алгебрі та вважали, що цей розділ один з найважчих. Бо намагалися пояснювати дітям такі речі, які вони не можуть зрозуміти. Ми не радимо вчителям повертатися до застарілої методики, зокрема не намагатися «доводити» правила додавання і множення ра­ціональних чисел і деякі філософські тонкощі. Треба розуміти, що ці правила не можна обґрунтувати, їх приймають як аксі­оми. Бо прийнявши саме такі правила, отримуємо дуже зручну числову множину, яка придатна для побудов зручних матема­тичних моделей.

Раніше в школі дотримувалися застарілої термінології: цілими числами називали натуральні числа, раціональні числа – відносними числами, модуль – абсолютною величиною, коор­динатну пряму – числовою прямою і т. ін. Бажано відмовитися від старої термінології.

Множина раціональних чисел Q є підмножиною множини дійсних чисел R, а її підмножини - множини натуральних чи­сел N і цілих чисел Z. їх обсяги пов'язані, як показано на ма­люнку 24. Шестикласникам про все це говорити не треба, але вчитель, щоб виправляти можливі учнівські помилки, має це знати.

Чи одне й те саме означають терміни раціональні числа і до­датні й від'ємні числа? Ні. Ні додатні, ні від'ємні числа не містять нуль, а множина раціональних чисел містить нуль. Причому 0 – число особливе. Пропонуючи окремий параграф «Додатні й від'ємні числа», маємо на увазі, що число 0 учням уже відоме, а терміни додатні числа, від'ємні числа – нові.


Книга для вчителя

Схожі:

Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
Мета. Ввести поняття: протилежні числа, цілі числа, дробові числа, раціональні числа і показати, як пов'язані між собою множини вказаних...
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
Мета. Дати учням перші уявлення про від'ємні числа, ввести поняття додатні числа, недодатні числа, пояснити, хто і коли використовує...
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
У результаті вивчення теми учні мають навчитися: називати модуль заданого числа; описувати поняття модуль числа; розв'язувати вправи,...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3
Програма на вивчення розділу відводить 24 години. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
У результаті вивчення теми учні мають навчитися: описувати поняття коло, круг, круговий сектор; записувати і пояснювати формули дов­жини...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття пропорція, ознайомити учнів з основною властивістю пропорції і її застосуван­ням
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка