Методичні рекомендації включають технологію проведення студентами індивідуальної роботи, систему завдань, довідкові матеріали, перелік рекомендованої літератури.


НазваМетодичні рекомендації включають технологію проведення студентами індивідуальної роботи, систему завдань, довідкові матеріали, перелік рекомендованої літератури.
Сторінка1/4
Дата05.04.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фізика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА


ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ в галузі
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 7.01.01.00 Педагогічна освіта.

Спеціальність: фізика і математика, історія та географія; практична психологія, початкова освіта, філологія та журналістика, фізичне виховання, технологічна і природнича освіта.

Курс навчання: 5

ПОЛТАВА – 2011

Завдання індивідуальної роботи з охорони праці в галузі для студентів 5 курсу стаціонарної форми навчання за спеціальністю 7.010100 «Педагогіка середньої освіти» / [упорядник А.Ю.Цина]. – Полтава: ПНПУ, 2011. – с.


Рецензенти:

Гриньова М.В., доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри педагогічної майстерності Полтавського національного педагогічного университету імени В.Г. Короленка

Гриценко Л.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка
Методичні рекомендації включають технологію проведення студентами індивідуальної роботи, систему завдань, довідкові матеріали, перелік рекомендованої літератури. Розраховані на студентів, викладачів і вчителів закладів освіти різних рівнів акредитації, методистів.
ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………….3

Завдання на індивідуальну роботу з охорони праці в галузі ……………….4

 1. Індивідуальне завдання № 1. Визначення розмірів компенсацій

за шкоду здоров’ю внаслідок виробничої травми……………………………….…4

 1. Індивідуальне завдання № 2. Визначення інтенсивності

загальнообмінної та місцевої вентиляції……………………………………………..6

3. Індивідуальне завдання № 3. Розрахунок заходів електробезпеки…..….10

4. Індивідуальне завдання № 4. Визначення рівня природного

освітлення робочих місць учнів, площі вікон, необхідної для освітлення

навчальних приміщень…………………………………………………………..…..16

5. Індивідуальне завдання № 5. Визначення рівня штучного

освітлення робочих місць учнів та розрахунок кількості ламп,

необхідної для освітлення навчальних приміщень………………………………..18

6. Індивідуальне завдання № 6. Розробка інструкції з охорони праці……..21

ВСТУП

Важливе місце у вивченні студентами курсу охорона праці в галузі посідає індивідуальна робота, яка передбачає виконання завдань із закріплення та поглибленого вивчення навчального матеріалу, повністю самостійного вивчення окремих тем дисципліни, підготовки до практичних занять. Щотижня необхідно виконувати одне завдання з індивідуальної роботи. Час на виконання одного завдання з індивідуальної роботи складає одну-півтори години.

Інструкції до виконання завдань включають мету, час на виконання, рекомендовані літературні джерела, зміст завдань з переліком контрольних запитань для самоперевірки знань з опрацьованої теми, кількість балів, яка може бути нарахована за виконання завдань.

Кожне завдання виконується в окремому робочому зошиті для самостійної та індивідуальної роботи студента або відсилається електронною поштою на адресу opvgaluzi@yandex.ru. Виконання одного завдання індивідуальної роботи оцінюється за п’ятибальною шкалою.

Завдання на індивідуальну роботу з охорони праці в галузі
Індивідуальне завдання № 1

Визначення розмірів компенсацій за шкоду здоров’ю

внаслідок виробничої травми

Мета: Вивчення способів розрахунку розмірів компенсацій за шкоду здоров’ю внаслідок виробничої травми.

Час виконання роботи – 1 год.
Звіт студента за виконану роботу: письмовий аналіз.
ВСТУП

Ознаки травм, отриманих в умовах виробництва:

 • на робочому місці;

 • у робочий час;

 • при виконанні роботи.

Витрати на відшкодування працездатності бере Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.

Види компенсацій потерпілим:

 • одноразова допомога (ОД);

 • щомісячні виплати (ЩВ);

 • моральна шкода (МШ).

Розміри одноразової допомоги (ОД), щомісячних виплат (ЩВ) і моральної шкоди (МШ) за наслідками виробничої травми визначаються за:

 • відсотком втрати людиною працездатності (Ввп);

 • середнім розміром заробітної плати працівника (Зср);;

 • відсотком вини потерпілого (Вв);

 • величиною призначеної пенсії внаслідок інвалідності (Рп);

 • величиною мінімальної заробітної плати (Змин);

 • відсотком відшкодування за рішенням суду (Врс).

Одноразова допомога (ОД) визначається:

Щомісячні виплати (без врахування розміру пенсій внаслідок інвалідності визначаються :
, перевірка
Моральне відшкодування може складати до 200 мінімальних зарплат:


ХІД РОБОТИ:

Визначити за наведеними нижче варіантами завдань величину одноразової допомоги, розміри щомісячного відшкодування і морального відшкодування потерпілому внаслідок виробничої травми.

Таблиця 1
вар.

Відсоток втрати працездатності,

Ввп, %

Розмір пенсії внаслідок інвалідності,

Рп, грн.

Відсоток вини потерпілого,

Вв, %

Середня заробітна плата,

Зср, грн.

Мінімальна заробітна плата,

Змін, грн.

Відсоток за рішенням суду,

Врс, %

1

20

950

815

85

2

25

590

10

1000

800

30

3

30

470

40

1050

840

10

4

35

6201100

930

100

5

40

730

10

1150

805

75

6

45

510

50

1200

875

5

7

50

570

20

1300

890

35

8

55

740

30

1400

940

20

9

60

580

20

1500

830

55

10

65

6401600

810

95

11

70

710

10

1700

850

60

12

75

5501800

900

90

13

80

340

30

1900

825

50

14

85

290

20

2000

945

50

15

90

350

40

2100

905

5

16

20

760

30

2200

820

45

17

25

940

50

2300

835

10

18

30

830

10

2400

935

70

19

35

420

40

2500

895

30

20

40

970

10

2600

855

65

21

45

730

50

2700

920

15

22

50

990

30

2800

865

40

23

55

880

50

2900

885

20

24

60

950

40

3000

925

25

25

65

890

50

3100

895

25

26

70

980

20

3200

860

40

27

75

810

30

3300

915

45

28

80

790

40

3400

880

15

29

85

6803500

910

80

30

90

840

20

3600

870

35


Питання для обговорення

Способи розрахунків і результати обчислення розмірів одноразової допомоги , щомісячних виплат і моральної шкоди за наслідками виробничої травми.

Індивідуальне завдання № 2

Визначення інтенсивності загальнообмінної та місцевої вентиляції.
Мета: Вивчення способів розрахунку інтенсивності загальнообмінної та місцевої вентиляції
Час виконання роботи – 1 год.
Звіт студента за виконану роботу: письмовий аналіз.
Вступ

Вентиляція – процес повітрообміну у виробничих приміщеннях, який забезпечує нормовані значення параметрів мікроклімату та чистоту повітря. Метою вентиляції є зменшення в повітрі робочої зони концентрації шкідливих домішок, надлишкового тепла та забезпечення подачі потрібної для життєдіяльності людини кількості свіжого повітря.

Системи вентиляції можна умовно класифікувати за такими основними ознаками:

– спосіб організації повітрообміну (природна, механічна і змішана);

– спосіб подачі та видалення повітря (припливна, витяжна та припливно-витяжна);

– призначення (загальнообмінна та місцева).

Природна вентиляція здійснюється під дією природних сил – різниці густини теплого повітря в середині приміщення та холоднішого зовнішнього або сили вітру. Природна вентиляція буває неорганізованою, якщо здійснюється через нещільності у зовнішніх огороджувальних конструкціях (інфільтрація) та організованою і регульованою (аерація).

Основною характеристикою вентиляції є її інтенсивність Q( м3/год). Вона визначається в залежності від призначення та типу вентиляційної системи. Тип вентиляційної системи залежить від характеру виділень шкідливих речовин в приміщенні:

– при незосередженому – застосовують загальнообмінну вентиляцію;

– при зосередженому виділенні застосовують витяжну вентиляцію разом із загальнообмінною вентиляцією (як правило, припливною).

Інтенсивність загальнообмінної вентиляції розраховують за умовами розбавлення повітря робочої зони до гранично допустимої концентрації шкідливих домішок або температури зовнішнім повітрям.

При виділенні “і” шкідливої речовини з інтенсивністю Gі (мг/год) необхідна кількість повітря визначається за формулою:

, (2.2)

де хгдк – гранично допустима концентрація речовини в робочій зоні ,мг/м3;

хз – концентрація речовини в зовнішньому повітрі, якщо немає даних, то приймають в розрахунках хз = 0,3·хгдк, мг/м3.

Інтенсивність вентиляції може бути визначена також за кратністю повітрообміну (К, год-1):

(2.3)

де V – об’єм приміщення , м3.

Навчальні приміщення повинні бути обладнані природною витяжною вентиляцією, а окремі (кабінети хімії, біології, майстерні) – місцевою (витяжні шафи, витяжні зонти та ін.). Для звичайних класів, актових залів, кабінетів креслення, історії та всіх інших приміщень К = І год-1. З метою виконання цієї вимоги площа фрамуг (кватирок) повинна бути більшою 1/50 площі підлоги. Для кабінетів хімії, фізики, біології, обслуговуючої праці, навчальних майстерень К = 3 год-1. Для аварійної вентиляції кратність вентиляції повинна бути неменше 8 год-1.

Інтенсивність місцевої всмоктувальної вентиляції визначають за швидкістю повітря в прорізі витяжного пристрою, необхідною для ефективного відводу шкідливих речовин:

Qм= 3600·k3·Wo·Sв , (2.4)

де k3 – коефіцієнт запасу, який залежить від токсичності виділень та виду агрегату, Sв – площа живого перерізу витяжного вікна в м2; Wo – швидкість повітря у витяжному вікні в м/с.

Швидкість повітря у витяжному вікні залежить від токсичності шкідливих домішок і може прийматися від 0,4 м/с (гаряче повітря без шкідливих домішок) до 3 м/с (домішки 1 класу небезпечності). Для умов шкіл швидкість повітря у витяжному вікні витяжної шафи повинна складати 0,8 – 1,25 м/с.

Кондиціюванняце найбільш вдалий метод регулювання мікроклімату, при якому в робочу зону подається повітря, яке відповідає нормативним показникам. Для цього повітря очищають в фільтрі, підігрівають в калорифері, а при потребі – охолоджують за допомогою холодильної установки, при цьому може бути передбачено регулювання вологості повітря. Таким чином, кондиціювання є універсальним методом регулювання мікроклімату, так як воно впливає на усі параметри мікроклімату одночасно. В школах кондиціюванням повинні обладнуватися кабінети інформатики.

При використанні систем вентиляції слід пам’ятати, що вентиляційні канали повинні періодично чистити (зокрема, канали природної вентиляційної системи чистять не рідше як раз у три роки).
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем,...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС
...
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи навчальної дисципліни „Податкова система” обговорено та схвалено на засіданні...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л.,...
2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Практичне заняття – форма навчального процесу, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
Методичні рекомендації до проведення
У збірнику вміщено методичні рекомендації та розробки уроків на допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів для проведення...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо роботи кураторів-наставників навчальних...
Метою методичних рекомендацій є визначення оптимальних заходів для організації та проведення виховної та позанавчальної роботи куратора-наставника...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка