Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи


Скачати 337.37 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Сторінка1/4
Дата18.04.2013
Розмір337.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4
Національний університет "Львівська політехніка"

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій
Кафедра фінансів

Затверджено на засіданні

Кафедри фінансів

Протокол №1 від «25» серпня 2011 р.

_______________ Гориславець П.А


Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботиз навчальної дисципліни “ Податкова система ”

для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Львів 2011

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи складено асист. Кобилецькою О.І.


Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи навчальної дисципліни „Податкова система” обговорено та схвалено на засіданні методичної комісії з економіки і підприємництва. Протокол № 1 від «26» серпня 2011р.


1. Загальні засади самостійної роботи студентаСамостійна робота студента є однією із важливих складових навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину, неформальність та стійкість набутих знань і умінь.

Метою самостійної роботи студента (СРС) є забезпечення засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науково-методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи і його творчого застосування в майбутній професійній діяльності.

Розрізняють види (самостійна робота, яка забезпечує підготовку до аудиторних занять, поточного і семестрового контролю знань; пошуково-аналітична робота; науково-дослідна робота; практика на підприємствах та в організаціях, участь в тренінгах) та форми (самостійне опрацювання або вивчення теоретичного матеріалу; виконання домашніх завдань; підготовка до контрольних робіт, тестів та інших форм поточного контролю; письмове оформлення звітів з лабораторних робіт; підготовка до модульних та семестрових контролів; підготовка рефератів тощо) самостійної роботи студента.

Самостійна робота з дисципліни „Податкова система" передбачена навчальним планом підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” базового напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”.

Завдання самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" полягає в наступному:

  • Опрацювання прослуханого теоретичного матеріалу студентом, а також самостійне опрацювання окремих тем по даній дисципліні, які не розглядались під час аудиторних занять, написання рефератів;

  • Опрацювання та засвоєння практичного матеріалу, а саме: самостійне опрацювання тестових завдань по вибіркових темах з дисципліни та самостійне виконання задач по цій дисципліні, розв’язування індивідуальних завдань.

СРС спрямована на досягнення поставленої мети через виконання відповідних завдань, зміст, обсяги і структура яких наведені далі.

Самостійна (в т.ч. індивідуальна) робота студентів
Зміст роботи

К-сть годин

1

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу

12

2

Підготовка до практичних занять

20

3

Підготовка до іспиту

7

4

Самостійне опрацювання практичного матеріалу (виконання задач)

12

5

Написання реферату

25

6

Написання розрахункової роботи

25
Разом

101


Тема 1. Теоретичні та організаційні основи оподаткування

1.1.Поняття і функції податків (плата, відрахування, податок). Розподільча, контролююча та фіскальна функції податків.

1.2.Елементи системи оподаткування (суб’єкт (платник), об’єкт, одиниця оподаткування, джерело сплати податку, податкова ставка, податкова квота). Методи встановлення податкових ставок. Види податкових ставок (тверді, процентні).

1.3.Класифікація податків:

а) за формою оподаткування, - прямі і непрямі;

б) за економічним змістом (податки на доходи, податки на споживання, податки на майно);

в) загальнодержавні і місцеві податки;

г) розкладні, окладні податки.

1.4.Види прямого оподаткування. Особисті, реальні податки:

а) прибутковий, податок з громадян, податок на прибуток підприємств, майновий, на спадщину і дарування;

б) земельний, промисловий, на грошовий капітал.

1.5.Види непрямих податків:

а) акцизний податок (специфічні акцизи);

б) ПДВ (універсальні акцизи);

в) мито;

г) рентна плата.

Література: [ 1, 7, 25-39]

Тема 2. Податкова система і податкова політика держави

2.1. Особливості побудови податкової системи (джерела формування коштів держави. Сутність системи оподаткування. Наукове обґрунтування створення податкової системи держави.

2.2. Податкова політика держави та її основні принципи (обов’язковість; рівність і пропорційність; недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації; соціальна справедливість, стабільність, економічна обґрунтованість, рівномірність сплати; компетенція, єдиний підхід, доступність).

2.3. Податкова система України, її становлення і розвиток (загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі); місцеві податки і збори (обов’язкові платежі) згідно Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року зі змінами і доповненнями.

Література: [ 1, 7, 25-39]

Тема 3 Непряме оподаткування

3.1. Податок на додану вартість (ПДВ)

Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставки податку. Податкова декларація. Податкова накладна. Податковий кредит. Пільги по сплаті ПДІ. Контроль ДПА за сплатою ПДВ. Відповідальність платників податку.

3.2. Акцизний податок.

Об’єкт оподаткування, платники АП. Порядок визначення оподаткованого обороту та суми АП. Пільги щодо сплати АП. Строки сплати та подання розрахунків. Контроль ДПА за надходженням АП у бюджет, відповідальність платників.

3.3. Мито.

Законодавча база – основа справляння мита. Мито, митні збори, платники мита, об’єкт оподаткування. Види мита: ввізне та вивізне мито. Податкова ставка. Відповідальність платників.

Література: [ 1, 2, 8, 9, 25-39]

Тема 4 Податок на прибуток підприємств

Законодавча база справляння податку, платники податку, об’єкт оподаткування, ставки податку. Оподаткування операцій особливого виду (страхової діяльності, дивідендів, спеціальної діяльності, неприбуткових установ, громадських організацій інвалідів, інноваційної діяльності, нерезидентів, виробників сільськогосподарської продукції. Порядок нарахування і строки сплати податку. Відповідальність платників податку. Усунення подвійного оподаткування. Податковий кредит. Контроль ДПА. Пільги щодо сплати податку.

Література: [ 1, 25-39]

Тема 5. Податок на доходи фізичних осіб.

Платники податку, об’єкт оподаткування, ставки податку, пільги щодо сплати податку. Особливості оподаткування різних видів діяльності. Контроль ДПА за сплатою податку, відповідальність платників.

Література: [ 1, 25-39]
Тема 6. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

Платники та об’єкти оподаткування збором, база оподаткування та ставки збору, пільги та порядок сплати збору, відповідальність платників.

Література: [ 1]

Тема 7. Екологічний податок.

Платники податку, об’єкт та база оподаткування, ставки податку, процедура нарахування податку, порядок подання податкової звітності та сплати податку, відповідальність платників.

Література: [ 1]

Тема 8. Оподаткування підприємницької діяльності

Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Механізм функціонування єдиного податку Фіксований сільськогосподарський податок.

Література: [ 1, 20, 25-39]

Тема 9. Платежі за ресурси та інші доходи бюджету

9.1. Збір за спеціальне використання води

Платники збору, об’єкти оподаткування збором, ставки збору, порядок обчислення збору, особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води, порядок сплати збору.

9.2. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Платники збору, об’єкти оподаткування збором, ставки збору, порядок обчислення збору, порядок сплати збору.

9.3. Плата за користування надрами

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин, порядок обчислення податкових зобов’язань та строки сплати .

9.4. Збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування

Платники збору, об’єкт оподаткування, ставки збору, зарахування коштів до Державного бюджету.

9.5. Плата за землю.

Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування , ставки податку, пільги щодо сплати податку, порядок обчислення і сплати податку, податковий період для плати за землю.

Література: [ 1, 10-13, 25-39]

Тема 10.Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі)

10.1. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

10.2. Єдиний податок.

10.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

10.4. Збір за паркування автотранспорту.

10.5. Туристичний збір.

Література: [ 1, 25-39]

  1   2   3   4

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів ОКР «Магістр» спеціальності 050108...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Н. О. Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина...
Н. Д. Махновська МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Укладач: Махновська Н. Д. – викладач Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму
Методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної та індивідуальної...
Опанувати методи і прийоми наукового розв'язування задач, пов'язаних із впровадженням новітніх досягнень науки і техніки
4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС
...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 03050401 – «Економіка...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка