КАФЕДРА ОБЛІКУ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ


НазваКАФЕДРА ОБЛІКУ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ
Сторінка8/13
Дата21.04.2013
Розмір1.87 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

4.5. До адміністративних витрат відносяться витрати, що пов’язані з загальним керівництвом підприємством. Такі витрати, у відповідності з П(С)БО 16 і 18, в собівартість БМР не включаються, а є витратами періоду, які в кінці цього періоду відносяться на зменшення фінансового результату операційної діяльності. Слід зазначити, що МСБО 11 передбачає списання адміністративних витрат на собівартість БМР у випадку, коли їх покриття визначене в умовах контракту.

Облік адміністративних витрат здійснюється на однойменному рахунку 92 в розрізі статей:

Зміст

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Основна і додаткова заробітна плата адміністрації, ІТР і службовців, обслуговуючого їх персоналу

92

66

Обов’язкові нарахування на заробітну плату адміністрації, ІТР і службовців, обслуговуючого їх персоналу

92

65

Амортизація по основних засобах і інших необоротних матеріальних активах адміністративного призначення

92

131,132

Знос нематеріальних активів адміністративного призначення

92

133

Послуги інформаційно і консультаційного характеру сторонніх організацій

92

685

Витрати на утримання і ремонт основних засобів і інших необоротних матеріальних активів

92

20,22,232,63,685..

Витрати на касове обслуговування банками

92

31

Податки і обов’язкові платежі пов’язані із адміністративними витратами

92

641

Витрати на переміщення будівельних організацій в іншу місцевість

92

232,63,685,...

Витрати на утримання легкового автотранспорту, який обслуговує адміністрацію

92

203,207,131,66,65,..

Витрати на геодезичні роботи

92

685

Витрати на службові відрядження адмінперсоналу

92

372

Канцелярські, поштові витрати

92

20,22,372


В кінці звітного періоду рахунок 92 закривається і при цьому складається запис Дт 791 Кт92.

Синтетичний облік по рахунку 92 здійснюється в Журналах 5, 5А, а аналітичний облік в допоміжних відомостях до них.

Адміністративні витрати згідно з Типовим положенням №186 включалися у калькуляційну статтю „Накладні витрати” і являли собою статті першого розділу переліку накладних витрат.

З метою зближення бухгалтерського і податкового обліку адміністративних витрат, облік таких витрат доцільно вести в розрізі двох субрахунків:

921 – валові адміністративні витрати;

922 – невалові адміністративні витрати (пальне на утримання легкового автотранспорту, паркування, стоянка, підготовка кадрів, якщо вони є пов’язаними особами).

Структура адміністративних витрат промислових підприємств регламентована галузевими Методичними рекомендаціями. Відповідно до цих методичних рекомендацій вона має такий вигляд:

1) виграти пов'язані з управлінням підприємством

- на оплату праці працівників апарату управління підприємства та його структурних підрозділів – Дт 92, Кт 66

- відрахування на соціальні заходи – Дт 92, Кт 65

- витрати, пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням апарату управління та його структурних підрозділів, включаючи транспортне обслуговування пов'язане з управлінням підприємством – Дт 92, Кт 203,131,66,65,63,685

- витрати на оплату службових відряджень працівників апарату управління та Іншого загальногосподарського персоналу підприємства (без готельного збору) – Дт 92, Кт 372

- витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності підприємства, у тому числі з питань законодавства І передплату спеціалізованих періодичних видань – Дт 92, Кт 22,132

- витрати на оплату послуг за участь у семінарах, що проводяться з метою підвищення професійного рівня працівників апарату управління – Дт 92, Кт 63,685

- витрати на оплату послуг Інших підприємств, пов'язаних з управлінням підприємством, якщо штатним розписом підприємства не передбачено відповідні функціональні служби – Дт 92, Кт 685

- витрати на оплату за використання та обслуговування технічних засобів управління обчислювальних центрів, засобів сигналізації та засобів зв'язку (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо) загальногосподарського призначення – Дт 92, Кт 685

- витрати на придбання ліцензій та Інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для ведення господарської діяльності, включаючи плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, зокрема в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах, крім витрат на придбання торгових патентів, установлених Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” – Дт 92, Кт 685,31

- витрати на державні послуги - будь-які платні послуги обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам апарату управління підприємства органами виконавчої влади та місцевого самоврядування та створеними ними установами І організаціями – Дт 92, Кт 685

- витрати на оплату винагороди за професійні послуги в тому числі оплата за будь-які платні послуги, що надаються юридичними та Іншими установами І організаціями підприємству щодо юридичних послуг, оцінки майна тощо – Дт 92, Кт 685

- витрати на оприлюднення річного звіту (офіційне подання бухгалтерської звітності до установ та організацій, які уповноважені на отримання бухгалтерської звітності (балансів) від господарюючих суб'єктів, а також витрати на офіційну публікацію звітів (балансів) про фінансовий стан підприємств у засобах масової Інформації (якщо це передбачено законодавством) – Дт 92, Кт 63,685

- витрати на проведення аудиту згідно з чинним законодавством, включаючи проведення добровільного аудиту за рішенням підприємства – Дт 92, Кт 63,685

- витрати на оплату витрат з врегулювання суперечностей у судових органах – Дт 92, Кт 685

- витрати на організацію прийомів, презентацій І свят, придбання І розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, але не більше двох відсотків від оподаткованого прибутку підприємства за попередній звітний квартал – Дт 92, Кт 372,22,26 та інші

- представницькі витрати - витрати підприємства на прийом та обслуговування Іноземних представників та делегацій, а також представників Інших підприємств, що прибули по запрошенню з метою здійснення міжнародних зв'язків, встановлення І підтримання взаємовигідного співробітництва – Дт 92, Кт 372

- вартість безкоштовно наданих працівникам апарату управління та Іншому загальногосподарському персоналу окремих галузей (відповідно до законодавства) комунальних послуг, виграти на оплату безкоштовно наданого таким працівникам підприємств відповідно до законодавства житла (суми грошових компенсацій за ненадання безкоштовного житла, комунальних послуг тощо) – Дт 92, Кт 37

- витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включаючи оплату за розрахунково-касове обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і довірчих операцій, облік боргових вимог і зобов'язань, поштово-телеграфних послуг та інших витрат, пов'язаних з грошовим обігом – Дт 92, Кт 31

2) витрати на утримання та обслуговування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення:

- витрати на утримання і експлуатацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення, в тому числі взятих у тимчасове користування на умовах лізингу (оренди):

а) на оплату праці робітників, зайнятих обслуговуванням основних засобів (слюсарів, електриків, мастильників, робітників, зайнятих регулюванням і перевіркою апаратури, монтерів електрообладнання тощо) – Дт 92, Кт 66

б) відрахування на соціальні заходи – Дт 92, Кт 65

в) на матеріали, запасні частини, комплектуючі вироби, паливо й енергію для утримання будинків, споруд, дворів та інвентарю, опалювальних та освітлювальних мереж, водопостачання, каналізації та асенізації, вентиляційних пристроїв тощо загальногосподарського призначення – Дт 92, Кт 20

г) оплата послуг сторонніх організацій – Дт 92, Кт 685

д) інші витрати – Дт 92, Кт 66,65,20,63 та інші

- витрати на ремонти, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первинне визначеної суми майбутніх економічних вигод від використання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення, в тому числі взятих у тимчасове користування на умовах лізингу (оренди):

а) на матеріали, запасні частини, комплектуючі вироби – Дт 92, Кт 201,207

б) на оплату праці робітників, зайнятих ремонтами, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від використання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення – Дт 92, Кт 66

в) відрахування на соціальні заходи – Дт 92, Кт 65

г) оплата послуг сторонніх організацій – Дт 92, Кт 685

д) інші витрати – Дт 92, Кт 20,22,66,65,63 та інші

- суми нарахованих орендарем платежів за користування наданими в оперативну оренду основними засобами загальногосподарського призначення – Дт 92, Кт 685

- витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів загальногосподарського призначення:

а) вартість пального, мастильних та інших матеріалів для спеціального автотранспорту і пожежних машин – Дт 92, Кт 203,22 та інші

б) вартість матеріалів та предметів пожежної і сторожової охорони, обмундирування, що видається робітникам пожежної і сторожової охорони – Дт 92, Кт 22

в) на оплату праці персоналу пожежної і сторожової охорони – Дт 92, Кт 66

г) відрахування на соціальні заходи – Дт 92, Кт 65

д) інші витрати на утримання протипожежних пристроїв – Дт 92, Кт різні

е) оплата послуг сторонніх підприємств щодо пожежної і сторожової охорони – Дт 92, Кт 685

- витрати на забезпечення працівників іншого загальногосподарського персоналу спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, форменим одягом, захисними пристроями, що необхідні для виконання професійних обов'язків, милом та іншими миючими засобами, знешкоджувальними засобами, відповідно до переліку та норм, встановлених чинними нормативно-правовими актами, або па відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту у випадках невидачі їх адміністрацією – Дт 92, Кт 22

- витрати зі страхування ризиків цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних засобів загальногосподарського призначення підприємства – Дт 92, Кт 685

- витрати зі страхування майна підприємства загальногосподарського призначення – Дт 92, Кт 65

3) податки, збори та Інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), встановлені Законом України "Про систему оподаткування"

- плата за землю – Дт 92, Кт 641

- податок з власників транспортних засобів та Інших самохідних машин і механізмів загальногосподарського призначення – Дт 92, Кт 641

- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (крім платежів виробничих підрозділів, цехів, що відносяться до загальновиробничих витрат) – Дт 92, Кт 642

- збір за спеціальне використання водних ресурсів – Дт 92, Кт 642

Збір сплачується за використання водних ресурсів для загальногосподарських потреб підприємства,

- страхові внески на соціальне страхування від нещасного випадку – Дт 92, Кт 65

- збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг сотового мобільного зв'язку, якщо ці послуги використовуються працівниками апарату управління підприємства – Дт 92, Кт 65

Об'єктом оподаткування є вартість будь-яких послуг сотового мобільного зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, який їх надає,

- готельний збір – Дт 92, Кт 641

Платниками збору с особи, які під час службових відряджень проживають у готелях, кемпінгах тощо,

- збір за парковку автотранспорту – Дт 92, Кт 641

Збір включає витрати за парковку І стоянку легконого автотранспорту загальногосподарського призначення,

- комунальний податок – Дт 92, Кт 641

Розрахунок податку провадиться виходячи із середньоспискової чисельності працівників апарату управління та Іншого загальногосподарського персоналу

4) витрати, пов'язані з професійною підготовкою або перепідготовкою працівників апарату управління та Іншого загальногосподарського персоналу

- суми заробітної плати за основним місцем роботи керівників І спеціалістів апарату управління та Іншого загальногосподарського персоналу підприємства за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів – Дт 92, Кт 66

- оплата праці керівників І спеціалістів апарату управління, не звільнених від основної роботи, за навчання учнів та підвищення кваліфікації робітників – Дт 92, Кт 66

- оплата праці керівників, спеціалістів апарату управління підприємства, залучених без звільнення від основної роботи для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, для керівництва виробничою практикою студентів вищих І середніх спеціальних навчальних закладів – Дт 92, Кт 66

- оплата навчальних відпусток із збереженням повністю або частково заробітної плати, наданих працівникам апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу, що надається відповідно до законодавства особам, які успішно навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, аспірантурах та для участі у сесії і складання Іспитів – Дт 92, Кт 66

- витрати, пов'язані з виплатою учням професійно-технічних училищ різниці між стипендією в розмірі тарифної ставки (мінімального окладу) робітника і розряду і витратами цих навчальних закладів (на виплату стипендій, забезпечення харчуванням і обмундируванням) – Дт 92, Кт 66,22

5) Інші витрати загальногосподарського призначення

Адміністративні витрати промислових підприємств в повній сумі щомісячно списуються на зменшення фінансових результатів від операційної діяльності бухгалтерським записом Дт 791 Кт 92.

До витрат періоду основної діяльності крім адміністративних витрат відносяться витрати на збут. До витрат на збут належать виграти, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема:

1) витрати на утримання підрозділів підприємства, що пов'язані зі збутом продукції:

- на оплату праці - та комісійні винагороди працівникам підрозділів, продавцям та торговим агентам, що забезпечують збут продукції – Дт 93, Кт 66

- відрахування на соціальні заходи – Дт 93, Кт 65

- витрати на оплату службових відряджень (без готельного збору) у межах норм, встановлених законодавством – Дт 93, Кт 372

- витрати на матеріали, канцелярські товари тощо – Дт 93, Кт 20,22

2) витрати на утримання, ремонт та експлуатацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, пов'язаних зі збутом продукції:

- на технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт та утримання у робочому стані основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – Дт 93, Кт 232,66,65,63,685

- на оплату праці робітників, зайнятих обслуговуванням та ремонтом основних засобів та нематеріальних активів – Дт 93, Кт 66

- відрахування на соціальні заходи – Дт 93, Кт 65

- вартість спожитих електроенергії, матеріалів, запасних частин, мастильних та обтиральних матеріалів, води, пари та інших видів енергії – Дт 93, Кт 63,232,207,22

- амортизаційні відрахування від вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів – Дт 93, Кт 131,132

- сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в оперативну оренду основні засоби, інші необоротні ;матеріальні активи та нематеріальні активи – Дт 93, Кт 685

3) витрати, пов'язані з транспортуванням, перевалкою та страхуванням готової продукції:

- на відшкодування транспортних, перевалочних і страхувальних витрат постачальника, що включаються до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін – Дт 93, Кт 63

- на оплату послуг транспортно-експедиційних та посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду), вартість яких включається до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін – Дт 93, Кт 63,685

4) витрати, пов'язані з забезпеченням правил техніки безпеки та охорони праці:

- на оплату праці працівників, зайнятих забезпеченням нормальних умов праці та правил техніки безпеки – Дт 93, Кт 66

- відрахування на соціальні заходи – Дт 93, Кт 65

- на матеріали, паливо й енергію для забезпечення охорони праці – Дт 93, Кт 20,22,63

5) фактичні витрати на гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування продукції або гарантійні заміни проданих товарів, якщо на підприємстві не створювався резервний фонд:

- на утримання персоналу, що забезпечує нормальну експлуатацію виробів у споживача у межах встановленого терміну служби (інструктажі, технічне обслуговування, налагодження, перевірка правильності використання виробу тощо) – Дт 93, Кт 66,65

- на гарантійний ремонт (обслуговування) проданих товарів, якщо це передбачено умовами реалізації продукції – Дт 93, Кт 20,22

- па утримання гарантійних майстерень – Дт 93, Кт 20,22,63,685,66,65

6) витрати на проведення передпродажних та рекламних заходів та на дослідження ринку (маркетингу) стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються підприємством:

- на розробку і видання рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів, афіш, рекламних листів, листівок тощо) – Дт 93, Кт 63,20,22,66,65,685

- на розробку і виготовлення ескізів етикеток, зразків фірмових пакетів і упаковки – Дт 93, Кт 66,65,20,22,63,685

- на рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню), витрати на світову, комп'ютерну та іншу зовнішню рекламу – Дт 93, Кт 63,685

- на придбання, виготовлення, копіювання, дублювання і демонстрацію рекламних кіно-, відео- і діафільмів – Дт 93, Кт 63,685

- на виготовлення стендів, муляжів, рекламних щитів, покажчиків тощо (в сумі амортизації, зносу щодо зазначеного інвентарю) – Дт 93, Кт 20,22

- на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями – Дт 93, Кт 372

- на придбання літератури інформаційного характеру для дослідження ринку – Дт 93, Кт 63

7) витрати на зберігання, навантаження, розвантажування й пакування продукції:

- на відшкодування складських, вантажно-розвантажувальних витрат постачальника, що включаються до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін – Дт 93, Кт 63

- на пакувальні матеріали для затарювання готової продукції на складах – Дт 93, Кт 20,22.

Витрати на пакування готової продукції включаються до витрат на збут продукції, якщо пакування готової продукції проводиться після її здавання на склад. Якщо пакування продукції (згідно з установленим технологічним процесом) проводиться в цехах до здавання її на склад готової продукції, вартість тари включається до виробничої собівартості продукції (до відповідних статей калькуляції або до комплексної статті, якщо тара виготовляється окремо від виробів);

- на ремонт тари та операції з скляною тарою – Дт 93, Кт 66,65 та інші

- на пожежну, сторожову охорону, використання та обслуговування засобів сигналізації та телефонного зв'язку (включаючи оплату послуг сторонніх підприємств щодо зберігання і збуту продукції тощо) – Дт 93, Кт 66,65,685

8) податки та збори встановлені законодавством України пов’язані зі збутом продукції – Дт 93, Кт 641.

Витрати на збут є новим поняттям в будівництві. До прийняття П(С)БО 16 і нового Плану рахунків такі витрати обліковувались в складі калькуляційної статті „Накладні витрати”.

Облік витрат на збут здійснюється на рахунку 93 „Витрати на збут” в Журналах 5, 5А і в допоміжних відомостях в розрізі наступних статей:

Зміст

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

2

3

Основна і додаткова заробітна плата відділу збуту

93

66

Обов’язкові нарахування на заробітну плату відділу збуту

93

65

Витрати на підготовку об’єктів до здачі

93

66,65,22,132,

232,685...

Амортизація по основних засобах і інших необоротних матеріальних активах, які зайняті в збуті продукції і обслуговуванні працівників відділу збуту

93

131,132

Витрати на утримання і ремонт основних засобів і інших необоротних матеріальних активів, які пов’язані з збутом продукції

93

20,22,232,63,685..

Орендні платежі по необоротних активах, пов’язаних із збутом продукції

93

685

Витрати на підготовку кадрів відділу збуту

93

685

Витрати на службові відрядження працівників відділу збуту

93

372

Канцелярські, поштові витрати

93

20,22,372

Інші витрати (представницькі, витрати на рекламу)

93

372,685,63

Всі витрати по дебету рахунка 93 в кінці місяця списуються в дебет рахунка 791.

З метою зближення бухгалтерського і податкового обліку, облік таких витрат доцільно здійснювати в розрізі двох субрахунків:

931 – валові витрати на збут;

932 – невалові витрати на збут.

Облік інших витрат операційної діяльності здійснюється на рахунку 94 тієї ж назви. Всі витрати, які на ньому обліковуються включаються в склад елемента витрат операційної діяльності „Інші операційні витрати”.

Аналітичний і синтетичний облік по ньому ведеться в Журналах 5, 5А і в допоміжних відомостях до них в розрізі таких статей:

Зміст

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Витрати на науково-дослідні роботи

94

66,65,63,

685,...

Списання безнадійної дебіторської заборгованості і створення резерву сумнівних боргів

94

36,37,38,..

Негативна курсова різниця по валютних операціях

94

36,37,..

Собівартість реалізованої іноземної валюти

94

312

Собівартість реалізованих виробничих запасів

94

20,22,..

Втрати від знецінення запасів

94

20,22,26,..

Недостачі і втрати від псування цінностей

94

20,22,28

Нараховані і сплачені штрафи, пені, неустойки

94

31,641,65

Інші витрати операційної діяльності пов’язані з утриманням соціальної сфери

94

30,31,66,

65,..

В кінці місяця дані витрати списуються на рахунок 791 – зменшення результату операційної діяльності.
4.6. У відповідності з П(С)БО 3 і 16 в будівельних організаціях можуть мати місце фінансові витрати. До таких витрат належать: заплачені та нараховані відсотки стороннім організаціям, дивіденди учасникам і акціонерами, плата незалежним реєстраторам за ведення реєстру акціонерів, ін. Фінансові витрати узагальнюються на рахунку 95 “Фінансові витрати”, облік на якому здійснюється в розрізі двох субрахунків, на яких відображаються вище названі витрати.

Фінансові витрати є витратами періоду, які кожного місяця підлягають списанню на зменшення фінансового результату від фінансової діяльності. В синтетичному обліку таких витрат має місце наступна кореспонденція рахунків:

Зміст

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Віднесені на фінансові витрати сплачені і нараховані відсотки по облігаціях

95

31,685

Фінансові витрати: нараховані і сплачені дивіденди

95

31,67

Нарахування і плата незалежним реєстраторам за ведення реєстру акціонерів і платежі за фінансову оренду

95

30,31,685

Погашені проценти по банківських позиках

95

31

Зменшення фінансових результатів за рахунок фінансових витрат від фінансової діяльності

792

95

Включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу

15, 23

95

Відповідно до вимог П(С)БО 31 “Фінансові витрати” можуть капіталізуватися, тобто включатися до собівартості кваліфікаційного активу. Кваліфікаційний актив – актив, який обов’язково потребує суттєвого часу для його створення.

Синтетичний облік по рахунку 95 здійснюється в Журналах № 5, 5А, а аналітичний облік – в допоміжних відомостях до цих журналів.

Завданням управлінського обліку фінансових витрат є представлення необхідної інформації керівництву щодо їх окремих видів (фінансових витрат), а також аналіз вигідності понесення таких витрат.

В Методичних рекомендаціях №30 розшифровка фінансових витрат відсутня. Більшість витрат, які відносяться до фінансових, у відповідності з Положенням №186, включалися в калькуляційну статтю „Накладні витрати”. В статтю, аналогічної назви, вище названі фінансові витрати включалися до 2002р. і у відповідності з новими Правилами визначення вартості будівництва.

До фінансових витрат доцільно було б відносити і плату за касове обслуговування банку, яка на сьогодні включається до адміністративних витрат.

Така рекомендація пов’язана з тим, що одним із основних принципів організації бухгалтерського обліку є принцип відповідності витрат і доходів. Якщо проценти, які банк нараховує підприємству за користування коштами розрахункового рахунку відносяться до фінансових витрат, то відповідно, проценти, які банк знімає з підприємства за здійснення операцій по його розрахунковому рахунку повинні відноситись до фінансових витрат.

Інші витрати, які обліковуються на рахунку 97, аналогічної назви, є витратами інвестиційної і страхової діяльності. До інших витрат, які є витратами інвестиційної діяльності відносяться:

- собівартість реалізованих фінансових інвестицій;

- втрати від зменшення корисності активів;

- курсова різниця по валютних операціях, які не пов’язані з операційною діяльністю;

- уцінка необоротних активів;

- собівартість ліквідованих необоротних активів і затрати, пов’язані з ліквідацією необоротних активів.

Синтетичний облік по рахунку 97 ведеться в Журналах 5, 5А, а аналітичний облік може здійснюватись як в цих журналах, так і в допоміжних відомостях до них.

Інші витрати в частині витрат інвестиційної діяльності теж є витратами періоду, які в кінці місяця відносяться на зменшення фінансового результату від іншої діяльності (Дт 793 Кт 97).

В обліку інших витрат має місце наступна кореспонденція:

Дт 97 Кт 14 – списується номінальна вартість реалізованих цінних паперів інших підприємств.

Дт 97 Кт 10,11,12 – списується залишкова вартість ліквідованих необоротних активів;

Дт 13 Кт 10,11,12 – списується знос в частині реалізованих і ліквідованих необоротних активів;

Дт 97 Кт 66,65,232,63 – віднесено на інші витрати витрати, пов’язані з ліквідацією необоротних активів.

Якщо списання необоротних активів здійснюється за рішенням самого підприємства, то таке підприємство повинно збільшити свої податкові зобов’язання з ПДВ із залишкової чи оціночної вартості таких активів. Наприклад, якщо залишкова вартість списаних необоротних активів складала 1000 грн., то сума податкового зобов’язання з ПДВ 200 грн., при цьому складається запис – Дт 971 Кт 641.

При списанні негативної курсової різниці по валютних операціях, яка не пов’язана з операційною діяльністю складається кореспонденція Дт 974 Кт 63,685,37,31,... (витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю, тобто, з такою, яка пов’язана з необоротними активами).

При уцінці необоротних активів і фінансових інвестицій складається запис Дт 975 Кт 10,11,12,14,15.
4.7. До непродуктивних витрат і втрат відносяться втрати від браку, простоїв, від надзвичайних подій, техногенних аварій та інші. В процесі господарської діяльності підприємств може виникати брак. Розрізняють такі види браку:

- внутрішній;

- зовнішній;

- виправимий;

- невиправимий.

Внутрішній брак – це брак, допущений з внутрішніх причин при виготовленні продукції, проведенні БМР, наданні послуг (відхилення від проектно-кошторисної документації, використання неякісних матеріалів, ін.).

Зовнішній брак – це брак, допущений з вини сторонніх організацій (поставка неякісних матеріалів, несвоєчасна поставка матеріалів, неякісні креслення на будівництво об’єктів, ін.).

Виправимий брак – це брак, який економічно доцільно виправляти, а невиправимий – це такий, який економічно недоцільно виправляти.

В завдання управлінського обліку входить своєчасне представлення інформації адміністрації про витрати на виправлення браку, винуватців браку. Причому, в даному обліку облік втрат від браку повинен організовуватися в розрізі його окремих видів і винуватців. У відповідності з Типовим положенням №186 втрати від браку в собівартість БМР не включалися, а відносилися на збитки будівельної організації.

Відповідно до П(С)БО16, Методичних рекомендацій №30 втрати від браку відносяться до інших прямих витрат, а в промисловості виділяються окремою калькуляційною статтею.

В свій час професором О.С. Нарінським пропонувалось втрати від браку виділяти окремою калькуляційною статтею собівартості БМР. Але на практиці його пропозиція не була врахована і лише після введення в дію П(С)БО № 16 будівельні організації мають право в структурі собівартості БМР виділяти втрати від браку окремою статтею. В промисловості, починаючи з 1955 року в переліку калькуляційних статей собівартості продукції втрати від браку є окремою статтею.

Первинним документом для обліку втрат від браку є Акт про брак (форма П-46), де вказується місце виникнення браку, його причина, винуватці, а також витрати на виправлення такого браку.

Дані первинних документів переносяться у Відомість 14 або безпосередньо в журнал-ордер № 10-Б при журнально-ордерній формі рахівництва, або в журналах 5, 5А при журнальній. У зв’язку з тим, що журнали 5, 5А призначені лише для синтетичного обліку втрат від браку, то до цих журналів доцільно відкривати допоміжні відомості, де можна було б здійснювати аналітичний облік втрат від браку.

Синтетичний облік втрат від браку здійснюється в вище названих регістрах на рахунку 24 „Брак у виробництві”. По дебету даного рахунку відображається вартість виявленого браку і витрати на його виправлення, а по кредиту – відшкодування втрат від браку і їх списання. При цьому має місце наступна кореспонденція:


Зміст

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Виявлено брак в основному і допоміжних виробництвах

24

231,232

Списані матеріали, МШП на виправлення браку

24

20,22

Нарахована заробітна плата робітникам за виправлення браку та проведені обов’язкові нарахування на неї

24

66,65

Списані послуги будівельної техніки, пов’язані з виправленням браку

24

911

Прийнято до оплати рахунки сторонніх організацій за роботи, пов’язані з виправленням браку

24

63

Оприбутковані матеріали, МШП від розбирання забракованих робіт

20

24

Віднесено втрати від браку на вину особу

37

24

Нараховано ПДВ в частині вартості браку, що віднесено на винну особу

37

641

Утримано із заробітної плати винуватця допущеного браку і ПДВ

66

37,24,641

Списані втрати від браку на основне, допоміжні виробництва

231,232

24

Віднесено частину втрат від браку на сторонню організацію винуватця цього браку

36,37

24,641

В процесі господарської діяльності будівельні організації можуть виникнути простої, які пов’язані як з внутрішніми, так і зовнішніми причинами.

До внутрішніх причин можна віднести відсутність фронту робіт, несвоєчасність забезпечення будівельними матеріалами, неефективне керівництво зі сторони виконроба, недобросовісне відношення до виконання своїх обов’язків.

До зовнішніх причин відносять: погані погодні умови (дощ, сніг, вітер), стихійні, техногенні аварії, а також несвоєчасне забезпечення будівельними матеріалами зі сторони постачальника. Втрати від простоїв, які пов’язані з внутрішніми причинами, за виключенням халатного відношення до праці відносяться до загальновиробничих (дільничих) витрат. А втрати від простоїв, пов’язані із стихійними лихами, техногенними аваріями відносяться до надзвичайних витрат.

У випадку обґрунтованого простою працівникам будівельних організацій повинна нараховуватись заробітна плата за час простою в розмірі 37,5% тарифної ставки відповідного розряду за кожну годину простою. Нарахування її здійснюється у відповідному первинному документі, який називається Листок про простій. Втрати від простою можуть відшкодовуватись частково за рахунок винних осіб, якщо такі є або ж за рахунок отримання надзвичайних доходів. В синтетичному обліку втрат від простоїв має місце така кореспонденція:

Зміст

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Нарахована заробітна плата робітникам за час простою, який не пов’язаний із надзвичайними подіями та проведені обов’язкові нарахування на неї

912

66,65

Нарахована заробітна плата та проведені обов’язкові нарахування на неї за час простою пов’язаного з надзвичайними подіями

99

66,65

Віднесено на вину особу втрати від простоїв і нараховано ПДВ

37,66

37,66

912,

641

Списуються надзвичайні втрати на зменшення фінансового результату від надзвичайних подій

79

99

Віднесено на збільшення надзвичайних доходів суму, яка повинна відшкодовуватись страховими компаніями за збитки від надзвичайних подій

36,37

75

Отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок від страхових компаній

31

36,37

Віднесено на збільшення фінансових результатів від надзвичайної діяльності коштів, отриманих від страхової компанії на покриття втрат від стихійного лиха

75

79

Інші непродуктивні витрати і втрати до введення в дію П(С)БО і Закону покривалися в основному за рахунок залишкового прибутку бухгалтерського обліку, фондів економічного стимулювання, фондів спеціального призначення і списувалися на збитки, а деякі з них – на собівартість продукції.

Після введення названих документів непродуктивні витрати і втрати підпадають під визначення „Витрати підприємства”. Деякі з них (недостачі ТМЦ в межах природних втрат) включаються в собівартість продукції в складі загальновиробничих (загальнодільничих) витрат або заготівельноскладських витрат. Всі інші непродуктивні витрати, втрати включаються в склад витрат періоду і узагальнюються в основному на рахунках 94,99. До непродуктивних витрат, які обліковуються на рахунку 94 відносяться:

  • списання безнадійної дебіторської заборгованості (Дт 94 Кт 36,37);

  • визнання і сплата штрафних санкцій до бюджету і інших цільових фондів (Дт 949 Кт 641,65,31,30);

  • списання негативної курсової різниці по валютних операціях (Дт 94 Кт 36,37,63,68);

  • утримання соціальної сфери (заробітна плата працівників будинків відпочинків, санаторіїв, ремонти) – Дт 949 Кт 66,65,20,22, ін.;

До непродуктивних витрат, які обліковуються на рахунку 99 відносяться витрати, пов’язані з техногенними аваріями, стихійними лихами (Дт 99 Кт 10,11,12,20,22,ін.).
4.8. Позамовний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції використовується в індивідуальних і дрібносерійних виробництвах, до яких відноситься і саме будівництво як галузь економіки.

Взагалі, під методом обліку витрат необхідно розуміти спосіб визначення собівартості одиниці продукції. При використанні позамовного методу собівартість одиниці продукції визначається сумуванням всіх витрат від початку виробництва цієї продукції до моменту його завершення.

Про те, що позамовний метод є основним методом обліку витрат будівельних організацій відзначено в методичних рекомендаціях (р.VІІІ, с.3). Цей метод використовується також при виробництві столярних виробів, обліку витрат ремонтних майстерень і ін. Основним регістром аналітичного обліку витрат є Журнал виконаних обсягів робіт за формою КБ-6, де узагальнюються витрати по кожному об’єкту будівництва. Крім цього регістра регістром, в якому визначається собівартість об’єктів будівництва є журнал-ордер 10-Б, в якому облік здійснюється в розрізі об’єктів будівництва по рахунку 231 або Журнали 5, 5А.

Якщо будівельна організація проводить будівництво одночасно багатьох об’єктів, то до Журналу 5, 5А може відкриватися допоміжна відомість, в якій узагальнюються витрати по цих об’єктах.

На сьогоднішній день собівартість окремого об’єкта будівництва, після завершення його будівництва, можна визначити просумувавши дебетовий оборот або кредитовий оборот по рахунку 231 „Основне виробництво” по цьому об’єкту з початку ведення робіт до їх завершення. В журналі-ордері 10-Б мають місце окремі графи, в яких узагальнюються витрати за фактичною собівартістю і договірною ціною об’єкта від моменту початку будівництва до його закінчення.
4.9. Попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції використовується в тих галузях економіки, в яких виробництво проходить декілька відокремлених переділів. До таких виробництв можна віднести чорну металургію, хімічну промисловість, текстильну промисловість.

Так, зокрема, в чорній металургії розрізняють таких три переділи:

 1. виплавка чавуну;

 2. виплавка сталі;

 3. виготовлення прокату.

Після кожного переділу отримують напівфабрикати, які можуть реалізовуватися як готова продукція на сторону або ж виступати сировиною для виробництва продукції для наступного переділу.

При використанні попередільного методу обліку витрат собівартість продукції визначається після завершення виробництва по кожному переділу. Собівартість одиниці продукції дорівнює частці від ділення загальних витрат на виробництво на кількість виготовленої продукції.

Собівартість продукції наступного переділу визначається як частка від ділення витрат на виготовлення даного виду продукції, в які включаються витрати попереднього переділу та додаткові витрати даного переділу, на кількість виготовленої продукції.

Процесний метод обліку витрат за своєю економічною сутністю нагадує попередільний метод обліку, але на відмінну від нього після кожного процесу отримують не напівфабрикати, які можуть бути реалізовані на сторону у вигляді готової продукції, а сировину для виробництва продукції наступного процесу.

Прикладом підприємств, де використовується цей метод є підприємства з виготовлення цегли. При виготовлені цегли розрізняють такі процеси:

  • формування цегли;

  • сушіння цегли;

  • випалювання цегли.

Після кожного процесу визначають собівартість одиниці продукції і собівартість одиниці продукції наступного процесу, яка визначається як частка від ділення витрат попереднього процесу і даного процесу на кількість випущеної продукції.

Простий метод обліку витрат використовується в серійних і масових виробництвах, де виготовляється один вид продукції. До таких виробництв можна віднести автомобілебудування, електроенергетика, ін.

Собівартість одиниці продукції визначається діленням загальних витрат за звітний період на кількість виготовленої продукції за звітний період.

Цей метод обліку передбачає необхідність відокремленого обліку витрат по кожному виду продукції, що випускається підприємством. Наприклад, якщо підприємство випускає декілька видів продукції („Таврія”, „Славута”), то витрати необхідно збирати в розрізі окремих видів продукції.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ
Види господарського обліку. Вимоги до обліку. Роль бухгалтерського обліку в управлінні підприємницькою діяльністю
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
КАФЕДРА бухгалтерського ОБЛІКУ, Аналізу І АУДИТУ ЧДТУ
Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну,...
КАФЕДРА бухгалтерського ОБЛІКУ, Аналізу І АУДИТУ ЧДТУ
Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам ВАК, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну,...
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» Кафедра...
Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ), свідоцтво №704
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» Кафедра...
ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» (м. Дніпропетровськ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка