КАФЕДРА ОБЛІКУ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ


НазваКАФЕДРА ОБЛІКУ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ
Сторінка7/13
Дата21.04.2013
Розмір1.87 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Вище перераховані статті витрат відносяться до поточних і одноразових витрат, які виникають періодично при експлуатації будівельної техніки. В момент їх виникнення вони обліковуються по Дт 39 і списуються по частинах в наступних звітних періодах в сумах, які залежать від планового періоду експлуатації будівельної техніки на новому об’єкті. Наприклад, якщо затрати на монтаж, демонтаж баштового крану та встановлення рейкових шляхів для нього склали в звітному місяці 5 тис. грн. і плановий період використання цього крану на новому об’єкті 10 місяців, то сума щомісячних витрат, які підлягають віднесенню до витрат з експлуатації будівельної техніки (Дт 911 Кт 39) дорівнює 500 грн.(5 тис. грн./10).

Мають місце деякі відмінності в обліку витрат на проведення ремонтів будівельної техніки в податковому обліку. В цьому обліку такі витрати обмежуються протягом року 10% від залишкової вартості основних засобів на початок року. З метою поєднання (зближення) бухгалтерського і податкового обліку витрат з експлуатації будівельної техніки такі витрати можна обліковувати в розрізі 2-х аналітичних рахунків до субрахунку 911:

9111 „Експлуатація будівельних машин” (валові витрати);

9112 „Витрати по експлуатації машин і обладнання” (не валові витрати).

На субрахунку 9112 можуть обліковуватися витрати на проведення ремонтів будівельної техніки понад 10% від залишкової вартості основних засобів на початок року. А на субрахунку 9111 – лише в межах 10%.

Загальна сума по субрахунку 911 дасть необхідну інформацію щодо витрат з експлуатації будівельної техніки в бухгалтерському обліку, а сума по аналітичному рахунку 9111 – інформація для складання податкової звітності.

В кінці кожного місяця рахунок 911 закривається і витрати зібрані на цьому рахунку, списуються на об’єкти на яких працювала будівельна техніка. При цьому складається наступна кореспонденція:

Вид операції


Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Списані витрати по експлуатації машин та обладнання (будівельної техніки) на об’єкти пов’язані з капітальними інвестиціями

15

911

Списані витрати по експлуатації машин та обладнання (будівельної техніки) на об’єкти основного виробництва

231

911

Списані витрати по експлуатації машин та обладнання (будівельної техніки) для потреб допоміжних виробництв

232

911

Списані взаємні послуги машин та обладнання (будівельної техніки)

911

911

Списані витрати по експлуатації машин та обладнання (будівельної техніки) на загально виробничі витрати

912

911

Списані послуги машин та обладнання (будівельної техніки) на адміністративні витрати

92

911

Списані послуги машин та обладнання (будівельної техніки) на виправлення браку

24

911

Списані послуги машин та обладнання (будівельної техніки) на потреби соціальної сфери

94

911

Списані послуги машин та обладнання (будівельної техніки) на вартість робіт пов’язаних ліквідацією основних засобів

97

911

Списані послуги машин та обладнання (будівельної техніки) на вартість робіт пов’язаних з ліквідацією стихійних лих та техногенних аварій

99

911

Списані послуги машин та обладнання (будівельної техніки) по роботах виконаних на сторону

903

911


Витрати по експлуатації будівельної техніки розподіляються між об’єктами пропорційно до бази розподілу, яку вибирає підприємство самостійно. Такими базами можуть виступати:

1) відпрацьовані маш.-зміни, маш.-години на відповідних об’єктах;

2) обсяги виконаних робіт (м3 пересунутого ґрунту і т.п.).

Вказані витрати виступають окремою калькуляційною статтею собівартості і в Методичних рекомендаціях, хоча у відповідності з ними такі витрати відносяться до прямих, з чим важко погодитися.

До вказаних витрат можна віднести витрати на підготовку кадрів, які експлуатують будівельну техніку (Дт 911 Кт 63,685,..), що не передбачено Методичними рекомендаціями.

Мають місце деякі особливості в розподілі витрат пов’язаних з експлуатацією малої будівельної техніки між об’єктами, де вона експлуатувалась (використовувалась). До малої будівельної техніки відносяться: розчинонасоси, фарбопульти, малі підйомні крани. Витрати з експлуатації цього виду техніки обліковуються на відмінну від інших видів узагальнено однією позицією в журналі-ордері № 10-Б і розподіляються між об’єктами пропорційно до планової собівартості однієї години роботи даних механізмів.

Розподіл витрат по експлуатації будівельної техніки між об’єктами

Назва будівельної техніки

Планова собівартість одиниці роботи

Відпрацьовані машинно-зміни

Планові витрати на відпрацьовані машинно-зміни

Коефіцієнт розподілу

Фактичні витрати

1

2

3

4 (2х3)

5 (х/у)

6 (4х5)

Розчинонасоси

Фарбопульти

ІншіУ1

У2

У3

Z

Z

Z

Х1

Х2

Х3

Разому

z

х


Х – береться із загальних витрат по строці “Інші машини” із журналу-ордера №10–Б.

Об`єкти

Розчиннонасоси

Фарбопульти

Інші

Разом
Відпрац. маш.год.

сума

маш.год.

сума

маш.год.

сума

1

2

3

4

5

6

7

8


а1

а2

а3

...
в1

в2

в3

...
с1

с2

с3

...Разом

а

х1

в

х2

с

х3

х


Часткові суми по графі 3:

, , і т.д.

В графі 5:, , і т.д.

Аналогічно по графі 7.

При використанні допоміжних відомостей до Журналів 5 і 5А аналітичний облік витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів доцільно організувати таким чином, щоб вказані витрати відображати окремо по кожній з груп будівельної техніки, включаючи окремі види малої будівельної техніки. При такій організації аналітичного управлінського обліку даного виду витрат відпаде необхідність в окремому розподілі витрат з експлуатації малої будівельної техніки, тобто базою розподілу витрат з експлуатації малої будівельної техніки можуть виступати відпрацьовані маш./зміни, маш./год., обсяги виконаних робіт.

Відповідно до Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості калькуляційною статтею можуть виступати „Витрати на утримання та експлуатацію устаткування”. Такими витратами є:

– амортизаційні відрахування по устаткуванню (Дт 911, Кт 13);

– витрати на ремонти устаткування (Дт 911, Кт 20, 22, 63, 65, 66, 685);

– орендні платежі за устаткування (Дт 911, Кт 685);

– витрати на утримання цехових транспортних засобів (Дт 911, Кт 65,66 та інші);

– витрати на технічний огляд та технічне обслуговування (Дт 911, Кт 63,65,66,685);

– матеріальні витрати, пов’язані з експлуатацією машин та обладнання (Дт 911, Кт 203,63);

– інші витрати, пов’язані з експлуатацією устаткування (Дт 911, Кт 20,22,63,65,66,685 та інші).

В кінці кожного місяця витрати на утримання та експлуатацію устаткування списуються на собівартість окремих видів продукції (робіт, послуг) пропорційно до обраної на підприємстві бази розподілу (відпрацьовані машино-змін, машино-годин тощо). При цьому складається бухгалтерський запис Дт 23, Кт 911.
4.4. У зв’язку з поширенням дії П(С)БО 16 на облік в будівництві в даній галузі з`явився новий термін „Загальновиробничі витрати”. Якщо користуватися Інструкцією про використання нового Плану рахунків, то згідно із цим документом до таких витрат відносяться витрати з експлуатації машин і обладнання (будівельних машин і механізмів – в будівництві) та загальновиробничі витрати (загальнодільничі, цехові витрати).

У відповідності з Типовим положенням загальнодільничі (цехові) витрати включалися до складу калькуляційної статті „Накладні витрати”. Про виділення загальнодільничих витрат зі складу накладних неодноразово наголошував в своїх роботах професор Нарінський О.С. Загальновиробничі витрати у відповідності з П(С)БО 16 „Витрати” і 18 „Будівельні контракти”, який набрав чинності 1 січня 2002 року включаються у собівартість БМР. До загальновиробничих витрат відносяться:


Зміст

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Основна і додаткова заробітна плата виконавців робіт, начальників цехів, майстрів та технічного персоналу, який обслуговує вказану категорію працюючих

912

66

Обов’язкові нарахування на заробітну плату виконавців робіт, начальників цехів, майстрів та технічного персоналу, який обслуговує вказану категорію працюючих

912

65

Амортизація по основних засобах і інших необоротних матеріальних активах загально виробничого призначення

912

131,132

Знос нематеріальних активів загально виробничого призначення

912

133

Послуги сторонніх організацій по утриманню, ремонту приміщень загально виробничого призначення

912

63,68,..

Витрати на утримання і ремонт основних засобів загально виробничого призначення, якщо вони використовуються власними силами

912

20,22,232,..

Податки і обов’язкові платежі пов’язані із загальновиробничим призначенням (за забруднення, комунальний податок і ін.)

912

641

Знос тимчасових не титульних споруд

912

132

Витрати на утримання легкового автотранспорту, який обслуговує лінійний персонал

912

203,207,66,65,..

Витрати на сплату орендних платежів за користування основними засобами, які використовуються лінійним персоналом

912

685

Витрати на утримання лабораторій

912

685,66,65

Витрати на службові відрядження лінійного персоналу

912

372

Канцелярські, поштові витрати загально виробничого призначення

912

20,22,372

Витрати на підготовку кадрів загально виробничого призначення

912

63,685,...


З метою зближення бухгалтерського і податкового обліку загально виробничих витрат, облік їх доцільно здійснювати в розрізі 2-х аналітичних рахунків:

9121 „Загально виробничі витрати” – валові витрати;

9122 „Загально виробничі витрати” – не валові витрати.

На другому аналітичному рахунку можна відображати витрати загально виробничого призначення, які в податковому обліку не включаються в склад валових витрат (витрати на пальне, паркування і стоянку, пов’язані з легковим автотранспортом, який обслуговує лінійний персонал; на підготовку кадрів загальновиробничого призначення, які є пов’язаними особами і ін.).

Інформація по Дебету рахунка 912, включаючи 2 аналітичні субрахунки, є необхідною для складання фінансової звітності в бухгалтерському обліку, а інформація по субрахунку 9121 використовується для складання податкової звітності. Відображені протягом звітного періоду витрати по Дт 912 в кінці звітного періоду підлягають списанню в Дт 231,232. В дебет субрахунку 231 списуються загальнодільничі витрати, а в Дт 232 – загальновиробничі (цехові) витрати.

Частина загальнодільничих витрат може списуватися на зменшення заборгованості субпідрядним організаціям за виконанні ними БМР. При цьому складається така кореспонденція згідно з Методичними рекомендаціями №30:

Дт 63 Кт 912

На суму загально виробничих витрат, які віднесені на субпідрядні організації, без ПДВ

Дт 63 Кт 641

На суму ПДВ, пов’язаних із загальновиробничими витратами, які віднесені на субпідрядні організації


Загальновиробничі витрати розподіляються між об’єктами будівництва пропорційно до бази розподілу, яку має право обирати сама будівельна організація. Здебільшого в будівництві за базу розподілу загальнодільничих витрат прийнято використовувати суму прямих витрат в розрізі об’єктів будівництва (основна заробітна плата робітників, прямі матеріальні витрати, інші прямі витрати) такою базою розподілу може виступати сума прямих витрат і витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів в розрізі об’єктів будівництва. По монтажних роботах загальнодільничі витрати прийнято розподіляти пропорційно до основної заробітної плати робітників - монтажників.

Загальновиробничі витрати можуть виступати окремою калькуляційною статтею собівартості продукції (робіт, послуг) підприємств промисловості та інших галузей економіки. Приблизний перелік такого роду витрат наведений у галузевих Методичних рекомендаціях. Щодо загальновиробничих витрат промислових підприємств, то їх структура може бути наступною:

1) витрати на управління виробництвом

- на утримання працівників апарату управління виробництвом (цехами, дільницями тощо) – Дт 912, Кт 65,66 та інші;

- на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць у межах норм, передбачених законодавством (без готельного збору) – Дт 912, Кт 372

- на придбання спеціалізованої літератури для Інформаційної о забезпечення виробничої діяльності цеху, дільниці тощо – Дт 912, Кт 22,63;

- на сплату послуг за участь у семінарах, що провадяться з метою підвищення професійного рівня робітників, зайнятих виробництвом продукції (робіт, послуг), які перебувають у трудових відносинах з підприємством – Дт 912, Кт 63,685;

2) амортизація основних засобів та Інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення – Дт 912, Кт 131,132;

3) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення – Дт 912, Кт 133

4) сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в оперативний лізинг (оренду) основними засобами, Іншими необоротними матеріальними активами та нематеріальними активами загальновиробничого призначення – Дт 912, Кт 685;

5) витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технологій та організацією виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших експлуатаційних властивостей у ході виробничого процесу – Дт 912, Кт 232,65,66,63та інші;

6) витрати на обслуговування виробничого процесу

а) на транспортне обслуговування, яке включає витрати на утримання та експлуатацію автотранспорту загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення – Дт 912, Кт 65,66, 63,685

б) на утримання та експлуатацію, технічний огляд і технічне обслуговування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення, у тому числі взятих у тимчасове користування за угодами оперативного лізингу (оренди) – Дт 912, Кт 65,66, 63,685

в) на проведення ремонтів які здійснюються дія підтримання в робочому стані та одержання первинне очікуваних економічних вигод від використання основних засобів, Інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничою, лінійного) призначення – Дт 912, Кт 65,66, 63,685

г) витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції (робіт послуг) – Дт 912, Кт 65,66, 63,685

д) на утримання загальновиробничого персоналу, зайнятого обслуговуванням виробничого процесу – Дт 912, Кт 65,66, 63,685

7) витрати на охорону праці

а) на забезпечення правил техніки безпеки праці, охорони праці, санітарно-гігієнічних та Інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю виробництв, цехів у встановленому законодавством порядку – Дт 912, Кт 22,63,685

б) на проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (на протязі трудової діяльності) медичних оглядів робітників, зайнятих на тяжких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці (відповідно до Переліку шкідливих речовин, несприятливих виробничих факторів та робіт, для виконання яких є обов'язковими медичні огляди робітників), або таких, де Існує необхідність у професійному відборі (обов'язковий первинний та періодичний профілактичний наркологічний огляд) а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб у віці до 21 року – Дт 912, Кт 63,685

в) на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, що необхідні їм для виконання професійних обов'язків, та Іншими засобами Індивідуального захисту, милом та іншими миючими засобами, знешкоджувальними засобами, молоком і лікувально-профілактичним харчуванням відповідно до переліку та норм, встановлених чинними нормативно-правовими актами, або на відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту у випадках невидачі їх адміністрацією – Дт 912, Кт 22.

Безкоштовна видача за встановленими нормами спецодягу, спецвзуття та Інших засобів індивідуального захисту, мила, миючих та знешкоджувальних засобів працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і небезпечними умовами пращ, а також роботах, пов'язаних із забрудненням, або здійснюваних у несприятливих температурних умовах – Дт 912, Кт 22,201.

Типові норми поширюються на всі підприємства і організації відповідних галузей незалежно від форми власності засоби індивідуального захисту видаються працівникам згідно з нормами та термінами їх служби

Витрати на зазначені засоби індивідуального захисту в межах установлених норм, а також витрати, пов'язані з їх доглядом, чисткою, пранням, відносяться на витрати виробництва.

Засоби індивідуального захисту, видані понад установлені норми, відносяться до наднормативних виробничих витрат.

Вартість спецхарчування в межах установлених норм відноситься на собівартість продукції за умови видачі його тим категоріям працівників, які обумовлені нормативними документами – Дт 912, Кт 20.

8) витрати на пожежну і сторожову охорону (включаючи оплату послуг сторонніх підприємств за пожежну та сторожову охорону) цеху, дільниці – Дт 912, Кт 66,65,685;

9) плата за використання та обслуговування засобів сигналізації за надані для виробничих потреб послуги телефонного зв'язку – Дт 912, Кт 63,685.

10) податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі, безпосередньо пов'язані з виробничим процесом і кількістю продукції, що випускається:

а) плата за землю, якщо виробничий підрозділ (цех) є власником відокремленої ділянки землі або землекористувачем і його права на земельну ділянку засвідчені актом на право власності або право користування – Дт 912, Кт 641.

б) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів загальновиробничого призначення – Дт 912, Кт 641.

Цей податок включається до складу витрат виробництва незалежно від виду транспортного засобу, але за наявності його зв'язку з виробничою діяльністю цеху, дільниці (діючі обмеження, пов'язані з експлуатацією легкового транспорту, цього податку не стосуються);

в) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, здійснюється згідно з Порядком нарахування та стягнення відрахувань на геологорозвідувальні роботи, якщо діяльність виробничого підрозділу (цеху) пов'язана з видобутком корисних копалин – Дт 912, Кт 642;

г) плата за спеціальне використання природних ресурсів (водних, лісових ресурсів, надр при видобутку корисних копалин), якщо діяльність виробничого підрозділу (цеху) безпосередньо пов'язана з їх використанням – Дт 912, Кт 642.

Сума збору за спеціальне використання водних ресурсів до витрат виробництва відноситься тільки в межах ліміту.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів сплачується юридичними та фізичними особами (лісокористувачі, які визначені статтею 9 Лісового кодексу України), що здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів і використовують земельні ділянки лісового фонду – Дт 912, Кт 642.

На собівартість продукції (робіт, послуг) сплачений збір відносять ті виробництва, діяльність яких пов'язана з використанням лісових ресурсів.

д) рентна плата за нафту та природний газ власного видобутку – Дт 912, Кт 641.

Плата вноситься до Державного бюджету України за добуті та фактично оплачені користувачами природний газ та нафту;

е) плата за забруднення навколишнього природного середовища – Дт 912, Кт 642.

є) відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності – Дт 912, Кт 65.

11) місцеві податки і збори:

а) комунальний податок – Дт 912, Кт 641

Цей податок сплачується виходячи із середньоспискової чисельності працівників виробничого підрозділу,

б) збір на право використання місцевої символіки – Дт 912, Кт 641

Збір сплачується виробничими підрозділами (цехами), які використовують символіку в комерційних цілях, І якщо вони мають дозвіл на використання цієї символіки,

в) готельний збір – Дт 912, Кт 641

Збір сплачують виробничі підрозділи за працівників цеху, дільниці, які під час службових відряджень проживають в готелях, кемпінгах тощо

12) витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, які перебувають у власності підприємства (крім витрат що підлягають амортизації) витрати із самостійного зберігання, переробки, захоронення або оплати послуг із зберігання, переробки, захоронення та ліквідації відходів від виробничої діяльності цеху сторонніми організаціями, з очищення стічних вод, інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом виробничої діяльності цеху, дільниці – Дт 912, Кт 13,63,685 та інші

13) витрати на перевезення працівників виробничих підрозділів до місця роботи І назад у напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування, включаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту організовані відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену працівниками підприємства за діючими тарифами на відповідний вид транспорту, або віднесену за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства), витрати на перевезення працівників - Інвалідів 1 і 2 груп до місця роботи і назад незалежно від наявності маршрутів пасажирського транспорту загального користування – Дт 912, Кт 232,63,685

14) платежі зі страхування ризиків цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі виробничих фондів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення, цехового майна, що пов'язане з виробничою діяльністю екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана Іншим особам – Дт 912, Кт 685

15) витрати цеху, пов'язані з професійною підготовкою або перепідготовкою за профілем виробництва працівників, пов'язаних з виробничою діяльністю, що перебувають у трудових відносинах з підприємством, в українських закладах освіти, які мають ліцензію та у разі закінчення навчання видають документи державного зразка (за винятком фізичних осіб, пов'язаних з таким підприємством) – Дт 912, Кт 63,685

16) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та Інше утримання виробничих приміщень – Дт 912, Кт 232,63,685

17) інші загальновиробничі витрати

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, машино-годин, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) виходячи з фактичної потужності звітного періоду Дт 23, Кт 912. Постійні загальновиробничі витрати прямо і повністю відносяться на виробничу собівартість виробленої продукції (Дт 23, Кт 912).

Розподіл загальновиробничих витрат здійснюється в такому порядку:

а) виходячи з очікуваного обсягу виробництва на один або декілька років визначається нормальний та фактичний рівень виробничої потужності і сума змінних та постійних загальновиробничих витрат. При цьому треба враховувати технічні характеристики, змінний режим, експлуатаційне забезпечення, обсяг виробництва та інші умови в залежності від особливостей вибраної бази розподілу. При цьому змінні та постійні загальновиробничі витрати визначаються за фактичними обліковими даними минулих періодів. Якщо підприємство не веде окремого обліку постійних та змінних витрат, або за обліковими даними неможливо визначити фактичну суму таких витрат, то для визначення змінних витрат може бути визначена питома вага цих витрат на одиницю продукції. Наприклад, витрати на електроенергію при незмінних тарифах будуть рости прямо пропорційно до росту обсягу виробництва. В зв'язку з цим суми змінних витрат можуть бути визначені як добуток обсягу виробництва на суму змінних витрат, розрахованих на одиницю продукції;

б) розраховуються коефіцієнти (нормативи) розподілу постійних та змінних загальновиробничих витрат на одиницю бази розподілу (на 1 машино-годину, і виріб тощо) шляхом ділення суми постійних та змінних загальновиробничих витрат при нормальному рівні потужності на кількість відпрацьованих машино-годин, кількість одиниць продукції чи інших величин в залежності від вибраної бази розподілу;

в) розрахований коефіцієнт (норматив) на постійні загальновиробничі витрати помножується на фактичну величину вибраної бази розподілу за звітний період, одержана сума вважається розрахованою нормою постійних фактичних витрат звітного періоду;

г) розрахована норма постійних фактичних витрат звітного періоду порівнюється з сумою постійних фактичних витрат звітного періоду (яка в свою чергу визначається як різниця між загальною сумою фактичних загальновиробничих витрат за звітний період та сумою змінних фактичних витрат цього ж періоду, обчисленою прямим шляхом на підставі первинних документів).

Постійні фактичні витрати, що не перевищують розрахованої норми, вважаються розподіленими витратами і включаються до виробничої собівартості, а надлишок - нерозподіленими постійними витратами.

Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

Приклад розрахунку розподілу загальновиробничих витрат наведено в додатку 3 до цих Методичних рекомендацій.

Суми змінних та розподілених постійних загальновиробничих витрат включаються до виробничої собівартості і розподіляються між окремими видами продукції пропорційно до вибраної бази розподілу за розрахованими коефіцієнтами.

Синтетичний облік загальнодільничих (цехових) витрат ведеться в Журналах 5, 5А, а аналітичний управлінський облік в допоміжних відомостях до них в розрізі вище згаданих статей витрат.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ
Види господарського обліку. Вимоги до обліку. Роль бухгалтерського обліку в управлінні підприємницькою діяльністю
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
КАФЕДРА бухгалтерського ОБЛІКУ, Аналізу І АУДИТУ ЧДТУ
Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну,...
КАФЕДРА бухгалтерського ОБЛІКУ, Аналізу І АУДИТУ ЧДТУ
Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам ВАК, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну,...
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» Кафедра...
Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ), свідоцтво №704
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» Кафедра...
ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» (м. Дніпропетровськ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка