ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» Кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ)


НазваІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» Кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ)
Дата15.11.2013
Розмір63.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи


Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ), свідоцтво № 704


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ»

Кафедра обліку і аудиту

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Кафедра економіки промисловості та організації виробництва

ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» (м. Дніпропетровськ)

Кафедра управления персоналом и социологии

Уральского государственного университета путей сообщения (г. Екатеринбург, Россия)

Інститут економіки і менеджменту

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)

Красноярский институт экономики

Санкт-Петербургской академии управления и экономики (НОУ ВПО) (г. Красноярск, Россия)

Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава)

НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП АБС) (г. Москва, Россия)

Кафедра економіки промисловості

Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ)

НОУ ВПО Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации

(г. Тула, Россия)

ЧОУ ВПО «Ижевский институт управления» (г. Ижевск, Россия)

ВНЗ Державний інститут підготовки і перепідготовки кадрів промисловості

(м. Дніпропетровськ)

запрошують взяти участь у

Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції:

«ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА»,

яка відбудеться

14-15 ЛИСТОПАДА 2013 року

Тематичні напрямки конференції:

Секція 1.  Економіка і управління національним господарством.
Секція 2.  Економіка і управління підприємством.
Секція 3.  Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 4.  Гроші, фінанси і кредит.
Секція 5.  Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Секція 6.  Оподаткування та бюджетна система.
Секція 7.  Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

Секція 8.  Математичні методи в економіці.
Секція 9.  Державне управління, самоуправління та державна служба.

Секція 10.Економіка права.

До участі в конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.

Контрольні дати конференції:


Дата проведення конференції

14-15 ЛИСТОПАДА 2013 р.

Останній термін подання матеріалів

13 листопада 2013 р.

Термін виходу з друку збірника

30 листопада 2013 р.

Форма участі в конференції – заочна (дистанційна).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції кожному учаснику буде направлено збірник тез.

За бажанням учасника надається сертифікат.

Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf.at.ua

Умови участі в конференції:

  1. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді на: conf.at.ua@gmail.com

  2. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції.

  3. Файли назвати за прикладом: Заявка_Петров; Тези_Петров; Чек_Петров.

  4. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

  5. Вартість участі в конференції, публікації тез доповіді і пересилки друкованих матеріалів становить для учасників з України – 120 грн.

6. Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн.

Платіжні реквізити:

Для учасників з України:

Одержувач: Дробязко Світлана Ігорівна

Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ОКПО 2775700129

Поточний рахунок: 26002060367610

Призначення платежу: за участь у конференції та друк тез (вказати прізвище).

Вимоги до оформлення тез:

1. Учасник має право представити декілька доповідей, які раніше не публікувались.

2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три особи.

3. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.

4. Обсяг матеріалів не повинен перевищувати 5 сторінок, які не нумерують.

5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.

6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.

7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

8. По центру строки напівжирним шрифтом - прізвище та ініціали автора (авторів), нижче - звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче курсивом – назва установи.

9. Нижче – через один інтервал – назва доповіді (великими літерами напівжирним шрифтом по центру) - не більше 8 слів.

10. Нижче – через один інтервал – текст доповіді (тез).

11.В кінці тексту – через один інтервал – наводиться Література (напівжирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування, наприклад: [5, с.18].

12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжковим.

14. Ри­сун­ки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. Забороняється використовувати скановані об’єкти!

15. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад, (2).

16. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

17. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
Заявка

на участь в Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції:

«ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА»,

яка відбудеться 14-15 ЛИСТОПАДА 2013 року

Прізвище, Ім'я, По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа, організація, навчальний заклад
Посада
Назва доповіді
Секція №
Поштова адреса

(для відправлення матеріалів конференції)

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

вул. Московська, буд. 13, кв. 65

м. Дніпропетровськ, 49063

Потреба у додаткових збірниках тез (кількість)
Поштова адреса для надсилання додаткових збірників тез
Е-mail:
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
Потреба в отриманні сертифікату

Так Ні

Дата заповнення
Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення

Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані без оплати або надіслані пізніше вказаного терміну – не розглядаються.
Координатор конференції:

кандидат екон. наук, Дробязко Світлана Ігорівна

моб. тел. +38 (068) 851-75-52

E-mail: conf.at.ua@gmail.com

Сайт конференції: conf.at.ua

Схожі:

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» Кафедра...
ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» (м. Дніпропетровськ)
Старший викладач Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
П. Й. АТАМАС, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ для вступу на...
Програма випробувань зі світової літератури для вступу на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за напрямом...
«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи» ДО 20-річчя Дніпропетровського...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
МетодичнІ матеріали до ДОДАТКОВОГО ЕКЗАМЕНУ
«Міжнародна економіка», 03050201 «Економічна кібернетика», 03050801 «Фінанси і кредит», 03050901 «Облік і аудит», 03050401 «Економіка...
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР
БАКАЛАВР з напряму підготовки «Фінанси і кредит» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля підготовлений до роботи за...
Інформація на сайт ДУЕП ім. А. Нобеля від центру кар’єри
Нобелівських лауреатів Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля відбулась установча конференція асоціації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка