КАФЕДРА ОБЛІКУ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ


НазваКАФЕДРА ОБЛІКУ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ
Сторінка1/13
Дата21.04.2013
Розмір1.87 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ

КАФЕДРА ОБЛІКУ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

Опорний конспект лекцій з курсу „Управлінський облік”

Тернопіль - 2009

Укладач:

Завідувач кафедри обліку

у виробничій сфері, д. е. н., професор Задорожний З.В.

ЗМІСТ

Вступ

5

ТЕМА 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

6

1.1. Суть і зміст управлінського обліку.

6

1.2. Відмінності між фінансовим і управлінським обліком та їх спільні риси.

7

1.3. Історія розвитку управлінського обліку.

8

1.4. Види управлінського обліку і його інформації.

9

ТЕМА 2. Класифікація і поведінка витрат

10

2.1. Поняття витрат на виробництво, напрями обліку витрат та їх класифікація.

10

2.2. Класифікація витрат для визначення собівартості продукції і одержаного прибутку.

10

2.3. Класифікація витрат для прийняття рішень і планування.

13

2.4. Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання.

14

2.5. Класифікація витрат і доходів за видами діяльності.

14

ТЕМА 3. Витрати, доходи та фінансові результати як об’єкти управлінського обліку

16

3.1. Організаційно-технологічні особливості будівельного виробництва і їх вплив на організацію обліку.

16

3.2. Об’єкти обліку витрат і їх номенклатура.

25

3.3. Об’єкти калькулювання собівартості будівельної продукції і їх класифікація.

26

ТЕМА 4. Система обліку і калькулювання за повними витратами

29

4.1. Облік матеріальних витрат.

29

4.2. Облік витрат на оплату праці.

32

4.3. Облік витрат з утримання та експлуатації машин і обладнання.

35

4.4. Облік інших загальновиробничих витрат і порядок їх розподілу.

39

4.5. Облік витрат періоду операційної діяльності.

45

4.6. Облік витрат періоду не операційної діяльності.

53

4.7. Облік непродуктивних витрат та втрат.

55

4.8. Позамовний метод обліку витрат.

57

4.9. Попередільний, попроцесний і простий методи обліку витрат і їх характеристика.

58

ТЕМА 5. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

59

5.1. Система обліку і управління „Директ-костинг” та її суть.

59

5.2. Система обліку і управління „Абзоршен-костинг” і її суть.

60

ТЕМА 6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами

61

6.1. Система обліку і управління „Стандарт-кост” і її характеристика.

61

6.2. Нормативний метод обліку витрат.

63

ТЕМА 7. Аналіз релевантності для прийняття управлінських рішень

65

7.1. Методи складання кошторису капітальних вкладень.

65

7.2. Аналіз інвестиційних проектів.

67

ТЕМА 8. Бюджетування і контроль

72

8.1. Сутність бюджетування та його організація.

72

8.2. Особливості ціноутворення в будівництві та промисловості.

82

8.3. Планування витрат у будівельних та промислових підприємствах

84

ТЕМА 9. Облік доходів від різних видів діяльності та витрат і доходів за їх центрами

91

9.1. Облік доходів і фінансових результатів від операційної діяльності.

91

9.2. Облік доходів і фінансових результатів від фінансової діяльності.

93

9.3. Облік доходів і фінансових результатів від інвестиційної діяльності.

94

9.4. Облік доходів і фінансових результатів від надзвичайних подій.

95

9.5. Облік доходів і фінансових результатів за їх центрами.

95

9.6. Поняття про трансфертне ціноутворення.

98

Література

100


ВСТУП
Управлінський облік є важливою складовою системи управління підприємствами різних галузей економіки в т.ч. будівельного комплексу. Наявність цього виду обліку регламентована Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Цей курс читається в провідних економічних вузах країн з ринковою економікою.

Мета вивчення курсу „Управлінський облік” полягає в наданні знань з організації та методики управлінського обліку з врахуванням передового зарубіжного досвіду. Завданнями цієї дисципліни є: вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства, набуття вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання собівартості продукції з метою прийняття ефективних управлінських рішень.
ТЕМА 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку
1.1. Суть і зміст управлінського обліку.

1.2. Відмінності між фінансовим і управлінським обліком та їх спільні риси.

1.3. Історія розвитку управлінського обліку.

1.4. Види управлінського обліку і його інформації.
1.1. У країнах з розвиненою ринковою економікою бухгалтерський облік поділяється на фінансовий та управлінський. Із введенням з 1 січня 2000р. Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” бухгалтерський облік в Україні такого поділу не зазнав. В Законі є визначення бухгалтерського обліку взагалі і визначення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Визначення фінансового обліку в Законі немає, звідси випливає, що у відповідності з Законом у нас є два види обліку:

  • бухгалтерський;

  • управлінський.

Під управлінським обліком (відповідно до Закону) розуміють систему збору і передачі інформації про господарську діяльність підприємства для внутрішніх користувачів.

Щодо об’єктів управлінського обліку, предмету та методів в Законі така інформація відсутня.

На сьогодні існує багато точок зору серед вчених економістів щодо сутності управлінського обліку. Деякі вчені (проф. Бородкін О.С., Валуєв Б.І., Огійчук М.Ф., доцент Мосаковський В.Б.) взагалі відкидають наявність управлінського обліку в Україні і поділ бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський. Доцент Мосаковський В.Б. нині вважає, що управлінський облік повинен носити назву ”управління витратами підприємства”. У відповідності із Міжнародним нормативом № 1 з управлінського обліку під ним розуміють процес збору, передачі, планування, прогнозування, контролю за господарськими процесами для внутрішніх користувачів управлінської інформації. Більшість вчених-економістів вважають, що управлінський облік включає в себе планування, прогнозування, облік, контроль витрат, доходів і фінансових результатів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) діяльності в розрізі окремих видів цієї продукції (товарів, робіт, послуг), структурних підрозділів, відповідальних осіб.
Об’єктами управлінського обліку є:

  • витрати підприємства в розрізі окремих видів продукції, структурних підрозділів, відповідальних осіб;

  • доходи підприємства в розрізі окремих видів продукції, структурних підрозділів, відповідальних осіб;

  • фінансові результати в розрізі окремих видів продукції, структурних підрозділів, відповідальних осіб.


Елементами методу управлінського обліку є:

  • документація і інвентаризація;

  • оцінка і калькулювання;

  • рахунки і подвійний запис

  • внутрішня звітність та баланс (у випадку коли структурні підрозділи складають баланси, але не є юридичними особами, а працюють на Положенні);

Крім цього елементами методу є: елімінування, порівняння, індексний метод, економіко-математичні методи.
1.2. В економічній літературі відсутня єдина точка зору щодо кількості відмінних ознак між фінансовим та управлінським обліком та їх сутністю.

Так, зокрема, доцент Голов С.Ф. вважає, що існує 7 відмінних ознак, професор Пушкар М.С. – 18, професор Бутинець Ф.Ф. – 14, Карпова Т.П. – 12, Ентоні Р. і Ріс Дж. – 13 і ін.

Узагальнюючи інформацію наукових видань з управлінського обліку відмінні ознаки між фінансовим і управлінським обліком можна згрупувати в наступній таблиці (Табл.1).

Таблиця 1

Відмінності фінансового і управлінського обліку

Номер ознаки

Назва ознаки

Фінансовий облік

Управлінський облік

1.

Користувачі інформації

Зовнішні і внутрішні

Внутрішні (адміністрація, засновники)

2.

Обов’язковість ведення

Є обов’язковим згідно із законом

За рішенням адміністрації

3.

Вимірники

Грошові в основному

Всі види вимірників

4.

Відкритість даних

Дані відкриті для всіх користувачів

Комерційна таємниця

5.

Періодичність подачі інформації і складання звітності

Місячна, квартальна, річна звітність

Щоденна, щодекадна звітність

6.

Об’єкти обліку

Необоротні активи, вироб-ничі запаси, грошові кошти, витрати, власний капітал, зобов’язання, доходи, фінансовий результат

Витрати, доходи, фінансовий результат в розрізі в окремих видів продукції, структурних підрозділів і відповідальних осіб

7.

Направленість

Фіксація подій, що мали місце в минулому

На майбутнє

8.

Відповідальність

Адміністративна і кримінальна

Перед адміністрацією та засновниками

9.

Точність даних, інформації

Максимально точна інформація

Можливі приблизні розрахунки, щодо майбутніх витрат, доходів і фінансових результатів


Спільні ознаки фінансового і управлінського обліку:

  1. Обидва передбачають використання більшості однакових елементів методу бухгалтерського обліку (документація – інвентаризація, оцінка – калькулювання, рахунки – подвійний запис. Баланс і звітність можуть бути елементами управлінського обліку лише в окремих випадках).

  2. Здійснюють одні і ті ж працівники бухгалтерії.

  3. Об’єктами обох видів обліку є доходи, витрати та фінансові результати.

  4. Ґрунтуються на одній і тій же первинній документації.


1.3. В економічній літературі відсутня єдина точка зору щодо історії виникнення управлінського обліку і періодів його розвитку. Так, зокрема С.Ф. Голов вважає, що управлінський облік бере початок на початку ХХ століття у зв’язку з відкриттям таких систем нормування праці як система Тейлора, Гілберта, Емерсона.

Пушкар М.С. вважає, що управлінський облік бере свій початок в кінці ХІХ століття, М.А. Вахрушина – в другій половині ХІХ століття.

Проаналізувавши зміст першої книги з бухгалтерського обліку „Трактат про рахунки і записи” написаної Лукою Пачолі у 1494 році можна зробити висновок, що в цій книзі були закладені основи майбутнього управлінського обліку. В ній автор описує необхідність ведення загальної книги в центральній ланці і часткових книг обліку у філіях центральної ланки. Тут же вперше говориться про поділ витрат на загальні і часткові, прямі і непрямі, і т.д.

Більшість вчених-економістів наводять такі періоди розвитку управлінського обліку:

І Зародження: кінець ХІХ – початок ХХ століття, 30-ті роки ХХ століття;

ІІ Встановлення елементів управлінського обліку: 30-ті – 50-ті роки ХХ

століття;

ІІІ Встановлення управлінського обліку як науки: 50-ті – 70-ті роки ХХ

століття;

ІV Розвиток стратегічного управлінського обліку: 70-ті роки ХХ століття

і далі.

Перший період характеризується публікацією робіт Гарісона щодо сутності системи управління „стандарт-кост”.

Другий період характеризується розробкою нової системи обліку і управління „директ-костінг” і нормативного методу обліку витрат.

Третій період характеризується тим, що в США у вузах управлінський облік почав читатись як окрема економічна дисципліна.

Починаючи з 70-х років ХХ століття працівники управлінської бухгалтерії почали зосереджувати увагу на стратегічному плануванні і прогнозуванні доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.

В історії розвитку управлінського обліку в будівництві на підприємствах України вагомими подіями було прийняття Типових (основних) положень з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт в 1955р., 1985р., 1996р. Положення 1996 року в 2002 році замінено Методичними рекомендаціями із формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених Наказом Держбуду України № 81 від 7.05. 2002р. 16.02.2004 р. Наказом Держбуду України була затверджена нова редакція вищеназваних методичних рекомендацій. Великий внесок в розвиток управлінського обліку зробили такі науковці, як Чумаченко М.Г. (автор першої на Україні книги з управлінського обліку „Учет затрат на производство продукции США” 1971р.), Голов С.Ф. (автор книги „Управлінський облік” і співавтор книги „Фінансовий і управлінський облік”), Пушкар М.С. („Управлінський облік”, „Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в Україні”) та ін.
1.4. Управлінський облік більшість науковців поділяють на два види:

  • проблемний;

  • системний (систематичний).

Проблемний облік включає в себе планування і прогнозування витрат, доходів і фінансових результатів в розрізі окремих видів продукції, структурних підрозділів і відповідальних осіб.

Систематичний облік являє собою облік витрат, доходів і фінансових результатів в розрізі окремих видів продукції, структурних підрозділів і відповідальних осіб, які мали місце в минулому.

В залежності від видів обліку розрізняють і види інформації відповідно проблемного і систематичного обліку. Професор А. Яругова виділяє три види інформації:

1. Інформація щодо витрат, доходів і фінансових результатів діяльності структурних підрозділів, які працюють прибутково.

2. Інформація про витрати, доходи і фінансові результати структурних підрозділів, які працюють збитково.

3. Інформація про майбутні доходи, витрати і фінансові результати.

Перші два види інформації є інформацією систематичного обліку, яка призначена для прийняття оперативних управлінських рішень з метою недопущення негативних факторів в роботі окремих структурних підрозділів і поширенням позитивного досвіду діяльності інших підрозділів.

Третій вид – є інформацією проблемного обліку.

До інформації управлінського обліку ставляться наступні завдання:

 1. Інформація повинна бути своєчасною;

 2. Інформація повинна бути економічною, тобто витрати на її підготовку повинні бути меншими від доходів, які одержує підприємство від прийняття управлінських рішень;

 3. Інформація повинна бути простою і доступною для відповідних користувачів;

 4. Інформація повинна бути конфіденційною (поступати до тих споживачів, які мають на це право);

 5. Інформація повинна бути достовірною.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ
Види господарського обліку. Вимоги до обліку. Роль бухгалтерського обліку в управлінні підприємницькою діяльністю
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Вид економічної діяльності Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
КАФЕДРА бухгалтерського ОБЛІКУ, Аналізу І АУДИТУ ЧДТУ
Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну,...
КАФЕДРА бухгалтерського ОБЛІКУ, Аналізу І АУДИТУ ЧДТУ
Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам ВАК, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну,...
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» Кафедра...
Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ), свідоцтво №704
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» Кафедра...
ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» (м. Дніпропетровськ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка