Закон України «Про аудиторську діяльність»


НазваЗакон України «Про аудиторську діяльність»
Сторінка1/8
Дата21.04.2013
Розмір1.11 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Фінанси > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8

Частина 2. Методичні основи аудитуТема 6

Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання6.1 Метод аудиту: поняття та характеристика

6.2 Методики аудиту та основні її структурні елементи

6.3 Моделювання методик аудиту

6.4 Вплив особливостей аудиту в комп’ютерних системах на зміст моделей методик аудиту

6.5 Аналітичні процедури
Нормативна база

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» N 3126-XII від 22 квітня 1993 року (в редакції Закону України від 14 вересня 2006 року N 140-V)

2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики:

МСА 200 “Ціль та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів”;

МСА 230 “Документація”;

МСА 300 «Планування аудиту фінансових звітів»;

МСА 315 «Розуміння суб’єкта господарювання та його оточення та оцінка рисків суттєвих викривлень »;

МСА 500 “Аудиторські докази”;

МСА 520 «Аналітичні процедури»6.1 Метод аудиту: поняття та характеристика
В процесі аудиту можуть бути використані різні методичні способи і прийоми.

Метод аудиту – це сукупність способів і прийомів, які використовують для дослідження стану об’єктів, що вивчаються. Спосіб показує, як в цілому провести процедуру контролю
Спосіб показує, як в цілому провести процедуру контролю.

Способи аудиту – це сукупність прийомів і засобів, які направлені на отримання об'єктивних уявлень про об'єкт, що досліджується
На відміну від способу, прийоми - це допоміжні засоби досягнення мети аудита. Прийом, визначає порядок і границі способу контролю.

Прийом контролю є якісно однорідною контрольною дією аудитора, яка направлена на вплив ступеня дотримання суб'єктом господарювання чинного законодавства і нормативних актів.

Способи, які застосовуються для збору аудиторських свідоцтв (а це і є рішення конкретної проблеми, формують методику аудиторського пізнання) можна поділити на:

  • загальні способи, які застосовуються в процесі аудиту (збору аудиторських свідоцтв) відносно яких-небудь об'єктів аудиту і ділянок діяльності;

  • приватні способи, які застосовуються для збору аудиторських свідоцтв в процесі аудиту однорідних операцій або окремих ділянок діяльності підприємства;

  • спеціальні способи, які мають специфічне застосування в процесі збору аудиторських свідоцтв (спеціальні прийоми дослідження фактів господарського життя);

Загальні, приватні і спеціальні способи взаємозв'язані.

Для дослідження якого-небудь факту господарського життя застосовують не один конкретний спосіб, а їх систему, тобто їх розподіл умовний.

Загальні і частні способи аудиту ґрунтуються на загальних методах пізнання (табл. 6.1). При зборі аудиторських свідоцтв використовують загальнонаукові методи дослідження, які в практиці аудиторів виявляються при застосуванні способів і прийомів вивчення факторів господарського життя (ФХЖ).
Таблиця 6.1 - Характеристика загальних і частних способів дослідження, які використовуються аудитором для збору аудиторських свідоцтв і які ґрунтуються на загальних методах пізнання.

Метод пізнання

Характеристика загальних і частних способів дослідження

Логічний метод

Виявляється в основних способах і прийомах дослідження:

1. Аналіз і синтез.

Аналіз – послідовне і впорядкований розділ тексту, ситуації, факту господарського життя, а також визначення змісту, істотних особливостей фактів і т.п.

Синтез – це об'єднання різних частин, елементів в єдине ціле, встановлення взаємозв'язку між частинами.

2. Індукція і дедукція.

Індукція – логічний висновок від окремого до загального. Найбільша ефективність досягається при великій складності досліджуваних процесів.

Дедукція – логічний висновок від загальних думок до окремих видів.

3. Абстрагування – це відділення суттєвого від несуттєвого, виключення несуттєвих чинників з подальшою заміною їх іншими.

Порівняльний метод

Виявляється в порівнянні декількох одночасних явищ з метою виявлення їх подібності або відмінностей.

Соціологічний метод

За його допомогою вивчають практичну поведінку людей з метою визначення ефективності прийняття управлінських рішень.

Статистичний метод

Виявляється в кількісному вимірюванні фактів господарського життя за допомогою математичних засобів і комп'ютерної техніки. Дослідження за допомогою математичних засобів і комп'ютерної техніки називають економічною кібернетикою.


До загальнонаукових методів дослідження, як відомо, відносяться: спостереження, вимірювання, порівняння і експеримент.
Порівняння – виявлення чинників збігу або неспівпадання тієї, або іншої інформації, що відображена в документах і регістрах

Спостереження – представляє собою участь аудитора в оперативних засіданнях керівництва і співробітників фірми клієнта. В процесі спостереження виявляється достатньо важлива інформація про господарські процеси і дії посадовців щодо цих процесів. На цей метод дослідження повинен бути дозвіл клієнта

Вимірювання – виявляється у визначенні числового значення окремих величин, які відображені в документах.

Експеримент – спосіб вивчення фактів дійсності, завдяки якому аудитор активно впливає на них шляхом створення спеціальних умов для виявлення відповідних об'єктивних даних
При зборі аудиторських свідоцтв аудитор вивчає:

  • господарські операції на предмет оцінки їх законності, доцільності і достовірності;

  • виявлені (передбачувані) відхилення.

Факти і явища господарського процесу, які оформлені документально називаються операціями. Господарські операції як об'єкт аудиту розуміють дещо ширше, ніж господарські операції як об'єкт бухгалтерського обліку. До складу господарських операцій аудитори включають всі операції, які документально оформлені і не обов'язково певна їх частина повинна відображатися в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Економіко-правова сутність господарських операцій відображена документально, а, тому, кожний з документів вивчається (досліджується) одночасно з вивченням економіко-правового змісту господарських операцій.

Аудитору слід знати, що економічна сутність господарської операції виявляється в ступені її впливу на фінансовий стан підприємства (прямо або побічно).

Правова сутність факту господарського життя, який відображен в документі, підтверджує виникнення зобов'язань перед підприємством – клієнтом або його зобов'язань діловим партнерам.

Тому, досліджуючи господарську операцію, аудитор повинен сформувати відповіді на три основні питання: чи законна операція, чи є вона достовірної і наскільки вона економічно або об'єктивно доцільна (або недоцільна). В таблиці 6.2 дана характеристика основних параметрів вивчення господарських операцій.

Оскільки економіко-правова сутність господарської операції відображається в документі, аудитор при зборі аудиторських свідоцтв повинен професіонально володіти прийомами вивчення документів.

Порядок (послідовність) вивчення (дослідження) документів може бути регламентований внутрішньофірмовим (аудиторським) стандартом.

Вибір порядку підтвердження (оцінки) достовірності документів передбачається при складанні Програми аудиту.


Таблиця 6.2 – Характеристика основних параметрів господарської операції.

Параметр господарських операцій

Характеристика параметра

1

2

Законність чи протизаконність

Відповідність (не відповідність) економіко-правового змісту господарських операцій діючому законодавству, яке її регулює.

Достовірність чи недостовірність

Ступінь адекватного (не адекватного) відображення господарських операцій об’єктивно зроблених подій чи процесів.

Достовірність визначається повнотою чи вірністю документального оформлення господарських операцій у відповідності до діючих норм, правил та стандартів.

Доцільність (ефективність) або не доцільність (не ефективність)

Відповідність господарських операцій показникам бізнес-плану, нормам чи іншим показникам, які характеризують економічну ефективність необхідність її здійснення.

Господарська операція може бути законною, однак неефективною.


Організація дослідження документів може використовувати деякі методичні підходи, а саме:

  1. Хронологічний – вивчення документів по датам їх зіставлення без попередньої їх систематизації по будь-яким признакам (наприклад: по розділам).

  2. систематизований – вивчення документів на основі попередньої їх систематизації (наприклад: операції формування власного капіталу, операції з грошовими коштами тощо.).

  3. Комбінований – вивчення документів за допомогою об’єднання хронологічного та систематизованого методичних прийомів (тобто частина документів оцінюється у порядку їх появи, а частина на основі їх попередньої систематизації по признаку економіко-правової сутності господарських операцій ).

Перераховані вище методичні прийоми організації дослідження документів можуть виявлятися при суцільному обхваті всього об'єму документів, якими оформляються господарські операції, що вивчаються; при суцільному обхваті частини відібраної документації; вибірковому дослідженні без попередньої їх систематизації; вибірковому дослідженні частини відібраної документації.

Аудиторська перевірка може бути організована по-різному. Так у практиці аудиторської роботи виділяють наступні методи організації перевірки: суцільна перевірка, вибіркова і комбінована.

При суцільній перевірці оцінюються всі масиви інформації без виключення стосовно господарських процесів, що відбулись у клієнта за період, що перевіряється. Такі перевірки є найбільш точними, а ступінь ризику не виявлення зводиться до мінімального. Проте вони вимагають дуже великих трудових і матеріальних затрат. Тому при проведенні традиційних перевірок суцільна перевірка є недоцільною.

Вибіркова перевірка передбачає застосування аудиторських процедур менш ніж до 100% масивів інформації, які дозволяють аудитору отримати аудиторські докази і, оцінивши окремі характеристики вибраних даних, розповсюдити дієвість цих доказів на всю сукупність даних. Ризик не виявлення збільшується, оскільки за межами вибірки можуть залишитися факти порушень та помилок. Тому аудитор повинен уважно формувати вибірку з урахування мети аудиту, сукупності даних і обсягу вибірки. Вибірка повинна відображати всі основні властивості генеральної сукупності. Вибірковий метод перевірки дозволяє аудитору з найменшими витратами отримати результат щодо довіри до системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання та скласти думку про достовірність, доцільність і законність господарських операцій, відображених у бухгалтерському обліку і звітності. Якщо при вибірковому дослідженні встановлені серйозні порушення або помилки, то відповідна сукупність інформації повинна бути перевірена суцільним методом.

Комбінована перевірка – це поєднання суцільної та вибіркової перевірки.

Послідовність вивчення документів в процесі аудиту і надання аудиторських послуг представлена рис. 6.1

 

Рис. 6.1 - Послідовність вивчення документів и регістрів бухгалтерського обліку.

Знаки:  У першому випадку від первинного документа до фінансової звітності.

 У другому випадку від фінансової звітності до первинних документів.
Виходячи з цього об’єктом аудиту є господарська операція, яка відображена в документі, регістрі бухгалтерського обліку та фінансовій звітності.

Основними способами вивчення (оцінки) документів є: формальна перевірка документів, нормативна перевірка, арифметична, хронологічна перевірка, взаємний контроль, зустрічна перевірка, контрольне порівняння, логічний аналіз і ін.

Вибір способів та прийомів перевірки аудитор визначає в кожнім конкретному випадку відповідно до програми аудита і конкретних умов роботи підприємства.

Так, нормативна перевірка - це спосіб, що дозволяє установити законність операцій, відображених у документах. У ході перевірки аудитор аналізує відповідність нормативним правовим актам зміст документів, якими оформляються господарські операції.

Формальна перевірка – передбачає встановлення повноти і правильності оформлення документів, заповнення реквізитів, відповідність підписів осіб, які склали документ; дозволяє переконатись, що для оформлення даної господарської операції використано бланк необхідної форми. Її застосовують з метою виявлення фактів підробки та дописувань в документах, виправлення цифрових даних та зміни реквізитів. Здійснення формальної перевірки в аудиті дозволяє виявити відхилення від правил оформлення господарських операцій.

Одним з діючих прийомів документального контролю є зустрічна перевірка документів. Зіставлення декількох екземплярів одного і того ж документа і записів по них в облікових регістрах на різних підприємствах називаються зустрічною перевіркою.

Зустрічною перевіркою документальних даних встановлюють факти шахрайства (обману), які вуалюються шляхом виправлення даних в окремих документах, складання нових, підроблених, документів і заміни ними справжніх, оригінальних, а також шляхом неправильного відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій або взагалі невідображення їх у бухгалтерському обліку.

Для проведення аудиту також широко використовується арифметична перевірка, вона здійснюється шляхом перерахунку результатів таксування, загальних підсумків, узгодження нарахувань і утримань (знижок) тощо з метою визначення правильності підрахунків та виявлення зловживань і крадіжок, що приховані за неправильними арифметичними діями.

Систематизація основних способів та прийомів вивчення (оцінки) документів в процесі аудиту приведена на рис. 6.2.

Способи та прийоми вивчення документів

Декількох документів, які відображають одну й ту саму або зв’язані операціїи

Документів, які відображають рух одного з активів


Одного документаФормальна

Зустрічна перевірка

Контрольне порівняння
Арифметична


Взаємний контроль


Встановлення кількісно-сумового обліку.


Нормативно-правова


Експрес-аналіз фінансової звітності


Зворотний рахунокЕкспертна

Детальний аналіз

Хронологічна перевірка руху майнаЕкономічнаЛогічна
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

* Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22. 04. 1993 р. N 3125-ХІІ
«Фінансова компанія «Аргумент» ( далі компанія) за період з 01. 01. 2012 р по 31. 12. 2012 р
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести зміни до Закону України "Про аудиторську діяльність"
2013 Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Закону України «Про аудиторську діяльність» №3125-XII від 22. 04....
Товариства з обмеженою відповідальністю «Екос-сателіт» з подальшим поданням одного з екземплярів до Національної комісії з цінних...
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
...
Закону України «Про аудиторську діяльність» №3125-XII від 22. 04....
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг» (скорочено – ТОВ «Фінанс-трейдінг») з подальшим поданням одного з екземплярів...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х
Адвокатура в Україні. (опорний конспект)
Важливим кроком у створенні таких умов є Закон «Про адвокатуру», ухвалений Верховною Радою України 19 груд­ня 1992 р. Він проголошує,...
ТОВ «Фінансова компанія «СПМК-1» Примітка 1: Основна діяльність
Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка