2013 Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває


Назва2013 Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває
Сторінка1/5
Дата21.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАПРЯМУ
«ОБЛІК І АУДИТ»
ДИСЦИПЛІНА

«АУДИТ»

Київ

«Агроосвіта»

2013

1. Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває:

– дедуктивний;

– індуктивний;

– зовнішній;

– екологічний.
2. До переліку консультаційних послуг аудиторської фірми не відносять:

– підтвердження вірогідності фінансової звітності;

– відновлення бухгалтерського обліку;

– підбір кандидатів на керівні посади;

– автоматизація бухгалтерського обліку.
3. Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права:

– отримувати необхідні документи, що мають відношення до предмету перевірки;

– залучати до перевірки на договірних засадах фахівців іншого профілю;

– накладати фінансові санкції;

– перевіряти наявність майна, грошей, цінностей.
4. Згідно МСА аудиторські процедури це:

– порядок занесення аудиторської фірми до реєстру Аудиторської палати України;

– відповідний порядок і послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів;

– здача кваліфікаційного екзамену на одержання сертифікату аудитора України;

– класифікація послуг, що надаються аудиторами.
5. Згідно МСА зовнішній аудит – це:

– процесуальна дія, яка встановлює причетність осіб до здійснення порушень;

– незалежна експертиза стану бухгалтерського обліку та вірогідності фінансової звітності;

– система контрольних дій, які здійснюються за дорученням керівника вищестоящого органу;

– перевірка дотримання працівниками підприємства посадових обов’язків, а також нормативно-правових актів.
6. Аудитор зобов’язаний після проведення перевірки фінансової звітності підприємства видати керівнику:

– висновок, де висловлена думка про фінансовий стан підприємства;

– акт перевірки, де висловлена думка про вірогідність фінансової звітності;

– звіт, де висловлена думка про фінансовий стан підприємства;

– висновок, де висловлена думка про вірогідність фінансової звітності та фінансовий стан підприємства.
7. Форми та методи проведення аудиторської перевірки визначає:

– аудиторська фірма;

– Аудиторська палата України;

– Міністерство фінансів України;

– клієнт, який запросив аудиторську фірму для перевірки.
8. Згідно МСА термін аудиторська вибірка означає використання аудиторських процедур:

– стосовно менше ніж 100% масиву інформації;

– стосовно 100% інформації;

– стосовно менше ніж 50% інформації;

– стосовно менше ніж 80% інформації.
9. Офіційний документ, засвідчений підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми), що складається в установленому порядку і включає думку щодо достовірності звітності, це:

– аудиторський звіт;

– робочі документи аудитора;

– незалежний аудиторський висновок;

– лист аудитора.
10. Аудиторський висновок подається:

– Контрольно-ревізійній службі України;

– підприємству-замовнику;

– постачальникам клієнта;

– Аудиторській палаті України.
11. Організаційна структура управління аудиторською фірмою визначається:

– видами аудиторських послуг, їх складністю і масштабністю;

– галузевими особливостями та діючим законодавством;

– вимогами чинного законодавства;

– усі відповіді вірні.
12. Строк проведення аудиторської перевірки не повинен перевищувати:

– трьох тижнів;

– двох місяців;

– 10 днів;

– 1,5 місяця.
13. Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються:

– експертним висновком;

– протоколом;

– аудиторським висновком;

– службовою запискою.
14. База даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю, називається:

– план реєстрації;

– реєстр;

– збірник;

– немає правильної відповіді.
15. Юридична особа, яка безпосередньо займається аудиторською діяльністю і може створюватися на підставі будь-яких форм власності, називається:

– аудитор;

– аудиторська фірма;

– суб'єкт аудиторської діяльності;

– Спілка аудиторів України.
16. Сканування – це методичний прийом проведення аудиту, який передбачає:

– особисте ознайомлення з предметом дослідження;

– одержання письмової або усної інформації від клієнта;

– загальна характеристика можливостей клієнта на підставі візуального огляду;

– безперервний по елементний перегляд інформації.
17. До складу аналітичних процедур в аудиті не входить:

– порівняння фактичних показників з бухгалтерської звітності з плановими;

– порівняння фактичних показників з бухгалтерської звітності з прогнозованими;

– аналіз показників бухгалтерської звітності;

– аналіз змін податкового законодавства.
18. Аналітичні процедури в аудиті це:

– оцінка фінансової інформації, зроблена на основі аналізу взаємозв’язків між фінансовими і не фінансовими даними;

– оцінка взаємозв'язків між окремими елементами фінансової звітності;

– оцінка фінансового стану підприємства;

– усе перелічене вірне.
19. Процедури отримання аудиторських доказів включають:

– інспектування і спостереження;

– запит та підтвердження;

– обчислювання та аналітичні процедури;

– усе наведене вище правильне.


20. Перевірка документів за їх змістом передбачає:

– встановлення законності і доцільності господарських операцій;

– закріплення матеріально відповідальних осіб за матеріальними цінностями;

– виявлення випадків невиправданих виправлень;

– визначення порушень та винуватих осіб.
21. Для підтвердження юридичної сили документа застосовується такий методичний прийом аудиту:

– формальна перевірка;

– перевірка по суті;

– арифметична перевірка;

– спостереження.
22. Принцип «обачливості» в аудиті обумовлює:

– укладання договору на проведення аудиту;

– недовіру до інформації, що представлена персоналом клієнта;

– перевірку всіх первинних документів;

– складання звітності замовника аудиту.
23. Обсяг, види, склад і зміст робочих документів визначається:

– самостійно аудитором (аудиторською фірмою);

– мають чітко регламентовану форму;

– мають чітку форму тільки в окремих сферах аудиту;

– Спілкою Аудиторів України.
24. На думку аудитора про достатність аудиторських доказів впливають такі фактори:

– джерело та надійність наявної інформації, ризик контролю;

– результати попередньої перевірки податковими органами;

– результати попереднього аудиту;

– точка зору замовника аудиторської перевірки.
25. Аудитор здійснює вибірку документів на відвантаження готової продукції з метою визначення, чи були складені рахунки-фактури. Цей тест виконується з метою досягнення:

– правильності складання документів;

– оцінки об'єктів обліку;

– повноти документування;

– недостовірності операції.

26. Назвіть прийом контролю який застосовується для перевірки наявності товарів на складах:

– документальний контроль оптових товарних операцій;

– прийом зіставлення даних синтетичного обліку товарних операцій з даними складського обліку товарів;

– прийоми контрольно-вибіркового зіставлення даних на підставі товарних документів;

– фактичний контроль за допомогою інвентаризації товарів.
27. За обсягом ревізованих документів розрізняють перевірки:

– суцільні і вибіркові;

– суцільні і поточні;

– вибіркові і накопичені;

– вибіркові і поточні.
28. Система контрольних дій, спрямована на вивчення однієї чи декількох сторін виробничої або господарсько-фінансової діяльності підприємства – це:

– суцільна перевірка;

– формальна перевірка;

– вибіркова перевірка;

– тематична перевірка.
29. Інформація, отримана аудитором для висловлення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку і звіту, називається:

– аудиторський ризик;

– аудиторський доказ;

– аудиторські процедури;

– аудиторська діяльність.
30. Особи, які не склали іспит на підтвердження наявності певних знань з питань аудиту:

– мають право його повторно скласти, але іншій комісії;

– мають право його повторно скласти не раніше як через рік після прийняття рішення АПУ;

– мають право його повторно скласти не раніше як через рік;

– не мають право його більше складати.
31. Назвіть метод, яким проводиться перевірка касових операцій:

– вибірковим;

– комбінованим;

– суцільним;

– на вибір аудитора.

32. Якість аудиторських перевірок контролює:

– Державна податкова адміністрація України;

– Міністерство фінансів України;

– Кабінет міністрів України;

– Аудиторська палата України.
33. Припинення дії сертифікату аудитора здійснюється за умови:

– відмови видачі аудиторського висновку;

– видачі негативного аудиторського висновку;

– закриття аудиторської фірми;

– встановлення фактів низької якості аудиту.
34. Назвіть спільне між зовнішнім і внутрішнім аудитом:

– мета;

– результати;

– прийоми, способи, методи дослідження;

– суб’єкт аудиту.
35. Аудиторська палата України:

– створюється і функціонує як незалежний самостійний орган на засадах самоврядування;

– є державною організацією;

– її діяльність координується Спілкою аудиторів України;

– її діяльність координується Президентом України.
36. При плануванні аудиту оформляють:

– план і програму аудиторської перевірки;

– поточний і перспективний плани;

– поточний і стратегічний плани;

– аудиторське досьє.
37. Завершальна стадія аудиторської перевірки включає в себе:

– формування аудиторського висновку;

– класифікація виявлених порушень;

– аналіз аудиторських доказів;

– визначення аудиторського ризику.
38. Згідно МСА програма аудиту – це:

– визначення напрямків перевірки;

– детальний перелік змісту аудиторських процедур;

– перелік головних інформаційних джерел;

– перелік робочих документів аудитора.


39. До програми аудиту запасів не включається:

– правильність розрахунку і списання торгової націнки;

– правильність оцінки готової продукції;

– правильність відображення в обліку пересортиці;

– правильність оцінки основних засобів.
40. Програму проведення аудиторської перевірки аудитор складає:

– перед укладанням договору на проведення аудиту;

– перед складанням плану аудиту;

– під час документального оформлення аудиту на етапі фактичної перевірки;

– після того, як аудитор провів тестування системи внутрішнього контролю.
41. До програми аудиту обліку основних засобів не включають:

– правильність оцінки та введення в експлуатацію;

– правильність нарахування зносу;

– правильність визначення витрат на капітальний ремонт;

– правильність формування резерву безнадійних боргів.
42. Назвіть етап аудиту, що передбачає складання аудиторського висновоку:

– етап планування;

– етап фактичної перевірки;

– ознайомлення з діяльністю підприємства-клієнта;

– етап узагальнення результатів аудиторської перевірки.
43. Назвіть види аудиторської документації:

– робоча та реєстраційна;

– підсумкова та поточна;

– робоча та підсумкова;

– робоча та планова.
44. Ефективність діяльності внутрішнього аудитора забезпечується лише у разі:

– його залежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє;

– його незалежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє;

– його залежності від зовнішніх аудиторів;

– немає правильної відповіді.

45. Мета організації на підприємстві внутрішнього аудиту:

– захист інтересів власників щодо збереження власності, економного та ефективного використання ресурсів;

– отримання надійної та повної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень;

– забезпечення дотримання всіма працівниками своїх посадових обов'язків відповідно до цілей підприємства;

– усі відповіді вірні.
46. Внутрішні аудитори несуть відповідальність:

– перед власниками, менеджерами за якість і своєчасність виконання покладених обов'язків і за дотримання повноважень;

– згідно з умовами договору на проведення аудиторської перевірки - перед клієнтом;

– за порушення порядку зайняття аудиторською діяльністю - позбавлення сертифікату, виключення із Реєстру;

– перед Спілкою аудиторів України.
47. Результатом проведення внутрішньої аудиторської перевірки є:

– безумовно-позитивний висновок;

– аудиторський висновок;

– звіт керівнику;

– модифікований висновок.
48. Роль і функції підсистеми внутрішнього аудиту визначаються:

– Аудиторською палатою України;

– чинним законодавством;

– зовнішнім аудитором-консультантом;

– керівництвом підприємства.
49. Запровадження внутрішнього контролю на підприємстві допомагає:

– вчасно реагувати на критичні ситуації, що можуть скластись на підприємстві;

– ретельніше контролювати фінансово-господарську діяльність на підприємстві;

– допомагати керівнику при прийнятті управлінських рішень;

– всі відповіді вірні.
50. До властивого ризику, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:

– ризик аналітичного огляду;

– ризик тестового контролю;

– ризик викривлення залишку по рахунку;

– ризик системи обліку.
51. До ризику контролю, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:

– внутрішні фактори;

– ризик системи обліку;

– ризик тестового контролю;

– політику управління підприємством.
52. До ризику не виявлення, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:

– зовнішні фактори;

– ризик системи обліку;

– оцінка системи внутрішнього контролю;

– ризик тестового контролю.
53. Навмисні дії однієї або декількома посадовими особами, що зумовлюють неправильне відображення фінансової та іншої господарської діяльності називаються:

– маніпулювання;

– шахрайство;

– помилка;

– перекручення.
54. Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, коли фінансові звіти суттєво викривлені - це ...:

– ризик суттєвих викривлень;

– аудиторський ризик;

– ризик контролю;

– властивий ризик.
55. Назвіть нормальну вірогідність аудиторського ризику:

– від 0% до 100%;

– від 0% до 20%;

– від 2% до 5%;

– від 0% до 3%.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції...
На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17. 01. 2013 №19 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» внести зміни...
План перевірок дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства суб’єктами господарювання
Ступінь ризику господарської діяльності суб’єкта для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища (високий,...
Про адміністратора Вільшанської районної державної адміністрації...
Вільшанської районної державної адміністрації та порядок його взаємодії з дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним...
Проведення виставково-ярмаркових заходів в Естонії у 2013 році
За інформацією Посольства України в Естонській республіці з 18 по 20 квітня 2013 року у м. Тарту (Естонія) планується проведення...
План перевірок дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства...
Ступінь ризику господарської діяльності суб’єкта для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища (високий,...
РЕГЛАМЕНТ проведення чемпіонату України з шахів серед юнаків і дівчат віком до 20 років
Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи «Обласний шахово-шашковий клуб» з 12 лютого (день приїзду) по 24 лютого 2013 р., згідно...
Тематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх виконання
Реферат з дисципліни "Аудит" важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань...
НАКАЗ 01 жовтня 2012 року №98-О Про проведення Відкритої
Краєзнавчому відділу (Коломієць Р. Ф.) організувати проведення Відкритої першості МОЦТКЕ УМ з краєзнавства протягом 2012-2013 навчального...
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0027, видане рішенням Аудиторської Палати України №98 від 26. 01. 2001р., із продовженнями...
Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік
Про міський бюджет на 2013 рік'', асигнувань, затверджених в кошторисах установ на 2013 рік та по кодам функціональної та економічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка