* Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22. 04. 1993 р. N 3125-ХІІ


Скачати 170.46 Kb.
Назва* Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22. 04. 1993 р. N 3125-ХІІ
Дата15.06.2013
Розмір170.46 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Фінанси > Закон
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Аудиторська фірма «ЛЮДМИЛА»

Адрес:99045 м. Севастополь, вул. Шостака, будинок 5, тел. 53 – 35 – 81

Р/с 26001054800254 в СФ КБ ”Приватбанку

МФО 384935 код ЕГРПОУ 33093474

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
за наслідками проведеного аудиту річної фінансової звітності

товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аргумент»

за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.

15 березня 2013 р. м. Севастополь

1. Основні відомості про аудитора.

Нами, незалежними аудиторами Приватного підприємства "Аудиторська фірма "Людмила", сертифікат аудитора серії А № 004821 від 28.09.2001р., термін дії продовжений до 28.09.2015р. рішенням АПУ №152 від 19.09.2010р., свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм і аудиторів, які надають аудиторські послуги № 3465 (Свідоцтво Аудиторської палати України №139 від 30.09.2004р.), запис в Реєстрі аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №1781 (Свідоцтво Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії А №000532 від 27.07.2004р., термін дії свідоцтва продовжений до 28.09.2015р. розпорядженням ГКРРФУ від 30.09.2010р. №4868),), відповідно до вимог Закону України “ О аудиторської діяльності від 22.04.1993р. (із змінами і доповненнями) і національних стандартів аудиту на підставі договору №1 від 22.01.2013р., була здійснена перевірка достовірності і повноти річної фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аргумент» ( далі компанія) за період з 01.01.2012 р. по 31.12. 2012 р.

2. Підстава для перевірки:

* Закон України "Про бухгалтерський облік|урахування| та фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 1999 р|. N 996 – XIV

* Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. N 2755-VI|;

* Цивільний|громадянський| кодекс України від 16.01.2003 р. N 435-IV|;

* Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. N 436-IV;

* Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. N 3125-ХІІ;

* Закон України " Про акціонерні товариства » від 17.09.2008 р. № 514- VI|;

* Закон України " Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XIII|;

* Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 18.06.1991р. №1201-XII;

* Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003р. №978-IV;

* Закон України " Про |ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. №1775-I I I;

* Закон України “Про оплату праці ” від 24.03.1995 р. №108/95 ВР;

* Закон України "Про коштовні папери і фондову біржу" від 23.02.2006р. №3480-VI, зі змінами станом на 01.01.2012 р.;

* Закон України " Про господарські суспільства" від 19.09.1991р. №1576 -XII , зі змінами та доповненнями станом на 01.01.2012 р.;

* Стандарти аудиту і етики Міжнародної федерації бухгалтерів, згідно протоколу Аудиторської палати України від 18.04.2003р.. №122;

* Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведеного аудиту, який подається до Держфінпослуг, затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 19.10.2006р. №6337;

* Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджене ухвалою Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637;

* Положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

* Положення|становище| про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом |урахуванні| Мінфіну України від 24.05.95 р. N88|;

* Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. №291;

* Інструкція за статистикою заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.04 р. №5

* Методичні рекомендації по веденню управителями бухгалтерського обліку грошових коштів і майна фонду фінансування будівництва і/або фонду операцій з нерухомістю затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004 р. №533;

* Вимоги до аудиторського висновку затверджені Рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.09.2011 р. №1360;

* План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджений приказом МФУ від 30.11.1999р. №291; а також інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій із наданням фінансових послуг та проведення аудиту.

Перевірка проводилася з 01.03.2012р. по 15.03.2012р. з відома директора товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аргумент» Марінуца Руслана Єпіфановича.

До перевірки представлені|уявляти| первинні документи, зведені облікові документи, що відображають господарські операції, регістри аналітичного і синтетичного обліку|урахування|, Головна|чільна| книга, звітність за рік|., , в т.ч. – баланс (Ф №1), звіт про фінансові результати (Ф №2), звіт про рух грошових коштів (Ф №3), звіт про власний капітал (Ф №4), примітки до річної фінансової звітності (Ф №5), довідка про фінансовий стан. Відповідальність за повноту й достовірність наданих для перевірки документів, фінансову звітність несе керівництво підприємства. Відповідальність за зміст та достовірність наданих аудиторам документів несуть особи, що склали та підписали їх.

Метою цього нормативу є встановлення порядку проведення аудиторської перевірки, включаючи: перевірку фінансової звітності, підготовленої у відповідності з іншими прийнятими принципами бухгалтерського обліку; перевірку деяких рахунків, елементів рахунків або розділів фінансової звітності (далі "частини фінансової звітності"); перевірку дотримання умов договорів; перевірку фінансових звітів, складених задовільними правилами і формою. Аудитор зробить дослідження і оцінює висновки, отримані на підставі аудиторських доказів, які були зібрані під час перевірки в якості основи для формування аудиторського висновку В аудиторському висновку аудитор висловлює своє чітке уявлення про фінансову звітність підприємства. На підставі аудиторської перевірки, на базі наданих документів, аудитор формує та висловлює думку про справедливість та достовірність інформації, наведеної у фінансових звітах, а також згідно з нормативами, що регламентують діяльність аудитора щодо дотримання етичних вимог, планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що річна звітність не містить суттєвих відхилень, внаслідок помилок , чи з інших причин.


  1. Основні відомості про товариство з обмеженою відповідальністю (за станом на дату перевірки).

Найменування емітента


товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аргумент»

Код ЕГРПОУ

35060278

Організаційно-правова форма


Товариство з обмеженою відповідальністю


Номер запису про державну реєстрацію


№10771020000004001 від 28.03.2007р.


Орган, що видав свідоцтво


Ленінська районна державна адміністрація в м. Севастополі


Юридична адреса і місце знаходження

Телефон

99011, Севастополь, вул. В.Морська, буд.35, кв.10

(0692)544990


Дата внесення змін та номер запису в установчі документи

Основні види діяльності

.

13.04.2010 р. №10771050011004001

64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)

66.19 інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення


Номер свідоцтва реєстрації фінансової установи

Орган, що видав свідоцтво


Серія ФК №157, розпорядження Держкомпослуг №7833 від 16.08.2007р., код фінансової установи-13

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Номер і дата Ліцензії на надання фін послуг

Серія АВ №366410, рішення Комісії від 19.09.2007р. №1826-Л

Орган, що видав ліцензію


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Номер і дата Дозволу на право здійснення емісії сертифікатів ФОН

№10 від 20.11.2007р.

Орган, що видав дозвіл


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Розрахунковий рахунок та назва банку

26503004486401 АКБ «Фінанси та кредит», м. Севастополь, Україна, МФО 384812

26000000736982 ПАТ «Універсал Банк», м. Київ, Україна, МФО 322001


Чисельність засновників

6

Наявність відокремлених підрозділів

немає


4. Організація бухгалтерського обліку та оцінка облікової політики.
У 2012р. товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аргумент» працювало на загальній системі оподаткування, обліку і звітності. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій і Інструкції по вживанню Плану рахунків.

Форма ведення бухгалтерського обліку – журнально-ордерна. Застосовується комп’ютерна програма 1С версія 8.0

Облікова політика підприємства затверджена Наказом «Об организации бухгалтерского и налогового учета, составлении финансовой и налоговой отчетности» №1 від 06.01.2012 р., який в цілому відповідає вимогам національних положень ( стандартів) бухгалтерського обліку і передбачає забезпечення незмінності порядку відображення господарських операцій і методів оцінки активів і зобов’язань впродовж періоду, що перевіряється, а також Закону України "Про бухгалтерський облік|урахування| та фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 1999р|. N 996 – XIV, Порядку надання фінансової звітності, затвердженому Постановою КМУ від 28.02.2000р. №419.

Протягом року облікова політика товариства не змінювалась.

Ведення бухгалтерського обліку у 2012р. господарських операцій, операцій управління майном за договорами з юридичними та фізичними особами, відповідає порядку, встановленому Методичними рекомендаціями, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні від 07.05.2004р. №533, зі змінами та доповненнями новими розпорядженнями.

Товариством ведеться окремий облік та складається окремий баланс управителя та по операціях управління ФФС.

5 Статутний фонд та власний капітал.

Відповідно Статуту товариства статутний фонд на початок періоду складав 16550000,00 гривень. Станом на 31.12.2012 загальний розмір статутного (складеного) капіталу товариства залишився без змін та становить 16550000,00 гривень, що затверджено у п.5.1, 5.2 Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аргумент». Фактично сплачений статутний капітал становить шістнадцять мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч гривень , згідно з первинними документами-виписками банку, даних аналітичного і синтетичного обліку, головної книги і балансу, що включають зміни до Статутного капіталу, які зареєстровані 13.04.2010р. під № 13.04.2010р. №10771050011004001. Облік по рахунку 40 "Статутний капітал" ведеться відповідно до вимог положень|становищ| (стандартів) бухгалтерського обліку, аналітичний облік статутного капіталу ведеться по кожному учаснику і відповідає первинним документам |. На рахунку 46 «Несплачений капітал» заборгованості учасників по внесках до статутного фонду Товариства не має, що відображено у Балансі. Таким чином учасникам Товариства належать і повністю сплачені такі розміри вкладів:
Учасник

Розмір часток,%

Сума, грн.

1

Марінуца Р.Є.

5,53

915000

2

Аксьонова С.А.

3,87

640500

3

Анблагов С.В.

2,58

427000

4

Лещенко Т.А.

6,34

1050000

5

Массальська Н.Я.

0,11

17500

6

ТОВ «Консалтингова компанія «Крим Інвест Інформ»

81,57

13500000
Усього

100

16550000


Резервний капітал на початок періоду 31.12.2012 р. становить 9,0 тис. гривень, станом на 31.12.2011 р. залишився без змін і становить 9,0 тис. гривень Можна констатувати про підтвердження достовірності першого розділу пасиву Балансу станом на 31.12.2012р. код рядка 380 у сумі 13098,0 тис. гривень.

Вартість власного капіталу станом на кінець періоду становить 13098,0 тис. гривень.

Станом на кінець періоду вартість чистих активів складає 13268,0 тис. гривень, власний капітал –підсумок першого розділу пасиву Балансу склався із статутного капіталу - 16550,0 тис. гривень, резервного капіталу - 9,0 тис. гривень та непокритого збитку -3461,0 тис. гривень. Згідно з п. 4 ст. 144 Цивільного кодексу України. «якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів».

6. Облік необоротних активів.
На балансі підприємства у першому розділу «Необоротні активи» рядок 031 відображені основні засоби на початок періоду по первісній вартості 40,0 тис. гривень, на кінець періоду залишилось - 7,0 тис. гривень, таким чином зменшилась кількість основних засобів по рахунку 10. Облік основних засобів відображен згідно з вимогами П(С)БО 7, затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000р. №92.

На балансі підприємства у першому розділу «Необоротні активи» рядок 011 відображені нематеріальні активи на початок періоду по первісній вартості 50,0 тис. гривень, на кінець нематеріальні активи збільшились і становлять - 83,0 тис. гривень. Таким чином відбувся рух нематеріальних активів по рахунку 12. Облік нематеріальних активів відображено згідно з вимогами П(С)БО 8, затвердженого наказом МФУ від 18.10.1999Р. №242.

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів в Товаристві здійснюється прямолінійним методом, що передбачено Наказом «Об организации бухгалтерского и налогового учета, составлении финансовой и налоговой отчетности» пунктами 6.1 та 6.5. Нарахована амортизація основних засобів на початок періоду становила 38,0 тис. гривень, на кінець періоду - 7,0 тис. гривень, нематеріальних активів відповідно 42,0 тис. гривень та 83,0 тис. гривень.

Вартість довгострокових фінансових інвестицій, які відображено у рядку 045 Балансу, на початок та на кінець періоду склала 3500,0 тис. гривень. Руху впродовж 2012 року по рахунку 14 не було.

Можна констатувати про підтвердження достовірності першого розділу активу Балансу станом на 31.12.2012 р. код рядка 080 у сумі 3500,0 тис. гривень.

7. Облік оборотних активів.
Облік придбаних матеріальних цінностей, згідно з Наказом ««Об организации бухгалтерского и налогового учета, составлении финансовой и налоговой отчетности» здійснюється за ціною придбання, вибуття запасів, в Наказі п.6.7 встановлено здійснювати методом ідентифікаційної собівартості. Методи оцінки матеріальних цінностей протягом звітного періоду не змінювалися. Облік матеріальних цінностей відповідає чинному законодавству, у т.ч. Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Згідно з Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів,товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. № 69, підприємство проводить підтвердження інвентаризацією облікових даних, які були відображено в інвентаризаційному описі №1 від 31.12.2012р. та №2 від 31.12.2012р.

Облік касових операцій здійснюється відповідно Положенню про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженим ухвалою Правління НБУ від 15.12.04р. №637. Ліміти залишку каси дотримуються Облік розрахункових операцій по банківським рахункам ведеться відповідно Положенню про безготівкові розрахунки в господарському обігу в Україні, затвердженим ухвалою Правління НБУ від 02.08.1996р., облік розрахункових операцій по банківським рахункам ведеться в системі «банк-кліент». Таким чином, облік банківських і касових операцій ведеться відповідно до нормативних документів, що діють, по бухгалтерському обліку і ладу ведення касових операцій.

Залишок грошових коштів на початок періоду 24986,12 гривень, на кінець періоду залишок грошових коштів залишився незмінним 24986,12 гривень, що підтверджується первинним документом випискою з особового рахунку.

Облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». На початок періоду дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становила 15,0 тис. гривень, за виданими авансами 131,0 тис. гривень, із внутрішніх розрахунків 20,0 тис. гривень, на кінець періоду відповідно 16,0 тис. гривень, 131,0 тис. гривень, 00,0 тис. гривень.

При перевірці використовувались дані синтетичного та аналітичного обліку стану розрахунків з контрагентами. Резерв сумнівних боргів не нараховувався. Простроченій дебіторській і кредиторській заборгованості, у тому числі з минулим терміном позовної давності, підприємство не має.
Векселі отримані на початок періоду числяться у сумі 10000,0 тис. гривень. На кінець періоду так як руху векселів не відбувалось, то сума залишилась незмінною та становить 10000,0 тис. гривень. Облік здійснюється згідно чинного законодавства.

Можна констатувати про підтвердження достовірності другого розділу активу Балансу станом на 31.12.2012 р. код рядка 260 у сумі 10172,0 тис. гривень.
8. Витрати майбутніх періодів.

У періоді, що перевіряється, витрати на початок та на кінець періоду відсутні.
9. Облік витрат, пов'язаних з господарською діяльністю.

Облік витрат відповідає чинному законодавству України.
10. Поточні зобов’язання.

Поточні зобов’язання на початок періоду склали: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 187,0 тис. гривень, на кінець періоду 242,0 тис. гривень, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями відповідно 150,0 тис. гривень. та 194,0 тис. гривень, поточні зобов’язаннями за розрахунками: зі страхування відповідно 3,0 тис. гривень та 3,0 тис. гривень, з оплати праці відповідно 5,0 тис. гривень та 5,0 тис. гривень, із внутрішніх розрахунків 15,0 тис. гривень та 1,0 тис. гривень, інші поточні зобов’язання відповідно 73,0 тис. гривень та 129,0 тис. гривень. Кредиторської заборгованості з простроченим терміном позовної давнини не має. Можна констатувати про підтвердження достовірності другого, третього та четвертого розділу пасиву Балансу станом на 31.12.2012 р. код рядка 430,480,620 у сумі 574,0 тис. гривень.

11. Облік фінансових результатів.

За результатами роботи за 12 місяців 2012 року отриманий збиток склав 170,0 тис. гривень. Показник непокритого збитку на кінець періоду склав 3461,0 тис. гривень.

Показники діяльності за 2012 рік:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - відсутній

Витрати склали, 170,0 тис. гривень

Збиток 170,0 тис. гривень

12. Розрахунок фінансового стану.

Фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «відповідальністю Аргумент» характеризується наступними показниками:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності: (К1)

Даний коефіцієнт показує, яка частка поточних зобов'язань може бути погашена негайно.

К1 = Грошові кошти і їх еквіваленти (230+240) / Поточні зобов'язання (620) + доходи майбутніх періодів (630)

На початок року К1 = 25,0+ 0,0/ 433,0 + 0,0 = 0,06 = 6%

На кінець року К1 = 25,0 + 0/ 574,0 + 0,0 = 0,04 = 4%

Даний коефіцієнт показує, яка частка поточних зобов'язань може бути погашена негайно. Таким чином, до кінця 2012 року частка власних засобів підприємства, якими можуть бути погашені його зобов'язання, низжче нормативного значения 1. Значення даного коефіцієнта до кінця 2012 року знизилось на 2% (в 0,67 раза).

2. Коэффициент общей ликвидности: (К2)

К2 = Оборотные активы(260) + Расходы будущих периодов(270) / Текущие обязательства(620) + Доходы будущих периодов(630)

На початок року К2 = 10191,0/433,0 = 23,54 = 2354%

На кінець року К2 = 10172,0/ 574,0 = 17,72 = 1772%

Даний коефіцієнт показує, скільки гривень поточних активів доводиться на 1 гривну поточних зобов'язань. Таким чином, коефіцієнт спільної ліквідності вищий за нормативне значення 1. Значення даного коефіцієнта до кінця 2011 року знизилось на 582% (в 0,75 раза).

  1. Коефіцієнт фінансової стійкості: (КЗ)

КЗ = Собственный капитал(380) / Активы предприятия(080+260+270)

На початок року К3 = 13268,0/ 3510,0 + 10191,0 + 0,0 = 0,97 = 97%

На кінець року К3 = 13098,0/ 3500,0 + 10172,0 + 0,0 = 0,96 = 96%

Даний коефіцієнт показує, яка частка поточних зобов'язань може бути погашена власним капіталом підприємства. Значення даного коефіцієнта до кінця 2012 року знизилось на 1%.

4. Коефіцієнт структури капіталу: (К4)

К4 = Власний капітал ( 380) / позиковий капітал (430+480+620+630)

На початок року К4 = 13268,0/ 433,0 = 36,64 = 3664%

На кінець року К4 = 13098,0/574,0 = 22,82 = 2282%

Даний коефіцієнт показує питому вагу власних засобів в спільній сумі позикових коштів підприємства. Значення показника више за нормативне значення 1. Значення даного коефіцієнта до кінця 2012 року знизилось на 1382% (в 0,62 раза).

Даний коефіцієнт показує, яка частка поточних зобов'язань може бути погашена негайно.
Висновок

Перевірка проведена відповідно до Міжнародних нормативів аудиту. В ході перевірки перевірений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, звiт про фiнансовi результати станом на 31.12.2012 рiк. Відповідальність за надану звітність несе керівництво підприємства.

Проаналізовані бухгалтерські принципи, які були використані на підприємстві. Розглянуті принципи оцінки матеріальних статей фінансового звіту, виконані керівництвом товариства, і звітність в цілому.

Аудиторський висновок складений на підставі перевірки звітності з метою отримання достатніх доказів про те, що фінансові звіти не містять в собі істотних помилок.

Кількість інформації, отриманої в ході перевірки, дозволяє зробити вивід про фінансове положення підприємства, в т.ч.:

• представлена інформація дає точне і достовірне уявлення про реальний склад активів і пасивів суб'єкта перевірки;

• фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства;

• прийнята система бухгалтерського обліку задовольняє законодавчим і нормативним актам.

На підставі вищезазначеного констатується: фінансова звітність товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аргумент» станом на 31.12.2012р. відображає точну та достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства за 2012 рік та дає можливість виразити думку про непреривну діяльність підприємства протягом наступних 12 місяців.

Директор фірми Кантаєва О.В.

Сертифікат аудитора серії А №004821

Аудитор Курінна Н.С.

Схожі:

Закону України «Про аудиторську діяльність» №3125-XII від 22. 04....
Товариства з обмеженою відповідальністю «Екос-сателіт» з подальшим поданням одного з екземплярів до Національної комісії з цінних...
Закону України «Про аудиторську діяльність» №3125-XII від 22. 04....
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг» (скорочено – ТОВ «Фінанс-трейдінг») з подальшим поданням одного з екземплярів...
Закон України «Про аудиторську діяльність»
Вплив особливостей аудиту в комп’ютерних системах на зміст моделей методик аудиту
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести зміни до Закону України "Про аудиторську діяльність"
Рекомендації щодо заповнення форми №2 (ферм )
Селянське (фермерське) господарство подає відповідним органам статистики статистичну звітність.(Закон України “Про селянське (фермерське)...
2013 Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Закон спростить підприємницьку діяльність у сфері ветмедицини 8
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засновано в березні 1993 року
РІШЕННЯ Від 01 липня 2011 м. Городище №10-3 /VI
Відповідно до статті 10 розділу І, статті 265 розділу ХІІ Податкового кодексу України від 02. 12. 2010 №2755-VI, керуючись статтею...
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру»
...
Закон України „Про оренду державного та комунального майна” від 10....
Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17. 05. 2005 р. №76, Положення про Управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка