ТОВ «Фінансова компанія «СПМК-1» Примітка 1: Основна діяльність


Скачати 152.98 Kb.
НазваТОВ «Фінансова компанія «СПМК-1» Примітка 1: Основна діяльність
Дата24.02.2016
Розмір152.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 року

ТОВ «Фінансова компанія «СПМК-1»

Примітка 1: Основна діяльність

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПМК-1» (надалі- Товариство) засноване на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

Предметом діяльності Товариства згідно статуту є: фінансова діяльність, туризм, будівництво, виробничо-господарська діяльність, торгівля і послуги, транспорт.

Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

Товариство може створювати та/або придбавати дочірні підприємства, з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття рахунків, затверджувати відповідні положення про них.

1.2. Товариство отримало свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 січня 2007р. серії ФК №126 «Про реєстрацію фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СПМК-1». Термін дії свідоцтва безстроково з 26.01.2007р.

Товариство має ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 21 грудня 2010р. на право займатись діяльністю із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомості. Рішення про видачу ліцензії від 13.12.2010р. за №3579 Л/У. Строк дії ліцензії з 16.12.2010р. по 16.12.2015р.

Протягом звітного року Товариство не вело діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва і не здійснювало операцій з нерухомості. Відсутні об’єкти управління майном - діючі або новостворені фонди.

  1. Учасниками Товариства є:

- Руденко Микола Федорович, місце проживання: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р- н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, будинок 19, квартира 57.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сквирський комбінат хлібопродуктів» код ЄДРПОУ 35046405, місцезнаходження: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Гординського, будинок 2, офіс 5.

- Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Акорд-Фінанс», реєстраційний код за СДРІСІ 13300052, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38148449, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Деметра», Код ЄДРПОУ: 35623745, місцезнаходження: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 12-Л.

1.4. Управління Товариством здійснюють його органи. Органами управління Товариством є Загальні Збори Учасників і виконавчий орган. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.
Примітка 2: Основа складання звітності

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Примітка 3: Огляд основних положень облікової політики.

Облікова політика Товариства базується на чинному законодавстві України, основних принципах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та рішеннях наглядової ради.

В своїй обліковій політиці Товариство керується принципами достовірності, повноти висвітлення, превалювання сутності над формою, автономності, обачності, безперервності, нарахування та відповідності доходів та витрат, послідовності та історичної (фактичної) собівартості.

Основні засоби

Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом.

Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструменту. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку, тобто на дату, коли актив або зобов’язання будуть передані Товариству (визнання інструменту), або з якого актив або зобов’язання передаються Товариством (припинення визнання інструменту).

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.

Фінансові активи Товариства класифікуються, відповідно, як:

 • фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку (призначені для торгівлі);

 • позики і дебіторська заборгованість;

 • інвестиції, утримувані до погашення;

 • фінансові активи, що є в наявності для продажу.

При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю з врахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних зі здійсненням операції. Після первісного визнання фінансових активів в обліку Товариство надає їм відповідну категорію і, якщо це можливо і доцільно, наприкінці кожного звітного року аналізує ці активи на предмет перегляду наданої їм категорії.

Після первісного визнання на кожну наступну дату балансу активи та зобов’язання обліковуються з використанням наступних методів оцінки:

 • за справедливою (ринковою) вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку– усі фінансові інструменти та необоротні активи, що утримуються для продажу, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких можна достовірно оцінити;

 • за амортизованою вартістю з використанням ефективної ставки відсотка з відображенням переоцінки як прибутку або збитку – інвестиції, утримувані до погашення; позики та дебіторська заборгованість;

 • за справедливою (ринковою) вартістю з відображенням переоцінки в складі власного капіталу – фінансові активи, що є в наявності для продажу;

 • за первісною (історичною) вартістю – грошові кошти та їх еквіваленти, зобов’язання на вимогу, решта активів та зобов’язань (враховуючи кредиторську заборгованість).

Інвестиції в асоційовані компанії відображаються на дату балансу за методом участі в капіталі.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається як фінансовий актив (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій.

По терміну погашення дебіторська заборгованість ділиться на поточну та довгострокову.

Після первісного визнання довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Поточна заборгованість оцінюється за справедливою вартістю за мінусом можливого резерву зменшення корисності.

Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів.

У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Припинення визнання активів та зобов’язань

Товариство припиняє визнання активів в фінансовому обліку, якщо має місце будь-яка з наступних подій:

а) актив продається, погашається, списується ( у т.ч. за рахунок створених резервів) або передається без збереження всіх ризиків і винагород від володіння ним;

б) строк дії прав на грошові потоки від фінансового активу, що визначені умовами договору, закінчується;

в) відбувається обмін активу на новий за суттєво відмінними умовами (у такому разі разом з припиненням визнання первісного активу в обліку визнається новий актив).

Товариство припиняє визнання зобов’язань в фінансовому обліку, якщо має місце будь-яка з наступних подій:

а) зобов’язання продається, погашається чи анулюється;

б) строк дії зобов’язання, визначений умовами договору, закінчується;

в) відбувається обмін зобов’язання на нове за суттєво відмінними умовами (у такому разі разом з припиненням визнання первісного зобов’язання в обліку визнається нове зобов’язання).

Згортання фінансових активів та зобов’язань

Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування за кожним видом діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової).

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Забезпечення

Забезпечення (резерви) визнаються, коли Товариство має поточне юридичне або дійсне зобов’язання, яке виникло у результаті минулих подій, та існує ймовірність (тобто більш можливо ніж неможливо), що для погашення цього зобов’язання знадобиться вибуття ресурсів, які містять у собі певні економічні вигоди, і можна зробити достовірну оцінку даного зобов’язання.

Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Пенсійні зобов’язання

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати голови та членів наглядової ради (в подальшому – працівників) до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні. Такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна плата.

Прийняття нових стандартів

При складанні фінансової звітності Товариство застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 31 грудня 2014р.

Примітка 4: Зміна облікової політики в 2014р. при переході на облік згідно МСФЗ

Датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МФСЗ) та ведення бухгалтерського обліку (МСБО) є 01 січня 2014р.

На основі аналізу облікової політики, що діяла в 2013р. на предмет її відповідності МСФЗ та повноти розкриття фінансових звітів Товариство дійшло до висновку провести наступні коригування:

 1. Не відповідає визначенню активу ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 21 грудня 2010р. на право займатись діяльністю із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомості. Первісна вартість 50,0 тис.грн., накопичений знос 30,0 тис. грн. Коригування проведено на суму 20,0 тис. грн. з віднесенням на нерозподілений прибуток.

 2. Станом на 31.12.2013р. Товариством не створено резерву забезпечення наступних платежів та витрат. Коригування проведено на суму 16,0 тис. грн. шляхом нарахування резерву на виплату відпусток працівникам 6,0 тис. грн. та на забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань у розмірі 10,0тис.грн.

 3. Станом на 31.12.2013р. на балансі Товариства рахуються малоцінні необоротні матеріальні активи з нульовою балансовою вартістю (знос у розмірі 100% нараховано при передачі їх в експлуатацію). Первісна вартість становить 5,5 тис. грн., знос – 5,5 тис. грн. Первісна вартість кожного з цих активів нижче критерію суттєвості, тому Товариство прийняло рішення не відображати їх у балансі станом на 31 грудня 2013р.

Коригування пов’язані з переходом до МФСЗ проведено в 2014р. шляхом відображення у складі нерозподіленого прибутку.

Трансформована балансова звітність станом на 31 грудня 2013р., а саме «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) додається.

Примітка 5: Нематеріальні активи, основні засоби.

Станом на 31 грудня 2014р. первісна вартість основних засобів склала 29 тис.грн., сума нарахованого зносу на основні засоби складає 29 тис.грн., залишкова вартість основних засобів дорівнює нулю.

Станом на 31 грудня 2014р. в бухгалтерському обліку Товариства на рахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» обліковуються основні засоби, термін експлуатації яких більше 1 року і вартістю менше 1000 грн. у розмірі 5,5 тис. грн. Знос на них нараховано у розмірі 100% вартості при передачі їх в експлуатацію. Розмір нарахованого зносу складає 5,5 тис. грн. Основні засоби даної групи нижче критерію суттєвості, тому Товариством прийнято рішення не відображати їх у «Балансі (Звіт про фінансовий стан)» на 31 грудня 2014р.

В звітному періоді Товариство не здійснювало придбання, продажу та списання основних засобів та не проводило їх переоцінки.

Примітка 6: Фінансові активи

Станом на 31 грудня 2014р. Товариство мало на своєму балансі наступні фінансові активи:

 1. Фінансові активи, призначені для продажу (векселі) - 13011 тис. грн.

 2. Інша поточна дебіторська заборгованість - 3580 тис. грн.

В 2014р. Товариством було прийнято рішення продати векселі отримані на суму 13011 тис. грн. в зв’язку з чим було здійснено їх перекваліфікацію як фінансові активи, призначені для продажу.

В складі іншої поточної дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2014р. рахується заборгованість, що виникла в результаті відступлення права вимоги на суму 3600,3 тис.грн. Залишок непогашеної заборгованості на кінець року склав 3579,6 тис.грн.

Протягом звітного року Товариству було повернуто безпроцентну поворотну фінансову допомогу у розмірі 58,7 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2014р. дебіторська заборгованість не містить активів ні зі зменшеною корисністю ні з простроченими виплатами.

Примітка 7: Грошові кошти.

До складу грошових коштів відносяться грошові кошти на рахунках в банку. Товариство має рахунки в національній валюті в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК».

Станом на 31 грудня 2014р. Товариство мало на своїх поточних рахунках у банку 2 тис. грн.

Залишку грошових коштів у касі станом на 31 грудня 2014р. немає.

Примітка 8: Власний капітал.

Станом на 31 грудня 2014р. розмір власного капіталу Товариства становить 16568 тис. грн., в т.ч.

 • Зареєстрований капітал - 16 000 тис. грн.

 • Нерозподілений прибуток - 518 тис. грн.

 • Резервний капітал - 50 тис. грн.

Порівняно з 2013р. власний капітал Товариства зменшився на 146 тис. грн., в тому числі на 110 тис. грн.. за рахунок отриманого в 2014р. збитку та на 36 тис. за рахунок коригування прибутку внаслідок зміни облікової політики в зв’язку з переходом на МСФЗ (див.примітка 4).

Примітка 9: Забезпечення і резерви

Станом на 31 грудня 2014р. залишок резерву «Забезпечення майбутніх витрат та платежів» дорівнював 0.

Нараховано резерву в 2014р. 33 тис. грн., в т.ч. на виплату відпусток співробітників 12 тис. грн. та на забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань у розмірі 21 тис. грн.

Використано резерву протягом 2014р. 16 тис. грн., в т.ч. на виплату відпусток персоналу 6 тис. грн., забезпечення наступних витрат 10 тис. грн.

Залишок резерву на 31 грудня 2014р. склав 17 тис.грн. в т.ч. на виплату відпусток співробітників 6 тис. грн. та на забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань у розмірі 11 тис. грн.

Примітка 10: Зобов’язання

Зобов’язання Товариства станом на 31 грудня 2014 р. складають 8 тис. грн.

т.ч. – - кредиторська заборгованість за товари та послуги 2 тис. грн.

- розрахунки з іншими кредиторами 6 тис. грн.

Вся заборгованість є поточною. Заборгованості з простроченим строком позовної давності немає.

Порівняно з 2013 р. кредиторська заборгованість Товариства збільшилась на 7 тис. грн.

Примітка 11: Доходи та витрати

Протягом 2014 р. Товариство здійснювало операції, пов’язані з операційною діяльністю. За результатами такої діяльності Товариство не отримало доходів та понесло витрати, які відображено в наступній таблиці:

Найменування показника

Доходи, тис.грн.

Витрати,тис.грн.

Операційні доходи та витрати

0

110

 • адміністративні витрати
107

 • інші операційні витрати
3

а саме,сумнівні та безнадійні борги
3

Фінансові доходи та витрати

0

0

Інші доходи і витрати

0

0

Розшифровка адміністративних витрат:

Елементи витрат

Сума, тис. грн..

-витрати на оплату праці

64

- відрахування на соціальні заходи

22

 • витрати на нарахування резервів

17

-інші адміністративні витрати

7Збиток Товариства за 2014р. складає 110 тис. грн., з наростаючим підсумком станом на 31 грудня 2014р. балансовий прибуток становить 518 тис. грн.

Примітка 12: Рух грошових коштів

Протягом звітного року Товариство отримало на свій рахунок грошові кошти у розмірі 94 тис.грн., в т.ч.

 • погашення дебіторської заборгованості за надані в 2013р. послуги -17 тис. грн.

 • сплату за відступлення права вимоги - 20 тис. грн.

 • погашення наданої поворотної безвідсоткової фінансової допомоги - 51 тис. грн.

 • отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги - 6 тис. грн.

Витрачено грошових коштів на суму 107 тис. грн., в т.ч.

 • на розрахунки з постачальниками товарів, послуг - 24 тис. грн.

 • на оплату праці співробітників - 47 тис. грн.

 • на сплату єдиного соціального внеску - 23 тис. грн.

 • на розрахунки за претензіями - 3 тис. грн.

 • на сплату зобов’язань з податків та зборів - 10 тис. грн.

Директор Петльовський А.Л.

Головний бухгалтер Ярмак В.М.


Схожі:

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31ГРУДНЯ 2013р
ТОВ «Фінансова компанія «Власний Дім» за 2013 рік
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Власний Дім» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно...
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
* Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22. 04. 1993 р. N 3125-ХІІ
«Фінансова компанія «Аргумент» ( далі компанія) за період з 01. 01. 2012 р по 31. 12. 2012 р
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД ІНВЕСТ” є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатку
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ»
Р., на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, дилерська діяльність, в особі...
ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА
Ключові слова: ГРОШОВІ ПОТОКИ, ВАЛОВІ ДОХОДИ, ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ, ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ,...
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік,...
Фінансова звітність ТОВ «ФК «Емісія» підготовлена за звітний рік, який включає період з
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка