Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи


Скачати 337.37 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Сторінка4/4
Дата18.04.2013
Розмір337.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4

4. Контрольні питання для підготовки до іспиту


 1. Поняття та функції податків.

 2. Елементи оподаткування.

 3. Класифікація податків.

 4. Форми оподаткування в Україні.

 5. Пряме оподаткування в Україні.

 6. Непряме оподаткування, його переваги та недоліки.

 7. Податки в системі державних доходів.

 8. Характеристика податкової системи України.

 9. Етапи становлення податкової системи України.

 10. Податкова політика: принципи та її напрями.

 11. Еволюція податкової політики України.

 12. Розподіл податків між ланками бюджетної системи. Проблеми та напрями вирішення.

 13. Призначення ПДВ та його сутність.

 14. Механізм нарахування та сплати податку на додану вартість.

 15. Пільги щодо ПДВ.

 16. Строки сплати ПДВ та порядок подання декларації.

 17. Податкове зобов’язання та податковий кредит з податку на додану вартість.

 18. Проблеми відшкодування ПДВ.

 19. Акцизний податок, сутність та призначення.

 20. Механізм нарахування та сплати акцизного податку.

 21. Строки сплати і подання розрахунків акцизного податку.

 22. Оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

 23. Особливості нарахування та сплати акцизного податку при здійсненні експортно-імпортних операцій.

 24. Напрями вдосконалення оподаткування акцизним податком.

 25. Сутність та призначення мита.

 26. Митно-тарифна політика України на сучасному етапі.

 27. Види мита.

 28. Платники і об’єкт оподаткування митом.

 29. Звільнення від сплати мита.

 30. Митна вартість. Методи її обчислення.

 31. Проблеми та шляхи вдосконалення оподаткування непрямими податками в Україні.

 32. Становлення та розвиток прямого оподаткування в Україні.

 33. Податок на прибуток у податковій системі України.

 34. Сутність та зміст податку на прибуток.

 35. Механізм нарахування та сплати податку на прибуток.

 36. Ставки та пільги щодо податку на прибуток підприємств.

 37. Валові доходи підприємства при обчисленні податку на прибуток підприємств.

 38. Витрати підприємства, їх класифікація.

 39. Оподаткування операцій особливого виду податком на прибуток підприємств.

 40. Проблеми амортизації основних фондів в оподаткуванні податком на прибуток підприємств.

 41. Строк сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

 42. Сутність податку з доходів фізичних осіб.

 43. Платники і об’єкти податку на доходи фізичних осіб.

 44. Загальний місячний оподаткований дохід та загальний річний оподатковуваний дохід.

 45. Податковий кредит у системі оподаткування доходів фізичних осіб.

 46. Податкові соціальні пільги при оподаткуванні доходів фізичних осіб.

 47. Особливості оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб.

 48. Ставки, порядок нарахування, утримання та сплати податку з доходів фізичних осіб.

 49. Проблеми оподаткування операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням.

 50. Оподаткування доходу, отриманого платником податку – фізичною особою – внаслідок прийняття у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав.

 51. Патентування підприємницької діяльності.

 52. Порядок нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку.

 53. Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки.

 54. Особливості нарахування і сплати єдиного податку для юридичних осіб.

 55. Особливості у нарахуванні та сплаті єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.
 56. Порядок обчислення плати за спеціальне використання водних ресурсів.


 57. Порядок обчислення плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

 58. Порядок обчислення плати за користування надрами.

 59. Механізм нарахування та сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

 60. Механізм нарахування та сплати екологічного податку.

 61. Механізм нарахування та сплати податку за землю.

 62. Напрями вдосконалення оподаткування майна в Україні.

 63. Місцеві податки та їх вплив на формування доходів місцевих бюджетів в Україні.

 64. Характеристика місцевих зборів.

 65. Збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування

 66. Структура та завдання Державної податкової служби України.

 67. Функції Державної податкової адміністрації України.

 68. Функції середнього та базового рівня Державної податкової служби України.

 69. Податкова політика держави та її основні принципи.

 70. Податкова політика як основна складова фіскальної політики.

 71. Взаємодія елементів системи державного регулювання економіки і податкової політики.

 72. Шляхи вдосконалення податкової політики України.

5. Методичні вказівки до виконання студентом індивідуальних завдань
Індивідуальна робота студента включає написання реферату до Модульного контролю №1 та розрахункової роботи – до Модульного контролю №2.

Написання реферату відбувається відповідно до обраної студентом теми, перелік яких наведено нижче.

Теми рефератів

 1. Історичний розвиток форм оподаткування.

 2. Дискусійні питання функцій податків.

 3. Значення податків в системі державного регулювання економіки.

 4. Вплив непрямих податків на процеси ціноутворення.

 5. Податкова система держави як показник її економічно-соціального розвитку.

 6. Рівень централізації ВВП у бюджеті.

 7. Етапи становлення податкової системи України.

 8. Вплив прийняття Податкового кодексу України на подальший розвиток податкової системи України.

 9. Сутність податку на додану вартість, його зародження і роз­виток.

 10. Передумови введення ПДВ в Україні.

 11. Поняття доданої вартості, методи її обчислення.

 12. Удосконалення механізму справляння ПДВ в Україні.

 13. ПДВ у системі універсальних акцизів.

 14. Роль ПДВ у доходах бюджету.

 15. Прибуткове оподаткування підприємств у системі податків.

 16. Бюджетне значення податку на прибуток.

 17. Податок на прибуток як регулюючий чинник економічних процесів.

 18. Переваги і недоліки податку на прибуток.

 19. Проблеми вдосконалення чинної системи оподаткування прибутку.

 20. Необхідність змін в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників.

 21. Історія оподаткування сільськогосподарських товаровироб­ників в Україні.

 22. Проблеми вдосконалення фіксованого сільськогосподарського податку.

 23. Історія впровадження оподаткування громадян в Україні.

 24. Бюджетне і соціальне значення податку з доходів фізичних осіб.

 25. Переваги і недоліки податку з доходів фізичних осіб.

 26. Недоліки чинної системи прибуткового оподаткування доходів фізичних осіб.

 27. Внески на обов'язкове державне пенсійне страхування: проблеми стягнення та способи їх удосконалення.

 28. Збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування.

 29. Необхідність запровадження пільгового оподаткування малого бізнесу.

 30. Історія впровадження в Україні пільгового оподаткування малого бізнесу.

 31. Проблеми вдосконалення спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

 32. Плата за землю: загальна характеристика, переваги і недоліки.

 33. Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі.

 34. Проблеми вдосконалення механізму стягнення плати за землю.

 35. Роль плати за землю у формуванні доходів бюджету.

 36. Проблеми наповнення місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків

і зборів.
Розрахункова робота виконується студентом на основі індивідуального завдання, яке визначено варіантом, що відповідає порядковому номеру студента в журналі групи.

Індивідуальна робота виконується за допомогою комп'ютера (текстовий редактор Word, шрифт 14 пунктів, полуторний інтервал, щільність тексту – однакова, вирівнювання тексту – по ширині) на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210´297 мм) до тридцяти рядків на сторінці, або від руки. Текст роботи може бути написаний чорним або синім чорнилом, грамотно, акуратно, без скорочень (окрім загальноприйнятих).

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті, починаючи зі сторінки наступної за титульною.

На першій сторінці наводиться номер варіанту і умова індивідуальної роботи. Далі послідовно даються відповіді на поставлені завдання.

При виконанні теоретичного завдання необхідно здійснювати посилання на використану монографічну, навчально-методичну, періодичну літературу, законодавчі та нормативно правові акти. Список використаних джерел наводиться на передостанній сторінці індивідуальної роботи. Посилання на відповідні джерела наводяться в квадратних дужках, де вказується номер джерела згідно із списком використаної літератури, та номер сторінки, наприклад, [1, с.12]. Цитати подаються в лапках.

При оформленні списку літератури необхідно дотримуватись такої послідовності: 1) Закони України; 2) постанови Верховної Ради України; 3) укази Президента України;4) постанови, декрети Кабінету Міністрів України; 5) постанови, накази, листи міністерств і відомств; 6) монографічна, навчально-методична, періодична література, яка вказується в алфавітному порядку.

Виконуючи практичне завдання, необхідно навести формули, які є базовими для визначення тих чи інших показників; вказати зміст компонентів цих формул; детально описати порядок розрахунків, вказавши одиниці виміру показників, що визначаються.

описати порядок розрахунків, вказавши одиниці виміру показників, що визначаються.

Роботи здаються на перевірку викладачеві у визначені терміни для подальшої перевірки.

Студенти не допускаються до іспиту з предмету, якщо індивідуальні роботи не виконані ними або не зараховані викладачем.


Завдання до розрахункової роботи та вказівки щодо її виконання

Завданням роботи є обчислити податкові зобов’язання підприємства у розрізі окремих податків і відрахувань, які сплачує підприємство. Це податок на прибуток підприємств; податок на додану вартість; податок на доходи фізичних осіб; нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування.

У якості вихідних даних використовуються цифри по умовному підприємству. Для отримання індивідуальних цифр студент додає свій порядковий номер у списку групи до заданих сум у задачі.

Таблиця1

Штатний розклад підприємства

п/п

Прізвище І.Б.

Посада

Оклад, грн.

1

Іваненко І.І.

Директор

2500+№

2

Петренко П.П.

Бухгалтер

2050+№

3

Сидорчук А.Б.

Завскладом

1000+№

4

Степанів В.Г.

Майстер

1500+№

5

Семенко Д.К.

Робітник

950+№

6

Сердюк А.Р.

Робітник

950+№

7

Григор І.В.

Робітник

950+№

8

Антонечко З.Ю.

Робітник

950+№

9

Гаврилович П.А.

Робітник

950+№

10

Федорик С.Л.

Робітник

950+№
Разом

?

Таблиця 2

Господарські операції підприємства

п/п

Зміст операції

Сума, грн.

1

Нарахована і виплачена заробітна плата працівникам

?

2

Одержано матеріали від постачальника без ПДВ

29999+№

3

На витрати виробництва віднесено:

 • 90% придбаних матеріалів;

 • заробітну плату з нарахуваннями;

 • амортизацію основних засобів (норма 12% у рік) та нематеріальних активів (термін використання 10 років);

 • комунальний податок


?

?

?

?

4

Реалізовано виготовлену продукцію з ПДВ

69999+№

5

Вартість основних засобів на початок періоду

1000000

6

Вартість нематеріальних активів

10000

Для написання роботи необхідно:

 • внести суми у таблицю, відповідно до свого номера;

 • повторити законодавчу базу по діючій податковій системі;

 • розрахувати фонд заробітної плати, розмір нарахувань у фонди соціального страхування з роботодавців (клас професійного ризику - 12);

 • розрахувати податковий кредит і податкове зобов’язання та визначити ПДВ до сплати;

 • визначити розмір податку на прибуток;

 • розрахувати податок на доходи фізичних осіб та розмір єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування з фізичних осіб для кожного працівника;

 • зробити висновки по податковому навантаженню на підприємство.

Література до самостійної роботи

 1. Податковий кодекс України N 2755-VI від 02.12.2010 року // Голос України від 04.12.2010 - № 229, / № 229-230/.

 2. Митний кодекс України від 11.07.02р. №92 із змінами й доповненнями.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року, № 436-IV (із змінами і доповненнями).

 4. Земельний кодекс України № 2768-III від 25.10.01 р., із змінами і доповненнями від 20.12.01р.

 5. Лісовий Кодекс України №3852 - ХII із змінами та доповненнями.

 6. Кодекс України “Про надра” від 27.07.1994 р. №132 .

 7. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 05.02. 1998 р. № 83/98.

 8. Закон України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР із змінами й доповненнями.

 9. Закон України “про Єдиний митний тариф” від 05.02.1992р. №2097 – ХІІ із змінами і доповненнями із змінами й доповненнями.

 10. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» м. Київ, 8 липня 2010 року N 2464-VI (набирає чинності з 1 січня 2011 року)

 11. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовлені народженням та похованням» Від 18.01.2001 №2240 - III.

 12. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» Від 02.03.2000 №1533 - III.

 13. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» Від 23.09.1999р. №1105 - XIV.

 14. Закон України № 1212 – XIV від 04.11.1999 р. “Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України ” у редакції Закону України № 2659 - ІІІ від 12.07.2001р.

 15. Закон України “Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20.09.2001 р. №2740 – ІІІ.

 16. Закон України «Про рекламу» від 11.07.2003р. № 1121-IV.

 17. Закон України «Про гастрольні заходи в Україні» від 10.07.2003р. № 1115.

 18. Закон України «Про оренду землі» від 06.10.98р. .№161-ХІV із змінами й доповненнями .

 19. Закон України “Про радіочастотний ресурс України” від 01.06.2000р. № 1770 – ІІІ

 20. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 28.06.1999 р. № 746/99 “Про внесення змін до Указу Президента України від 03.07.98 р. № 727”.

 21. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21.01.93р. № 7-93 із змінами та доповненнями.

 22. Наказ ДПА «Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку» від 24.12.2010р. № 1030.

 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.1997 р. № 1014 “Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин”.

 24. Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 р. № 1423 зі змінами та доповненнями.

 25. Буряк П.Ю., Беркита К.Ф., Ярема Б.П. Податкова система: теорія і практика застосування активних методів навчання: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Професіонал, 2005. – 222 с.

 26. Волинец Л. Декларация о налоге на прибыль предприятия: Рекомендации по заполнению. – Харьков: Центр консульт, 2003. – 180с.

 27. Гавриленко Н. В. Податкова система : практикум : [навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Гавриленко. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 352 с.

 28. Довгалюк В.І. Податкова система : навч. посіб. / В.І.Довгалюк, Ю.Ю.Ярмоленко ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с.

 29. Золотько І.А. Податкова система: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. – 203 с.

 30. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб.- Київ: ЦУЛ, 2003.- 260 с.

 31. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 332 с.

 32. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права: Учебное пособие. – Харьков: Легас, 2003. – 384с.

 33. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2007. – 452 с.

 34. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – К.:, КНЕУ, 2007. –240с.

 35. Оподаткування в Україні: Навч. посіб. / За ред. Н. І. Редіної. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 544 с.

 36. Паранчук С. В. та ін. Податковий менеджмент. Навчальний посібник / Паранчук С. В., Романів Є. М., Червінська О. С. Третє видання, доповнене і перероблене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 288 с.

 37. Педь І. В. Податкові і соціальні збори в податковій системі України: Навчальний посібник / За ред. Ю.М. Лисенкова. - К.: Знання, 2008. - 366 с.

 38. Податкова система України: Підручник / Федосов В. М., Опарін В. М., П'ятаченко Г. О. та ін.; За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 2003.

 39. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Лютий І. О. , Демиденко Л. М., Романюк М. В. та ін. ]; За ред. І. О. Лютого. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 456 с.

 40. Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. –Київ:Былова Н. Центр навчальної літератури, - 2003. – 282 с.
1   2   3   4

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів ОКР «Магістр» спеціальності 050108...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Н. О. Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина...
Н. Д. Махновська МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Укладач: Махновська Н. Д. – викладач Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму
Методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної та індивідуальної...
Опанувати методи і прийоми наукового розв'язування задач, пов'язаних із впровадженням новітніх досягнень науки і техніки
4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС
...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 03050401 – «Економіка...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка