Н. Д. Махновська МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


НазваН. Д. Махновська МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Сторінка1/9
Дата13.03.2013
Розмір1.29 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ


Н.Д. Махновська
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ»

для студентів спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва»

2011р.

Укладач: Махновська Н.Д. – викладач Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму
Рецензент: Степова С.М. – голова циклової комісії економічних дисциплін Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму


Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

(Протокол № від 2011р.)

Завдання призначені для розширення, поглиблення, закріплення знань студентів, формулювання навичок науково-дослідницької роботи. Сприяють вмінню аналізувати науковий текст, давати оцінки суджень інших авторів, робити висновки та узагальнення.

РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи ”

зі спеціальності 5.03060101 „Організація виробництва”

викладача Білгород-Дністровського державного аграрного

технікуму Махновської Н.Д.
Завдання до самостійних робіт розроблені згідно навчального плану і розраховані на 92 години. Відповідають навчальній програмі з дисципліни „Менеджмент”.

Весь програмний матеріал розділений на 22 самостійні роботи у відповідності з основними темами. Методична розробка сприяє активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів, дає можливість не лише повторити і закріпити теоретичні знання, а й навчити студентів вирішувати конкретні виробничі ситуації, приймати самостійні рішення, сприяє розвитку у студентів ініціативи, творчого ставлення до професії, відповідальності, компетентності в багатьох питаннях, які вирішує сучасний керівник.


Рецензію склав голова циклової комісії

Білгород-Дністровського

державного аграрного технікуму Степова С.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом, невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців із спеціальності „Організація виробництва” і ефективною формою професійної підготовки майбутнього керівника. Досвід показує, що уміння самостійно опрацьовувати матеріал, орієнтуватися в нормативно-правовій базі, вирішувати типові виробничі ситуації, значно підвищує конкурентоспроможність молодих спеціалістів на ринку праці, дуже допомагає їм швидше адаптуватися на підприємстві, вчить постійно підвищувати свій професійний і науковий рівень.

Сучасна система підготовки менеджерів базується на тому, що менеджмент - це професія з усіма її атрибутами: рівнем кваліфікації, знаннями, функціями, майстерністю. Але кандидати на цю професію повинні мати певні здібності (вміти будувати стосунки з людьми, долати конфліктні ситуації, приймати раціональні управлінські рішення тощо). Все це обумовлює особливості методики викладання курсу, яка передбачає поєднання лекцій з активними формами навчання. Разом з тим у процесі вивчення курсу “Менеджмент” наголос робиться на самостійну індивідуальну роботу студентів.

Метою виконання самостійної роботи є закріплення та поглиблення теоретичних знань, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час виконання роботи в реальних виробничих умовах, формування організаторських здібностей, розвиток у студентів ініціативності, творчості, нестандартної поведінки в умовах конкуренції.

Завдання самостійної роботи:

- навчити студентів самостійно працювати з навчальною літературою;

- творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;

- прививати навички щоденної самостійної роботи.

В ході виконання самостійної роботи використовуються такі види завдань: робота з підручником та конспектом лекцій, самостійне вивчення окремих питань теми і розробка конспекту, відповіді на питання, самостійна робота з нормативними актами в Internet, написання рефератів, творчі завдання (роздуми, підготовка до диспутів, написання оповідання або вірша на задану тему, створення фільму за допомогою комп’ютерних програм та ін.), підготовка до практичних занять, ділових ігор, вирішення ситуаційних вправ, самостійне відвідування діючих сільськогосподарських підприємств для збирання інформації по темі, індивідуальні вправи, виготовлення наочних посібників, робота з періодичними виданнями, підбір власної бібліотеки законодавчих і нормативних актів та ін. Велика увага приділяється розвитку активності студентів, вмінню організувати роботу колективу, висловлювати власну точку зору в усній і письмовій формі, виступати перед аудиторією, пропонувати нові, нестандартні ідеї, аналізувати ситуації і знаходити найефективніше управлінське рішення.

Після вивчення курсу “Менеджмент” та виконання самостійних робіт студенти повинні мати цілісне уявлення про процес управління будь-якою організацією і його основні етапи, а також володіти практичними способами й прийомами управління, які широко використовують як іноземні, так і вітчизняні фірми.

ПЛАН
Назва тем програми

Обсяг годин за робочою програмою

всього

З них:

аудиторних

самостійних

1

2
4

5

1.

Вступ. Суть та завдання менеджменту

4

2

2

2.

Еволюція теорії та практики менеджменту

10

8

2

3.

Суб’єкти підприємства та умови господарювання

12

6

6

4.

Менеджмент як система

10

4

6

5.

Менеджмент у соціально-економічній системі

10

4

6

6.

Функції менеджменту. Функція планування

14

8

6

7.

Функція організації діяльності

12

8

4

8.

Функція мотивації

12

8

4

9.

Функція контролю

12

6

6

10.

Комунікації в системі менеджменту

10

6

4

11.

Організація проведення нарад, бесід та комерційних переговорів

10

6

4

12.

Розробка та ухвалення управлінських рішень

12

8

4

13.

Соціальна відповідальність і етика в менеджменті

10

6

4

14.

Соціально-психологічні аспекти керівництва. Менеджмент персоналу.

12

8

4

15.

Управління групами, керівництво та лідерство в менеджменті

12

8

4

16.

Управління конфліктними ситуаціями

12

8

4

17.

Виробничий менеджмент

14

8

6

18.

Менеджмент підприємництва та ринкових структур

14

8

6

19.

Інноваційний менеджмент

10

8

2

20.

Інвестиційний менеджмент

10

8

2

21.

Фінансовий менеджмент

10

8

2

22.

Міжнародний менеджмент

11

5

6
Всього

243

151

92

Тема: «Вступ. Суть та завдання менеджменту»

Самостійна робота № 1

«Економічні і соціально психологічні основи управлінської діяльності»

c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0292020.wmfВикористовуючи рекомендовану літературу ознайомитись з наступними поняттями

1. Поняття «менеджмент» і необхідність управління організаціями. Співвідношення категорій «управління», «менеджмент», «адміністрування», «керування». Організація, цілі її діяльності й критерії успіху. Поділ праці в організації і необхідність управління. Характеристика різних поглядів на сутність менеджменту. Поняття «менеджмент» у широкому й вузькому розумінні. Менеджмент як наука і мистецтво. Функції менеджменту, цикл менеджменту.

2. Менеджмент як вид професійної діяльності. Ознаки діяльності менеджера. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, маркетинг. Рівні менеджменту: вищий, середній, нижчий. Ролі менеджера в організації: міжособові; інформаційні; пов`язані з прийняттям рішень. Якості менеджера: технічні здібності; аналітичні здібності; здібності взаємодіяти з людьми; діагностичні здібності; концептуальні здібності. Співвідношення якостей, необхідних менеджеру на різних рівнях управління.

c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0196400.wmf Скласти конспект, давши відповіді на запитання:

 1. Що таке організація, які загальні риси мають всі організації? Чому організацією необхідно управляти?

 2. Як Ви розумієте категорії “результативність” і “ефективність”? Чим вони відрізняються?

 3. Поясніть сутність менеджменту як процесу здійснення функцій управління. Як Ви розумієте погляд на менеджмент як на мистецтво управління?

 4. Які ознаки діяльності менеджера? Назвіть основні сфери менеджменту й охарактеризуйте рівні менеджменту.

 5. Які ролі виконують менеджери в організації? Як Ви їх розумієте? Наведіть приклади. Які якості необхідні менеджеру?

c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0293844.wmf Відповісти письмово на тести:

 1. Організація – це:

а) група людей, які працюють спільно для досягнення своїх целей;

б) група людей, діяльність яких координується для досягнення загальної мети;

в) група людей, діяльність яких координується з метою підвищення її ефективності.

 1. Менеджмент – це складне явище, що може розглядатись як:

а) специфічний орган і рівень управління в організації;

б) як влада та мистецтво керування;

в) як спосіб, манера спілкування з людьми;

г) як процес та сукупність загальних функцій управління;

д) всі вищезазначені.

е) жодна з наведеного переліку

3. Менеджмент базується на таких науках як:

а) філософія

б) математика

в) психологія

г)фізика

4. Вказати які з визначень мають відношення до терміну “управління”:

а) відношення до різних видів людської діяльності

б) управління діяльністю людей, об’єднаних у групи

в) уміння досягти поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей

г) система організації колективної праці

5. Місія організації визначає:

а) образ організації та її імідж

б) місце організації на ринку

в) її рекламну діяльність

г) політичну ситуацію в державі

c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0299125.wmf Вивчити терміни:

Адміністрування – поняття, що поширюється на управління державними установами або для позначення процесів керування діяльністю апарата управління підприємства.

Вертикальний поділ праці – відокремлення роботи з координації дій від самих дій, що координуються.

Горизонтальний поділ праці - поділ загальної роботи в організації на її складові частини.

Ефективність - наслідок того, що правильно створюються потрібні речі

Керування – поняття, що поширюється на мистецтво тієї або іншої особи (менеджера) впливати на поведінку й мотиви діяльності підлеглих з метою досягнення цілей організації.

Менеджер – людина, яка займає постійну керуючу посаду, наділена повноваженнями і приймає в їх межах рішення з певних видів діяльності організації.

Менеджмент – поняття, що використовується переважно для характеристики процесів управління господарськими організаціями (підприємствами).

Менеджмент (у вузькому розумінні) –це процес планування, організації, мотивації та контролю організаційних ресурсів для результативного й ефективного досягнення цілей організації.

Менеджмент (у широкому розумінні) – уміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей.

Ознаки діяльності менеджера: 1) керування роботою одного або кількох співробітників організації; 2) управління частиною або всією організацією; 3) наявність певних повноважень і прийняття в межах цих повноважень рішень, що матимуть наслідки для інших співробітників організації.

Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей.

Ролі менеджера в організації: 1) головний керівник – символічний голова, в обов’язки якого входить виконання звичайних дій керівника (прийом відвідувачів, участь у церемоніях тощо); 2) лідер – керівник, що відповідає за наймання, навчання та мотивацію працівників; 3) зв’язуюча ланка – керівник, що забезпечує зовнішні контакти (листування, участь в нарадах на стороні тощо); 4) той, хто приймає інформацію – керівник, який розшукує і отримує різну інформацію (обробка пошти, особисті контакти, поїздки тощо); 5) той, хто розподіляє інформацію – керівник, який передає отриману інформацію членам організації; 6) представник – керівник, який передає інформацію для зовнішніх контактів організації, діє як експерт; 7) підприємець – керівник, який шукає можливості для удосконалень, ініціює нове, забезпечує його реалізацію; 8) той, хто усуває порушення –забезпечує коригування курсу дій у випадку виникнення відхилень від планів; 9) той, хто розподіляє ресурси – керівник, що розподіляє в межах своєї компетенції ресурси організації (розробка бюджетів); 10) той, хто проводить переговори – керівник, який представляє організацію на зовнішніх переговорах.

Управління – найбільш загальне поняття, що поширюється на велике коло різноманітних об’єктів, явищ і процесів (технічні системи, господарські системи, суспільні системи, державні системи тощо).

Цикл менеджменту – процес виконання функцій менеджменту в певній послідовності (планування – організація – мотивація – контроль).

Якості, необхідні успішному менеджеру: 1) технічні здібності - здатність кваліфіковано, професійно, зі знанням справи виконувати роботу на своїй ділянці, технічні прийоми конкретної діяльності; 2) аналітичні здібності - здатність ідентифікувати ключові фактори тієї або іншої ситуації, визначати як вони взаємодіють і які з них вимагають найбільшої уваги; 3) діагностичні здібності - здатність ставити діагноз проблем організації, тобто визначати їх симптоми й причини виникнення; 4) здатність взаємодіяти з людьми - здатність налагоджувати сприятливі стосунки із співробітниками організації); 5) концептуальні здібності - здатність усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки в організації, координувати діяльність окремих частин організації для досягнення поставлених цілей найбільш продуктивним способом.

Критерії оцінювання

Після вивчення теми студент повинен :

Знати:

 • сутність категорій управління та менеджмент;

 • роль менеджера в діяльності підприємства;

Вміти:

 • обгрунтувати необхідність менеджменту як науки;

 • охарактеризувати якості сучасного менеджера.


Рекомендована література

 1. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. – С. 48-74.

 2. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – С.113-149.

 3. Михайлов С.І. Менеджменнт.-В.: «Нова книга», 2006.- С.3-37.

 4. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту.- К.: «Кондор», 2008.-С. 9-60.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи навчальної дисципліни „Податкова система” обговорено та схвалено на засіданні...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів ОКР «Магістр» спеціальності 050108...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 03050401 – «Економіка...
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛУЦЬК 2012
Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка