Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи


Скачати 337.37 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Сторінка3/4
Дата18.04.2013
Розмір337.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4


Практичне заняття № 7. «Рішення задач по сплаті податку на прибуток підприємств»

 1. Поясніть різницю між балансовим прибутком та прибут­ком, що підлягає оподаткуванню.

 2. Назвіть платників податку на прибуток та охарактери­зуйте об'єкт оподаткування податком на прибуток.

 3. Визначте поняття валового доходу. Які доходи не врахо­вуються до складу валового доходу?

 4. Надайте характеристику валовим витратам та окремим елементам, з яких вони складаються. Назвіть, які витра­ти частково враховуються до складу валових витрат.

 5. За якою датою визначається збільшення валового доходу та валових витрат?

 6. З якою метою платники податку повинні здійснювати обмін приросту-убутку товарно-матеріальних цінностей?

 7. Які податки і збори включаються (не включаються) у ва­лові витрати платника?

 8. Поясніть порядок врахування від'ємного значення об'єк­та оподаткування у результатах наступних податкових періодів.

 9. Охарактеризуйте порядок нарахування податкової амор­тизації.

 10. Назвіть ставку податку на прибуток та охарактеризуйте звітні періоди з податку.


Практичне заняття № 8. «Рішення задач по сплаті прибуткового податку з громадян»

 1. Назвіть платників податку з доходів фізичних осіб та оха­рактеризуйте об’єкт оподаткування податком.

 2. Поясність різницю між податковим агентом і платником податку з доходів фізичних осіб.

 3. Як визначається об'єкт оподаткування податку з доходів фізичних осіб при нарахуванні доходів у вигляді за­робітної плати?

 4. Назвіть доходи, які враховується до складу загального оподатковуваного доходу.

 5. Назвіть доходи, які не враховується до складу загального оподатковуваного доходу.

 6. Дайте визначення податкового кредиту з податку на до­ходи фізичних осіб. Порядок застосування податкового кредиту.

 7. Охарактеризуйте ставки податку з доходів фізичних осіб.

 8. Поясність порядок нарахування податкових соціальних пільг.

 9. Назвіть категорії платників, які мають право на підвище­ний розмір податкової соціальної пільги.

10. Охарактеризуйте звітність з ПДФО та податкові періоди.
1. Заробітна плата працівниці ТзОВ «Лео» Мельник Г. В. за лютий становить 900 грн. Вона є одинокою матір'ю, яка має двох дітей до 18 років. До бухгалтерії підприємства нею було подано заяву та відповідні документи. Необхідно обчислити суму податку з доходів фізичних осіб за лютий 2009 року.
Практичне заняття № 9. «Сплата збору за першу реєстрацію транспортного засобу та екологічного податку»

 1. Охарактеризуйте платників збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 2. Об’єкти оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу

 3. Дайте визначення поняттям: об'єкт оподаткування та база оподаткування збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 4. Охарактеризуйте ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 5. Назвіть пільги щодо збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 6. Назвіть податковий період збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 7. Назвіть строк сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 8. Який порядок обчислення збору за першу реєстрацію транспортного засобу?

 9. Як відбувається сплата збору за першу реєстрацію транспортного засобу?

 10. Охарактеризуйте платників екологічного податку

 11. Характеристика податкових агентів з екологічного податку

 12. Дайте визначення об’єкта та бази оподаткування з екологічного податку

 13. Характеристика ставок податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

 14. Характеристика ставок податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

 15. Характеристика ставок податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти

 16. Характеристика ставок податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах

 17. Характеристика ставок податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

 18. Характеристика ставок податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

 19. Який порядок обчислення екологічного податку ?


Практичне заняття № 10. « Рішення задач з оподаткування суб’єктів підприємництва»

 1. Які суб'єкти підприємницької діяльності мають право обрати спрощену систему оподаткування?

 2. Визначте поняття виторгу від реалізації для суб'єктні підприємницької діяльності, які обрали спрощену систо му оподаткування.

 3. Сплату яких податків та зборів замінює єдиний податок?

 4. Назвіть ставки єдиного податку.

 5. Назвіть фактори, від яких залежить розмір ставок єдино го податку.

 6. Укажіть, як відділення Державного казначейства розподі ляють суму єдиного податку для цілей його перерахування.


Практичне заняття № 11. «Фіксований сільськогосподарський податок»

 1. Сутність фіксованого сільськогосподарського податку

 2. Платники податку

 3. Об’єкт оподаткування

 4. База оподаткування

 5. Ставки податку

 6. Податковий (звітний) період

 7. Порядок нарахування та строки сплати податку

 8. Особливості обкладення платників податку окремими податками і зборами

 9. Порядок набуття та скасування статусу платника податку

 10. Відповідальність платників податкуПрактичне заняття № 12. «Плата за землю. Збір за спеціальне використання води»

 1. Назвіть види плати за землю, що існують в Україні.

 2. З якою метою запроваджується плата за землю?

 3. Охарактеризуйте платників плати за землю, об'єкт опо­даткування.

 4. Чим відрізняється плата за землю для земель, грошова оцінка яких встановлена, і для земель з невизначеною грошовою оцінкою?

 5. Як визначається ставка плати за землю для земель, гро­шова оцінка яких не встановлена?

 6. Охарактеризуйте систему коефіцієнтів, що застосо­вується під час розрахунку плати за землю.

 7. Які платники звільнені від сплати земельного податку?

 8. Як розраховується плата за землю для земель, що надані в оренду?

 9. Як розраховується плата за землю для земель, які знахо­дяться у спільному користування декількох користу­вачів?

 10. Охарактеризуйте порядок сплати плати за землю до бю­джету.

 11. Що є об'єктом нарахування збору за спеціальне викорис­тання водних ресурсів для потреб гідроенергетики і вод­ного транспорту?

 12. Як розраховуються збори за спеціальне водокористуван­ня, якщо водокористувач отримує воду із змішаного дже­рела?

 13. З яких водних ресурси збір за спеціальне водокористу­вання не справляється ?

 14. Яким чином розраховується збір за спеціальне викорис­тання водних ресурсів у випадку понадлімітного викори­стання води?

 15. Яким чином відбувається розподіл коштів від сплаченого збору за спеціальне використання водних ресурсів між Державним та місцевими бюджетами?


Практичне заняття № 13. «Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Плата за користування надрами»

 1. Які категорії платників відносяться до постійних, а які — до тимчасових лісокористувачів?

 2. Який документ є дозволом на спеціальне використання лісо­вих ресурсів та користування ділянками лісового фонду?

 3. Яким чином розраховується розмір плати за користуван­ня надрами для видобування корисних копалин за видо­буті понад квоти (ліміти) корисні копалини?

 4. Поясніть, в яких випадках плата за користування надра­ми для видобування корисних копалин не справляється.


Практичне заняття № 14. «Збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування»

 1. Назвіть платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування

 2. Що є об'єктом оподаткування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування?

 3. Коли сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне страхування?

 4. Назвіть джерела формування коштів фондів соціальною страхування.

 5. Що таке класи професійного ризику і страхові тарифи?

 6. Дайте визначення мінімального страхового внеску.

 7. Яке загальне обмеження існує для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування на фонд оплати праці?Практичне заняття № 15. « Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі)»

1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2.Єдиний податок

3.Збір за проведення деяких видів підприємницької діяльності

4.Збір за місця для паркування транспортних засобів

5.Туристичний збір

 1. 6.Строки сплати, ставки, зарахування податків і зборів до місцевого бюджету.1   2   3   4

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів ОКР «Магістр» спеціальності 050108...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Н. О. Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина...
Н. Д. Махновська МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Укладач: Махновська Н. Д. – викладач Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму
Методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної та індивідуальної...
Опанувати методи і прийоми наукового розв'язування задач, пов'язаних із впровадженням новітніх досягнень науки і техніки
4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС
...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 03050401 – «Економіка...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка