МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Скачати 436.65 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Сторінка1/4
Дата20.02.2016
Розмір436.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ


Затверджую:

ПРЕЗИДЕНТ_________________Б.І. ХОЛОД «_____»______________2014 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ дипломнОЇ роботи
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст

зі спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»

Дніпропетровськ

2014

Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства» / О.М. Зборовська та інші. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 34 с.
Укладачі: О.М. Зборовська, д.е.н., професор.,

І.Г. Курінна, ст. викладач,

Н.І. Климович, ст. викладач
Затверджено на засіданні кафедри. Протокол № 1 від 29.08.2014 р.
Відповідальний за випуск: О.М. Зборовська., д.е.н., професор, зав. кафедрою економіки підприємства.

ЗМІСТ

1. Мета і завдання дипломної роботи 3
2. Загальна структура дипломної роботи 3

3. Зміст та методичні вказівки щодо виконання дипломної

роботи магістра 5


4. Порядок оформлення дипломної роботи 8

5. Порядок виконання дипломної роботи 14

6. Захист та оцінювання дипломних робіт 15

Додатки

Додаток А. Форма титульного листа 18

Додаток Б. Завдання 19

Додаток В. Анотація 21

Додаток Г.1. Форма титульного сторінки реферату англійською

мовою 23

Додаток Г.2. Структура реферату 24

Додаток Д. Орієнтовна тематика дипломних робіт 25

Додаток Е Форма заяви студента на затвердження теми дипломної роботи 27

Додаток Ж. Приблизний зміст дипломної роботи 28

Додаток З. Подання голові державної екзаменаційної комісії 29

Додаток К. Відгук керівника 30

Додаток Л. Рецензія на дипломну роботу 31

Додаток М. Форма титульного листа демонстраційного матеріалу 32

Додаток М. Пам’ятка щодо оформлення дипломної роботи 33


1. Мета і завдання дипломної роботи
Дипломна робота – це самостійне дослідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання в університеті. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.

Теми дипломних робіт щорічно затверджуються на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу.

Як теоретико-прикладне дослідження, дипломна робота повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі проведеного аналізу певного об’єкту (підприємства), процесу, методу тощо.

Метою виконання дипломної роботи є: систематизація, закріплення, розширення та поглиблення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та набуття навичок самостійного аналізу і узагальнення інформації з усіх навчальних дисциплін, а також матеріалів, зібраних під час проходження переддипломної практики.

Дипломна робота повинна розроблятись на конкретних економіко-виробничих завданнях, що постають перед підприємством, регіоном, галуззю, національною економікою. Це дозволяє застосувати наукову методику збору й аналізу вихідних матеріалів, глибше вивчити діяльність підприємств і методи розв’язання економіко-фінансових завдань, використовувати в процесі розробки теми елементи наукового дослідження, оцінити реальні економіко-виробничі умови і запропонувати до впровадження ефективні заходи.

Основні завдання дипломної роботи:

– вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

– проведення всебічної діагностики проблеми із застосуванням сучасного інструментарію;

– розробка та оцінка можливих підходів до вирішення визначених проблем;

– обґрунтування пропозицій щодо вирішення поставлених проблем.

Особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, специфіки об’єкту дослідження та інших обставин.

2. Загальна структура дипломної роботи

Титульна сторінка (додаток А).

Завдання на дипломну роботу (додаток Б). Завдання готується науковим керівником дипломної роботи та затверджується завідувачем кафедри.

Анотація – 1-2 сторінка – виконується на окремих аркушах двома мовами (українською і англійською).

В анотації вказують: прізвище та ініціали студента, тему роботи, стислий зміст, короткий опис висновків та пропозицій (додатки В).

Анотація підписується студентом.

Відгук керівника (додаток К). Відгук – це офіційний документ, у якому керівник дає оцінку дипломної роботи студента.

Зміст роботи 1-2 сторінки. Потрібно вказати назви всіх розділів і підрозділів із зазначенням початкових сторінок. Назви розділів і підрозділів мають бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

Вступ – до 5 сторінок. Дається обґрунтування актуальності, наукової новизни і значення обраної теми, формулюються мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження, визначаються методи дослідження та джерела інформації. Вказується апробація роботи та практична значущість отриманих результатів.

Перший розділ (30-35 сторінок, визначається як теоретичний розділ) структурно складається з 2-4 підрозділів, містить теоретичний виклад важливих аспектів проблеми та критичний огляд джерел.

Другий розділ (35-40 сторінок, експериментально-аналітичний розділ) присвячується власним дослідженням студента з точки зору економіста та економічного, маркетингового тощо аналізу, обґрунтуванню фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах, що характеризують об’єкт дослідження.

У цьому розділі може бути 2-4 відносно самостійних підрозділів, що містять аналіз та оцінку конкретних проблем, пов’язаних з об’єктом дослідження.

Розділ має бути достатньо насиченим фактичною інформацією, що відображає стан об’єкту дослідження за певний період.

Третій розділ (35-40 сторінок, практичний розділ) повинен містити обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Структурно розділ має вміщувати 2-4 підрозділи, де розглядаються економіко-управлінські проблеми, пов’язані з розрахунком конкурентоспроможності, оцінкою ефективності зовнішньоекономічної діяльності, маркетингових комунікацій, розробкою стратегії розвитку тощо.

Висновки та рекомендації – 3-5 сторінок. Це заключна частина роботи. Вона містить стислий конкретний виклад результатів аналізу, пропозицій, що зроблені власно студентом для покращення стану об’єкта дослідження.

Додатки містять матеріали допоміжного характеру – таблиці, блок-схеми, дослідницькі анкети, форми звітності тощо.

Перелік використаних джерел (літератури) містить відомості про всі використані джерела інформації (не менше 60 найменувань).

Довідка про впровадження

Загальний обсяг дипломної роботи має складатися з 100-120 друкованих аркушів комп’ютерного набору формату А-4 (без врахування переліку використаних джерел та додатків).

Дипломні роботи студентів можуть бути захищені англійською або іншою іноземною мовою (за рекомендацією кафедри іноземних мов та за узгодженням із завідувачем випускової кафедри). Для захисту іноземною мовою готується реферат обсягом 8-10 сторінок, який подається разом з дипломною роботою (додатки Г.1 та Г.2).

3. Зміст та методичні вказівки

щодо виконання дипломної роботи спеціалістаТема дипломної роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному рівню розвитку науки і практики.

Вибір теми дипломної роботи є початком підготовки до дипломування. Ознайомлення студентів з орієнтовною тематикою дипломних робіт проводиться кафедрою на початку осіннього семестру. Тема роботи також може бути запропонована керівництвом організації, яка визначена базою переддипломної практики студента. Тему дипломної роботи може запропонувати й сам студент, обґрунтувавши її доцільність та актуальність. Студенти заочної форми навчання виконують дипломні роботи із запропонованого переліку тем за матеріалами тих підприємств, де вони працюють.

Тема дипломної роботи подається студентом і керівником дипломування завідуючому кафедрою для затвердження (Додаток Д). Остаточно теми дипломних робіт затверджуються наказом ректора університету.

Після затвердження ректором тем дипломних робіт не дозволяється вносити будь-які зміни до назв тем (у виняткових випадках за клопотанням керівника напряму ректор може надати згоду на внесення змін до теми, але не пізніше, ніж за місяць до дня захисту роботи).

Керівник дипломної роботи не має права надавати відгук на дипломну роботу, а завідувач кафедри допускати дипломну роботу до захисту, якщо назва теми не відповідає тій, що затверджена ректором.

Керівник зі студентом оформлює у двох примірниках завдання на виконання дипломної роботи. Один примірник передається на кафедру, а другий залишається студентові. На підставі завдання студент розробляє і узгоджує з керівником план-графік виконання дипломної роботи.

Вступ має визначити характеристику тієї економічної проблеми, у зв’язку з якою підбиралася тема дипломної роботи, її мета і завдання.

У вступі обґрунтовується актуальність теми дипломної роботи та визначаються цілі і завдання, поставлені сучасним станом розвитку і необхідністю реформування економіки країни в цілому чи окремого підприємства.

Окремо приділяється увага підбору об’єкта переддипломних досліджень. Таким об’єктом може бути підприємство, фірма, акціонерне товариство, цех, виробництво чи інша виробнича ділянка, структура чи щось подібне.

У сфері теорії дипломна робота виконується на основі критичного аналізу робіт, як українських економістів, так і закордонних. Питання теорії повинні бути взаємопов’язані з практичною діяльністю та проілюстровані статистичною інформацією. Матеріали теоретичної частини повинні бути взаємопов’язані з іншими розділами дипломної роботи, а тому дослідження повинні проводитися з урахуванням сучасного стану об’єкта, процесу чи методу.
Практична частина дипломної роботи виконується на основі всебічного вивчення й аналізу фактичного матеріалу по досліджуваній темі з використанням вітчизняного і закордонного досвіду, статистичного матеріалу і даних фінансової звітності досліджуваного об’єкта.

Загальна характеристика вибраного конкретного об’єкта, процесу чи методу повинна випливати зі змісту теми дипломної роботи. Це можуть бути підприємство, акціонерне товариство, фірма, галузевий цех з повним технологічним циклом, окремі відділи, такі як планово-економічний, фінансовий, збуту, маркетингу та ін.

В окремих випадках об’єктом дипломної роботи можуть бути системи, процеси, такі як транспортного забезпечення, матеріально-технічного постачання, система технологічної підготовки виробництва, виробнича система підприємства, система збуту і т. д., які об’єднують декілька підрозділів підприємства для сумісного розв’язання економічної проблеми.

У даній частині роботи слід відобразити таке:

– назву підприємства і галузеву належність; вид підприємства і форму власності; основне призначення (місія);

– організаційну структуру, систему управління, функціональні обов’язки структурних підрозділів, служб і керівництва;

– характеристику основних видів діяльності, перелік основних фондів, загальну характеристику технологічного циклу і основних видів обладнання;

– загальний стан виробничо-господарської, соціально-економічної і фінансової діяльності;

– рівень ринкових (внутрішніх і зовнішніх) відносин;

– стратегію підприємства та перспективи розвитку.

Поглиблене вивчення спеціальних питань базується на аналізі показників, які характеризують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність і які дають можливість прогнозувати вплив на підвищення ефективності діяльності підприємства, удосконалення загального управління та підвищення прибутковості підприємства, його стійкості до впливу зовнішніх чинників ринкових відносин.

У цьому розділі має бути 2-4 відносно самостійних підрозділів, що містять економічний аналіз та оцінку конкретних проблем діяльності підприємства.

Розділ слід максимально наситити фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображає відповідні результати діяльності підприємства за останній період. Слід чітко розмежувати джерела використаної інформації: дані, запозичені з літератури, одержані з документів підприємства, здобуті власними спостереженнями, експериментами, розрахунками.

Розділ завершує стислий виклад результатів аналізу та напрямків підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. При виконанні даної частини дипломної роботи важливо правильно вибрати період для аналізу. При цьому слід керуватися такими підходами:

– аналіз виконується на основі вихідних даних за рік, що передує виконанню дипломної роботи, на основі планових і звітних даних; в подальшому при виконанні розрахункових робіт за базу для порівняння беруться лише звітні дані;

– аналіз динаміки показників виконується, як правило, за період 3–5 років; при дослідженні динаміки показників вартості їх слід звести до порівняльного виду;

Аналітична частина дипломної роботи виконується на основі засобів економічного аналізу (зіставлення, узагальнення, групування, елімінування, ланцюгових підстановок); статистичних методів відображення (матричного, індексного, лінійного); економіко-математичного моделювання (на підставі кореляційно-регресійних та факторних моделей). Особливу увагу слід приділити факторному аналізові, який дозволяє з’ясувати причини (фактори) та їх кількісний вплив на об’єкт дослідження.

Аналітична частина дипломної роботи базується на багатому ілюстративному матеріалі, що подається у вигляді таблиць, графічних моделей, рисунків, алгоритмів математичного моделювання з обов’язковим описом у словесній формі. Таблиці повинні бути компактними, стислими. Таблиці розміром до одного аркуша формату А4 розміщуються за текстом роботи, а таблиці великого обсягу виконуються на окремих аркушах і розміщуються одразу після сторінки, на якій іде мова про дані цих таблиць. Таблиці, що містять у собі інформацію другорядного значення (допоміжні дані для розрахунків чи зведена інформація щодо об’єкта, процесу, методу), виносяться у додатки. Аналітична частина завершується стислими висновками, в яких формулюються основні результати аналізу.

Результати аналізу є підставою для розрахункової частини дипломної роботи.

Розробка і обґрунтування заходів удосконалення. Пропозиції і висновки в кожній роботі повинні бути аргументовані, науково обґрунтовані і мати практичну цінність. Студент на основі здобутків науки (розділ 1) та фактичного пізнавального матеріалу з предмету досліджень (розділ 2) опрацьовує, обґрунтовує, розробляє, проектує шляхи і способи подолання проблеми та удосконалення стану справ у відповідності до сучасної економічної ситуації та з прогнозними розрахунками на перспективу.

В третьому розділі приділяється більше уваги науковим підходам до вирішення поставлених завдань дипломної роботи, наводяться результати наукових досліджень та обґрунтовується наукова новизна.

Висновки містять зведені економічні результати дипломної роботи.

Висновки повинні відображати доцільність виконаних робіт для досягнення поставленої мети.

При формуванні висновків концентровано викладаються результати теоретичних досліджень, аналітичних робіт, виконаних досліджень, розрахунків щодо забезпечення економічних показників ефективності проектних рішень.

Список використаних джерел включає книги, підручники, брошури, статті в журналах, патенти, методичні матеріали, нормативні документи, законодавчі акти та інше.

Додатки. У додатки виносяться матеріали допоміжного характеру: розширені таблиці, проміжні розрахунки, копії документів, ілюстрації допоміжного характеру, програмне забезпечення для розв’язання економічних задач, копії документів про апробацію результатів дипломної роботи, тощо.
4. Порядок оформлення дипломної роботи

4.1. Загальні вимоги

Дипломні роботи, як правило, виконуються українською мовою.

Текст друкують за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 через 1,5 міжрядкових (комп’ютерних) інтервали, шрифт Times New Roman, 14.

Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 25 мм, правий – 15 мм, верхній і нижній – 20 мм.

Розмір абзацу – 5 знаків.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин зміст”, „вступ”, „розділ”, „висновки”, „ПЕРЕЛІК використаних джерел (ЛІТЕРАТУРИ)”, „додатки друкують великими літерами симетрично до тексту жирним шрифтом. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу жирним шрифтом. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожний розділ дипломної роботи слід починати з нової сторінки.
4.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № .

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Зміст, вступ, висновки, перелік використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова „розділ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації

Основними видами ілюстративного матеріалу в кваліфікаційних роботах є креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки. Ілюстрації слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у роботі.

Ілюстрації мають назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Ілюстрація позначається словом "Рис.___", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних по центру аркушу.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 - другий рисунок третього розділу. Крапка в кінці назви не ставиться крім випадків, коли наявність крапки обумовлена скороченням або одиницями виміру.

Ілюстрація повинна бути інтегрованим в MS Word об’єктом, з використанням шрифту 10-14 кегеля.

Ілюстрація відокремлюється від тексту вільним рядком. Після назви ілюстрації також залишається вільний рядок (дивись рис. 1.1)
Таблиця (номер)

Назва таблиціБоковик

(заголовки рядків)

Графи (колонки)


Рис. 1.1. Приклад побудови таблиці
Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць відповідно до рисунку 1.1. Таблиці друкуються 14 або 13 кегелем, припускається використання одинарного міжстрокового інтервалу. Таблиці, які містять менший кегель виносяться у додатки.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

Слово «Таблиця __» друкується з правої сторони зверху таблиці малими літерами (крім першої великої). Містить: слово “Таблиця”, номер арабськими цифрами. Назва таблиці друкується після слова «Таблиця_» по центру. Містить назву та одиниці виміру (якщо вини єдині для всіх показників таблиці). Крапка в кінці назви не ставиться крім випадків, коли наявність крапки обумовлена скороченням або одиницями виміру. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. Назву не підкреслюють.

Таблиці нумеруються в межах одного розділу незалежно від підрозділу, до якого вона відноситься. Тобто таблиця 2.5 – це п’ята таблиця другого розділу (навіть якщо таблиця наведена в п. 2.1.4.).

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку.

При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. На другий аркуш переноситься додатковий рядок який містить нумерацію колонок. Важливо: при перенесенні таблиці на наступний аркуш не припускається випадок, коли на попередньому аркуші залишається лише назва, або назва та шапка таблиці, тобто на попередньому аркуші повинно залишатись щонайменше 3-4 рядки змістовної частини таблиці.

Дивись приклад оформлення таблиці 6.1 (з розривом таблиці на два аркуші):
Таблиця 6.1

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

за 201А-201Врр.

Показники

Одиниці виміру

201А

201Б

201В

Темп росту 201В до 201Б, %

1

2

3

4

5

6

1. Реалізація продукції

тис. грн.

45500

75000

99000

132,00

2. Основні фонди (залишкова вартість)

тис. грн.

18713

18400

19000

103,30

3. Оборотні фонди

тис. грн.

14973

16000

16500

103,10

4. Об’єм продукції у діючих цінах

тис. грн.

50930

79367

99700

125,60

5. Об’єм продукції у порівняльних цінах

тис. грн.

58281

75522

82440

109,20

Продовження таблиці 6.1

1

2

3

4

5

6

6. Прибуток

тис. грн.

7720

10352

13000

125,58

7. Собівартість продукції

тис. грн.

37334

69015

86690

125,61

8. Рентабельність продукції

%

17,1

15

15

100,00

9. Витрати на гривню товарної продукції

коп.

0,838

0,87

0,87

100,00

10. Чисельність ППП

чоловік

1261

1333

1335

100,10


Слово "Таблиця ___ " вказують один раз, над іншими частинами пишуть: "Продовження таблиці ___" з зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику – всіх даних цього рядка.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

Текст у таблиці повинен бути розміщений по центру колонки. Не припускається наявність порожніх осередків, тобто якщо значення відсутнє, необхідно проставити риску.

При наведенні номеру показника в таблиці після номера крапка не ставиться, а залишається інтервал і з великої літери наводиться назва показника.

Якщо одиниці виміру єдині для окремих колонок таблиці, то вони вказуються у цих колонках. Якщо одиниці виміру єдині для окремих рядків таблиці, то вони вказуються через кому разом з назвою показника, або для одиниць виміру вводиться додаткова колонка.

Таблиця відокремлюється від тексту вільним рядком. Після назви таблиці вільний рядок не залишається.

Формули та рівняння

Формули та рівняння повинні бути набранні у редакторі формул MS Equation 4.0 або 6.0.

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Формули і рівняння у тексті (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу. Номер формули зазначають на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки, далі один під одним наводяться умовні позначення з розшифровкою, далі через кому наводяться одиниці виміру та ставиться крапка з комою. З нового рядка під попереднім умовним позначенням наводиться наступне. Після розшифровки останнього умовного позначення ставиться крапка.

Розшифровка умовних позначень наводиться лише один раз при першому їх застосуванні.

При наведені формул небажано використовувати замість умовних позначень повну назву показників.

Приклад запису формули, на яку йде посилання в тексті роботи:

… розрахунок коефіцієнта наростання витрат здійснимо за формулою (1.1):
(1.1)

де См – матеріальні витрати у собівартості виробу, грн.;

Сп – повна собівартість даного виробу, грн.
Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад:


f1(x, y) = S1 і S1 <- S1 max,

f2(x, y) - S2 і S2 <- S2 max.

(1.2)

(1.3)


Після таких громіздких математичних виразів, як, наприклад, матриці, можна розділові знаки не ставити.
Переліки

Переліки можуть бути наведені всередині пунктів та підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс.
4.5. Посилання

При написанні дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які він наводить у роботі, або на ідеях і висновках яких розробляється проблема.

Посилання в тексті дипломної роботи слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером за переліком джерел, наприклад: „… у працях 17 …”, або 4, с. 52.

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером, наприклад, „рис. 1.2”, на формули – порядковим номером формули в дужках „…у формулі (4.1)”.

На всі таблиці в тексті мають бути посилання, при цьому слово „таблиця” пишуть скорочено, наприклад: „… в табл. 1.2”.
4.6. Перелік використаних джерел (літератури)

Перелік використаних джерел будують в алфавітному порядку.

Перелік використаних джерел будують у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку.

Вимоги до оформлення посилань:

а) посилання на книгу:

 1. Притульська Н.В. Ідентифікація продовольчих товарів: теорія і практика: монографія / Н.В. Притульська. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 193 с.

 2. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: навчальний посібник / Л.Д. Титаренко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 227 с.

 3. Балабанова Л.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: Монографія / Л.В. Балабанова, Р.В. Мажинський. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 153 с.

 4. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К: КНЕУ, 2004. – 528 с.


б) посилання на статтю:

 1. Павлова В.А. Кон’юнктура ринку та конкурентоспроможність комп’ютерної техніки / В.А. Павлова, В.Г. М’ячин // Академічний огляд. – 2003. – №2. – С. 69-73.

 2. Павлова В.А. Маркетингові дослідження ринку косметичних товарів / В.А. Павлова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2005. – № 1(31). – С. 205-209.


в) посилання на електронні джерела інформації:

 1. Соціально-економічне становище України [Електронний ресурс]. − режим доступу: htth;//www.ukrstat.gov.ua

 2. Родина А. Рынок кондитерских товаров /А.Родина // Семинар „Покупательский маркетинг”, 2005 [Електронний ресурс]. − режим доступу: www. Marketing. spb. ru


г) посилання на нормативні документи:

  1. ГОСТ 2077–84 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Технические условия. – М.: Гостандарт, 1983.

  2. ДСТУ 202.002-96 « Вина тихі. Технічні умови».


4.7. Додатки

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань на них у тексті. Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований з правої сторони угорі сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток ____ » і велика літера, що його позначає.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.

Якщо додаток взагалі один, він позначається як додаток А.

Якщо додаток розташовується на декількох аркушах, то на кожному наступному аркуші посередині першого рядка вказується “Продовження додатку __”.

Додатки повинні мати загальну з іншою частиною роботи наскрізну нумерацію сторінок. Всі додатки повинні бути перелічені у змісті роботи з вказівкою їх номеру та назви.

Документи, що мають самостійне значення поміщають у додатку без зміни у оригіналі.
4.8. Демонстраційний матеріал

Демонстраційний матеріал до дипломної роботи оформлюється двома способами:

 • на аркушах формату А4;

 • у форматі MS Officе PowerPoint - (слайди).

Спосіб оформлення демонстраційного матеріалу вказує керівник дипломної роботи.

На відміну від тексту пояснювальної записки, при підготовці демонстраційного матеріалу використовується шрифт Times New Roman Cyr або Arial Cyr, кегель – 22-16, одинарний міжстроковий інтервал. Дозволено використовувати жирний, кольоровий шрифт, курсив, підкреслення.

Демонстраційний лист повинен мати узагальнюючу для всієї інформації назву, однак може містити і додаткові назви окремих рисунків або таблиць. Назви як таблиць так і рисунків наводяться зверху об’єкту.

Демонстраційний матеріал, оформлений у відповідності з вимогами до технічних креслень на аркушах формату А4 (слайди), додається до пояснювальної записки (вкладається у спеціально підшитий прозорий файл).

Титульний аркуш до демонстраційного матеріалу наведено в додатку М.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки (наприклад: додаток А, додаток Б), за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.
5. Порядок виконання дипломної роботи
Під час виконання дипломної роботи студента консультує керівник. Крім того, студент у випадку необхідності може користуватись консультаціями інших викладачів як випускаючої кафедри, так і інших кафедр університету.

На початку виконання роботи студенту необхідно ознайомитися з основною літературою за обраною темою і скласти план в аспекті основних розділів і параграфів. План має бути узгоджений з науковим керівником. В ході роботи перелік літератури доповнюється, а план роботи коригується і деталізується.

Матеріали про результати діяльності підприємства (організації), на базі якого виконується дипломна робота, збираються, зокрема, під час проходження практики. При обробці зібраного матеріалу особливу увагу рекомендується приділити наочності та змістовності таблиць, рисунків, схем, графіків.

Виконання дипломної роботи здійснюється дипломником за планом-графіком.

Керівник контролює хід виконання роботи. Виконані розділи подаються керівникові і відповідно до його зауважень уточнюються, доповнюються чи переробляються.

Пicля пiдгoтoвки poздiлiв диплoмнoї poбoти та ознайомлення з ними кepiвника, cтyдeнт згiднo iз зayвaжeннями тa вкaзiвкaми дoопpaцьoвyє poздiли роботи. Зaвершeнa poбoтa (у пepeплeтeному вигляді) пoдaєтьcя нa пiдпиc кepiвникові.

Kepiвник надає вiдгyк на дипломну роботу (додаток К).

Керівник оцінює дипломну роботу за такими основними критеріями:

– ступінь відповідності змісту дипломної роботи назві теми та спеціальності;

– ступінь відповідності оформлення дипломної роботи встановленим університетом вимогам (обсяг; оформлення титульного листа, рисунків, таблиць, діаграм, посилань, списку літератури тощо);

– ступінь відповідності структури дипломної роботи встановленим університетом вимогам (наявність та зміст Вступу; виділення 3 розділів, у кожному із яких – по 3-4 параграфи, наявність та зміст Висновків);

– логічність побудови роботи в цілому та в межах окремих розділів;

– масштаби представлення в роботі сучасних досліджень даної проблематики, критичність аналізу публікацій та підходів, представлених в літературі та інших інформаційних джерелах;

– ступінь повноти та деталізації при розкритті основних аспектів теми дипломної роботи;

– наявність фактичного матеріалу, в тому числі первинного, зібраного студентом, масштаби та доцільність його використання. Ступінь новизни статистичного та іншого фактичного матеріалу, що використано в дипломній роботі;

– ступінь використання сучасних інструментів аналізу;

– наявність розрахунків, проведених студентом, ступінь їх обґрунтованості. Наявність та ступінь обґрунтованості рекомендацій та пропозицій, викладених в роботі та відображаючих власний погляд студента.

Диплoмнa poбoтa з вiдгyкoм нayкoвoгo керівника та іншими матеріалами нaдxoдить дo зaвiдyючoгo кaфeдpoю, який i виpiшyє питaння пpo дoпyщeння диплoмнoї poбoти дo зaxиcтy, пpo щo poбитьcя вiдпoвiдний зaпиc нa титyльнiй cтopiнцi.

Завершена і оформлена робота подається на кафедру для розгляду не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ДЕК.

Диплoмнa poбoтa, якa oтpимaлa незадовільний вiдгyк керівника, спеціально розглядається на засіданні кафедри. Протокол засідання кафедри подається через декана факультету ректору університету для прийняття остаточного рішення. Cтyдeнт знaйoмитьcя з цим рішенням дo зaciдaння ДЕК.
6. Захист та оцінювання дипломних робіт
Зaxиcт диплoмниx poбiт пpoвoдитьcя нa вiдкpитoмy зaciдaннi ДЕК y тepмiни, визнaчeнi навчальними плaнaми i згiднo з гpaфiкoм, який зaтвepджyєтьcя ректором університету.

Дo зaxиcтy роботи cтyдeнт пoвинeн пiдгoтyвaти дoпoвiдь, розраховану на 10-15 xвилин, а також ілюстративний матеріал для членів ДЕК.

У дoпoвiдi cтyдeнт виcвiтлює актуальність, мету і завдання дипломної poбoти, кopoткo xapaктepизyє ocнoвний змicт poбoти, мeтoдикy i peзyльтaти проведених дocлiджeнь, oгoлoшyє виcнoвки тa пpoпoзиції. Читaти пiд чac зaxиcтy дoпoвiдь нe peкoмeндyєтьcя.

ДЕК на закритому засіданні oцiнює кoжнy диплoмнy poбoтy.

Оцінка керівника дипломної роботи виставляється у відгуку керівника.

Середня оцінка успішності студента визначається керівником напряму підготовки.

Середня оцінка захисту дипломної роботи є середньою оцінкою доповіді студента на захисті та його відповідей на питання членів ДЕК. Питання членів ДЕК поділяються на три групи:

Перша група питань (“теоретичні”) повинна бути спрямована на виявлення загального рівня теоретичних знань студента з проблематики роботи.

Друга група питань (“системні”) – на виявлення рівня системного мислення студента, його здатності бачити взаємозв’язки між явищами.

Третя група питань (“практичні”) – на перевірку обґрунтованості пропозицій, розрахунків, власних висновків студента.

Член ДЕК в індивідуальній відомості виставляє оцінки: за доповідь і за відповіді з кожної групи питань.

В підсумковому протоколі, зокрема, виставляються оцінка керівника, середня оцінка успішності студента, середня оцінка захисту, підсумкова оцінка.
Критерії оцінювання дипломної роботи керівником

Керівник дипломної роботи оцінює роботу за 100-бальною шкалою, спираючись на наступну схему:

1. Оформлення роботи – максимально 10 балів. Оцінюється:

- ступінь відповідності змісту дипломної роботи назві теми та спеціальності, напряму підготовки;

- ступінь відповідності оформлення дипломної роботи встановленим університетом вимогам (обсяг; оформлення титульного листа, рисунків, таблиць, посилань, списку літератури тощо);

2. Своєчасність подання окремих елементів роботи керівнику (кожний своєчасно поданий елемент дає по 10 балів) – максимально 20 балів. Оцінюється відповідність строків подання керівнику роботи в цілому тим, що були зафіксовані в завданні на виконання дипломної роботи та своєчасність подання тез студента.

Завершена і оформлена робота подається на кафедру не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ДЕК.

3. Теоретичні та аналітичні аспекти роботи (перший та другий розділи) – максимально 25 балів. Оцінюються:

 • широта вивчення результатів попередніх досліджень даної проблематики, повнота охоплення нормативних актів, методик наукових поглядів;

 • оригінальність теоретичного дослідження;

 • наявність елементів наукової новизни та ступінь їх розробки. Наукова дискусія з формування власної точки зору;

 • логічність побудови роботи та обґрунтованість сформульованих теоретичних висновків;

 • використання адекватних теми дослідження джерел отримання необхідної інформації та її обробка;

 • використання інформації про діяльність підприємств-конкурентів, статистичних матеріалів іноземних країн;

 • застосування сучасних методів дослідження та обґрунтування позиції щодо їх обрання;

4. Практичні аспекти роботи (третій розділ) – максимально 20 балів. Оцінюються:

 • розрахунки економічного ефекту від впровадження пропозицій;

 • рівень реальності та аргументованість розробок і пропозицій, можливість їх використання;

 • зв'язок з науковими дослідженнями кафедри, університету;

 • апробація і впровадження результатів дослідження;

 • наявність публікацій за результатами дослідження;

 • участь у наукових конференціях;

5. Оцінка попереднього захисту – максимально 25 балів.

Оцінюється ступінь відповідності оформлення дипломної роботи встановленим університетам вимогам (обсяг та структура роботи, оформлення титульного листа, рисунків, таблиць, діаграм, посилань, списку літератури тощо).

Додаток А

Форма №Н-9.02
Форма титульного листа
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ


ДИПЛОМНА РОБОТА
  1   2   3   4

Схожі:

2. Методичні вказівки до розв’язування задачі
Методичні вказівки обговорені і схвалені на засіданні кафедри радіотехнологій, протокол №5 від “ 27 ” січня 2005 р
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Гурченков О. П., Терьошкіна Н.Є., Єфімова Г. В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття кваліфікаційного рівня...
ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Програма та методичні вказівки до виконання дипломного проекту спеціаліста за фахом “Розробка родовищ корисних копалин” (спеціалізація...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки розроблені к е н., доц. Педько Іриною Анатоліївною – доцентом, Жусь Оксаною Миколаївною і Чекулаєвою Оленою Дмитрівною...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки до дипломного проектування спеціаліста за спеціальністю 05010301 – „Програмне забезпечення систем”, 05010302 –...
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи навчальної дисципліни „Податкова система” обговорено та схвалено на засіданні...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Метод вказівки до викон кваліфік бакал дипл роб для студ напр. 051401 “Біотехнологія” ден та заоч форм навч. / Уклад.: В. О. Красінько,...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка