РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для бакалаврів напрямів «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит»


НазваРОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для бакалаврів напрямів «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит»
Сторінка1/9
Дата17.03.2013
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство фінансів України
Український державний університет

фінансів та міжнародної торгівлі

РОБОЧА навчальна програма
дисципліни


УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА”для бакалаврів напрямів

«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит»

денної та заочної форм навчання


Київ – 2011
Робоча навчальна програма дисципліни “Університетська освіта”
для бакалаврів напрямів «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми дисципліни «Університетська освіта» для бакалаврів денної та заочної форм навчання. – К.: УДУФМТ, 2008.


Укладач:

Дворник О.А. – старший викладач кафедри суспільних наук УДУФМТ

© Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

«___»_____________2011 р.

Проректор з навчально-наукової

та методичної роботи

_________________В.Д.Гвоздецький

(підпис)

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни 

«Університетська освіта»
Схвалено вченою радою 

факультету правознавства та міжнародних відносин 
протокол № 2 від 26 жовтня 2011 р.


Голова вченої ради ___________________ В.В. Гриценко

(підпис)
Розглянуто на засіданні кафедри суспільних наук
протокол № 3 від 25 жовтня 2011 р.

Завідувач кафедри _______________________ В.Г.Бабенко

(підпис)

ЗМІСТ
Стор.

1. Передмова

5

2. Структура навчальної програми дисципліни

7

3. Навчально-тематичні плани

8

4. Плани лекційних занять

10

5. Плани та методичні поради до семінарських

занять12

6. Теми та методичні поради для самостійного опрацювання навчальної дисципліни20

7. перелік типових завдань до підсумкового модульного контролю31

8. індивідуальне навчально-дослідне завдання


33

9. Питання до заліку


34

10. розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю


36

11. КРИТЕРІЇ оцінювання ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

та УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ


ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ В національну ТА ЗА ШКАЛОЮ ECTS
37

12. список Рекомендованої літератури


38

13. Додатки


46

Додаток А. Освіта та виховання у давній греції

46

Додаток Б. хроніка становлення та відродження острозької академії


47

Додаток В. хроніка становлення та відродження києво-могилянської академії


50

Додаток Д. хроніка становлення і розвитку українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі53

Додаток Ж..Словник Основних термінів

56


1. ПЕРЕДМОВА
Рівень інтелекту нації, її наукових знань, оволодіння якими потребує університетської підготовки, все більше визначає міжнародний престиж і реальну могутність будь-якої держави сучасності. У світі, який глобалізується, роль і статус університету суттєво збільшується. На університетському житті позначаються також трансформаційні процеси та інтеграція в сфері вищої освіти, яка є відносно новим явищем і характеризує розвиток західних країн з кінця ХХ ст. Інтеграційні процеси і поглиблення міжнародного поділу праці безпосередньо впливають на структуру виробництва та зайнятість, і, відповідно, на ринок праці та сферу освіти. Стан останньої й освітньо-кваліфікаційний рівень працівника – ключові критерії економічного і соціального прогресу сучасних держав. Тому стає нагальним проведенням цими країнами спільної освітньої політики, пристосування національних систем підготовки кадрів до кардинально змінених умов світового ринку, до існуючої в його найбільш динамічних сегментах професійно-кваліфікаційної структури робочої сили.

Величина потенціалу вищої школи визначається рівнем кваліфікації та чисельністю науково-педагогічних, інженерно-технічних та допоміжних кадрів ВНЗ, величиною та структурою контингенту студентів, рівнем розвитку матеріально-технічної бази, масштабами залучення ресурсів сторонніх організацій, ефективністю використання наявних ресурсів, розвитком міжнародних зв’язків тощо. У всьому світі ХХ ст. характеризувалося таким загальним напрямком реформування – як створенням безперервної освіти, посиленням державного впливу на освіту, покращенням ресурсного забезпечення, розробкою систем професійної орієнтації та відбором кадрів, організацією освіти дорослого населення. «Освіта», якщо розглядати її абстрактну річ, що має велику соціальну значущість, є прийнятий у суспільстві спосіб залучити майбутнє покоління до культури, дати молодим людям знання, уміння, навички, які необхідні для соціуму в цілому, так і ним самим, оскільки вони є членами суспільства. І оскільки за своєю природою людина – істота діяльнісна, кінцевою метою освіти є підготовка до якогось виду діяльності.

Мета навчальної дисципліни «Університетська освіта» –ознайомлення студентів з основними завданнями, принципами, законодавчими актами і нормативними документами в галузі вищої освіти України і освітньої діяльності університетів, підготовка студентів до навчання в університеті у відповідності з сучасними інтеграційними процесами у світовій і європейській освіті в контексті Болонської декларації.

Завдання: сформувати у студентів систему знань щодо змісту й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; ознайомити студентів із завданнями, навчальними технологіями, організацією університетської освіти, з проблемами економічної освіти в умовах глобалізації, прищепити навички самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.

Після вивчення дисципліни студенти мають знати:

 • становлення системи університетської освіти в світі та Україні;

 • сучасні проблеми та тенденції розвитку вищої освіти;

 • сучасну структуру системи вищої освіти України;

 • особливості систем вищої освіти провідних європейських держав та США;

 • особливості університетської освіти в умовах Болонського процесу;

 • сутність і структуру процесу навчання в університетах України.


Студенти мають уміти правильно застосовувати наукову термінологію, аналізувати проблеми університетської освіти, функціонування й розвитку освітніх послуг в умовах ринкової економіки; мати навички самостійної роботи, підготовки до семінарських занять, участі у науково-дослідній роботі.

Вивчення дисципліни завершується складанням диференційованого заліку.
2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ


Навчальна дисципліна: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS – 1;

у тому числі

змістових модулів – 3,

самостійна робота

Галузь знань:

0305 «Економіка і підприємництво»

Нормативна.

Рік підготовки: 1

Семестр: 1.

Кількість годин:

разом: 36;

за змістовними модулями:

модуль І - 10 год.

модуль ІІ - 16 год.

модуль ІІІ - 10 год.

Напрям підготовки:

6.030503 «Міжнародна економіка»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030509 «Облік і аудит»


Лекції – 12 год.

Семінарські заняття – 6 год.

Самостійна робота – 18 год.


Кількість тижнів викладання навчальної дисципліни – 18.

Кількість годин на тиждень - 1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»

Форма підсумкового контролю: диференційований залік


3. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання
п/п

Теми

Кількість годин

разом

лекції

семінари

самостійна робота
Змістовий модуль І.«Університетська освіта» як навчальна дисципліна. Становлення системи університетської освіти

у світі

5

1

2

2Зародження й розвиток системи вищої освіти в Україні

5

1

-

4
Змістовий модуль ІІ.Сучасна система вищої освіти в Україні

4

2

2

-Особливості процесу навчання в університеті (зміст, методи, засоби та форми організації

навчання)

4

2

-

2Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи

8

4

-

4
Змістовий модуль ІІІ.Особливості систем вищої освіти європейських країн:

- Великої Британії;

- Італії;

- Німеччини;

- Франції.

Система вищої освіти США

10

2

4

4
Разом:

36

12

6

18


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
для студентів заочної форми навчання
п/п

Теми

Кількість годин

разом

лекції

семінари

самостійна робота
Змістовий модуль І.«Університетська освіта» як навчальна дисципліна. Становлення системи університетської освіти

у світі

5

1

-

4Зародження й розвиток системи вищої освіти в Україні

4

-

-

4
Змістовий модуль ІІ.Сучасна система вищої освіти в Україні

5

1

-

4Особливості процесу навчання в університеті (зміст, методи, засоби та форми організації

навчання)

4

-

-

4Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи

6

-

2

4
Змістовий модуль ІІІ.Особливості систем вищої освіти європейських країн:

- Великої Британії;

- Італії;

- Німеччини;

- Франції.

Система вищої освіти США

10

-

-

10
Разом:

36

4

2

30


4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
Лекція 1.

Становлення системи університетської освіти у світі та Україні

(2 год.)

План

 1. Роль і стан вищої освіти на початку третього тисячоліття. Університетська освіта як навчальна дисципліна. Основні завдання університетів.

 2. Сучасні тенденції в освіті, їх коротка характеристика.

 3. Історичні передумови виникнення системи вищої освіти у світі.

 4. Зародження та становлення університетської освіти в епоху Середньовіччя..

 5. Зародження системи вищої освіти в Україні: братські школи, Острозька Академія, Києво-Могилянська Академія.


Рекомендована література (основна і додаткова):

[1, 5-11, 14-15, 18, 20, 27-28, 30, 32, 35, 37, 39-40, 42, 46-47, 52, 56-57, 59, 65-66].
Лекція 2.

Сучасна система вищої освіти в Україні (2 год.)

План

 1. Загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні. Законодавство України про вищу освіту.

 2. Принципи діяльності вищих навчальних закладів..

 3. Сучасна структура системи вищої освіти України.

 4. Особливості управління вищою освітою в Україні.


Рекомендована література:

нормативно-правові документи: [1-9, 15, 16-17].

основна і додаткова: [4-6, 8, 10-11, 12-15, 17, 19, 22, 31, 34, 37, 45, 48, 52-53, 55, 58, 60-62, 64, 68-69].
Лекція 3.

Особливості процесу навчання в університеті

(зміст, методи, засоби та форми організації навчання) (2 год.)

План

 1. Зміст поняття «дидактика». Дидактика вищої школи як галузь педагогіки вищої школи.

 2. Сутність і структура процесу навчання у вищій школі. Загальнодидактичні принципи, їх зміст.

 3. Методи та засоби навчання у вищій школі.

 4. Традиційні та нові форми організації навчального процесу у вищій школі.

Рекомендована література:

нормативно-правові документи: [1-9, 13, 15-17].

основна і додаткова: [2, 5-6, 8, 13-17, 19-20, 22, 31, 37, 44-45, 48-49, 52-54, 62].
Лекція 4-5.

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації

вищої освіти країн Європи (4 год.)

План

 1. Передісторія та початок розвиток Болонського процесу. Основні документи Болонського процесу.

 2. Причини впровадження Болонського процесу в освітній процес. Завдання й основні положення Болонської декларації.

 3. Основні інструменти Болонського процесу.

 4. Особливості кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Рекомендована література:

нормативно-правові документи: [1-9, 16-17, 20-23].

основна і додаткова: [3-5, 13-15, 22-24, 37].

Лекція 6.

Особливості системи вищої освіти США ( 2 год.)

План

 1. Загальні принципи формування системи вищої освіти країн світу. Тенденції в структурі світової вищої освіти: унітарна (єдина система) та бінарна (подвійна система). Проблеми і тенденції змін світової освіти.

 2. Сучасний стан і тенденції розвитку вищої освіти США. Доступ громадян до вищої освіти. Організація навчання, академічний рік та іспити. Фінансування. Навчання студентів-іноземців.

 3. Провідні університети США. Рейтинги кращих університетів світу.


Рекомендована література (основна і додаткова):

[4, 10-11, 15-16, 20-21, 25-27, 67, 69].


5. ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття 1. (2 год.)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Робоча навчальна програма з дисципліни "Правознавство" для студентів УДУФМТ зі спеціальностей "Менеджмент ЗЕД", "Міжнародна економіка",...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінанси і кредит» 030509 «Облік і аудит», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка