РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 355.18 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка1/3
Дата28.10.2013
Розмір355.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н - 3.04

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Кафедра (циклова комісія) суспільних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Скринник З.Е.

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПОЛІТОЛОГІЯ

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

спеціальність ______________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення фінансово-економічний, банківської справи та інформаційних технологій, перепідготовки та підвищення кваліфікації

2013 – 2014 навчальний рік


Робоча програма з дисципліни «Полтіологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

"28" серпня 2013 року - 18 с.

Розробники: Олійник Н.Ю., старший викладач кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін
Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри (голова циклової комісії) Скринник З.Е.
_______________________ (Скринник З.Е.)

(підпис)

  Олійник Н.Ю., 2013 рік

ЛІБС УБС НБУ, 2013 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 3

0305 “Економіка і підприємництво»


НормативнаНапрям підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Модулів - 1
Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
«Розвиток політико-правової думки в Україні»


Семестр

Загальна кількість годин - 72

2-й.


2-й.


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1
самостійної роботи
студента – 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.

4 год.

Практичні, семінарські

год. 18

2 год. -

Лабораторні

год. -

год. -

Самостійна робота

год. 36

год. 66

Індивідуальні завдання:
год. 0 0 год.

Вид контролю: екзамен
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для денної форми навчання – 1 : 1

     для заочної форми навчання – 1 : 11

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Характерною рисою нашого часу є інтенсивний процес політизації людської життєдіяльності, що зумовлений глибокими і всебічними перетвореннями в усіх сферах суспільного життя. В умовах демократизації стало можливим залучення до політики широких мас населення, які тривалий час перебували в стані політичної апатії і були об’єктом політики. Але, коли люди ще не мають достатнього рівня політичної і правової культури, така політизація є не тільки обмеженою, але й небезпечною, набуваючи часто деструктивного характеру.

Саме тому надзвичайно важливе значення має вивчення політології, яка є наукою, що відображає політичне життя суспільства.

Озброюючи людину системою знань про політичні явища, а також методологією їх аналізу, політологія допомагає їй правильно орієнтуватися у політичних подіях, самостійно їх осмислювати, а також виробляти відповідну позицію і способи практичного впливу на політику.

Отже, мета дисципліни – формування знань про політичну систему суспільства, розуміння сутності, закономірностей, випадковостей та перспектив розвитку політичних подій, явищ, політичної свідомості та політичної культури.

Завдання дисципліни – вивчення сутності, історії, теорії і методології політології як науки, набуття первинних навичок політичної діяльності і поведінки.

Предмет дисципліни – закономірності функціонування і розвитку політичних систем і політичних процесів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття політичної науки; історію розвитку політико-правових вчень; основні теорії держави, влади, політичної системи та особливості протікання політичних процесів в Україні і країнах світу; специфіку політичних процесів і перспективи розвитку політичного життя в українській державі.

вміти: самостійно аналізувати реальні політичні події у державі та світі, розклад політичних сил, їх політичні цілі, вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах політики сучасного світу, особливо таких її аспектах як політична культура громадян, демократія, форми її здійснення і участі громадян в її інститутах; застосовувати форми і методи реалізації міжнародного досвіду з прав і свобод громадян в нашій державі, доказового відстоювати свої погляди, грамотного виступати перед аудиторією; застосовувати одержані знання для оцінки проблем професійного, суспільного та особистого життя.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Розділ I. З історії політичної думки

Тема 1. Сутність, місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства. З історії світової політико-правової думки.

План

 1. Політика як суспільне явище.

 2. Політологія як наука.

 3. Методи та функції політології (СРС).

 4. Політико-правова думка Стародавнього Сходу та античності.

Література:

 1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – К., 2004. – с. 7-22.

 2. Кирилюк Ф.М. Історія політології. Підручник для вищих навчальних закладів. – К., 2002. – с. 11-39.

 3. Основи політичної науки: Курс лекцій. Частина 2: Політичні процеси, системи та інститути / За ред. Б. Кухти. — Л., 1997. - с. 9 - 25.

 4. Політологія / За ред. Семківа О. І. Л., 1993. - С. 7 - 21.

 5. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 2006. – с. 11-36.

 6. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004. – с. 37-73.

 7. Політологія / А. Колодій, В. Харченко, Л. Климанська, Я. Космина. – К., 2000. – с. 4-49.


Тема 2. Політико-правова думка Середньовіччя та Відродження.

План.

 1. Політико-правова думка європейського Заходу та європейського Сходу у Середньовіччі.

 2. Політичні погляди доби Ренесансу:

 • політичні погляди Н. Макіавеллі;

 • політичні аспекти Реформації (СРС);

 • теорія природніх прав та суспільного договору;

 • соціально-політичний утопізм (СРС).

 1. Традиційні політичні течії: лібералізм, консерватизм.

Література:

 1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – К., 2004. – с. 22-44.

 2. Кирилюк Ф.М. Історія політології. Підручник для вищих навчальних закладів. – К., 2002. – с. 39-352, 379-487.

 3. Основи політичної науки: Курс лекцій. Частина 1. З історії політичної думки: від стародавності до наших днів / За ред. Кухти Б. – Л., 1996. С.13-99.

 4. Політологія / За ред. Семківа О. І. Л., 1993. - С. 21-66.

 5. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 2006. – с. 36- 66.

 6. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004. – с. 73-166.

 7. Скиба В. Й., Горбатенко В. П., Туренко В. В. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-політичної думки.  К., 1996. С. 172 - 234, 248 – 267, 356 - 365, 378 - 390, 448 - 471, 505 - 526.


Тема 3. Сучасні політичні течії.

План

 1. Сутність, характерні риси та доктрини політичного екстремізму.

 2. Концепція анархізму.

 3. Доктрини марксизму, більшовизму.

 4. Політичні доктрини фашизму, націонал-соціалізму та неофашизму (СРС).

 5. Політичні концепції соціалізму.

Література:

 1. Основи політичної науки: Курс лекцій. Частина 1. З історії політичної думки: від стародавності до наших днів / За ред. Кухти Б. – Л., 1996. С.103-228.

 2. Політологія / За ред. Семківа О. І. Л., 1993. - С. 66-78, 436-466.

 3. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 2006. – с. 324-338.

 4. . Політологія / А. Колодій, В. Харченко, Л. Климанська, Я. Космина. – К., 2000. – с. 238-306.

 5. Скиба В. Й., Горбатенко В. П., Туренко В. В. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-політичної думки.  К., 1996. С. 172 - 234, 248 – 267, 356 - 365, 378 - 390, 448 - 471, 505 - 526.


Розділ ІІ. Політичні інститути, об’єднання, міжнародні відносини
Тема 4. Політична система суспільства, політична влада і держава

План

 1. Політична система суспільства.

 2. Політична влада.

 3. Держава як інститут політичної системи суспільства. (СРС)

 4. Громадянське суспільство.


Література:

 1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – К., 2004. – с.69-181, 203-408.

 2. Основи політичної науки: Курс лекцій. Частина 2: Політичні процеси, системи та інститути / За ред. Б. Кухти. — Л., 1997. С. 25 - 35, 55 - 157.

 3. Політологія / За ред. Семківа О. І. Л., 1993. - С. 135-168,251-286.

 4. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 2006. – с.127-172, 211-276.

 5. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004. – с. 204-316.

 6. Політологія / А. Колодій, В. Харченко, Л. Климанська, Я. Космина. – К., 2000. – с. 49-77,367-529.

 7. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави.  К., 1996. С. 27-73, 83-155.


Тема5: Політичні режими.

План

 1. Тоталітарний політичний режим.

 2. Авторитарний політичний режим.

 3. Демократія.

 4. Режими сучасного світу. (СРС)

Література:

1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – К., 2004. – с.69-181, 203-408.

2. Основи політичної науки: Курс лекцій. Частина 2: Політичні процеси, системи та інститути / За ред. Б. Кухти. — Л., 1997. С. 25 - 35, 55 - 157.

3. Політологія / За ред. Семківа О. І. Л., 1993. - С. 135-168,251-286.

4. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 2006. – с.127-172, 211-276.

5. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004. – с. 204-316.

6. Політологія / А. Колодій, В. Харченко, Л. Климанська, Я. Космина. – К., 2000. – с. 49-77,367-529.
Тема 6. Політичний процес та духовні компоненти політики.

План

 1. Політичний процес.

 2. Політичні конфлікти та шляхи їх розв’язання. (СРС)

 3. Сутність і структура політичної свідомості.

 4. Ідеологія як форма політичної свідомості. (СРС)

 5. Політична культура: сутність, структура, типи.

 6. Мораль і політика: принципи взаємодії. (СРС).

Література:

 1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – К., 2004. – с. 408-456.

 2. Основи політичної науки: Курс лекцій. Частина 2: Політичні процеси, системи та інститути / За ред. Б. Кухти. — Л., 1997. С. 35 - 55, 157 - 191.

 3. Основи політичної науки: Курс лекцій. Частина 3: Політична свідомість і культура. / За ред. Б. Кухти. — Л., 1998.

 4. Основи політичної науки: Курс лекцій. Частина 4: Міжнародна політика / За ред. Б. Кухти. — Л., 1999. С. 259 - 291.

 5. Політологія / За ред. Семківа О. І. Л., 1993. - С. 326-436.

 6. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 2006. – с. 314-407.

 7. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004. – с.350-378, 459-495.

 8. Політологія / А. Колодій, В. Харченко, Л. Климанська, Я. Космина. – К., 2000. – с. 77-129, 241-309.

 1. Рябов С. Г., Томенко М. В. Основи теорії політики.  K., 1996. С. 169 - 187.

 2. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави.  К., 1996. С. 206 - 215.


Тема 7. Соціально-політична структура суспільства

План

 1. Суспільні групи як суб’єкти політики.

 2. Підходи до соціальної структури на рівні великих груп. (СРС)

 3. Суспільно-політичні організації та рухи, їх функції.

 4. Політичні партії.

 5. Партійні системи. (СРС)


Законодавство:

 1. Конституція України.

 2. Закон України “Про об'єднання громадян” від 16.06.1992р.

 3. Про політичні партії в Україні. Закон України від 05.04.2001.

Література:

 1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – К., 2004. – с. 181-203.

 2. Основи політичної науки: Курс лекцій. Частина 2: Політичні процеси, системи та інститути / За ред. Б. Кухти. — Л., 1997. - С. 191 - 257.

 3. Політологія / За ред. Семківа О. І. Л., 1993. – с. 211 - 230, 286 – 326.

 4. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 2006. – с.276-302.

 5. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004. – с. 316-333, 495-540.

 6. Політологія / А. Колодій, В. Харченко, Л. Климанська, Я. Космина. – К., 2000. – с.163-241.


  1   2   3

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка