РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 264.28 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка1/3
Дата28.10.2013
Розмір264.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н - 3.04

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Кафедра (циклова комісія) суспільних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Скринник З.Е.

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

спеціальність ______________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення фінансово-економічний, банківської справи та інформаційних технологій, перепідготовки та підвищення кваліфікації

2013 – 2014 навчальний рік


Робоча програма з дисципліни «Релігієзнавство» для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

"28" серпня 2013 року - 16 с.

Розробники: Олійник Н.Ю., старший викладач кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін
Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри (голова циклової комісії) Скринник З.Е.
_______________________ (Скринник З.Е.)

(підпис)

  Олійник Н.Ю., 2013 рік

ЛІБС УБС НБУ, 2013 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 1

0305 «Економіка і підприємництво»ВибірковаНапрям підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Модулів - 1
Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
«Історія та особливості релігій в Україні»


Семестр

Загальна кількість годин - 36

2-й


2-й


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 0,5
самостійної роботи
студента – 0,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

9 год.

4 год.

Практичні, семінарські

9 год.

год. -

Лабораторні

год. -

год. -

Самостійна робота

18 год.

год.

Індивідуальні завдання:
год. -

Вид контролю: ПМК
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для денної форми навчання – 1 : 1

     для заочної форми навчання – 1 : 6

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Освітня мета вивчення дисципліни - формування системи знань:

 • про суспільно-історичну природу релігії, закономірності її виникнення і функціонування у сучасному світі;

 • про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, зосереджені у вченнях етнонаціональних та світових релігій.

Розділи дисципліни знайомлять з основними релігієзнавчими концепціями, з’ясовують роль релігій у духовній культурі людства, подають основні положення віровчення і культу найвпливовіших релігій світу; розглядають питання конституційного закріплення і правового регулювання свободи совісті в Україні.

Завдання дисципліни - допомога студентам в осмисленні релігії у контексті суспільних, духовних і правових реалій сьогодення, у виробленні правильних орієнтирів у визначенні релігійно-церковних питань як доктринального так і практичного характеру, що є необхідною умовою гуманітарної освіченості фахівця будь-якого профілю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: ключові положення релігієзнавства - генезис і еволюцію релігійних систем, специфіку їх функціонування в сучасному світі;

вміти: орієнтуватися в особливостях релігійних віровчень в умовах багатоконфесійної Української держави; розв‘язувати проблеми пов’язані із реалізацією свободи совісті в міжконфесійному діалозі.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Тема 1. Релігія як феномен духовної культури.

План

1. Релігія - складне соціальне і духовне явище: сутність, ознаки, елементи та структура.

2. Функції та типологія релігій. Основні концепції виникнення релігії. (СРС).

3. Предмет і структура релігієзнавства.

4. Історія вільнодумства.

5. Свобода совісті в Україні (СРС).

Література:


 1. Васильєв Л.С. История религии Востока (религиозно-культуные традиции и общество): Учеб. пособие для вузов по спец. «История». - М., 1983.С.4 - 17.

 2. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник. - Львів, 2000.7-29

 3. Єришев А.О. Релігієзнавство: Навч.посібник. – К.: МАУП, 1999.С.7-59, 231-261

 4. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Вілбор, 1997.С.3-37

 5. Лукашевич Основы религиоведения: Учеб./ Под ред. И.Н.Яблокова. – М.:Высшая школа, 1998.С.14-87, 354-405

 6. Релігієзнавство: Підручник./ За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000.С.7-40, 361-382

 7. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів. – К.,2004.

 8. Данильян О.Г., В. М. Тараненко. Релігієзнавство .- Харків, Прапор, 2006.


Тема 2. Первісні вірування, ранні та пізні національні релігії.

План

1. Первісні культи (СРС).

2. Особливості ранніх та пізніх національних релігій.

3. Релігії Стародавнього Сходу. Релігійна система Давньої Греції та Риму (СРС).

4. Китайські національні релігії: конфуціанство, даосизм.

5. Індійські національні релігії: індуїзм, сикхізм, джайнізм.

6. Іудаїзм -- перша монотеїстична релігія.
Література:


 1. Васильєв Л.С. История религии Востока (религиозно-культуные традиции и общество): Учеб. пособие для вузов по спец. «История». - М., 1983.С.28-47, 47-80, 213-298.

 2. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.С. Географія релігій: Навчальний посібник для студентів географічних і філософських факультетів вищих навчальних закладів. К., 1999.С.39-42, 42-63.

 3. Степовик Д.Релігії, культи і секти світу: Посібник з релігієзнавства і сектознвства. - К., 1997.

 4. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник. - Львів, 2000.29-39, 39-117.

 5. Єришев А.О. Релігієзнавство: Навч.посібник. – К.: МАУП, 1999.С.67-112.

 6. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Вілбор, 1997.С.112-202.

 7. Лукашевич Основы религиоведения: Учеб./ Под ред. И.Н.Яблокова. – М.:Высшая школа, 1998.С.87-143.

 8. Релігієзнавство: Підручник./ За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000.С.40-185.

 9. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів. – К.,2004.

 10. Данильян О.Г., В. М. Тараненко. Релігієзнавство .- Харків, Прапор, 2006.


Тема 3. Буддизм - найдавніша зі світових релігій.

План

1. Вчення про Будду.

2. Світоглядні основи буддизму, віровчення та культ.

3. Структура буддизму: монастирі та сангха.

4. Основні напрями буддизму: Хінаяна та Махаяна. Ламаїзм. Дзен-буддизм (СРС).
Література:

 1. Васильєв Л.С. История религии Востока (религиозно-культуные традиции и общество): Учеб. пособие для вузов по спец. «История». - М., 1983.С.298-312, 325-360.

 2. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.С. Географія релігій: Навчальний посібник для студентів географічних і філософських факультетів вищих навчальних закладів. К., 1999.С.63-77.

 3. Степовик Д.Релігії, культи і секти світу: Посібник з релігієзнавства і сектознвства. - К., 1997.

 4. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник. - Львів, 2000.117-131.

 5. Єришев А.О. Релігієзнавство: Навч.посібник. – К.: МАУП, 1999.С.112-126.

 6. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Вілбор, 1997.С.202-220.

 7. Лукашевич Основы религиоведения: Учеб./ Под ред. И.Н.Яблокова. – М.:Высшая школа, 1998.С.143-156.

 8. Релігієзнавство: Підручник./ За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000.С.185-211.

 9. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів. – К.,2004.

 10. Данильян О.Г., В. М. Тараненко. Релігієзнавство .- Харків, Прапор, 2006.


Тема 4. Християнство: витоки, еволюція і сучасний стан.

План

1. Зародження та історичні аспекти розвитку.

2. Таїнства та культ.

3. Біблія - священна книга християн.(СРС).

4. Особливості віровчення, церковного устрою і культу православя та католицизму: спільне і відмінне.

5. Реформоване християнство (СРС).

 1. Особливості релігії України: минуле та сучасність (СРС).

 2. Християнство в сучасній Україні.


Література:

 1. Васильєв Л.С. История религии Востока (религиозно-культуные традиции и общество): Учеб. пособие для вузов по спец. «История». - М., 1983.С.80-99.

 2. Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій: Навч.посібник. - К.,1999.С.8-317.

 3. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.С. Географія релігій: Навчальний посібник для студентів географічних і філософських факультетів вищих навчальних закладів. К., 1999.С.77-137.

 4. Степовик Д.Релігії, культи і секти світу: Посібник з релігієзнавства і сектознвства. - К., 1997.

 5. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник. - Львів, 2000.131-205

 6. Головащенко С. Біблієзнавство. Вступний курс: Навч. посібник. – К.:Либідь, 2001.

 7. Єришев А.О. Релігієзнавство: Навч.посібник. – К.: МАУП, 1999.С.126-164

 8. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Вілбор, 1997.С.226-394.

 9. Лукашевич Основы религиоведения: Учеб./ Под ред. И.Н.Яблокова. – М.:Высшая школа, 1998.С.156-204.

 10. Релігієзнавство: Підручник./ За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000.С.211-307.

 11. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів. – К.,2004.

 12. Данильян О.Г., В. М. Тараненко. Релігієзнавство .- Харків, Прапор, 2006.


Тема 5. Іслам - наймолодша світова релігія

План

1. Виникнення і поширення.

2. Теорія і практика.

3. Іслам: напрями, течії, секти (СРС).

4. Нетрадиційні релігійні культи.(СРС).
Література:

 1. Васильєв Л.С. История религии Востока (религиозно-культуные традиции и общество): Учеб. пособие для вузов по спец. «История». - М., 1983.С.99 - 174.

 2. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.С. Географія релігій: Навчальний посібник для студентів географічних і філософських факультетів вищих навчальних закладів. К., 1999.С.137-153.

 3. Степовик Д.Релігії, культи і секти світу: Посібник з релігієзнавства і сектознвства. - К., 199

 4. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник. - Львів, 2000.205-225.

 5. Єришев А.О. Релігієзнавство: Навч.посібник. – К.: МАУП, 1999.С.164-181.

 6. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Вілбор, 1997.С.394-434.

 7. Лукашевич Основы религиоведения: Учеб./ Под ред. И.Н.Яблокова. – М.:Высшая школа, 1998.С.204-260.

 8. Релігієзнавство: Підручник./ За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000.С.307-345.

 9. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів. – К.,2004.  1   2   3

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка