РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 246.45 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дата23.10.2013
Розмір246.45 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н - 3.04

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Кафедра (циклова комісія) суспільних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Скринник З.Е.

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

спеціальність ______________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення фінансово-економічний, банківської справи та інформаційних технологій, перепідготовки та підвищення кваліфікації

2013 – 2014 навчальний рік


Робоча програма з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

"28" серпня 2013 року - 14 с.

Розробники: Філіповський О. В., кандидат технічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін
Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри (голова циклової комісії) Скринник З.Е.
_______________________ (Скринник З.Е.)

(підпис)

  Філіповський О.В., 2013 рік

ЛІБС УБС НБУ, 2013 рік


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 2

0305 – “Економіка і підприємництво”


НормативнаНапрям підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Модулів - 1

Спеціальність (професійне спрямування):Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

1-й

1-й

Індивідуальне науково- дослідне завдання
«Загальні норми законодавства, підзаконних актів, стандарти і технічні умови, технічні і адміністративні регламенти, що регламентують принципи і механізми регулювання безпеки, зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС»


Семестр

Загальна кількість годин - 54

1-й.


1-й.


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,0

самостійної роботи
студента – 1,0

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.

4 год.

Практичні, семінарські

18 год.

2 год.

Лабораторні

год. -

год. -

Самостійна робота

18 год.

63 год.

Індивідуальні завдання:

год. год.

Вид контролю: ПМК
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

     для денної форми навчання – 2 : 1

     для заочної форми навчання – 6 : 63

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Робоча програма написана у відповідності до типової навчальної програми з БЖД затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 31.03.2011

Мета: набуття студентами знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Завдання: опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сукупність загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу ОГ в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.

  вміти: ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої вражаючої дії використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі; оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання та обґрунтувати заходи щодо її підвищення; обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій;3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності

1. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик.

2. Безпека людини, суспільства, національна безпека.

3. Види небезпек: мікро- та макро-біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, екологічна.

4. Класифікація НС за причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків.

5. Визначення потенційно-небезпечних об’єктів і територій.

Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки

1. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ. Вражаючі фактори, що ними формуються.

2. Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки в умовах проявів вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ.

3. Небезпечні гідрологічні процеси і явища.

4. Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа). Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки.

5. Біологічні небезпеки.

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки

1. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори.

2. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу.

3. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях.

4. Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій).

5. Небезпечні для людини фактори пожежі.

6. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри.

7. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.
Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики

1. Глобальні проблеми людства.

2. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження.

3. Види тероризму.

4. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства.

5. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини.
Тема 5. Управління силами та засобами ОГ під час НС.

1. Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.

2. Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС.

3. Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт.

4. Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів.

5. Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. «Безпека життєдіяльності»

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності.

 6

 2

 2

 -

 -

2

9

 2

 

 

 

 7

Тема 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.


 12

 4

 4

 -

 -

4

 9

 

 2

 
 7

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах

 12

 4

 4

 -

 

 4

 9

 2

 

 

 

 7

Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості.


 6

 2

 2

 -

 

 2

 15

 

 

 

 

15

Тема 5. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.


6


2

2


-

-


2


10


10


Тема 6. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.

6


2

22


10


10


Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС

6

2

22

10


10

Усього годин

 54

 18

18

 
18

 72

4

 2

 
66

5. Теми семінарських занять


з/п

Назва теми

Кількість годинТема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності

1. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик.

2. Безпека людини, суспільства, національна безпека.

3. Види небезпек: мікро- та макро-біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, екологічна.

4. Класифікація НС за причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків.

5. Визначення потенційно-небезпечних об’єктів і територій.

  2Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки

1. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ. Вражаючі фактори, що ними формуються.

2. Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки в умовах проявів вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ.

3. Небезпечні гідрологічні процеси і явища.

4. Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа). Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки.

5. Біологічні небезпеки.

  2Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки

1. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори.

2. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу.

3. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях.

4. Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій).

5. Небезпечні для людини фактори пожежі.

6. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри.

7.Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.

2Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.

1. Глобальні проблеми людства.

2. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження.

3. Види тероризму.

4. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства.

5. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини.

2Тема 5. Управління силами та засобами ОГ під час НС

1. Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.

2. Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС.

3. Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт.

4. Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів.

5. Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень.

  2
Всього

10

6. Теми практичних занять – нема ( не передбачено)

7. Теми лабораторних занять – нема ( не передбачено)

8. Самостійна робота

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

 1. 1.

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності

1. Модель життєдіяльності людини.

2. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства.

3. Аксіоми безпеки життєдіяльності.

4. Методологічні основи безпеки життєдіяльності.

5. Системний підхід у безпеці життєдіяльності.

6. Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек.

6

 1. 2.

Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики

1. Класифікація об’єктів щодо забезпечення захисту від терористичних дій.

2. Аналіз аварійних ситуацій під час технологічного тероризму.

3. Антитерористичні критерії оцінки уразливості та підвищення стійкості роботи об’єктів підвищеної небезпеки.

  6

 1. 3.

Тема 5. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС

1.Загальні норми законодавства, підзаконних актів, стандарти і технічні умови, технічні і адміністративні регламенти, що регламентують принципи і механізми регулювання безпеки, зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС.

2.Превентивні та ситуаційні норми: експертиза, ліцензування, сертифікація, аудит; підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах НС.

3.Компенсаційні та регламентні норми: пільги, резервування джерел постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності та процедури їхнього застосування.

4. Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Застосування захисних бар’єрів та видів цивільного захисту: фізичного, постійно діючого функціонального, природного, комбінованого.

5. Загальні функції управління пов’язанні з прогнозуванням, плануванням, регулюванням, координацією і контролем.

6. Управлінське рішення, його сутність, правове, організаційне, інформаційне та документальне забезпечення. Загальна технологія та моделі прийняття управлінських рішень.

7. Інформаційна підтримка та процедурне забезпечення прийняття й реалізації рішень пов’язаних з усуненням загрози виникнення НС або реагуванням на НС та організації ліквідування її наслідків.

8. Критерії та показники оцінки ефективності функціонування системи безпеки та захисту в НС об’єкту господарювання.

9. Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування збитків постраждалим.

10. Страховий механізм відшкодування збитків від НС.

11.Порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання звернень щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету.

12. Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіонального та місцевого резерву.

13. Порядок підготовки матеріалів, на підставі яких надається експертний висновок щодо рівня НС.

14. Завдання і повноваження спеціально створених координуючих і постійних органів управління безпекою і захистом у НС.

  18

 1. 4.

Тема 6. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС

1.Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, які охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, населення), об’єкти техносфери та природне середовище.

2. Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику.

3. Розподіл підприємств. установ та організацій за ступенем ризику їхньої господарської діяльності.

4. Управління безпекою через порівняння витрат та отриманих вигод від зниження ризику.

5. Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику.

6. Методичні підходи до визначення ризику. Статистичний метод. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків.

7. Застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей. Визначення базисних подій. Ідентифікація ризику.

8. Розробка ризик-стратегії з метою зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків.

9. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, передача і ухвалення) та інструментів управління виявленим ризиком.

  12

 

Разом

 429. Індивідуальна робота - немає

10. Методи навчання

 1. Пояснювально-ілюстративний метод.

 2. Репродуктивний метод.

 3. Частково-пошуковий метод.

 4. Проблемно-пошуковий метод.

 5. Дослідницький метод.

 6. Лекція:

 • інформаційна ;

 • проблемна .

 1. Бесіда:

— вступна бесіда;

— бесіда-повторення;

— контрольна бесіда.

 1. Робота з підручником та опорним конспектом:

— читання тексту з метою закріплення знань;

— відповіді на подані після тексту теми запитання.

10. Навчальні та розвиваючі тести.

11. Обговорення дискусійних питань методом роботи в малих групах.
11. Методи контролю


 1. Усне опитування на семінарських заняттях.

 2. Контролюючі тести.

 3. Захист індивідуальних пошуково-дослідницьких робіт.

 4. Оцінки за обговорення дискусійних питань .

 5. Підсумкова модульна контрольна робота.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

 

100
Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Модульна контр роб


6

6

6

6

6

20

50

100
У т.ч. за самостійну роботу

2

3

3

3

3
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 - 100

A

відмінно

82 - 89

B

добре

74 - 81

C

64 - 73

D

задовільно

60 - 63

E

35 - 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0 - 34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності ”, для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит”, 6.030502 “Економічна кібернетика”, 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”/ укладач: О. В. Філіповський; ЛІБС УБС НБУ. - Львів, 2012. - 31 с.

2. Методика організації самостійної роботи студентів/ укладачі: З. Е.Скринник, А. М. Возна; ЛБІ НБУ.- Львів, 2002. – 44 с.


14. Рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять ”.

 2. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

 3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

 4. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.

 5. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 6. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 8. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

 9. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

 10. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993.

Базова

 1. Березуцький В. В., Васьковець Л. А., Вершиніна Н. П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. проф. В. В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.

 2. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – К.: Каравелла, 2011. – 344 с.

 3. Желібо Є. П., Сагайдак І. С. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для аудиторної та практичної роботи. – К.: ЕКОМЕН, 2011. – 200 с.

 4. Запорожець О. І., Хаямурадов Б. Д., Применко В. І. та інші. Безпека життєдіяльності: Підручни. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 448 с.

 5. Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Медяник В.О., Арнаут І.М., Друзь О.М., Тищенко Ю.А. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 284 с.

 6. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч.посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с.

 7. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008, - 158 с.

 8. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- 264 с.

 9. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. – К., 2008. – 286 с.

 10. Пудскупова Л. Е., Прилипко В. А., Зубок Т. О. Безпека життєдіяльності: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 224 с.

 11. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005. – 304 с.

 12. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2005.- 301 с.

Допоміжна

 1. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ, 2009, -363с.

 2. Заплатинський В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации. Монография. – ЦУЛ, 2010.- 142.

 3. Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. "Безпека життєдіяльності" навчально-контролюючі тести. – Київ: "Саміт-книга", 2005. – 148 с.

 4. Кулалаєва Н.В., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д., Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання. Навчальний посібник. Київ, 2011. – 189 с.

 5. Філіповський О. В. Генезис навчальної дисципліни „ Безпека життєдіяльності”. Безпека життєдіяльності людини – освіта, наук, практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Одеса, 2009. – С. 85–87.

 6. Філіповський О. В. Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні. Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць ХІ міжнародної науково-методичної конференції. Донецьк: ПП. “Лавис”, 2012. – с. 237- 241.

 7. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.
15. Інформаційні ресурси

 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

 5. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/.

 7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

 8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

 9. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

 10. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

 11. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

 12. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

12. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

13. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

14. http://www.iacis.ru   Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

15. http://base.safework.ru/iloenc   Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

16. http://base.safework.ru/safework   Библиотека безопасного труда МОТ.

17. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка