РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка1/4
Дата28.10.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н - 3.04

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Кафедра (циклова комісія) суспільних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Скринник З.Е.

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПРАВОЗНАВСТВО

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

спеціальність ______________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення фінансово-економічний, банківської справи та інформаційних технологій, перепідготовки та підвищення кваліфікації

2013 – 2014 навчальний рік


Робоча програма з дисципліни «Правознавство» для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

"28" серпня 2013 року - 25 с.

Розробники: Бегей І.І., кандидат політичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін
Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри (голова циклової комісії) Скринник З.Е.
_______________________ (Скринник З.Е.)

(підпис)

  Бегей І.І., 2013 рік

ЛІБС УБС НБУ, 2013 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 3

Галузь знань
(шифр і назва)

0305 – «Економіка і підприємництво»


ВибірковаНапрям підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Модулів - 1
Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
«Основні етапи розвитку інституту держави і права в Україні»               


Семестр

Загальна кількість годин - 108

«Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Упр. персоналом та економіка праці» 2-й,

«Економічна кібернетика» - 1.Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.

год.

Практичні, семінарські

год. 18

год.

Лабораторні

год. -

год. -

Самостійна робота

год. 72

год.

Індивідуальні завдання:
год.

Вид контролю: ПМК
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для денної форми навчання – 1 : 4

для заочної???

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: на основі теперішньої освітньої бази студентів надати їм нові, вищого рівня знання з основ права, формувати у них правосвідомість і правову культуру.

Завдання: домогтись опанування студентами загальних положень про державу і право, основами таких галузей права як: конституційне, адміністративне, цивільне, шлюбно-сімейне, трудове, кримінальне та ін., навчити їх користуватися нормативними актами і тлумачити норми права.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: зміст основних принципів курсу, визначення основних юридичних понять, зміст та пояснення провідних галузей права.

вміти: аналізувати юридичні тексти, інтерпретувати їх для вирішення практичних проблем, ілюструвати теоретичні положення прикладами, робити самостійні висновки щодо змісту конкретних нормативно-правових актів, застосовувати одержані знання з правознавства і законодавства для оцінки проблем професійного, суспільного та особистого життя, а також приймати власні рішення щодо них.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
Розділ І. Основи теорії держави і права

Тема 1. Основи теорії держави

 1. Основні теорії походження держави.

 2. Поняття, функції, ознаки та історичні типи держави.

 3. Поняття правової, соціальної, національної держави.

 4. Апарат і органи форм держави.

.

Література:

Спеціальна література:

 1. Кельман М.С., Мурашин О.Г.,Хома Н.М.Загвльна теорія держави та

права:Підручник-Львів: “Новий Світ-2000”, 2003.

 1. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 1994.

 2. Правознавство / За ред. В. Копейчикова. - К: Юрінком Інтер, 2004.

 3. Молдован В. В. Основи держави і права. Курс лекцій. - К.: Юмана, 1996.

 4. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.Тема 2. Основи теорії права

 1. Соціальні норми та їх класифікація.

 2. Поняття, норми, галузі, інститути, система, джерела права.

 3. Правопорушення: поняття, склад, види.

 4. Правові відносини, законність та юридична відповідальність.

 5. Основні етапи розвитку українськї державності (інд. робота).

Література:

Спеціальна література.

 1. Бегей І.І. . Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Кельман М.С., Мурашин О.Г.,Хома Н.М.Загвльна теорія держави та

права:Підручник-Львів: “Новий Світ-2000”, 2003

 1. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. К., 1994.

 2. Правознавство / За ред. В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

 3. Молдован В. В. Основи держави і права. Курс лекцій.- К.: Юмана, 1996.

 4. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

Розділ ІІ. Основи конституційного права України
Тема 2.1. Основи теорії та історії конституційного процесу


1. Конституційне право: поняття, предмет, наука, суб’єкти, джерела:

а) поняття, інститути, предмет конституційного права України;

б) конституційне право як наука;

в) суб’єкти і джерела конституційного права.

2. Основні характеристики Конституції України як Основного Закону держави:

а) поняття і функції конституції;

б) класифікація і порядок ухвалення конституцій;

в) порядок внесення змін і доповнень до конституції, її форма;

г) державні символи України: минуле й сьогодення. (СР, 2 год.)

3. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні:

а) початки конституціоналізму та конституційного процесу в Україні;

б) конституція Пилипа Орлика – перша конституція у світі;

в) проекти конституцій бездержавної доби;

г) конституційні акти й Конституції УНР, ЗУНР, Карпатської України, УРСР(інд. робота) ;

д) новітній конституційний процес в Україні.

Нормативний матеріал:

 1. Конституція України.

 2. Коментар до Конституції України. – К., 2000.

 3. Конституція України – основа реформування суспільства. – Харків: Право, 1996.

 4. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во “Знання” України, 1993, 1997.


Спеціальна література:

 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

 3. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: опорні конспекти. – К., 1996.

 4. Нор В.Т., Стецюк П.Б. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і відповідях. – Львів-Київ: Кальварія-Абрис, 1996.

 5. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. – К: Наукова думка,2004.

 6. Основи конституційного права України: Підручник. 2-е вид., стер. / За ред. В.В.Копєйчікова. – К: Юрінком Інтер, 2000.

 7. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 8. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.

 9. Юридичний словник-довідник. – К., 1996.Тема 2.2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

1. Поняття, основні етапи розвитку прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, їх конституційного статусу.

2. Конституційні види прав та свобод людини і громадянина (юридичні економічні, гуманітарні, особистісні, політичні).

3. Конституційні обов'язки людини і громадянина.

4. Громадянство України:

а) поняття і принципи громадянства України;

б) набуття і припинення громадянства України;

в) повноваження Президента України та державних органів, які беруть участь у вирішенні питання громадянства(інд. робота).

5. Міжнародно-правові і внутрішньо державні засоби забезпечення основних прав людини, нації, національних меншин (СР, 1 год.).

6. Забезпечення і захист основних прав національних меншин в конституціях України ХХ ст. (СР, 1 год.).
Нормативний матеріал:

 1. Конституція України.

 2. Коментар до Конституції України. – К., 1996, 2000.

 3. Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навчальний посібник / Авт.-упорядн. М.І.Хавроник., – К.: Парламент. видавництво, 1999.

 4. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.01.

 5. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 04.02.94.

 6. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України» від 23.12.97.

 7. М.Дженіс, Р.Кей, Е.Бредлі. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. з англ. – К.: «Артек», 1997.

 8. Нова Конституція України. Текст Основного Закону. Огляд і коментарі. - К.: Наукова думка, 1996.

 9. Конституція України – основа реформування суспільства - Харків: Право, 1996.

 10. Права людини.Міжнародні договори України, декларації, документи // Упорядн. Ю.К.Качуренко. – К.: «Наукова думка», 1992.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

 3. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: опорні конспекти. - К., 1996.

 4. Нор В. Т., Стецюк П. Б. Конституція - Основний Закон України в запитаннях і відповідях. - Львів - Київ: Кальварія - Абрис, 1996.

 5. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. - К., 1994.

 6. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. – К: Наукова думка, 2004.

 7. Основи конституційного права України: Підручник. 2-е вид., стер. / За ред. В.В.Копєйчікова. – К: Юрінком Інтер, 2000.

 8. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 9. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.


Тема 2.3. Конституційне регулювання виборів та референдуму як форм представницької та безпосередньої демократії

 1. Поняття безпосередньої і представницької демократії та форм їх здійснення (інд. робота) .

 2. Правовий статус та історія виборів і референдумів в Україні.

 3. Конституційний інститут виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 4. Конституційний інститут всеукраїнського, місцевого й АРК референдумів.

Література:

Нормативний матеріал:

 1. Конституція України.

 2. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03.07.91.

 3. Коментар до Конституції. України.- К., 1996, 2000.

 4. Нова Конституція України. Текст Основного Закону. Огляд і коментарі. - К.: Наукова думка, 1996.

 5. Конституція України - основа реформування суспільства. - Харків: Право, 1996.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

 3. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: опорні конспекти. - К., 1996.

 4. Нор В. Т., Стецюк П. Б. Конституція - Основний Закон України в запитаннях і відповідях. - Львів - Київ: Кальварія - Абрис, 1996.

 5. Правознавство / За ред. В.В.Копєйчікова. – К., 2004.

 6. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. – К: Наукова думка, 2004.

 7. Основи конституційного права України: Підручник. 2-е вид., стер. / За ред. В.В.Копєйчікова. – К: Юрінком Інтер, 2000.

 8. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 9. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.


Тема 2.4. Конституційно-правові основи організації державної влади України
1. Верховна рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні, парламент України:

а) вибори, організації роботи Верховної Ради України й конституційний статус народних депутатів;

б) повноваження Верховної Ради України;

в) конституційні питання законодавчого процесу.

2. Конституційний статус Президента України:

а) інститут президенства в Україні і світі (історичні традиції) (інд. робота) ;

б) порядок обрання Президента України, його повноваження та їх припинення.

3. Конституційний статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади:

а) система органів виконавчої влади в Україні.

б) кабінет міністрів України – вищий орган виконавчої влади.

4. Конституційний статус Прокуратури, правосуддя, Конституційного суду в Україні:

а) структура та завдання органів прокуратури;

б) конституція про основи судочинства, судову систему, статус суддів і Вищої ради юстиції в Україні;

в) конституційний суд України.

5. Порівняльна характеристика функцій законодавчої, виконавчої, і судової влади (СР, 1 год.).

Література:

Нормативний матеріал.

 1. Конституція України.

 2. Коментар до Конституції України.- К., 1996, 2000.

 3. «Про Конституційний Суд України» Закон України від 16.10.1996 р.

 4. «Про прокуратуру» Закон України від 05.11.1991 р.

 5. «Про статус суддів» Закон України від 15.12.1992 р.

 6. «Про Вищу Раду юстиції» Закон України від 15.01.1998 р.

 7. Нова Конституція України. Текст Основного Закону. Огляд і коментарі.- К.: Наукова думка, 1996.

 8. Закон УРСР «Про Президента Української РСР» від 05.07.1991 р.

 9. Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р.

 10. Конституція України - основа реформування суспільства. - Харків: Право, 1996.

 11. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

 12. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: опорні конспекти.- К., 1996

 13. Нор В. Т., Стецюк П. Б. Конституція - Основний Закон України в запитаннях і відповідях. - Львів-Київ: Кальварія-Абрис, 1996.

 14. Правознавство / За ред. В.В.Копєйчікова. – К., 2004.

 15. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. - К.,1994.

 16. Право вибору: Президент України – 1999: Довідник // Упорядники М.В.Томенко та ін. – К: Смолоскип, 1999.

 17. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. – К: Наукова думка, 2004.

 18. Основи конституційного права України: Підручник. 2-е вид., стер. / За ред. В.В.Копєйчікова. – К: Юрінком Інтер, 2000.

 19. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 20. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

 3. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: опорні конспекти.- К., 1996

 4. Нор В. Т., Стецюк П. Б. Конституція - Основний Закон України в запитаннях і відповідях. - Львів-Київ: Кальварія-Абрис, 1996.

 5. Правознавство / За ред. В.В.Копєйчікова. – К., 2004.

 6. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. - К.,1994.

 7. Право вибору: Президент України – 1999: Довідник // Упорядники М.В.Томенко та ін. – К: Смолоскип, 1999.

 8. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. – К: Наукова думка, 2004.

 9. Основи конституційного права України: Підручник. 2-е вид., стер. / За ред. В.В.Копєйчікова. – К: Юрінком Інтер, 2000.

 10. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 11. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.


Тема 2.5. Територіальний устрій України. Конституційний статус Автономної Республіки Крим (АРК) і місцевого самоврядування (СР, 2 год).

 1. Конституційне регулювання системи адміністративно-територіального устрою України.

 2. Особливості конституційного статусу АРК.

 3. Поняття, принципи, органи місцевого самоврядування.

Література:

Нормативний матеріал.

 1. Конституція України.

 2. Коментар до Конституції України. - К., 1996, 2000.

 3. Нова Конституція України. Текст Основного Закону. Огляд і коментарі. - К.: Наукова думка, 1996.

 4. Конституція України – основа реформування суспільства. - Харків: Право, 1996.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

 3. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: опорні конспекти. - К., 1996

 4. Нор В.Т., Стецюк П. Б. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і відповідях. - Львів-Київ: Кальварія-Абрис, 1996.

 5. Правознавство / За ред. В.В.Копєйчікова. – К., 2004.

 6. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. – К: Наукова думка, 2004.

 7. Основи конституційного права України: Підручник. 2-е вид., стер. / За ред. В.В.Копєйчікова. – К: Юрінком Інтер, 2000.

 8. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 9. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.


Розділ ІII. Основи цивільного права
Тема 3.1. Загальні засади цивільного права
 1. Поняття, предмет і джерела цивільного права.

 2. Поняття цивільних правовідносин, їх елементи і види.

 3. Суб'єкти й об'єкти цивільного права.

 4. Поняття, види і форми угод.

 5. Поняття представництва. (Доручення) Довіреність, ЇЇ види і форми.

 6. Стороки і сторони в цивільному праві. Позовна давність.


Література:

Нормативний матеріал:

 1. Конституція України: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

 2. Цивільний кодекс України.

 3. Цивільний процесуальний кодекс України.

 4. Кодекси України. У 3-х книгах. - К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство / За ред. В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 3. Молдован В.В. Основи держави і права. Курс лекцій. – К.: Юмана, 1996.

 4. Підопригора О.А., Сумін В. О., Підопригора О.О. Цивільне право України. – К.: Юрінформ, 1994.

 5. Бойко М. Ф., Співак В. М., Хазін М. А. Цивільно-правові документи. Зразки. – К.: Наукова думка, 1996, 2001.

 6. Хрестоматія з правознавства України. – К.: Юрінформ, 1996.


Тема 3.2. Право власності. Зобов'язальне право

 1. Поняття власності і права власності.

 2. Загальна характеристика права власності.

 3. Поняття захисту права власності.

 4. Поняття і види договорів.

 5. Зміст договорів.

 6. Окремі види зобов’язань. (СР, 6 год.)

 7. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. (СР, 6 год.)

Література:

Нормативний матеріал:

 1. Конституція України: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

 2. Цивільний кодекс України.

 3. Цивільний процесуальний кодекс України

 4. Кодекси України. У 3-х книгах. - К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство / За ред. В. Копейчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

 3. Молдован В.В. Основи держави і права. Курс лекцій. - К.: Юмана, 1996.

 4. Підопригора О.А., Сумін В.0., Підопригора О.О. Цивільне право України. - К.: Юрінформ, 1994.

 5. Цивільне право. Загальна частина. / За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. – К.: Вентурі, 1995.

 6. Бойко М. Ф., Співак В. М., Хазін М. А. Цивільно-правові документи. Зразки.. - К.: Наукова думка, 1996, 2001.

 7. Хрестоматія з правознавства України. – К.: Юрінформ, 1996.


Тема 3.3. Спадкове право

 1. Поняття спадкового права.

 2. Спадкоємство за законом.

 3. Спадкоємство за заповітом.

 4. Прийняття, оформлення й охорона спадщини (інд. робота).

Література:

Нормативний матеріал.

 1. Конституція України

 2. Цивільний процесуальний кодекс України.

 3. Кодекси України. У 3-х книгах. - К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000

Спеціальна література.

 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Цивільний кодекс України.

 3. Правознавство / За ред. В. Копейчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

 4. Підопригора О.А., Сумін В.О., Підопригора О.О. Цивільне право України. - К.: Юрінформ, 1994.

 5. Цивільне право. Загальна частина. / За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. – К.: Вентурі, 1995.

 6. Бойко М. Ф., Співак В. М., Хазін М. А. Цивільно-правові документи. Зразки. - К.: Наукова думка, 1996, 2001.

 7. Хрестоматія з правознавства України.. – К.: Юрінформ, 1996.


Розділ IV. Основи шлюбно-сімейного права (інд. робота)

Теми 4.1., 4.2. Шлюб і сім'я. Акти громадянського стану

 1. Правове регулювання шлюбу.

 2. Правові відносини між батьками і дітьми.

 3. Право власності у сім'ї.

 4. Акти громадянського стану (реєстрація народження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, установлення батьківства, зміни імені, по батькові і прізвища) (СР, 2 год.).

Література:

Нормативний матеріал:

 1. Конституція України

 2. Сімейний кодекс України.

 3. Про порядок укладання шлюбного контракту. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. N 457.

 4. Кодекси України. У 3-х книгах. - К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство / За ред. В. Копейчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2004..

 3. Про органи реєстрації актів громадянського стану. Закон України від 24 грудня 1993 р.

 4. Хрестоматія з правознавства України. – К.: Юрінформ, 1996.

 5. Ромовська З.В. Українське сімейне право: підручник. – К: Правова єдність, 2009

Розділ V. Основи адміністративного права

Тема 5.1, 5.2. Основні засади адміністративного права й адміністративні правопорушення

 1. Поняття адміністративного права України.

 2. Поняття адміністративного правопорушення.

 3. Види адміністративних стягнень.

 4. Органи, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. (СР, 2 год.)

 5. Порядок притягнення до адміністритивної відповідальності. (СР, 2 год.)

Література:

Нормативний матеріал:

 1. Конституція України

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

 3. Кодекси України. У 3-х книгах. – К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.

Спеціальна література:


 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

 3. Молдован В. В. Основи держави і права. Курс лекцій. - К.: Юмана,.

 4. Коваль Л. Адміністративне право України. – К., 1994.

 5. Хрестоматія з правознавства України. К.: Юріформ, 1996.


Розділ VІ. Основи трудового права

Тема 6.1. Загальні засади трудового права

 1. Предмет, поняття і джерела трудового права.

 2. Поняття, види, суб'єкти, зміст, підстави виникнення, зміни і принення трудових правовідносин.

 3. Основи правового становища трудових колективів та професійних спілок в Україні.

 4. Поняття, порядок укладення та дії колективних договорів.

5. Поняття, сторони та зміст Трудового договору.

Література:

Нормативний матеріал.

 1. Конституція України

 2. Кодекс Законів про працю України.

 3. Кодекси України. У 3-х книгах. - К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.

Спеціальна література:


 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство / За ред. В. Копейчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

 3. Молдован В. В. Основи держави і права. Курс лекцій. - К.: Юмана.

 4. Трудове право України. Курс лекцій / За ред. П.Пилипенка. – Львів: Видаництво «Вільна Україна», 1996.

 5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

 6. Трудове право України: Підручник. / За ред. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої. – К.: Товариство «Знання», 2000.

 7. Трудове право України: Практикум. / Г.І.Чанишева, Н.Б.Болотіна, Т.М.Додіна, О.Л.Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 8. Хрестоматія з правознавства України. – К.: Юрінформ, 1996.Тема 6.2 Робочий час і час відпочинку


План

 1. Поняття, класифікація і режим робочого часу.

 2. Правове регулювання надурочних годин.

 3. Поняття й види часу відпочинку.

 4. Поняття, порядок укладення та дії колективних договорів.

5. Поняття, сторони та зміст Трудового договору.
Література:

Нормативний матеріал.

 1. Конституція України

 2. Кодекс Законів про працю України.

 3. Кодекси України. У 3-х книгах. - К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.

Спеціальна література:


 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство / За ред. В. Копейчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

 3. Молдован В. В. Основи держави і права. Курс лекцій. - К.: Юмана, 1996..

 4. Трудове право України. Курс лекцій / За ред. П.Пилипенка. – Львів: Видаництво «Вільна Україна», 1996.

 5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

 6. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої. – К.: Товариство «Знання», 2000.

 7. Трудове право України: Практикум / Г.І.Чанишева, Н.Б.Болотіна, Т.М.Додіна, О.Л.Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 8. Хрестоматія з правознавства України. – К.: Юрінформ, 1996.Тема 6.3., 6.4. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність сторін. Трудові спори


План

 1. Трудова дисципліна.

 2. Матеріальна відповідальність (СР, 2 год).

 3. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником і керівник(інд. робота) .

 4. Індивідуальні трудові спори.

 5. Колективні трудові спори.

 6. Органи, що розглядають трудові спори (СР, 2 год.).

Література:


Нормативний матеріал.

 1. Конституція України

 2. Кодекс Законів про працю України.

 3. Кодекси України. У 3-х книгах. - К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І.: Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство / За ред. В. Копейчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

 3. Молдован В. В. Основи держави і права. Курс лекцій. - К.: Юмана, 1996.

 4. Трудове право України. Курс лекцій / За ред. П.Пилипенка. – Львів: Видаництво «Вільна Україна», 1996.

 5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

 6. Трудове право України: Підручник. / За ред. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої. – К.: Товариство «Знання», 2000.

 7. Трудове право України: Практикум. / Г.І.Чанишева, Н.Б.Болотіна, Т.М.Додіна, О.Л.Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 8. Хрестоматія з правознавства України. – К.: Юрінформ, 1996.


Розділ VII. Основи кримінального права
  1   2   3   4

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка