Самостійної філософською дисципліною філософія науки стала лише в другій половині 20 століття


НазваСамостійної філософською дисципліною філософія науки стала лише в другій половині 20 століття
Сторінка1/12
Дата13.03.2013
Розмір1.31 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  1. Предмет філософії науки.

Самостійної філософською дисципліною філософія науки стала лише в другій половині 20 століття.

Предметом філософії науки є загальні закономірності і тенденції наукового пізнання, як особливої діяльності по творенню нових наукових знань, взятих у їх історичному розвитку і розглядуваних у історично змінному соціокультурному контексті.

Філософія науки має статус історичного соціокультурного знання незалежно від того, орієнтована вона на вивчення природознавства або соціально-гуманітарних наук. Філософа науки цікавить науковий пошук, «алгоритм відкриття», динаміка розвитку наукового знання, методи дослідницької діяльності. (Слід зазначити, що філософія науки хоча і цікавиться розумним розвитком наук, але все ж не покликана безпосередньо забезпечувати їх розумний розвиток, як це покликана багатогалузева метанаука). Якщо основна мета науки - отримання істини, то філософія науки є однією з найважливіших для людства областей застосування його інтелекту, в рамках якої ведеться обговорення питання «як можливе досягнення істини?».


  1. Наукознавство, його предмет і галузі.

Наукознавство - дослідницька галузь, що займається вивченням науки, її структури, динаміки, взаємодію і зв'язок з різними соціальними інститутами, матеріальним і духовним життям. Так звана «наука про науку».

Наукознавство – це комплексне дослідження і теоретичне узагальнення досвіду функціонування науки як цілісної системи з метою підвищення ефективності процесів наукової діяльності за допомогою засобів соціального впливу.

Перші кроки до виявлення закономірностей розвитку науки були зроблені в середині XIX століття. Одним із перших за вивчення факторів, що впливають на розвиток науки, взявся ботанік Декандоля. З початком науково-технічної революції в XX столітті наукознавство стало набувати все більшого значення.

У 1930-і формується проблематика наукознавства, з 1940-х учені стали проводити емпіричні дослідження наукової діяльності. У самостійну галузь наукознавство оформилося в СРСР у 60-х роках.

Наукознавчі дисципліни: Наукометрія, Історія науки, Філософія науки, Методологія науки, Соціологія науки, Економіка науки, Психологія науки, Культурологія науки (наука як частина культури, розвиваючись за її загальним законам).


  1. Філософські засади науки.

За вельми тривалу історію співіснування філософії та науки як самостійних і багато в чому розрізняються (з предметів, засобів, методів і функцій) форм пізнавальної та орієнтовною діяльності людини був з формулював ~ ряд концепцій про їх взаємовідносини.

Трансценденталістська концепція співвідношення філософії і науки: «Філософія - цариця наук».

У 30-х рр.. XIX ст. це умонастрій вчених було теоретично сформульовано та обґрунтовано з позитивістської концепції співвідношення філософії і науки, у роботах О. Конта, Г. Спенсера, Дж.Ст. Мілля. Сутність цієї концепції була чітко виражена словами Конта: «Наука - сама собі філософія». Що означала ця формула? По-перше, те, що історична місія філософії по відношенню до науки закінчилася. Філософія, стверджував Конт, безумовно відіграла необхідну позитивну роль як у народженні науки в цілому, так і у виникненні багатьох наукових теорій. Однак, вважає Конт, у стосунках філософії і науки ми маємо справу з ситуацією, коли дитина (Наука) став дорослим, коли учень (наука) перевершив вчителя (філософія) і коли колишня патрністская і корисна позиція філософії по відношенню до науки є вже не тільки недоречною, а й шкодуної для розвитку науки, об'єктивно гальмуючи розвиток останньої.

Наступною з вельми поширених у сучасній культурі концепцій співвідношення філософії і науки є антіінтеракціоністская концепція, проповідує дуалізм у стосунках між ними, абсолютне культурне рівноправність і самодостатність кожної з них, відсутність внутрішньої взаємозв'язку і взаємовпливу між ними в процесі розвитку і функціонування кожного з цих найважливіших елементів культури.

Нарешті, четвертої концепцією взаємини філософії і науки є та, яку можна назвати діалектичної.
Очевидно, що і філософія, і наука є органічними елементами більш широкої реальності - культури, що розуміється як сукупність усіх способів і результатів взаємодії людини з навколишнім його дійсністю, як тотальний досвід освоєння людиною світу і адаптації до нього. У рамках цієї тотальності філософія і наука не тільки якимось чином впливають один на одного, а й відчувають на собі вплив з боку інших елементів культури (повсякденного досвіду, права, мистецтва, політики, економіки, релігії, матеріальної діяльності та ін.).
Молода наука багато в чому спирається на результати щоденного практичного досвіду, повсякденне знання, спостереження і прикмети. Оперування реальними предметами послужило безпосередньою основою для виникнення ідеального плану пізнання, дій з ідеальними об'єктами.

На етапі власне науки, наприклад математики, числа вже не розглядаються як прообрази предметних сукупностей. Вони виступають як самостійні символічні об'єкти. І коли з'являються теоретичні можливості, пов'язані з перевищенням стереотипів, що склалися практики, коли емпіричні залежності будуються і виходять не суто практично, а як наслідок теоретичних постулатів, дослідники фіксують виникнення стадії власне науки. Знання постають не як сумарний результат практичних операцій, але як рецептура дії з точки зору загального і необхідного. Отже, демаркація між наукою і преднаукі проходить по лінії формування передумов науково-теоретичного способу дослідження. Преднаука - це узагальнення емпіричних ситуацій, приписи для практики. Наука-це виникнення наукового методу, що з'єднує математику з експериментом. Евристичні і прогностичні компоненти наукового дослідження також свідчать про виникнення власне науки.


  1. Поняття науки. Сутність та функції науки.

Наука є системою понять про дійсність і має на меті дослідження на основі певних методів пізнання об'єктивних законів розвитку природи, суспільства і мислення, для передбачення і перетворення дійсності в інтересах суспільства, людини. Наука - це одночасно і система знань, і їх духовне виробництво, і практична діяльність на їх основі. Наука є складовою частиною культури людства, її питома вага постійно зростає.

Наука виконує такі основні функції: пізнавальну, культурно-світоглядну, функцію безпосередньої продуктивної сили, прогностичну, функцію духовного перетворення світу. Наука має справу з особливим набором об'єктів реальності, які не можна звести до об’єктів повсякденного досвіду. Для опису цих об'єктів, незвичайних з точки зору здорового глузду, наука виробила спеціальну мову, понятійний апарат, а для безпосереднього впливу на них наука створила систему спеціальних знарядь /інструменти виміру, різні прилади тощо/, які дозволяють виявити можливий їх стан в умовах, що піддаються контролю суб'єкта. Наука формує специфічні способи обгрунтування істинності знань: експериментальний контроль за одержаним знанням, виведення одних знань а інших, правильність яких вже доведена.

За предметом дослідження науки поділяються на природниче - технічні, /вивчають закони природи і способи їхнього освоєння/, суспільну /об'єктом тут виступають різні суспільні явища та їхні закони/, гуманітарні /вивчають саму людину, як соціальну особистість /. Предмет науки впливає на її методи, способи дослідження об'єкта. Так, в природничих науках одним із головних способів дослідження є експеримент, а в суспільних науках - статистика.

Головною функцією науки є виробництво науково-теоретичного знання.

Як соціокультурний феномен наука завжди спиралася на сформовані в суспільстві культурні традиції, норми і цінності. Пізнавальна діяльність була завжди вплетена в буття культури. Звідси стає зрозумілою культурна і технологічна функції науки.

Наука в функції чинника соціальної регуляції впливає на потреби суспільства, стає необхідною умовою раціонального управління.

Відповідаючи на економічні потреби суспільства, наука реалізує себе у функції безпосередньої продуктивної сили, спрямованої на множення продуктивних ресурсів суспільства. Вона виступає в якості найважливішого чинника господарсько-культурного розвитку соціуму.

Наука проявляє себе у функції соціальної сили при вирішенні глобальних проблем сучасності.

Дослідники звертають увагу на проективно-конструктивну функцію науки, оскільки вона випереджає фазу реального практичного перетворення.

Так як головна мета науки завжди пов'язана з виробництвом і систематизацією об'єктивних знань, то основний конституирующей будинок науки є функція виробництва істинного знання.


  1. Специфіка і структура наукового пізнання.

Пізнання - це процес придбання і накопичення суспільством знань про світ і про саму людину, опосередкований культурно-історичними чинниками, що виражається в різних формах (наукового та позанаукового).

Наукове пізнання – вид пізнання, що здійснюється в процесі спеціалізованої наукової діяльності; наукове пізнання націлене на виявлення істинних характеристик навколишньої дійсності і дає нам знання про її об'єктивних зв'язках та закономірностях.

У вченні про наукове пізнання, його методи й форми, як уже зазначалося, важливим є дослідження емпіричного й теоретичного рівнів.

На емпіричному рівні здійснюється спостереження об'єктів, фіксуються факти, проводяться експерименти, встановлюються співвідношення, зв'язки, закономірності між окремими явищами. На теоретичному — створюються системи знань, теорій, у яких розкриваються загальні та необхідні зв'язки, формулюються закони в їх системній єдності та цілісності. Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання розрізняються й затим, з якого боку вони досліджують об'єкт, яким чином одержано основний зміст знання, що є логічною формою його вираження, науковою та практичною значимістю одержаного знання.

Незважаючи на зазначені відмінності, емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання органічно взаємопов'язані й взаємозумовлюють один одного в цілісній структурі наукового пізнання.

Завдання наукового пізнання полягає в тому, щоб розкрити внутрішню природу, сутність об'єкта (предмета, речі, явища, процесу тощо), дослідити й зрозуміти закони, закономірності й тенденції їх функціонування та розвитку. Вирішення цих проблем можливе в процесі тривалого й складного шляху розвитку науки і практики, котрі виробили цілий арсенал різноманітних прийомів, методів та засобів наукового пізнання (дослідження).

Процес наукового пізнання (пізнавальний цикл) — це певна схема дій суб'єкта стосовно об'єкта, в якому вирізняють окремі методологічні процедури та етапи (пункти): постановка завдання, вирішення завдання, перевірка його правильності, постановка нового завдання або ж зміна попереднього.

Специфіка науково-пізнавального процесу не заперечує виявлення загального, закономірного, а навпаки, з необхідністю передбачає його.


  1. Наукова раціональність та її генезис.

Останнім часом дедалі частіше і наполегливіше звучить ідея про існування багатьох видів раціональності, серед яких наукова не є ані єдиною, ані найдосконалішою. Поширення цієї ідеї призводить до низки негативних наслідків. По-перше, такий підхід перешкоджає зіставленню і порівнянню різних у часі і просторі наукових теорій; по-друге, формує уявлення про неможливість знайти єдиний критерій для оцінки всіх наукових теорій, що з'являлися у різні часи, про відносність будь-яких норм наукового дослідження.

Якщо погодитися з тим, що може бути багато типів раціональності і що кожному з них відповідає певний тип наукової картини світу, то доведеться визнати, що систематичні наукові дослідження (з властивою їм наступністю у часі) стають неможливими. Однак, на щастя, наука існує і успішно розвивається. І це є найпереконливішим аргументом проти твердження щодо багатоманітності типів раціональності.

Слід розрізняти два схожі явища, що позначаються двома близькими, але не тотожними поняттями, — «раціоналізм» і «наукова раціональність». Поняттям «раціоналізм» ми позначаємо певну властивість усіх осмислених висловлювань, а поняттям «наукова раціональність» — властивість наукових теорій і наукової діяльності взагалі. Нас у даному разі цікавить саме останнє поняття.

У науковій раціональності виокремимо два аспекти. Перший — логічний. Він охоплює характерні властивості, притаманні науковим теоріям. Другий аспект — правила і норми, що визначають специфічну поведінку вчених у процесі наукової діяльності. В цьому сенсі «наукова раціональність» стає професійною ознакою такої поведінки.

Раціональність, якщо її розглядати широко, ми розуміємо як певну грань мовної діяльності. Наукове знання також виражається мовними засобами. Тому слід розуміти, що існування наукової раціональності зумовлюється раціональністю як такою, а науковій раціональності властиве все те, що й раціональності в широкому розумінні.

Дещо змінивши визначення раціональності, дане М.А. Розовим, можна констатувати, що наукова раціональність — це така смислова (інтелектуальна) діяльність, яка об'єктивно (тобто за своєю логічною формою) претендує на здобуття істинного знання і здійснюється за певними правилами і нормами, котрі можуть бути зафіксовані у загальнозначущій формі.

Дане визначення наукової раціональності справді виокремлює загальну і незмінну властивість, характерну однаковою мірою як для міркувань здорового глузду, так і для суто наукової діяльності, незалежно від її історично визначеного змісту.

Отже, основою наукової раціональності є певні правила і норми мовної діяльності, які забезпечують її осмисленість. Але якщо для раціональності взагалі осмисленість висловлювань є необхідною і достатньою вимогою, то для наукової раціональності вона необхідна, але недостатня. Щоб висловлювання відповідали вимогам наукової раціональності, необхідно, щоб вони:

були лінгвістично осмисленими; логічно істинними; мали логічну форму, що забезпечує можливість принципової емпіричної перевірки; містили факти, які можна трактувати як її підкріплення; безпосередньо чи опосередковано вказували на можливі факти, які в разі їх появи спростовуватимуть зміст системи висловлювань.

Дотримання чітких логічних принципів на кожному етапі створення теорії і побудова на їх основі методологічних правил наукового дослідження наближає його до істини. Остання є єдиною інтегральною оцінкою і найважливішим орієнтиром для вченого у процесі наукової роботи. Після з'ясування ступеня істинності теорії можна попередньо визначити, наскільки ефективним буде кінцевий результат її застосування.


  1. Проблема виникнення науки. Основні історичні етапи розвитку науки.

1) ПРОТОГЕНЕЗ - етап розвитку, передує виникненню того чи іншого процесу (преднаука).

Протогенез пов'язаний з формуванням преднауки, являє собою досить тривалий етап переходу наукового пізнання. Преднаука вплетена в сучасне життя, не виходить за рамки буденного пізнання, є відповіддю на запит практики.

Особливості преднауки:

1) преднаучне знання орієнтоване на потреби суспільства

2) при вивченні навколишньої дійсності користувалися емпіричними образами, а не теоретичними моделями

3) не використовувалися логічні доказів для отримання знання

Особи, які генерують преднаучное знання, окреслювалися рамками кастовості суб'єкта.

Етапи розвитку науки:

1 етап - стародавня Греція - виникнення науки в соціумі з проголошенням геометрії, як науки про вимірювання землі.

А) працювали не з реальними предметами, не з емпіричним об'єктом, а з математичними моделями - абстракціями.

Б) З усіх понять виводилися аксіома і спираючись на них з допомогою логічного обгрунтування виводили нові поняття.

2 етап - Середньовічна європейська наука - наука перетворилася на служницю богослов'я. Протиборство між номіналістами (одиничні речі) і реалістами (універсальні речі).

- Наукове знання орієнтується на теологізмом

- Орієнтоване на специфічне обслуговування інтересів обмеженого числа

- Виникають наукові школи, проголошується пріоритет емпіричного пізнання в дослідженні навколишньої дійсності.

3 етап: Новоєвропейська класична наука (15-16 ст).

- Культура поступово звільняється від панування церкви.

- Перші спроби прибрати схоластику догматизм

- Інтенсивний розвиток економіки

- Лавіноообразний інтерес до наукового знання.

Особливості періоду:

- Наукова мисль починає фокусуватися на отримання об'єктивно істинного знання з ухилом в практичну корисність

- Спроба аналізу і синтезу раціональних зерен преднауки

- Починають переважати експериментальні знання

- Наука формується як соціальний інститут (ВНЗ, наукові книги)

- Починають виділятися технічні та соціально-гуманітарні науки Огюст Конт

4 етап: 20 століття - набирає чинності некласична наука

5 етап: постнекласична наука - сучасний етап розвитку наукового пізнання.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Тема. Запорозька Січ у другій половині Х
Запорозької Січі у другій половині ХVІІІ ст територіальний, політичний, економічний, військовий устрій; визначити причини її ліквідації...
4: Національно-визвольний рух у другій половині ХVІ
Тема 4: Національно-визвольний рух у другій половині ХVІ – середині ХVІІ ст. Держава Богдана Хмельницького 4 Тема 5: Козацьке державотворення...
Андрусяк І., Петренко Є. Блиск і злиденність української націонал-демократії...
України, членів Кирило-Мефодіївського братства, М. Драгоманова, Українська правова і політична думка в другій половині ХVIII – першій...
Урок з історії України у 8 класі за темою: «Запорізька Січ у другій половині 17 ст.»

ТЕМА ФІЛОСОФІЯ ЯК СИСТЕМА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ
Філософія та буденність. Філософія як любов до мудрості. Філософія та мудрість: суперечливість їх буття. Філософія як проблема для...
Позитивні зрушення системи освіти Великобританії в другій половині...
Резюме: аналізується шлях розвитку британського освітнього процесу в XX-му столітті від елітарного до масового, потокового; підкреслюється...
Лівобережна Гетьманщина та Слобідська Україна в другій половині XVII...
Лівобережна Гетьманщина та Слобідська Україна в другій половині XVII ст. Урок з історії України для 8 класу із використанням ІКТ
ТЕМА 6
У другій половині вагітності жінка приймала транквілізатори групи бензодіазепинів. Пологи наступили в строк, протікали нормально,...
«Зима прийшла і празники привела»
«бібліографія» надовго щезло із вжитку. Його згадали лише коли винайшли книгодрукування. Бібліографами називали топографів. І лише...
Золотарство
У другій половині XVII—XVIII ст золотарі широко виготовляли сережки, персні, каблучки, оклади для ікон тощо. Осередками З. були здебільшого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка