Андрусяк І., Петренко Є. Блиск і злиденність української націонал-демократії : Політологічні есе / І. Андрусяк, Є. Петренко


Скачати 379.24 Kb.
НазваАндрусяк І., Петренко Є. Блиск і злиденність української націонал-демократії : Політологічні есе / І. Андрусяк, Є. Петренко
Сторінка1/4
Дата03.04.2013
Розмір379.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4
Зміст самостійної роботи студентів

Змістовий модуль І. Предмет науки, методологія та значення курсу історія політичної та правової думки, розвиток української правової і політичної думки княжої, литовсько-польської, козацької доби, політичні вчення просвітителів України, членів Кирило-Мефодіївського братства, М. Драгоманова, Українська правова і політична думка в другій половині ХVIII – першій половині ХІХ ст.

Тема 1.

Предмет і методологія історії

української правової і політичної думки (2 год.)

 1. Проаналізуйте науковий потенціал пограничних досліджень на прикладі історії української правової і політичної думки.

 2. Визначіть місце історії української правової і політичної думки у системі правових наук.

 3. Окресліть значення курсу історія української правової і політичної думки для формування світогляду майбутнього правника.

 4. Проаналізуйте функції історії правової і політичної думки в Україні.

 5. Визначіть специфіку використання історичних методів дослідження політико-правових явищ.

 6. Проаналізуйте вклад вітчизняних науковців Т.Андрусяка та Ф.Шульженка в дослідження політико-правової дійсності.

 7. Визначіть поліваріантність підходів до періодизації розвитку української політичної і правової думки.

Наявна в бібліотеці література:

1. Андрусяк І., Петренко Є. Блиск і злиденність української націонал-демократії : Політологічні есе / І. Андрусяк, Є.Петренко. – К.: Смолоскип, 1999.

2. Гринів О. Національно-духовне відродження : історія і сучасні проблеми / Гринів О. – Львів : Місіонер, 1995.

3. Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / М. Розумний. – К. : Либідь, 2001.

4. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. – К.: УВС, 2000.

5. Шевчук В. Національна ідея в Україні та її подвижники / В. Шевчук. – К., 2006.

Рекомендована література:

 1. Гаєвський Б. Українська політологія / Б. Гаєвський. – К., 2005.

 2. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст / О. Забужко. — К., 1992.

 3. Коцур А.П. Українська державність: історія та сучасність / А. П. Коцур. — Чернівці : Рута, 2000.

 4. Толочко П.П. Традиції державно-політичного розвитку в Україні // Толочко П.П. Від Русі до України. — К., 1997.

 5. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К., 1999.

Інтернет ресурси:

1. Кухта Б. З історії української політичної думки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : vse-uchebniki.com/ucheniy...istoriya/istoriji-politichnoji-dumki.html

2. Салтовський О. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ століття) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: litopys.org.ua/salto/salt.htm

3. Танцюра В. Політична історія України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : pidruchniki.ws/.../istoriya/politichna_istoriya_ukrayini_-_tantsyura_

Тема 2.

Розвиток української правової і політичної думки від найдавніших часів до створення Київської Русі (1 год.)

 1. Проаналізуйте політично-правовий розвиток кіммерійців як південних сусідів праслов’ян.

 2. Визначіть формування державотворчих традицій у сарматів.

 3. Проаналізуйте концепцію українського сарматизму.

 4. Охарактеризуйте політико-правовий розвиток рабовласницьких держав на території Північного Причорномор’я та Приазов’я.

Наявна в бібліотеці література:

1. Гелей С., Рутар С. Політологія / С.Гелей, С. Рутар. – К. : Либідь, 2002.

2. Гринів О. Національно-духовне відродження : історія і сучасні проблеми / Гринів О. – Львів : Місіонер, 1995.

3. Рудич Ф. Політологія / Ф. Рудич.– К. : Либідь, 2006.

4. Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / М. Розумний. – К. : Либідь, 2001.

 1. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. – К.: УВС, 2000.

Рекомендована література:

 1. Гаєвський Б. Українська політологія / Б. Гаєвський. – К., 2005.

 2. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К., 1999.

Інтернет ресурси:

Кресін О. Український сарматизм // [Електронний ресурс]. – www.ukrhistory.narod.ru/kresin-2.htm

Палій О. Спадок тисячоліть : скіфи, сармати, руси, українці. – aratta-ukraine.com/sacred_ua.php?id=58

Тема 3.

Українська правова і політична думка княжої доби (Київська і Галицько-Волинська держави) (1 год.)

 1. Проаналізуйте вплив християнської церкви на політичну думку періоду Київської Русі.

 2. Визначіть політико-правові ідеї поеми “Слово о полку Ігоревім”.

 3. Охарактеризуйте положення політико-релігійного трактату “Посланіє” Климентія Смолятича.

 4. Порівняйте еволюцію правових відносин за редакціями Руської Правди.

Наявна в бібліотеці література:

1. Гелей С., Рутар С. Політологія / С.Гелей, С. Рутар. – К. : Либідь, 2002.

2. Колодій А. Політологія / А.Колодій. – К. : Академія, 2002.

3. Рудич Ф. Політологія / Ф. Рудич.– К. : Либідь, 2006.

4. Шляхтун П. Політологія / П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2002.

Рекомендована література:

1. Гаєвський Б. Українська політологія. – К., 2005.

2. Коцур А.П. Українська державність: історія та сучасність / А. П. Коцур. — Чернівці : Рута, 2000.

3. Лащенко Р. Лекція по історії українського права / Р. Лащенко. – К. : Україна. – 2008.

4. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В.Сергійчук. – К. : УВС, 2000.

Інтернет ресурси:

1. Витоки політичних ідей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: textbooks.net.ua/content/view/6552/44/

2. Манько Є. Форми державного правління від ранньофеодальних державних утворень до часів Київської Русі / Є. Манько. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/.../PB-3_15.pdf

3. Салтовський О. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ століття) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: litopys.org.ua/salto/salt.htm

4. Федоренко Т. Вплив християнства на формування правової системи Київської Русі з кінця ІХ – по 40 рр. ХІІІ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: disser.com.ua/contents/690.html.

Тема 4.

Розвиток української правової і політичної думки в литовсько-польську добу (2 год.)

 1. Визначіть політичні причини та наслідки Віленсько-Радомської унії 1401 p.

 2. Проаналізуйте політичні причини та наслідки Галицької унії 1658 р.

 3. Визначіть політичні передумови укладення Берестейської унії 1596 р.

 4. Берестейська унія 1596 р.: її зміст і значення.

 5. Охарактеризуйте діяльність братства та Острозького колегіуму, їх вплив на розвиток правової і політичної думки в Україні.

 6. Діяльність М.Смотрицького з метою подолання національного розколу.

 7. Повстання під проводом К.Косинського як вияв національного розколу.

Наявна в бібліотеці література:

1. Гелей С., Рутар С. Політологія / С.Гелей, С. Рутар. – К. : Либідь, 2002.

2. Рудич Ф. Політологія / Ф. Рудич.– К. : Либідь, 2006.

3. Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / М. Розумний. – К. : Либідь, 2001.

4. Шляхтун П. Політологія / П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2002.

Рекомендована література:

1. Гаєвський Б. Українська політологія. – К., 2005.

2. Лащенко Р. Лекція по історії українського права / Р. Лащенко. – К. : Україна. – 2008.

3. Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / . – К. : Либідь, 2001.

4. Рудич Ф. Політологія / Ф. Рудич. – К. : Либідь, 2009.

5. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В.Сергійчук. – К. : УВС, 2000.

Інтернет ресурси:

1. Василенко В.О. Проблема впливу Кревської угоди на еволюцію литовсько-руських взаємин в східнослов’янських історіографіях [Електронний ресурс] // Проблеми політичної історії України. – 2008. – №3. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppiu/index.html

2. Василенко В. О. Роль руського елементу в утворенні Великого князівства Литовського (до кінця ХІІІ ст.) у східнослов’янських історіографіях ХІХ–ХХ ст. [Електронний ресурс] // Проблеми політичної історії України. – 2009. – №4. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppiu/index.html

3. Салтовський О. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ століття) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: litopys.org.ua/salto/salt.htm

Тема 5.

Українська правова і політична думка в козацьку добу (1 год.)

 1. Політико-державна діяльність П.Конашевича-Сагайдачного.

 2. Проаналізуйте дискусії щодо політико-правового характеру національної революції під проводом Б.Хмельницького.

 3. Державна діяльність і політичні погляди Ю.Хмельницького.

 4. Політико-правова концепція Павла Тетері-Моржковського.

Наявна в бібліотеці література:

1. Гелей С., Рутар С. Політологія / С.Гелей, С. Рутар. – К. : Либідь, 2002.

2. Колодій А. Політологія А.Колодій. – К. : Либідь, 2002.

3. Рудич Ф. Політологія / Ф. Рудич.– К. : Либідь, 2006.

4. Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / М. Розумний. – К. : Либідь, 2001.

5. Шляхтун П. Політологія / П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2002.

Рекомендована література:

1. Кресіна І., Кресін О. Гетьман П.Орлик і його Конституція / І. Кресіна, О. Кресін. — К., 1993.

2. Мицик Ю. Політичні концепції Богдана Хмельницького: деякі аспекти реалізації // Доба Богдана Хмельницького (до 400 річчя від дня народження великого гетьмана). Збірник наукових праць / Ю. СМицик. –К., 1995.

3. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В.Сергійчук. – К. : УВС, 2000.

4. Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (IX ст. - 1917 р.).-К., 1990.

5. Томашівський С. Перший   похід Богдана Хмельницького в Галичину: Два місяці української політики 1648 р. / С. Томашівський. – Львів : 1994.

Інтернет ресурси:

1. Дашкевич Я. Павло Тетеря / Я. Дашкевич. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: pravyteli.org.ua/lib/teteria_2.html 

2. Лещук Є. Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства / Є. Лещук. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=613


3. Салтовський О. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ століття) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: litopys.org.ua/salto/salt.htm

4. Сюндюков І. Підступність без любові / І. Сюндюков // День. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: incognita.day.kiev.ua/pidstupnist-bez-lyubo

5. Фірсов О. Порівняльний аналіз військово-політичної діяльності гетьманів Б.Хмельницького та І.Виговського / О.Фірсов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/.../NRO_2010_1%5C02.

Тема 6.

Політичні вчення просвітителів України про особу, суспільство і державу (1 год.)

1. Порівняйте специфіку українського просвітництва із західноєвропейським.

2. Державно-правове вчення М.Козачинського.

3. Політична концепція Г.Сковороди.

4. Проблема людини та держави в етико-гуманістичних поглядах Г.Сковороди.

Наявна в бібліотеці література:

1. Гелей С., Рутар С. Політологія / С.Гелей, С. Рутар. – К. : Либідь, 2002.

2. Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / М. Розумний. – К. : Либідь, 2001.

3. Шляхтун П. Політологія / П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2002.

Рекомендована література:

1. Верба Г. Сковородинознавство : Навчальний посібник / Г. Верба. – Переяслав-Хмельницький, 2008.

2. Деркач Ж. Раціональне і ірраціональне в політичних поглядах Г. Сковороди / Ж. Деркач // Проблема раціональності наприкінці XX століття: Матер. V Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Х., 2011.

3. Толочко П.П. Традиції державно-політичного розвитку в Україні // Толочко П.П. Від Русі до України. — К., 1997.

Інтернет ресурси:

1. Попович М. Нарис історії культури в України / М. Попович. – К., 1998[Електронний ресурс]. – Режим доступу: litopys.org.ua/popovych/narys14.htm

2. Проект “Українці в світі”. Персоналії. М.Козачинський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrainians-world.org.ua/.../f2096c61a...

3. Ярош Б.О., Ярош О.Б. Загальна теорія політики: Навч. посіб. для студ. спец. "Політологія" вищ. навч. Закладів / Б. О. Ярош, О. Б. Ярош. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: politics.ellib.org.ua/pages-540.html

Тема 7.

Українська правова і політична думка в другій половині ХVIII – першій половині ХІХ ст. (2 год.)

 1. Масонський рух як прояв кризи офіційної ідеології.

 2. Етапи національного відродження України кінця XVIII – початку XIX ст.

 3. Культурництво як передумова формування державницької політично-правової платформи.

 4. Співставте західноєвропейську націотворчу практику із державно-правововими концепціями громадських об’єднань і рухів в Україні.

 5. Проаналізуйте послідовність автора “Історії Русів” у відстоюванні автономності української держави.

 6. Визначіть характер суспільно-політичних поглядів автора "Історії Русів".

 7. Права і свободи людини в правовій і політичній думці другої половини ХVIII – першої половини ХІХ ст.

Наявна в бібліотеці література:

1.Андрусяк Т., Шульженко Ф. Історія вчень про державу і право / Т.Андрусяк, Ф. Шульженко. – К. : Знання, 2010.

2. Колодій А. Політологія А.Колодій. – К. : Либідь, 2002.

3. Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / М. Розумний. – К. : Либідь, 2001.

4. Рудич Ф. Політологія / Ф. Рудич.– К. : Либідь, 2006.

Рекомендована література:

 1. Гаєвський Б. Українська політологія. – К., 2005.

 2. Грушевський М.С.   Історія України – Русі. XIV-XVI віки – відносини політичні / М. С. Грушевський. – Київ : Наукова   думка, 1993.

 3. Карпенко В. Антиукраїнські тенденції в Українській державі / В.Карпенко. – К., 2002.

 4. Коцур А.П. Українська державність: історія та сучасність / А. П. Коцур. — Чернівці : Золлоті литаври, 2000.

 5. Толочко П.П. Традиції державно-політичного розвитку в Україні // Толочко П.П. Від Русі до України. — К., 1997.

Інтернет ресурси:

1. Салтовський О. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ століття) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: litopys.org.ua/salto/salt.htm

2. Салтовський О. “Історія Русів” – пам’ятка політичної полеміки на тлі конструювання історії / О. Салтовський // Вісник національного університету імені Т.Шевченка. Серія Філософія. Політологія.– 2009. – № 91-93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: papers.univ.kiev.ua/.../_The_history_of_Ru..

3. Скринник М. “Історія Русів” : ствердження національної самоідентичності / М. Скринник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.anthropos.org.ua/.../MSkrynnyk.doc

Тема 8. Розвиток української правової і політичної думки в програмних документах Кирило-Мефодіївського братства та правові і політичні погляди його членів (1 год.)

1.Охарактеризуйте роль Києва як центру українського національно-визвольного руху 40-их рр. ХІХ ст.

2. Проаналізуйте оцінку діяльності Кирило-Мефодіївського товариства тогочасною європейською пресою.

3. Визначіть головні проблеми слов’янства за працею М. Гулака"Юридичний побут поморських слов’ян".

4. Співставте євангельський демократизм соціально-політичної доктрини М.Костомарова із західноєвропейськими теоретичними концепціями.

Наявна в бібліотеці література:

1. Колодій А. Політологія А.Колодій. – К. : Либідь, 2002.

2. Політологія / За ред. О. Бабкіної, В.Горбатенка. – К. : ВЦ “Академія”, 2003.

3. Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / М. Розумний. – К. : Либідь, 2001.

4. Рудич Ф. Політологія / Ф. Рудич.– К. : Либідь, 2006.

5. Шевчук В. Національна ідея в Україні та її подвижники / В.Шевчук. – К., 2006.

Рекомендована література:

1. Бойко, М. П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації (в контексті ідей Кирило-Мефодіївського товариства, Д.Донцова, М.Драгоманова) : монографія / М. П. Бойко ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ, 2008. 

2. Бойко, М. П. Кирило-Мефодіївське товариство: філософські та культурологічні ідеї національної самосвідомості та державотворення : монография. / М. П. Бойко ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ, 2006. 

3. Гаєвський Б. Українська політологія. – К., 2005.

4. Коцур А.П. Українська державність: історія та сучасність / А. П. Коцур. — Чернівці : Золоті литаври, 2000.

Інтернет ресурси:

1. Аналіз наукової спадщини М.Костомарова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-referat.com/Аналіз_наукової_спадщини_М_Костомарова.

2. Салтовський О. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ століття) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: litopys.org.ua/salto/salt.htm

3. Хроненко І. До концепції про погляди М.І. Гулака на історію слов’ян / І. Хроненко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2011_1/38.pdf.

Тема 9.

Політичні й правові погляди Михайла Драгоманова (2 год.)

 1. Охарактеризуйте роль українофільства в процесі національного відродження.

 2. Проаналізуйте радикальність поглядів М.Драгоманова.

 3. Визначте риси, що характеризують особу прогресивного політичного діяча на думку М.Драгоманова.

 4. Обгрунтуйте концепцію політичного прагматизму М.Драгоманова.

 5. Проаналізуйте працю М.Драгоманова "Переднє слово до "Громади" як програму діяльності так званого "женевського гуртка".

 6. нтерпретація церковної історії України як засіб суспільної модернізації.

 7. Охарактеризуйте політичну етику Михайла Драгоманова.

Наявна в бібліотеці література:

1.Гелей С., Рутар С. Політологія / С.Гелей, С. Рутар. – К. : Либідь, 2002.

2. Колодій А. Політологія А.Колодій. – К. : Либідь, 2002.

3. Рудич Ф. Політологія / Ф. Рудич.– К. : Либідь, 2006.

4. Шевчук В. Національна ідея в Україні та її подвижники / В.Шевчук. – К., 2006.

Рекомендована література:

1. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С.Ставрояні, Л.Шкляр . К.: Генеза, 1995.

2. Єкельчик С. Федералізм М. Драгоманова / С. Єкельчик.– Соціально-філософські ідеї. – К., 1995.

3. Толочко П.П. Традиції державно-політичного розвитку в Україні // Толочко П.П. Від Русі до України. — К., 1997.

Інтернет ресурси:

1. Круглашов А. Інтерпретація церковної історії України як засіб суспільної модернізації / А. Круглашов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.franko.lviv.ua/.../um/um4.../4-KRUHLASHOV%20Anatoliy.

2. Круглашов А. Діяльність просвітницьких товариств Західної України та проблеми національного відродження у творах М.Драгоманова / А.Круглашов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uks/2010.../020Kruhlashov.pdf

3. Круглашов А. Політична етика Михайла Драгоманова (теоретичні аспекти) [Текст] / А. Круглашов // Український історичний журнал. – 2000. - № 3[Електронний ресурс]. – Режим доступу: hklib.npu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?...
  1   2   3   4

Схожі:

АВТОР Петренко Людмила Василівна, заступник директора з виховної роботи ТСШ №29

АВТОР Петренко Людмила Василівна, заступник директора з виховної роботи ТСШ №29

Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних і правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах стародавнього світу
Конспект уроку позакласного читання ( 6 клас) Сучасні українські дитячі письменники
Андрусяк «Вісім днів із життя Бурундука». Захоплива пригода Івася довжиною у 8 днів
Уроку
Розробила: вчитель фізики та математики Миропільського навчально-виховного комплексу Краснопільської районної ради Сумської області...
Програма Петренко О. Додаток А
...
ПРОГРАМ А
Програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів денного відділення спеціальності 050107 "Економіка...
Тарас Андрусяк ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ
АНТИЧНОГО РИМУ 35 ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ІДЕЇ ХРИСТИЯНСТВА 43 ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 50 ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ...
Іван АНДРУСЯК СТЕФА І ЇЇ ЧАКАЛКА
Ось Ірця в садочку – вона мамійка. Коли її мами довго нема, вона плаче. І в лясельній групі плакала, і в молодшій, і в середній....
Урок формування вмінь і навичок (із використанням інноваційних технологій)
Тема. Література українського романтизму, його ідейно-художні особливості. Життя і творчість поетів-романтиків. П. Гулак-Артемовський....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка