МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи
Сторінка5/5
Дата19.03.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Александрова І.Є. Розміщення продуктивних сил. – Харків, 2000. – 61 с.

 2. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. - К.: Либідь, 1997.

 3. Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І. та ін. Продуктивні сили економічних районів України. – К.: НІЧЛАВА, 2000.

 4. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. – СПб, 1992.

 5. Дорогунцов С.І,, Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки: Навч.посібн. – К.: Стафед-2, 2001. – 144с.

 6. Дорогунцов С.І., Пітюренко Ю.І., Олійник Я.Б. та ін. Розміщення продуктивних сил України: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000.

 7. Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка. – К., 1999.

 8. Заставецька О.В. Комплексний економічний і соціальний розвиток території: теоретичні і методичні дослідження. – Тернопіль, 1997.

 9. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів, 1994.

 10. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К., 1997

 11. Концепція утворення ВЕЗ в Україні. – К.: Логос, 1999.

 12. Методологічні засади комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів / Б.М. Данилишин, Л.Г.Чернюк, М.І.Фащевський та ін. – К.: РВПС України НАН України, 1998. – 158с.

 13. Михасюк І.Р., Янків М.Д., Залога З.М., Сажинець С.Й. Державне регулювання економіки. – Л.: Львів. держ. ун-т, 1999.

 14. Михасюк І.Р., Янків М.Д., Залога З.М., Сажинець С.Й. Регіональна економіка. – Л.: Львів. держ. ун-т, 1998.

 15. Никитенко М.В. Региональная экономика. – Минск: Наука и техника, 1992.

 16. Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії. – К.: Знання, 2000.

 17. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М, Економічна і соціальна географія України з основами теорії. – К.: Знання, 1998.

 18. Пила В.І., Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика: Навч.посібник. – К.: ІЕ НАН України, 1998.

 19. Региональная экономика / Под.ред. Т.Г. Морозовой. - М., 1995. – 304с.

 20. Розміщення продуктивних сил. Навч. посібн. / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюка, В.Ф.Семенова. – К. Знання, 2001.

 21. Розміщення продуктивних сил. Підручник. / За ред. Є.П. Качана. – К.: ВД Юрид. книга, 2002.

 22. Розміщення продуктивних сил. Тестові завдання /Дорогунцов С.І., Іщук С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. – К.: “Знання”, 1999.

 23. Розміщення продуктивних сил: опорний конспект лекцій / Уклад.: Н.П.Ващенко та ін. – К.: КДТЕУ, 1998.

 24. Савченко В.Ф. Держава і регіон: регулювання соціально-економічного розвитку. Кн.. 1-3. – К., 1999.

 25. Симоненко В.К. Регионы Украины, проблемы развития. – К.: Наук. думка, 1997. – 264 с.

 26. Сологуб О.П. Регіональна економіка: потенціал і продуктивність. – К.: Наук.світ, 1999.

 27. Соціально-економічна географія. / За ред. О.Г. Шаблія. – Львів: Світ, 1994.

 28. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К., 2001.

 29. Тимчук М.Ф. Регіональна економіка. – К.: УММБ, 1998.

 30. Ткачук І.Г. Економічна самостійність регіону. – К., 1994.

 31. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки. – К.: Наук.думка, 1997.

 32. Формування регіональної стратегії розвитку підприємництва і механізмів її реалізації. – Львів: Ін-т регіонал.досліджень НАН України, 1997.

 33. Чумаченко Н.Г. Экономика региона: теоретические основы, функциональная деятельность. – Донецк: ИЄП НАН Украины, 1995.

Додаткова

 1. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін.-К.,1996.–240с.

 2. Борщевський П.П., Ушкаренко В.О., Чернюк Л.Г., Мармуль Л.О. Регіональні комплекси України (теорія та практика розвитку). – К.: Наук.думка, 1996. – 260с.

 3. Горленко І.О., Тарангул Л.І. Економічні райони України. – К., 2000.

 4. Дорогунцов С.І., Данилишин Б.М., Лібанова Є.М., Шевчук В.Я. Україна: проблеми сталого розвитку: Наук. доповідь. – К.:РВПС України НАН України, 1997.

 5. Доценко А.І. Регіональне розселення: проблеми та перспективи. – К.: Наук.думка, 1994

 6. Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. Т.1. Огляд економіки України за 1990-1994 рр. К., 1996. –480 с.; Т.2. Проблеми реформування відносин власності в Україні. – К., 1996. – 310 с.

 7. Іщук С.І. Терторіально-виробничі комплекси і економічне районування: методологія, практика: Навч.посібник. – К.: Київ. ун-т ім.Т.Шевченка, Укр.-фін ін-т менеджменту і бізнесу, 1996.

 8. Изард У. Методы регионального анализа. – М., 1966.

 9. Исаксен А., Гамильтон К., Гулфасон Т. Введение в экономику рынка. СПб., 1994. – 232с.

 10. Калитенко А.П., Поповкін В.А. З досвіду економічного районування. – К., 1997.

 11. Ким М.Н. Трудовой потенциал и занятость: Учебн. пособ. –Харьков, 1993.

 12. Крыжановский Б.Н. Потенциал машиностроения. – К.: Наук.думка, 1994. – 351с.

 13. Лаврищев А.Н. Экономическая география СССР. – М., 1986.

 14. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя).– К.:АТ “Книга”,1997. – 456с.

 15. Макарова О, Раев В. Тесты по экономике. – М., 1995. – 76 с.

 16. Методологічні засади комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів. –К.: Вища шк., 1998.

 17. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин / А.С.Філіпченко, В.С.Бурковський, В.С.Будкін та ін. – К.: Либідь, 1994. – 254с.

 18. Михасюк Р.Р., Побурко Я.О., Яцура В.В. Основи регулювання економічного і соціального розвитку регіонів. – К., 1995. - 231с.

 19. Пістун М.Д., Гуцал В.О., Проводар Н.І. Географія агропромислових комплексів. – К.: Либідь, 1997. – 198с.

 20. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наук.думка, 1993. – 210с.

 21. Региональная экономика: новые подходы. - М, 1993.

 22. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994. – 150 с.

 23. Статистичний щорічник України за 2001 рік. – К.: Укр.енциклопедія, 2002.

 24. Стэнлейк Дж.Ф. Экономикс для начинающих. – М., 1994.

 25. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / С.І.Дорогунцов, Б.М.Данилишин, Л.Г.Чернюк та ін. В 2-х томах. – К.: РВПС України НАН України, 1998.

 26. Хендрикус Бос. Размещение хозяйства. - М., 1970.

 27. Холл П. Городское и региональное планирование. - М., 1993. - 195 с.

 28. Хоскинс А. Курс предпринимательства. – М., 1993.

 29. Чумаченко Н.Г. Государственное регулирование экономики. – Донецк: ИЄП НАН Украині, 1995.

 30. Чумаченко Н.Г. Государственное управление экономикой в Украине: Опыт, проблемы, решения. – Донецк: ИЄП НАН Украині, 1999.


Навчальне видання


РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення дисципліни

та виконання контрольної роботи

для студентів напряму 0501 “Економіка і підприємництво”

денної, заочної та скороченої форми навчання та другої вищої освіти

Укладачі Степаненко Анатолій Васильович, д-р геогр. наук, проф.,

Відоменко Оксана Іванівна, к.е.н.


Редактор

Комп'ютерна верстка

Підп. до друку 00.00.04 р. Обл.-вид. арк. Наклад пр. Вид. № Безплатно

РВЦ НУХТ, 01033 Київ – 33, вул. Володимирська, 68

1   2   3   4   5

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний...
Уміщені контрольні роботи з „Історії України” та методичні рекомендації до їх виконання
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка