МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи
Сторінка3/5
Дата19.03.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

1. Предмет, методи і завдання дисципліни

Сутність продуктивних сил. Складові елементи продуктивних сил (суспільні, природні, всезагальні) та їх сутність і значення в розвитку суспільних відносин. Предмет і об’єкт дослідження дисципліни. Методологічні основи науки про розміщення продуктивних сил і регіональну економіку. Актуальні проблеми і завдання курсу. Етапи наукових досліджень (програмний, інформаційний, аналітичний, модельний, алгоритмічний, концептуально-конструктивний).

Література: [1,5,6,10,12,14,15,19 - 23,28,29].

2. Теорії та концепції розміщеня продуктивних сил і регіональної економіки

Елементи теорії розміщення виробництва. Розміщення сільського господарства (ізольована держава І.Тюнена). Розміщення промислового виробництва (теорія штандортів А.Вебера). Розміщення сфери послуг і споживання (теорія центральних місць В.Кристалера). Теорія полюсів росту і центрів розвитку. Концепція кластерів. Економічна сутність кластерів і кластерних механізмів. Світовий досвід створення галузевих об’єднань. Розвиток кластерної системи взаємозв’язків.

Література: [5,6].

3. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів


Сутність економічного закону і закономірності, їх об’єктивний характер. Закономірності розміщення продуктивних сил. Принципи розміщення суспільного виробництва та формування економіки регіонів. Основні фактори розміщення продуктивних сил. Зовнішнє середовище і розміщення продуктивних сил.

Література: [1,6,10,20 - 23,28,49,59,60].
4. Економічне районування і територіальна організація продуктивних сил

Сутність економічного району. Основні районоутворюючі фактори. Принципи і критерії виділення великих економічних районів. Ієрархія економічних районів, їх основні типи. Мережа економічних районів України.

Література: [6,14,15,17,19,31,36,40,43,53,54].

5. Наукові методи аналізу розміщення продуктивних сил і рівнів економічного розвитку регіонів

Методи дослідження просторової організації виробництва (статистичний, системного аналізу, парадигми, наукової систематизації, районування, картографічний, балансовий, порівняльний). Техніко-економічні показники. Предмет, механізм і завдання регіональної економічної діагностики. Діагностика територіальної структури регіону. Діагностика демографічної структури і ринку праці. Діагностика галузевої структури. Діагностика динамічних якостей регіону.

Література: [4,20,21,28,41,49].

6. Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка

Сутність природно-ресурсного потенціалу його структура. Кількісна і якісна оцінка природних умов та ресурсів. Методологічні підходи до економічної оцінки природних ресурсів (затратний, рентний, рентно-затратний, відновний). Характеристика природно-ресурсного потеніалу України та її регіонів. Земельні ресурси як економічна категорія. Водний фонд України. Лісовий фонд України. Рекреаційні ресурси України. Мінерально-сировинні ресурси: підходи до їх класифікації. Розміщення паливно-енергетичних ресурсів. Сировина для чорної металургії. Сировина для кольорової металургії. Сировина для хімічної промисловості. Основні екологічні проблеми України, пов’язані з нераціональним ресурсокористуванням.

Література: [9,25,27,55].
7. Населення і трудові ресурси

 1. Народонаселення як основна продуктивна сила суспільства

Відтворення населення. Природний та механічний рух населення. Показники, що характеризують відтворення населення. Динаміка народонаселення. Сутність поняття «демографічний вибух». Наслідки росту народонаселення. Концепція стійкого розвитку. Структура народонаселення (статева, вікова, етнічна, мовна, шлюбна, релігійна, за освітою, за середньою тривалістю життя, за прибутками та ін.). Основні фактори, що впливають на зміни народонаслення. Теорії і концепції народонаселення (Т.Малтус, А.Сміт, Д.Рікардо). Якість населення як сукупнісний потенціал характеристик населення (за здатністю до відтворення, до праці, детермінація людського розвитку суспільними відносинами). Євгеніка як наука про генетичне поліпшення людського роду (Ф.Гальтон). Чотири євгенічні рухи. Чисельність населення України та його структура. Основні напрями соціально-демографічної політики (Україна, Канада, Китай, Індія, Туреччина).

Література: [16,37,38,56,58].

 1. Трудові ресурси та ринок праці

Сутність трудових ресурсів як основної продуктивної сили суспільства. Ринок праці та механізм його формування. Закон України “Про зайнятість”. Об’єкти і суб’єкти ринку праці. Функції та повноваження служб зайнятості. Моделі ринку праці (Японська, Американська, Швецька, командно-адміністративна).

Література: [16,44,56,58].
8. Виробничий та науково-технічний потенціали

 1. Виробничий потенціал народного господарства

Кількісна і якісна характеристика основних виробничих фондів. Поняття про оборотні фонди. Фондомісткість галузей господарства. Промисловість як фактор, визначаючий територіальну організацію господарства.

Література: [20,25,57,58].

 1. 2. Науково-технічний потенціал

Сутність і роль науково-технічного прогресу в розвитку господарського комплексу країни. Науково-технічний потенціал України: сучасний стан та особливості територіальної організації. Фундаментальна та прикладна наука. Функції Національної Академії Наук України. Основні наукові центри України. Проблеми трансформації господарського комплексу країни в умовах ринкової економіки

Література: [20,25,58].

9. Господарський комплекс України: особливості структури і трансформація в ринкових умовах

Економіка країни як єдиний господарський комлекс. Смислове поле поняття “Структура економіки”. Сучасна галузева структура господарства та тенденції її розвитку. Диспропорції промислового розвитку та шляхи їх подолання. Структурні трансформації господарського комплексу країни та її регіонів. Національна безпека України: інтереси та загрози.

Література: [25,28,32,34,40,47].

10. Міжгалузеві комплекси та їх роль у розвитку економіки України

Паливно-енергетичний комплекс: структура, сировинна база, особливості розміщення, сучасний стан і перспективи розвитку

Металургійний комплекс: структура, сировинна база, особливості розміщення, сучасний стан і перспективи розвитку

Хімічний комплекс України: структура, сировинна база, особливості розміщення, сучасний стан і перспективи розвитку

Машинобудівний комплекс: структура, особливості розміщення, сучасний стан і перспективи розвитку.

Агропромисловий комплекс: структура, сировинна база, особливості розміщення, сучасний стан і перспективи розвитку. Лісопромисловий комплекс України: структура, сировинна база, особливості розміщення, сучасний стан і перспективи розвитку. Транспортний комплекс та зв’язок України: сучасний стан і перспективи розвитку. Будівельний комплекс України: сучасний стан і перспективи розвитку.

Література: [1,6,9,10,45,46,52,56,58].

11. Сутність регіональної економіки та її територіальні особливості

Соціально-економічна сутність регіону як системи. Регіон в системі територіального поділу праці. Форми організації продуктивних сил.

Література: [11,40].

12.Економіка регіонів України й особливості регіонального розвитку

Особливості розвитку і розміщення продуктивних сил економічних районів: Донецький (Донецька, Луганська області), Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області), Східний (Харківська, Полтавська, Сумська області), Центральний (Київська, Черкаська області і м.Київ), Поліський (Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська області), Подільський (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області), Карпатський (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Ченівецька області), Причорноморський (Одеська, Миколаївська, Херсонська області, АР Крим, м.Севастополь)

Література: [3,6,7,8,14,15,19,20,25,26,27,28,29,30,32,35,36,39,51,

56].

13. Регіональна економічна політика України та управління регіональним розвитком

Сутність державної регіональної економічної політики, її мета та завдання. Основні принципи державної регіональної економічної політики України. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики та його складові.

Література: [13,24,32,33,35,54,62,63].

14. Зовнішньоекономічні зв’язки та їх роль у розвитку продуктивних сил України і регіонів

Сутність і значення міжнародних економічних зв’язків. Вплив міжнародного територіального поділу праці на формування зовнішньоекономічних зв’язків. Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сутність та принципи формування. Основні форми економічного співробітництва країн світу. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України. Структура експорту та зовнішньоекономічний баланс.

Література: [9,27,50,56].
2.2. Практичні заняття

№ п/п

Тема практичного заняття

Кількість годин за формою навчання

Ден

ною

Заоч-ною

друга вища

скоро-чена

1

2

3

4

5

6

1
Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів

2

-

-

-

2

Економічне районування та територіальна організація продуктивних сил

1

-

-

-

3

Природно-ресурсний потенціал та його економічна оцінка

2

-

-

-

4

Трудоресурсний потенціал і розселення

1

-

-

-

5

Паливно-енергетичний комплекс України

1

0,2

0,2

0,2

1

2

3

4

5

6

6

Металургійний комплекс України

1

0,2

0,2

0,2

7

Машинобудівний комплекс України

2

0,2

0,2

0,2

8

Агропромисловий комплекс України

2

0,4

0,4

0,4

9

Економіка регіонів України й особливості регіонального розвитку

1

1

1

1

10

Економіка Донецького і Придніпровського економічних районів: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил

2

-

-

-

11

Економіка Карпатського і Причорноморського економічних районів: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил

2

-

-

-

12

Регіональна економічна політика та управління регіональним розвиткком в Україні

1

-

-

-

13

Зовнішньоекономічні зв’язки та їх роль у розвитку продуктивних сил України та її регіонів

2

-

-

-В с ь о г о


18

2

2

23. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 1. Сутність продуктивних сил

 2. Предмет і об’єкт дослідження дисципліни

 3. Методологічні основи науки про розміщення продуктивних сил і регіональну економіку

 4. Актуальні проблеми і завдання курсу

 5. Етапи наукових досліджень

 6. Елементи теорії розміщення виробництва

 7. Теорії розміщення сільського господарства, промислового виробництва, сфери послуг і споживання

 8. Теорія полюсів росту і центрів розвитку та концепція кластерів

 9. Сутність економічного закону і закономірності, їх об’єктивний характер

 10. Закономірності розміщення продуктивних сил

 11. Принципи розміщення суспільного виробництва та формування економіки регіонів

 12. Основні фактори розміщення продуктивних сил

 13. Зовнішнє середовище і розміщення продуктивних сил

 14. Сутність економічного району

 15. Основні районоутворюючі фактори

 16. Принципи і критерії виділення великих економічних районів

 17. Ієрархія економічних районів, їх основні типи

 18. Мережа економічних районів України

 19. Поняття про територіальний поділ праці. Види і рівні поділу праці.

 20. Методи дослідження просторової організації виробництва

 21. Предмет, механізм і завдання регіональної економічної діагностики

 22. Діагностика територіальної структури регіону

 23. Діагностика демографічної структури і ринку праці

 24. Діагностика галузевої структури

 25. Діагностика динамічних якостей регіону

 26. Сутність природно-ресурсного потенціалу його структура

 27. Земельні ресурси як економічна категорія.

 28. Водний фонд України

 29. Лісовий фонд України

 30. Рекреаційні ресурси України

 31. Мінерально-сировинні ресурси: класифікація та розосередження по території України

 32. Кількісна і якісна оцінка природних умов та ресурсів

 33. Методологічні підходи до економічної оцінки природних ресурсів

 34. Характеристика природно-ресурсного потеніалу України та її регіонів

 35. Основні екологічні проблеми України

 36. Відтворення населення. Природний рух населення

 37. Динаміка народонаселення

 38. Структура народонаселення

 39. Основні фактори, що впливають на зміни народонаслення

 40. Теорії і концепції народонаселення

 41. Якість населення

 42. Євгеніка та євгенічні рухи

 43. Міграція населення та її види

 44. Урбанізація та проблеми довкілля

 45. Чисельність населення України та його структура

 46. Соціально-демографічна політика

 47. Сутність трудових ресурсів

 48. Ринок праці та механізм його формування

 49. Моделі ринку праці

 50. Кількісна і якісна характеристика основних виробничих фондів

 51. Поняття про оборотні фонди

 52. Фондомісткість галузей господарства

 53. Промисловість як фактор, визначаючий територіальну організацію господарства

 54. Сутність і роль науково-технічного прогресу в розвитку господарського комплексу країни

 55. Науково-технічний потенціал України: сучасний стан та особливості територіальної організації

 56. Проблеми трансформації господарського комплексу країни в умовах ринкової економіки

 57. Економіка країни як єдиний господарський комлекс

 58. Сучасна галузева структура господарства та тенденції її розвитку

 59. Диспропорції промислового розвитку та шляхи їх подолання

 60. Структурні трансформації господарського комплексу країни та її регіонів

 61. Національна безпека України

 62. Міжгалузеві комплекси та їх роль у розвитку економіки України

 63. Паливно-енергетичний комплекс: структура, сировинна база, особливості розміщення, сучасний стан і перспективи розвитку

 64. Металургійний комплекс: структура, сировинна база, особливості розміщення, сучасний стан і перспективи розвитку

 65. Хімічний комплекс України: структура, сировинна база, особливості розміщення, сучасний стан і перспективи розвитку

 66. Машинобудівний комплекс: структура, особливості розміщення, сучасний стан і перспективи розвитку

 67. Агропромисловий комплекс: структура, сировинна база, особливості розміщення, сучасний стан і перспективи розвитку

 68. Лісопромисловий комплекс України: структура, сировинна база, особливості розміщення, сучасний стан і перспективи розвитку

 69. Транспортний комплекс та зв’язок України: сучасний стан і перспективи розвитку

 70. Будівельний комплекс України: сучасний стан і перспективи розвитку

 71. Соціально-економічна сутність регіону як системи

 72. Регіон в системі територіального поділу праці

 73. Форми організації продуктивних сил

 74. Територіально-виробничий комплекс як форма організації продуктивних сил

 75. Економічний район як інтегральна категорія організації продуктивних сил

 76. Економіка Донецького економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил

 77. Економіка Карпатського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил

 78. Економіка Придніпровського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил

 79. Економіка Причорноморського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил

 80. Економіка Східного (Північно-східного) економічного району: особливості розвитку і розміщеня продуктивних сил

 81. Економіка Центрального економічного району: особливості розвитку і розміщеня продуктивних сил

 82. Економіка Подільського економічного району: особливості розвитку і розміщеня продуктивних сил

 83. Економіка Поліського економічного району: особливості розвитку і розміщеня продуктивних сил

 84. Регіональна економічна політика й управління регіональним розвитком в Україні

 85. Експортний потенціал України та її регіонів

 86. Сутність державної регіональної економічної політики, її мета та завдання

 87. Основні принципи державної регіональної економічної політики України

 88. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики та його складові

 89. Сутність і значення міжнародних економічних зв’язків

 90. Вплив міжнародного територіального поділу праці на формування зовнішньоекономічних зв’язків

 91. Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сутність та принципи формування

 92. Основні форми економічного співробітництва країн світу

 93. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України.

 94. Структура експорту та зовнішньоекономічний баланс.


4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти заочного факультету виконують контрольну роботу, що складається з трьох теоретичних питань та п’яти задач-ситуацій. Приступаючи до вирішення задач-ситуацій необхідно опрацювати відповідні розділи наступних джерел: 1) Розміщення продуктивних сил. Навч. посібн. / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюка, В.Ф.Семенова. – К. Знання, 2001.

2) Розміщення продуктивних сил. Підручник. / За ред. Є.П. Качана. – К.: ВД Юрид. книга, 2002.

3) Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К., 1997

4) Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К., 2001.

Для виконання задач, які стосуються розрахунку чисельності населення та екологічного навантаження студент зобов’язаний користуватися Статистичним щорічником України за 20__ рік.

Після викладення теоретичного питання студент повинен приводити список літератури, по якій було опрацьовано дане питання.

Контрольна робота подається на кафедру економіки і права не пізніше, ніж за два тижні до початку сесії.

Варіанти контрольної роботи

Остання цифра номера залікової книжки

Літера, з якої починається прізвище студента

А, Д, Ж, І, Р, Ш, Я, Ч, Щ, Ї

Б, Г, К, Л, З, Т, М, О, У, Є

В, Ф, Н, Ю, Х, Ц, С, П, Е, Й

Теоретичні питання та задачі

Розрахункова задача

Теоретичні питання та задачі

Розрахункова задача

Теоретичні питання та задачі

Розрахункова задача

1

1

25

10

15

5

1

2

2

24

9

14

4

2

3

3

23

8

13

2

3

4

4

22

7

12

3

4

5

5

21

6

11

1

5

6

6

20

5

10

10

25

7

7

19

4

9

9

24

8

8

18

3

8

7

23

9

9

17

2

7

6

22

0

10

16

1

6

8

21


4.1. Теоретичні питання

Варіант 1

 1. Земельний фонд України.

 2. Сучасний стан, особливості та проблеми розвитку і розміщення чорної металургії України.

 3. Економіка Карпатського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил

Варіант 2

 1. Водний фонд України.

 2. Сучасний стан, особливості та проблеми розвитку і розміщення кольорової металургії України

 3. Економіка Придніпровського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил

Варіант 3

 1. Рекреаційні ресурси України.

 2. Сучасний стан, особливості та проблеми розвитку і розміщення агропромислового комплексу України

 3. Економіка Причорноморського економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил

Варіант 4

 1. Лісовий фонд України.

 2. Сучасний стан, особливості та проблеми розвитку і розміщення харчової промисловості України

 3. Економіка Східного (Північно-східного) економічного району: особливості розвитку і розміщеня продуктивних сил

Варіант 5

 1. Трудові ресурси України.

 2. Сучасний стан, особливості та проблеми розвитку і розміщення легкої промисловості України

 3. Економіка Центрального економічного району: особливості розвитку і розміщеня продуктивних сил

Варіант 6

 1. Науково-технічний потенціал України.

 2. Сучасний стан, особливості та проблеми розвитку і розміщення машинобудівного комплексу України

 3. Економіка Подільського економічного району: особливості розвитку і розміщеня продуктивних сил

Варіант 7

 1. Виробничий потенціал України.

 2. Сучасний стан, особливості та проблеми розвитку і розміщення паливно-енергетичного комплексу України

 3. Економіка Поліського економічного району: особливості розвитку і розміщеня продуктивних сил

Варіант 8

 1. Соціально-економічний комплекс України.

 2. Сучасний стан, особливості та проблеми розвитку і розміщення важкого машинобудування України

 3. Економіка Донецького економічного району: особливості розвитку і розміщення продуктивних сил

Варіант 9

 1. Мінерально-сировинні ресурси України.

 2. Сучасний стан, особливості та проблеми розвитку і розміщення промисловості будівельної індустрії України

 3. Світовий досвід створення та функціонування вільних економічних зон.

Варіант 10

 1. Динаміка розвитку населення України. Міське та сільське розселення.

 2. Сучасний стан, особливості та проблеми розвитку і розміщення лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості України

 3. Формування та розвиток транскордонного співробітництва.


4.2. Задачі-ситуації

Варіант 1
1   2   3   4   5

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний...
Уміщені контрольні роботи з „Історії України” та методичні рекомендації до їх виконання
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка