НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»


Скачати 498.13 Kb.
НазваНАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Сторінка9/9
Дата16.03.2013
Розмір498.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Закінчення табл. 2.1


1

2

3

4

5

6

4. Амортизація

894

0,86

9851

2,79

1,93

5. Інші витрати

4066

3,92

35704

10,13

6,21

Разом витрат

103831

100,0

352882

100,0

-
З табл. 2.1 видно, що підприємство, в цілому, додержувалось


Перерахування

Перерахування при необхідності можуть бути приведені всередині розділів і підрозділів. Перед перерахуванням ставлять двокрапку.

Для першої деталізації перерахування варто використовувати арабські цифри з дужкою. Наприкінці ставиться крапка з комою або двокрапка, якщо є подальша деталізація.

Перед кожною позицією подальшого перерахування другого рівня деталізації можна ставити малу літеру української або російської абетки з дужкою або, не нумеруючи, абзацний відступ без геометричних прикрас. Наприкінці ставиться крапка з комою. Після останнього пункту перерахування ставиться крапка.

Перерахування нумерують з абзацного відступу.
Примітки

При необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації в звіті подають примітки. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці або ілюстрації, до яких вони відносяться.

Якщо примітка одна, її не нумерують. Слово "Примітка" пишуть із великої літери з абзацного відступу, не підкреслюючи. Після слова "Примітка" ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку наводять текст примітки, кегль літери – 12..

Якщо є кілька приміток, то їх нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку, і з нового рядка, з абзацу, після номера примітки з великої літери наводять текст примітки.
Формули і рівняння

У звіті з практики формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.

Невеликі нескладні формули та рівняння вписують всередині рядків тексту. Довгі та громіздкі формули і рівняння розміщують на окремих рядках, при цьому перший рядок починають з абзацного відступу.

Для економії місця кілька формул, що випливають одна з іншої і не розділені текстом, можна подати в одному рядку, а не одну під однією.

Формули і рівняння в роботах (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) варто нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою, наприклад, формула (2.6) – шоста формула другого розділу.

Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, наводять безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі або рівнянні. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного відступу словом "де", без двокрапки. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка, пояснювальні символи повинні бути написані на однаковій відстані від краю аркуша, рівняючись по першому символу.

Що стосується переносу формул або рівнянь на наступний рядок, то перенос допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення застосовують знак "". Нумерацію формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо в звіті тільки одна формула або рівняння, їх нумерують порядковою нумерацією в межах розділу.

Відстань від тексту до формули і від формули або/і розшифровки формули до тексту – один рядок ( приблизно 15 мм).


30 мм
підрозділам і категоріям працівників.
ΔФОП абс = ФОПф – ФОПпл, (2.6)
д
10 мм
е ΔФОП абс – абсолютне відхилення Фонду оплати праці на підприємстві;

ФОПф – фактичний Фонд оплати праці;

ФОПпл – плановий Фонд оплати праці.
Згідно статистичних даних, у ВАТ "Дніпро" на початокПосилання

У тексті допускається робити посилання на джерела в квадратних дужках із вказівкою порядкового номера джерела в переліку використаної літератури, звідки взяті дані.


На думку деяких економістів зростання цін можливе також без інфляції при зниженні вартості благородних металів, підвищення цін монополіями, олігополіями, дії інших факторів [12].

. (3 1) [17]
Також можна посилатися на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки, вказуючи при цьому їхні номери.

Якщо посилання наводяться в тексті, можна писати:

"...у розділі 2...";

"...див. підрозділ 2.4...";

"...відповідно до підрозділу 2.3...";

"...на рис. 1.5...", або „...як це видно з рис. 2.1...”;

"...у табл. 2.2...";

“...згідно з табл. 2.2...” або “...виходячи із табл. 2.2...”;

"...(див. табл. 2.2)...";

"...за формулою (2.5)...";

"...у рівняннях (1.9) – (1.12)...";

"...у додатку Б..." або “...(додаток Б).”
Виходячи із табл. 3.2, можна зробити висновок, що


Коефіцієнт плинності кадрів на підприємстві можна визначити за формулою (3.5).

Розрахунково-платіжну відомість можна виконати за допомогою ПЕВМ (додаток Б).Додатки

Після останньої сторінки списку використаної літератури перед додатками необхідно розмістити чистий аркуш паперу, на якому посередині великими літерами написати „ДОДАТКИ”. Це остання сторінка звіту, яка нумерується. У змісті звіту треба вказувати першу сторінку додатків.

Кожен додаток починається з нової сторінки. При цьому він повинен мати заголовок, написаний угорі аркуша маленькими літерами з першою великою, симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком маленькими літерами з першою великою повинно бути написане слово “Додаток" і велика літера, що позначає додаток.

Додатки варто позначати послідовно великими літерами української або російської абетки, за винятком літер Ґ, Є, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад “Додаток А”, “Додаток Б”.

Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, "Рис. А.3", "Таблиця Б.2", Формула (Д.5).

Якщо додаток має продовження, то продовження додатка пишуть з абзацного відступу рядка з першої великої літери, вказуючи номер додатка і номер таблиці, рисунка або формули. Наприклад, "Продовження табл. А.4", „Продовження додатка Б”, „Продовження рис. В.2”.Додаток А

Форма 3 - ПВ

Оформлення титульної сторінки звіту з практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗВІТ З ___________ПРАКТИКИ

у ___(вказується база практики)___
Керівник практики від Вузу

канд. екон. наук, доцент ПІБ викладача
Керівник практики від бази практики

начальник відділу ПІБ керівника
Студент курсу, групи

факультету «Економічна інформатика»,

напряму підготовки

«Прикладна статистика» ПІБ студента

Харків, ХНЕУ, 2012

Оформлення списку використаної літератури

При написанні основної частини звіту мають бути наведені джерела, звідки запозичене фактичний матеріал. Вони вказуються у відповідних посиланнях та в бібліографічному списку. Список використаної літератури повинен бути наведений після висновку з нової сторінки.

Список літератури розташовують в наступній послідовності:

Конституція України;

закони України;

укази Президента України;

постанови Верховної Ради України;

постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

інша література представляється за абеткою (у тому числі положення і інструкції міністерств та відомств, доповіді й виступи державних діячів України);

література на іноземній мові;

якщо джерелом інформації є Internet, то в разі наявності прізвища автора, воно вказується в алфавітному порядку, в разі відсутності – в кінці переліку літератури.

Відомості про літературу, яка включена до списку, необхідно давати згідно з вимогами державних стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і вихідних даних видавництв.


Рекомендована загальна кількість позицій у списку літератури має бути не меншою, ніж 20 джерел.

Зміст
Стор.

Вступ

3

Види і зміст практик

4

Навчальна практика – І курс

4

Ознайомча практика – ІІ курс

8

Виробнича практика – ІІІ курс

10

Переддипломна практика – IV курс

12

Науково-дослідна практика – V курс

16

Переддипломна практика – VI курс

20

Вимоги до оформлення звіту з практик

25


Навчальне видання

Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 6.030506 «Прикладна статистика»

денної форми навчання


Укладачі:

Раєвнєва Олена Валентинівна

Аксьонова Ірина Вікторівна

Гриневич Людмила Володимирівна

Сєрова Ірина Анатоліївна


Відповідальний за випуск

Раєвнєва О.В.

Редактор

Коректор

План 2012 р. Поз. №

Підп. до друку. Формат 60х90 1/16. Папір TATRA. Друк офсетний.

Ум.-друк. арк. Обл.-вид. арк. Тир. 50 прим. Зам. № Безкоштовно.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру субєктів видавничої справи

Дк №481 від 13.06.2001р.
Видавець і виготівник – видавництво ХНЕУ, 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 030509
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з «Економіки і менеджменту підприємства» для студентів за напрямом підготовки 050501 «Прикладна механіка»
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЧИТЕЛЯ СТУДЕНТІВ
Педагогічна практика займає провідне місце у фаховій підготовці майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» на етапі здобуття...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки...
Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка