НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЧИТЕЛЯ СТУДЕНТІВ


Скачати 192.43 Kb.
НазваНАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЧИТЕЛЯ СТУДЕНТІВ
Дата18.04.2013
Розмір192.43 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЧИТЕЛЯ

СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

галузі знань 0101 Педагогічна освіта

напряму підготовки 7.01010301 Технологічна освіта

(5 курс, I семестр, денна/заочна форма навчання)
Педагогічна практика займає провідне місце у фаховій підготовці майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» на етапі здобуття ОКР спеціаліст. Впродовж проходження практики студенти виконують фахові обов’язки вчителя технологій, інформатики та класного керівника у старших класах.

Мета та завдання педагогічної практики

Метою педагогічної практики на робочому місці вчителя є набуття предметної компетентності, в основі якої лежить освоєний студентами у процесі проведення навчально-виховної роботи зі старшокласниками досвід специфічної для вчителя технологій та інформатики діяльності, пов'язаної з узагальненням набутих в університеті психолого-педагогічних знань, їх осмисленням і застосуванням в умовах загальноосвітніх навчальних закладів третього ступеня.

Завданнями педагогічної практики визначені:

 • комплексне вивчення системи навчально-виховної роботи школи;

 • набуття досвіду здійснення навчально-виховної роботи з технологій та інформатики у старших класах;

 • поглиблення знань змісту навчальних програм «Технології 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень» та «Інформатика 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень»;

 • опанування методикою проведення уроків різного типу з технологій та інформатики;

 • набуття досвіду організації та проведення позаурочної та позакласної роботи з технологій та інформатики з учнями старших класів;

 • формування професійно-педагогічної ерудиції, тезаурусу майбутніх учителів технологій та інформатики;

 • оволодіння методами та прийомами виховної роботи класного керівника.

Зміст діяльності студентів-практикантів

Перед початком педагогічної практики проводиться настановча конференція, у роботі якої беруть участь викладачі фахових кафедр, а також кафедр педагогіки та психології.

Протягом першого тижня студенти знайомляться з організацією навчально – виховної роботи у школі та з контингентом учнів закріпленого класу:

 1. проводять бесіди з адміністрацією школи, вчителями-предметниками, класними керівниками, учнями, педагогами і батьками;

 2. аналізують плани роботи школи, класного керівника, календарно-тематичний план уроків технологій та інформатики, план позаурочної та позакласної роботи з фахових предметів, розклад навчальних занять у закріпленому класі;

 3. вивчають матеріальне та методичне забезпечення технологій, технічне та інформаційне обладнання кабінету інформатики;

 4. ознайомлюються з особовими справами учнів закріпленого класу, їхніми медичними картками, щоденниками, класним журналом, творчими роботами учнів;

 5. відвідують уроки та позакласні заходи у закріпленому класі та спостерігають за учнями під час занять;

 6. відвідують уроки технологій та інформатики у вчителів, за якими вони закріплені.

Упродовж першого тижня практикант має скласти індивідуальний план роботи на період практики, графік проведення залікових уроків і позакласних предметних заходів з технологій та інформатики.

Протягом наступних 5/2 тижнів практики студенти проводять пробні та залікові уроки з технологій та інформатики, здійснюють виховну роботу з предметів. Студенти-практиканти протягом всієї практики кожного дня повинні приходити до школи до початку занять і працювати щодня не менше 6 годин.

Студенти впродовж практики є членами педагогічного шкільного колективу і тому зобов’язані дотримуватись правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, виконувати розпорядження директора, заступника директора по навчально-виховній роботі і керівника практики. Студенти зобов'язані виконувати усі види робіт, передбачені програмою педагогічної практики, добросовісно готуватись до кожного уроку і позакласних заходів. Студент, який не якісно підготувався до уроку, до проведення заняття не допускається, і отримує незадовільну оцінку. Студент-практикант повинен бути зразком дисциплінованості, організованості та працелюбства для старшокласників.

За період педпрактики студенти повинні виконати такі види робіт.

І. Навчальна робота:

 • відвідування уроків усіх вчителів у закріпленому класі;

 • відвідування, аналіз і ведення протокольних записів уроків з технологій та інформатики, які проводять вчителі та студенти-практиканти, участь у їхньому обговоренні;

 • організація і проведення додаткових занять та консультацій з обдарованими та відстаючими учнями з технологій та інформатики;

 • розробка планів-конспектів і проведення пробних уроків з технологій та інформатики;

 • розробка планів-конспектів залікових уроків та затвердження їх у вчителя технологій, інформатики та методиста не пізніше ніж за два дні до проведення уроку;

 • підготовка необхідних наочних посібників, зразків виробів, заготовок, інструменту, обладнання, креслень, технологічної документації, інформаційних засобів навчання до уроків;

 • проведення 5/3 залікових уроків різних типів з технологій та інформатики;

 • виготовлення наочних посібників за завданням вчителя технологій, інформатики чи директора школи;

 • допомога вчителю технологій та інформатики в обладнанні навчального кабінету.

ІІ. Виховна робота:

 • участь у поточній виховній роботі класного керівника та плануванні виховної роботи;

 • відвідування та аналіз виховних заходів, проведених вчителями, студентами-практикантами, ведення протокольних записів (все записується в щоденник психолого-педагогічних спостережень),

 • підготовка і проведення залікових виховних заходів з учнями закріпленого класу;

 • підготовка і проведення одного залікового позакласного чи позашкільного виховного заходу з технологій та одного з інформатики (тематичний вечір, конкурс, вікторина, КВК, екскурсія, випуск спецгазети, бесіда тощо);

 • участь в роботі з батьками (відвідування учнів вдома, участь у підготовці і проведенні батьківських зборів, у випуску газет для батьків, проведення індивідуальних бесід, вивчення умов виховання в сім’ях тощо);

 • здійснення позаурочної індивідуальної, групової та масової роботи зі старшокласниками;

 • проведення профорієнтаційної роботи.

ІІІ. Методична та науково-дослідницька робота:

 • ознайомлення з планом та матеріалами роботи школи з методичної проблеми, з планами роботи методоб’єднань учителів технологій та інформатики, участь у їх роботі;

 • аналіз розділів і тем навчальних програм «Технології 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень» та «Інформатика 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень»;

 • робота з методичною літературою з технологій та інформатики;

 • аналіз своєї педагогічної діяльності та ведення психолого-педагогічного щоденника;

 • вивчення педагогічного досвіду вчителів технологій та інформатики, їхній аналіз;

 • надання допомоги вчителю при підготовці до шкільної чи загальношкільної виставки учнівських робіт, олімпіад з технологій та інформатики;

 • проведення психолого-педагогічних досліджень учнівського колективу;

 • виконання індивідуальних завдань педагогічної практики;

 • проведення психолого-педагогічних досліджень з теми наукової роботи;

 • підготовка звітної документації про педпрактику;

 • участь у проведенні підсумків педагогічної практики.

IV. Виконання поточної роботи класного керівника:

 • перевірка учнівських щоденників;

 • перевірка класних журналів;

 • облік відвідування учнями школи, уроків.

Форми звітності студента про практику

По закінченню педагогічної практики у трьохденний термін студент-практикант повинен представити груповому керівникові наступну документацію:

 1. Щоденник психолого-педагогічних спостережень.

 2. Індивідуальний план роботи студента за період педагогічної практики (навчально-методична робота, виховна робота, вивчення учнівського колективу).

 3. Характеристику на роботу студента-практиканта, з рекомендованою оцінкою за педпрактику та підписами класного керівника, вчителів–предметників, завірена підписом директора і печаткою школи (обов`язково вказується дата)

 4. План-конспект виховного заходу (творчий підхід-оригінальність-новизна) з оцінкою про проведення та підписом класного керівника.

 5. Звіт про роботу, проведену за період педагогічної практики, що включає аналіз своєї діяльності, зауваження щодо організації педпрактики, її змісту, пропозиції про покращення організації педпрактики.

 6. Аналіз виховного заходу, відвіданого студентом-практикантом.

Консультанту з психології:

Психолого-педагогічну характеристику на класний колектив.

Методисту з технологій:

 1. Фрагмент календарно-тематичного плану технологій на період педагогічної практики.

 2. Розгорнуті плани-конспекти п’яти/трьох залікових уроків з технологій із повним методичним забезпеченням.

 3. Конспект предметного позакласного заходу з наочністю та з оцінкою та підписами вчителя технологій, класного керівника або заступника директора з виховної роботи.

 4. Аналіз двох відвіданих уроків з технологій.

 5. Звіт про педпрактику.

Методисту з інформатики:

1. Календарно-тематичний план проведених уроків (погодити з методистом на першому тижні практики).

2. Плани-конспекти проведених уроків: усі план-конспекти розгорнуті, один з яких - поширений із наочністю.

3. Аналіз уроку колеги студента-практиканта (за відсутності такого - вчителя).

4. Самоаналіз проведеного уроку інформатики.

5. Конспект проведеного виховного заходу з інформатики з оцінкою та підписом класного керівника або заступника директора з виховної роботи (перед проведенням попередньо розглянути з методистом, вчителем та класним керівником і отримати у них дозвіл на проведення заходу).

6. Опис кабінету інформатики, де проходили педагогічну практику.

7. Звіт про проходження практики, який має містити:

 • дані про себе і школу;

 • термін педпрактики;

 • кількість і теми проведених уроків;

 • труднощі та недоліки викладання інформатики в школі (література, програмне та апаратне забезпечення, наочні посібники, тощо)

 • висновки, поради, побажання.

8. Копію характеристики на роботу студента-практиканта.
Критерії оцінювання роботи студентів-практикантів

№ з/п

Види діяльності студента-практиканта

Кількість балів

Ваговий коефіцієнт

1

Проведення уроків технологій

40

0,4

2

Проведення предметного позакласного заходу

10

0,1

3

Виконання завдань з педагогіки

10

0,1

4

Виконання завдань з психології

5

0,05

5

Характеристика бази практики

5

0,05

6

Виконання завдань інформатики

30

0,30
Разом

100

1,0


Завідувач кафедри

педагогіки та методики

технологічної освіти Л. З. Шильман
Декан факультету

технологічної та професійної освіти В. О. Гридякін

Додаток А

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

ДОКУМЕНТАЦІЯ

з педпрактики

Студента(ки) ____ групи_____ курсу

Факультету ТПО

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка

_____________________________________________

(П.І.Б)

який(яка) проходив(ла) практику в _____________________________________________

(повна назва ЗОШ)

з_________________ до ____________________201_ р.

Груповий керівник:

_________________

(П.І.П.)

Глухів 201_

Додаток Б

Схема звіту студента-практиканта
ЗВІТ

Студента-практиканта________________________________

(П.І.П.)

групи________ курсу___________ факультету________________________

який (яка) проходила-педагогічну практику

в______класі _____________________________________

(повна назва ЗОШ)

з_________________до_______________________ 200_ р.

Звіт пишеться у відповідності зі змістом діяльності учнів та індивідуальним планом роботи.
1. Коротка характеристика умов навчання в даній ЗОШ (обладнання, матеріальна база, склад вчителів, успішність, проблема закладу, шляхи реалізації (коротко).

2. Виконання індивідуального плану. Відхилення від плану.

3. Враження від відвіданих занять. Які методи викладання сподобались, чому?

4. Проведення виховного заходу (труднощі при підготовці і проведенні заходу). Виготовлені посібники. Допомога, що була надана вчителям, керівником практик. Врахування диференційованого та індивідуального підходу до учнів в процесі проведення виховного заходу. Індивідуальна робота, проведена з учнями після занять ( в т.ч. з відстаючими і тим, хто випереджає програму).

5. Аналіз рівня володіння методиками проведення виховних заходів (визначити якість теоретичних знань з педагогіки, психології, методики виховної роботи), умінь використовувати їх на практиці, знань шкільних підручників.

6. Участь у роботі методичних об’єднань, педрад, батьківських зборів.

7. Перелік вмінь і навичок, що були набуті в процесі практики.

8. Враження від практики. Загальні висновки, пропозиції відносно її поліпшення.

Додаток В

ЩОДЕННИК

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

В щоденник студент-практикант систематично записує свої враження про кожний день практики, вносить скорочені записи про відвідані уроки і виховні заходи, свої спостереження і висновки про них, різні відомості про проведену роботу в групі, навчально-виховну роботу.

Причому, щоденник – це не просто щоденна констатація фактів, а глибокий аналіз (психолого-педагогічний) і оцінка всіх явищ навчально-виховного процесу. Запис в щоденнику ведеться на протязі робочого дня або після його закінчення.
СХЕМА ПІДПИСУ ЩОДЕННИКА

1 сторінка

Керівник практики від ВНЗ ____________________________________________

Директор ПТНЗ______________________________________________________

Заступник директора _________________________________________________

Груповий керівник ___________________________________________________
2 сторінка

Розклад занять і дзвоників.
3 сторінка

Список учнів класу з дорученнями.
4 сторінка

Список вчителів та предметів, які вони читають.
5 сторінка

Спостереження і аналіз відвіданих занять і виховних заходів, іншої проведеної роботи за схемою: відвідані заняття, виховний захід.


Дата, день, тиждень

Навчальна та методична робота

Відмітка про виконання

Виховна робота

Відмітка про виконання

Додаток Д

Схема

психолого-педагогічного аналізу уроку з технологій

 1. Загальні відомості про урок (дата, прізвище, ім'я і по-батькові вчителя чи студента-практиканта, назва школи, класу, теми, мети уроку тощо).

 2. Санітарно-гігієнічні і психологічні умови, у яких проходив урок (дотримання повітряного, теплового, світлового режиму, відповідність парт (столів) росту учнів. Підготовка учнів до уроку, створення емоційного фону.

 3. Організація класу: початок уроку, привітання учнів, підготовка вчителя (дошка, крейда, технічні засоби, моделі, схеми, таблиці, муляжі тощо) і учнів (зошит, щоденник, підручник тощо).

 4. Правильність визначення навчальної, виховної і розвиваючої складової мети уроку.

 5. Тип і структура уроку, їх доцільність з точки зору вивчення даної теми. Відповідність типу уроку поставленій меті. Логіка побудови і цільність уроку.

 6. Реалізація дидактичних принципів: систематичність і послідовність, доступність, точність, наочність, активність навчання, свідомість, зв'язок навчання з життям, науковість тощо.

 7. Раціональність використання на уроці методів і прийомів навчання на кожному з етапів уроку, відповідність їх меті і задачам уроку, віковим і індивідуальним особливостям учнів; прийоми активізації уваги і мислення, озброєння учнів прийомами самостійної роботи і самоконтролю тощо.

 8. Оптимальність обраних форм організації роботи.

 9. Поведінка вчителя на уроці: зовнішній вигляд, культура мови, поза, міміка, жестикуляція, організувати роботу класу, забезпечувати трудову дисципліну, стиль поведінки і тон у роботі).

 10. Дається відповідь на запитання: “Що сприяло, а що заважало досягненню навчально-виховних цілей уроку?”

 11. Формулюється загальна оцінка уроку: мета досягнута, частково досягнута або не досягнута.

 12. Наводяться конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності уроку.


Схема запису уроку

Зміст уроку (фотокартка)

Затрачено часу

Позитивне

Негативне

Рекомендації

1

2

3

4

5


Додаток Е

Зразок календарно-тематичного плану

Календарний робочий план

уроків в навчальних майстернях з варіативного (інваріативного) модуля, розділу

___________________________________________________________

програми технологій у _______ класі

студента практиканта

______________ групи факультету технологічної і професійної освіти

Глухівського національного педагогічного університету

Імені Олександра Довженка
Прізвище....................................................................................................................

Ім’я ..............................................................................................................................

По-батькові .................................................................................................................
Дата: ___________(термін дії)_

Погоджено:

Вчителя ........................................................................(дата).

Методиста ........................................................................(дата).

Додаток Є
Основні вимоги до оформлення конспектів уроків з технологій

Обов’язкові структурні елементи уроку технологій:

- тема і мета уроку;

- актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів;

- завдання уроку;

- мотивацію навчально-трудової діяльності учнів;

- рефлексію учнів.

Тема уроку визначається відповідно до навчальної програми.

Метою навчання називають усвідомлене уявлення про кінцевий результат спільної діяльності вчителя та учнів.

Мета уроку, на якому основна увага буде приділятися вивченню теоретичних питань, має формулюватися так:„Засвоєння учнями понять про ….( фізичні, хімічні і технологічні властивості текстильних матеріалів)”.

При визначенні мети уроку:„Формування умінь та навичок з...” передбачає вироблення в учнів умінь та навичок виконання конкретних операцій.

Завдання мають відповідати наступним вимогам:

 • мають бути короткими і максимально зрозумілими для кожного учня;

 • під час повідомлення завдань уроку вчитель мусить забезпечити зворотній зв'язок із класом, з метою виявлення чи всі їх зрозуміли;

 • завдання мають бути досяжними на уроці;

 • не варто перевантажувати урок завданнями, адже їх необхідно досягти на даному уроці;

 • завдання формулюються для учнів, а не для вчителя;

 • у підсумках уроку вчитель знову має повернутися до завдань уроку. Тут важливо , щоб учні назвали, які завдання було виконано, а які ні.

Рефлексія – це усвідомлення учнями результатів власної діяльності на уроці.

Класифікація уроків технологій за основною дидактичною метою пропонується наступна:

 1. Урок засвоєння нових знань

 2. Урок формування умінь та навичок

 3. Урок комплексного застосування знань, умінь та навичок

 4. Урок узагальнення і систематизації знань

 5. Урок перевірки, оцінювання й корекції знань, умінь та навичок

 6. Комбінований урок.


Урок засвоєння нових знань має таку основну структуру:

  1. Актуалізація опорних знань і досвіду учнів.

  2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

  3. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів.

  4. Вивчення нового матеріалу

  5. Первинне закріплення.

  6. Підведення підсумків.

  7. Рефлексія.

  8. Робота із щоденником.


Урок формування практичних умінь і навичок передбачає наступну послідовність його проведення:

 1. Актуалізація опорних знань і досвіду учнів.

 2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

 3. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів.

 4. Практична робота.

 5. Підведення підсумків.

 6. Рефлексія.

 7. Робота із щоденником.


Додаток Ж
ЗАГАЛЬНА ОРІЄНТОВНА СХЕМА КОМБІНОВАНОГО ТИПУ УРОКУ

Тема уроку

Мета уроку

Обладнання, матеріали, інструменти

Тип уроку

План уроку

 1. Організаційна частина (…хв..).

 2. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (або повторення раніше вивченого матеріалу)(…хв..).

 3. Повідомлення теми, мети та завдань уроку (очікуваних результатів)(…хв..).

 4. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів(…хв..).

 5. Вивчення нового матеріалу(…хв..).

 6. Закріплення вивченого матеріалу(…хв..).

 7. Практична робота (…хв..).

 8. Заключна частина(…хв..).


Хід уроку

1. Організаційна частина

- перевірка присутності учнів на занятті;

- призначення чергових;

- перевірка наявності спецодягу

2. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

3. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

- коротко обґрунтовуються тема і завдання уроку

4. Повідомлення теми, мети та завдань уроку

- оголошується і записується тема уроку;

- формулюється дидактична мета(для учнів);

- конкретизуються завдання навчально-трудової діяльності (для учнів).

5. Вивчення нового матеріалу

- план викладання нових відомостей;

- стислий конспект з вказанням методів навчання.

6. Закріплення вивченого матеріалу

7. Практична робота

7.1. Зміст завдань (або проблеми, згідно якої виконується практична робота чи розробляють проект).

7.2. Вступний інструктаж:

- звернути увагу на... (технологічність і послідовність дотримання спроектованої технології у виготовленні виробу тощо);

- вказати на найбільш поширені помилки;

- нагадати про дотримання правил ТБ.

7.3. Самостійна робота учнів (обходи). Поточний інструктаж:

- контроль якості виконуваних робіт;

- вказати на недоліки в роботі і шляхи усунення.

7.4. Заключний інструктаж:

- короткий аналіз виконаної роботи;

- акцентувати увагу на важливість наукової організації робочого місця (своєчасне його прибирання, догляд за інструментами після роботи тощо).

8. Заключна частина:

- рефлексія;

- аналіз кращих робіт учнів;

- мотивація оцінок;

- оцінювання виконаної роботи;

- контроль прибирання робочих місць;

- робота із щоденником (виставлення оцінок, повідомлення домашнього завдання :що повторити, вивчити, мати з собою ).

Додаток З

Схема оформлення титульної сторінки до конспекту уроку
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ З ТЕХНОЛОГІЙ

студента практиканта

______________ групи

факультету технологічної і професійної освіти

Глухівського національного педагогічного університету

Імені Олександра Довженка

Прізвище....................................................................................................................

Ім’я ..............................................................................................................................

По-батькові .................................................................................................................
Урок проводиться в ......класі

Навчальний заклад .......................................................................................................
Дата: ____________

Консультації одержав:

Вчитель ........................................................................(дата).

Методиста ........................................................................(дата).
З конспектом уроку згоден:

Вчитель ............................................................................(підпис).

Методист ............................................................................(підпис).
Оцінка за урок ...........................................................................

Схожі:

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О. В. Раєвнєва,...
Робоча Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики...
Поло­ження про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України, на підставі Програми педагогічної практики для педагогічних...
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕДУКАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ...
Анотація: у статті проаналізовано окремі аспекти професійно-педагогічної едукації вчителя початкових класів. Уточнено змістові характеристики...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів,...
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики бакалаврів, спеціалістів, магістрів (для студентів спеціальностей 040203,...
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ТЕСТИ
Метод вивчення витрат часу роботи робітника або устаткування шляхом безпосереднього спостереження на робочому місці це
ЕЛЕКТРОННЕ ВЧИТЕЛЬСЬКЕ ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки...
Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова,...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
УРОКУ на тему: «Посадка на робочому місці водія. Прийоми дій органами керування і сигналізації»
Орієнтована схема методичної розробки підготовки до індивідуального навчання водінню автомобіля
«Творчість вчителя основа його педагогічної майстерності»
Проблема: «Удосконалення навчально-пізнавальних інтересів учнів початкових класів через творчий розвиток вчителя та учня»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка