КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання


НазваКОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання
Сторінка1/7
Дата17.03.2013
Розмір1.38 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки”

денної форми навчання


Укладачі Золотарьова І. О.

Федорченко В. М.

Мінухін С. В.

Кавун С. В.

Павленко Л. А.

Бутова Р. К.

Гаврилова А. А.


Відповідальний за випуск Пономаренко В. С.

Харків, ХНЕУ, 2010
Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем.

Протокол №4 від 08.01.2010 р.

Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова, В. М. Федорченко, С. В. Мінухін, С. В. Кавун, Л. А. Павленко, Р. К. Бутова, А. А. Гаврилова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 78 с. (Укр. мов.)

Розглянуто рекомендації щодо проведення та виконання виробничої практики напрямку підготовки “Комп’ютерні науки”. Рекомендовано для студентів спеціальностей 6.050101 “Інформаційні управляючі системи та технології“ та “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг“, 7.080401, 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології“ та 7.080407, 8.080407 “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг“ денної форми навчання.
Загальні положення
Комплексна програма наскрізної практики студентів повинна сприяти забезпеченню якісної теоретичної підготовки випускників, формуванню в них професійних практичних знань, умінь та навичок, необхідних для майбутньої праці, вивченню основ організаторської та управлінської діяльності.

Комплексна програма наскрізної практики є однією з основних форм навчального процесу, спрямована на формування й виховання висококваліфікованого фахівця. Основним учбово-методичним документом, що визначає проведення практики, що регламентує навчальну діяльність студентів і діяльність викладача на практиці, є комплексна програма наскрізної практики. Комплексна програма наскрізної практики забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної підготовки, системності, безперервності й наступності навчання студентів. Наскрізна програма забезпечує єдиний комплексний підхід до організації виробничої практичної підготовки, системності, безперервності та спадкоємності навчання студентів. Наскрізна програма є основою для складання робочих програм практики, що враховує особливості баз практики й конкретні умови проходження практики.

Комплексна програма наскрізної практики для спеціальностей 7.080401 "Інформаційні управляючі системи і технології" та 7.080407 “Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг” та складена з урахуванням видів практик й їх тривалості.

Комплексна програма наскрізної практики розрахована на весь період навчання, містить наступні види і тривалість виробничої практики (табл. 1).
Мета практики
Виробнича практика займає важливе місце в вирішенні завдання підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які володіють комплексом професійних знань, практичними навичками роботи за спеціальностями комп'ютерного спрямування – “Інформаційні управляючі системи та технології” та “Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг” та необхідними організаторськими якостями.
Таблиця 1
Перелік видів виробничої практики


Практика

Час проведення

Тривалість

(тижнів)

Обчислювальна на ПК

1 курс

(2 семестр)

1

Технологічна

2 курс на базі молодшого спеціаліста та 3 курс

(6 семестр)

3

Проектно-технологічна

3 курс на базі молодшого спеціаліста та 4 курс

(8 семестр)

5

Переддипломна (спеціалісти)

5 курс

(10 семестр)

18


Переддипломна (магістри)

5 курс

(10 семестр)

7Метою практики є:

формування у фахівця-випускника Вузу професійних практичних знань й навичок, необхідних для плідної роботи на підприємствах промисловості, у конструкторських, проектних і науково-дослідницьких організаціях, у банківських й комерційних структурах, у галузевих інформаційно-обчислювальних центрах на посаді аналітика комп’ютерних систем за фахом "Інформаційні управляючі системи і технології" та "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг";

закріплення та доповнення теоретичних знань, що отримані продовж навчання;

застосування отриманих знань при виконанні завдань, що передбачені програмою практики;

отримання навичок аналізу інформаційної системи управління, що функціонує на об'єкті, з метою його розвитку та покращення на підставі застосування нових інформаційних технологій та сучасних інструментальних засобів.

Завдання практики
Практика покликана сформувати у студента професійні вміння, навички прийняття самостійних рішень на конкретній ділянці роботи в реальних, виробничих умовах шляхом виконання обов'язків, властивих їх майбутньої професійної й організаційно-управлінської діяльності.

Поставлені цілі реалізують шляхом самостійного вивчення виробництва й виконання кожним студентом в умовах підприємства необхідних програмою окремих виробничих й організаційно-управлінських завдань.

Завданнями практики є:

придбання практичних знань і навичок за фахом на конкретних посадах;

закріплення знань по курсам досліджуваних дисциплін; вивчення і аналіз діяльності даного підприємства (організації);

ознайомлення із заходами щодо підвищення продуктивності праці, автоматизації бізнес-процесів, та реінжинірингу бізнес-систем;

ознайомлення з питаннями організації, планування й економіки виробництва на даному підприємстві;

придбання навичок у винахідницькій й раціоналізаторській роботі;

оволодіння навичками організаційно-управлінської роботи;

вивчення й аналіз актуальних питань проектування АІС для різних сфер бізнес-діяльності з метою підготовки доповіді на науково-технічній конференції;

збір матеріалів, з урахуванням видів практик, по темах курсових і дипломних проектів.
Організація практики
Навчально-методичне керівництво з урахуванням видів практик здійснює кафедра інформаційних систем.

Відповідальний за проведення практики вчасно доводить до студента інформацію щодо баз практики. Студенти у зазначений термін подають на кафедру на ім'я завідуючого заяву з зазначенням бази практики що обрана.

Офіційною підставою для проведення виробничої практики студентів на виробництві є договір, який укладається між ВУЗом та підприємством. Договори укладають з підприємствами за заявками фахової кафедри інформаційних систем. Порядок надання заявок та укладання договорів встановлюється наказом ректора та розпорядженням декана.

Керівник підприємства-бази практики видає наказ на практики, де визначає порядок організації та проведення практики, заходи щодо створення необхідних умов студентам-пpактикантам за для виконання ними програми практики, по охороні праці та по запобіганню виникнення нещасних випадків, по контролю за виконанням студентами пpавил внутрішнього трудового розпорядку, інші заходи, проведення практики у відповідності до Положення про пpоходження виробничої практики студентами ВУЗів, призначає керівника практики від підприємства.

Перед початком практики кафедра проводить виробничу нараду студентів-практикантів та викладачів – керівників практики для роз’яснення мети, змісту та порядку проходження практики.

За місяць до практики відповідальний за проведення практики оформлює наказ про практику з вказівкою керівників.

На основі наказу викладач відповідальний за практику формує графік відвідувань керівниками студентів на їх робочих місцях з метою надання консультацій та контролю проходженням практики.

Перед відправкою до бази практики студент повинен одержати направлення, щоденник практики, програму її проходження, індивідуальне завдання за дипломним та курсовим проектом.

Коли студент прибуває на практику, він за перші три доби повинен оформити сповіщення про прибуття до підприємства та про початок виробничої практики, як що він прибув навчатися з інших міст, студенти, що проходять практику на підприємствах і в організаціях міста Харкова, повинні доставити сповіщення до університету на кафедру інформаційних систем.

Доки не отримано таке сповіщення студент вважається як той, який не з'явився на практику, що розглядається як факт порушення навчального процесу. Студенти, які не пройшли практику за поважними причинами, направляються на практику у строки визначені деканатом.

У період проходження практики студент повинен:

виконувати завдання, передбачені програмою практики та календарним графіком;

підпорядковуватися діючим правилам внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

суворо дотримуватися правил техніки безпеки та охорони праці;

працювати на робочому місці, яке вказано керівником практики від підприємства і нести відповідальність за виконану роботу та її результати нарівні зі штатними робітниками;

систематично вести щоденник проходження практики.

В розділі щоденника 5 "Робочі записи під час практики" віддзеркалити відповіді на наступні запитання:

яким чином були виконані поставлені перед вами завдання;

що нового було вами запропоновано й реалізовано в процесі роботи;

за час вашої роботи які були виявлені невідповідності у виробничій діяльності на посаді, на якій проходив стажування, та на підприємстві в цілому;

ваші пропозиції з усунення вищевказаних невідповідностей для підвищення ефективності діяльності підрозділу й підприємства в цілому;

укажіть ваші досягнення за час проходження періоду стажування на даній посаді;

скласти та захистити письмовий звіт з практики з урахуванням методичних рекомендацій [п. 8 дод. Д, дод. Л].
Бази практики
Обчислювальна практика проводиться на базі обчислювального центру ХНЕУ.

Технологічна, проектно-технологічна та переддипломна практики проводяться на підприємствах, в організаціях, науково-дослідницьких інститутах, банках, страхових компаніях та інших установах, що займаються проектуванням, упровадженням та експлуатацією автоматизованих інформаційних систем та проведенням й розробкою еколого-економічних систем.

Закріплення баз практики повинно сприяти встановленню та зміцненню довгострокових прямих контактів університету з підприємствами, а також розвитку кооперації між ними у справі якісної підготовки спеціалістів. Оновлення баз повинно базуватися на аналізі підсумків проведення практики в поточному році та сприяти підвищенню якості та ефективності практичної підготовки студентів. Відбору баз практик повинна передувати постійна робота кафедри по вивченню виробничих та економічних можливостей підприємств з точки зору придатності їх для проведення практики студентів за спеціальністю. При цьому повинні враховуватись перспективи сучасних напрямків розвитку ІТ-галузі, економічного, соціального та екологічного розвитку суспільства.

Вибір баз практики здійснюється кафедрою інформаційних систем з урахуванням завдань практики та можливістю їх реалізації.

Базами практики рекомендується обирати підприємства, які мають договір з вузом про підготовку для них фахівців. Заяву на оформлення договору з підприємством як бази практики кафедра інформаційних систем направляє до навчального відділу університету, який підготовляє всю необхідну документацію, пов'язану з укладанням договору з підприємством.

До участі у проведенні виробничої практики залучаються підприємства та організації, які використовують сучасні засоби та інструментарій розробки та створення інформаційних систем, які застосовуються в різних сферах діяльності. Перед проходженням практики студенти проходять тестування та співбесіду з ведучими спеціалістами за профілюючими напрямками.

Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у відповідному контракті або договорі про підготовку спеціалістів та можуть бути розташовані як на території країн-замовників, так й на території України.

Студенти можуть самостійно, з дозволу кафедри, підбирати для себе місце проходження практики та пропонувати їх для використання.

Закріплення баз практики проводиться згідно до встановленого порядку міністерства освіти України.

Тривалість дії договорів узгоджується сторонами договорів та може бути визначена на період конкретного виду практики.

Бази практики повинні:

мати високий рівень техніки та технології, організації та культури праці, сучасну обчислювальну техніку та інформаційні технології;

забезпечувати можливість поступового проведення технологічної, виробничої, та переддипломної практики за умови дотримання прийнятності їх робочих програм;

мати науково-технічні зв’язки з вищим навчальним закладом.

Функції підприємства-бази практики:

забезпечувати якісне проведення інструктажу з пожежної безпеки охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії;

надавати згідно з робочою програмою студентам місця практики, які забезпечують найбільшу ефективність її проходження;

створювати необхідні умови для одержання студентами в період проходження практики знань за спеціальністю;

дотримуватись календарного графіку проходження практики;

надавати студентам-практикантам можливість користуватися літературою, проектною, техніко-економічною та іншою документацією;

надавати допомогу при підборі матеріалів для курсових та дипломних проектів;

забезпечувати та контролювати дотримування студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, які встановлені для конкретного підприємства, у тому числі час початку та закінчення роботи.

Безпосереднє керівництво виробничою практикою покладається за наказом керівника підприємства на провідних спеціалістів структурних підрозділів.

Безпосереднє керівництво виробничою практикою покладається за наказом керівника підприємства на провідних спеціалістів структурних підрозділів.
Керівництво та контроль за проходженням практики
Керівництво за проходженням практики здійснює кафедра інформаційних систем.

Викладач кафедри, відповідальний за проведення практики:

забезпечує якісне виконання програми практики та високу якість її проведення;

призначає керівниками виробничої практики досвідчених викладачів;

розподіляє на основі укладених з підприємством договорів студентів за базами практики;

призначає старшого з групи студентів, які проходять практику на одному підприємстві;

забезпечує підприємство, а також самих практикантів програмами практики;

здійснює суворий контроль за організацією та проведенням виробничої практики студентів на підприємстві, і дотримуванням строків та змісту.

Обов’язки призначеного кафедрою керівника практики від університету:

забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед відправкою студентів на практику;

забезпечити високу якість проходження практики і сувору відповідальність її навчальному плану й програмі;

надавати консультації студентам з усіх питань практики;

контролювати додержання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку;

керувати науково-дослідною роботою студентів, яка передбачена завданнями кафедри;

здійснювати поточний контроль проходження практики у відповідності із календарним графіком;

розглядати звіти студентів з практики, надає відгук та висновок з практики та звіту;

подавати письмовий звіт про проходження практики, надає пропозиції та зауваження з досконалості практичної підготовки студентів.

В обов'язки керівника практики від підприємства входить:

організувати проходження практики закріплених за ним студентів у тісному контакті з керівником від університету;

познайомити студентів з організацією праці на конкретному робочому місці;

здійснювати постійний контроль за виробничою роботою практикантів, допомагати їм вірно виконувати всі завдання на даному робочому місці, консультувати по виробничих питаннях;

контролювати ведення щоденників, підготовку звітів студентами-практикантами та складати на кожного студента виробничу характеристику-відгук керівника практики від підприємства, який заноситься до відповідного розділу щоденника виробничої практики;

ознайомитися зі звітом студента та дати оцінку звіту і роботі студента;

прийняти участь в захисті звітів студентами в якості експертів та екзаменаторів.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О. В. Раєвнєва,...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ОБЛІКУ студентами...
...
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Економіка та бізнес» для студентів за напрямом підготовки 050101 «Комп'ютерні науки»
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ...
Кучеренко І. М. Теоретичні проблеми права власності: робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка