ЗАТВЕРДЖУЮ


НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/5
Дата18.03.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Кафедра обліку, аудиту і статистики
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з навчальної

роботи ________Л.К.Сергієнко

20. 04. 2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

галузі знань 0305 „Економіка і підприємництво”

напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”

освітньо-кваліфікаційного рівня “ Бакалавр”,

для студентів денної та заочної форми навчання,

які проходять практику у фінансових структурах

Розглянуто

на засіданні кафедри

обліку, аудиту і статистики

протокол № 8 від 20.04. 2011 р.

Зав. кафедрою д.е.н., професор

_______________А.М.Журлов

Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.030509

„Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”, які проходять практику у фінансових структурах

(Уклад. Коваль В.В. к.е.н., доц.)

Рецензент: к.е.н. доц. Якушенко О.М.

ст..викладач Попова О.І.

Програму укладено згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні, затвердженого наказом №93 МОН від 08.04.1993 р.


ЗМІСТ

Вступ

 1. Мета і завдання виробничої практики

 2. Організація практики

 3. Методичні рекомендації керівнику виробничої практики від інституту, керівнику практики від фінансової структури

 4. Календарно-тематичний план виробничої практики

4.1. Зміст виробничої практики

 1. Форми і методи контролю

 2. Вимоги до звіту

 3. Підведення підсумків виробничої практики

 4. Критерії оцінки прийому звітів

  1. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання знань студентів.

  2. Критерії оцінки прийому звітів для студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання.

  3. Критерії оцінки прийому звітів для студентів заочної форми навчання за 4-х бальною національною системою оцінки знань

Додатки

Вступ
Виробнича практика – складова частина навчального процесу і є його продовженням у виробничих умовах.

На сучасному етапі розвитку економіки існує потреба у досвідчених кадрах, спеціалістах з базовою економічною освітою. Пріоритетною складовою є підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр” галузі знань 0305 „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”

Виробнича практика має комплексний та послідовний характер, коли студентом при визначенні змісту практики береться до уваги все те, що було вивчено на попередньому ступені для забезпечення переходу умінь та навичок в найбільш складні умови.

Студенти – бакалаври, знаючи теорію фінансів, основи фінансового менеджменту, фінансового аналізу та інших дисциплін професійного циклу, при проходженні практики набувають не тільки досвід але й виробляють у себе інтуїцію в області фінансового бізнесу, вчаться поєднати багато економічних показників фінансового, управлінського, податкового та статистичного обліку, які характеризують діяльність установи у цілому, а також вчаться робити конструктивні управлінські висновки щодо подолання кризових ситуацій.

Таким чином, однією з цілей проведення виробничої практики є набуття студентами навичок практичної діяльності з напрямку своєї майбутньої професії, а також збір практичного матеріалу до виконання курсової роботи з дисципліни за фахом.

Ця робоча програма виробничої практики орієнтована на те, що базами практики є фінансові управління державних адміністрацій, органи Державного казначейства, управління Пенсійного фонду, управління праці та соціального захисту населення, централізовані бухгалтерії освіти, охорони здоров’я та інші бюджетні установи, поселкові та сільські ради.

Виробнича практика проводиться на четвертому курсі навчання. Тривалість проходження виробничої практики становить 24 календарних днів для студентів денної заочної форм навчання. Практика дає змогу виконати на практиці завдання, які випливають із вивчених дисциплін, зібрати і проаналізувати достатній матеріал.
1. Мета і завдання виробничої практики

Метою виробничої практики є: поглиблення і зміцнення знань, набутих у процесі навчання, розвиток навичок науково – дослідницької роботи і розв’язання прикладних завдань, набуття досвіду ділового спілкування, підготовка до самостійної роботи на посадах, що потребують фахівці освітньо–кваліфікаційного рівня Бакалавр”. Виробнича практика проводиться у колективній та індивідуальній формах які тісно пов’язані й доповнюють одна одну.

Колективна форма передбачає виробничі лекції, бесіди з провідними спеціалістами, екскурсії та інше.

Індивідуальна форма є основою. Вона полягає у безпосередньому вивченні питань програми практики.

В процесі проходження практики студент, виконуючи передбачену в програмі практики роботу, ознайомиться з діяльністю фінансових органів та бюджетних установ, функціями усіх його структурних підрозділів, характером роботи, вчиться самостійно вирішувати економічні завдання і набувати відповідні навички, складає календарно-тематичний план, який включає орієнтовний тематичний план програми практики. Якщо окремі питання програми не можуть бути виконані студентами, то керівнику практики необхідно замінити їх іншими.

Студент зобов’язаний:

 • ознайомитися з інструктивними матеріалами, що є в установах, вивчити методику планування доходів та видатків, особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах, з оформленням документації і порядком ведення операцій на поточному рахунку в банку, в касі, операціями з підзвітними особами, з документальним оформленням надходження і вибуття основних засобів, з порядком складання звітності в установах;

 • засвоїти зміст і завдання фінансової роботи в установах, склад і структуру доходів і видатків бюджетної установи, методи фінансування бюджетних установ, розміри нарахувань на заробітну плату в розрізі фондів, розміру утримань із заробітної плати внесків до соціальних фондів, порядок розрахунків з соціальними фондами.


В м і т и :

- заповнювати первинні документи (бюджетний розпис, кошторис бюджетних установ, бюджети УПФУ, УПСЗН, платіжні доручення, касові ордери, касову книгу, авансовий звіт), складати розрахунки оперативних –сітьових показників бюджетної установи, тарифікаційні списки, розрахунки поточних видатків бюджетної установи, складати таблиці для проведення аналізу;

- розраховувати фонд оплати праці основного та адміністративно – господарського персоналу, проводити нарахування та утримання із заробітної плати робітників та службовців, перевіряти відповідність показників балансу за звітний період з даними Головної книги і аналітичного обліку,

- самостійно вирішувати завдання фінансово – економічної діяльності установи.

2. Організація практики

Інститут направляє студентів до фінансових структур: фінансових управлінь держадміністрації, Державних казначейств, бюджетних установ та сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) Рад, з якими укладено договір щодо проходження виробничої практики студентами.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місця проходження практики і подати завідувачу практикою гарантійний лист (Додаток А) щодо проходження виробничої практики.

Фінансові структури повинні мати достатній обсяг інформації, можливість надання практикантам робочих місць.

Якщо базою практики є фінансові управління або установи, на яких студент вже працює, студент повинен подати гарантійний лист щодо забезпечення практиканта необхідними матеріалами для виконання усіх завдань, які передбачені програмою практики.

Перелік баз практики затверджується наказом по інституту. Керівництво і контроль за проходженням студентами практики здійснюють завідувач з навчально-виробничої практики, викладачі кафедри і провідні працівники установ.

Під час проходження практики студенти виконують завдання згідно з календарно-тематичним планом.

Виробнича практика передбачає виконання індивідуального завдання студента, яке є невід’ємною частиною курсової роботи. Тема курсової роботи повинна відповідати індивідуальному завданню. Зібраний матеріал під час практики студент використовує у другому розділі свої курсової роботи.

Керівництво кафедри забезпечує студентів програмою практики, консультує з питань збору матеріалів для виконання звіту з практики.

З метою залучення найкращої молоді на навчання кожний студент проводе профорієнтаційну роботу у школі або в іншому навчальному закладі.
3. Методичні рекомендації керівнику виробничої практики від

інституту, керівнику практики від фінансової структури
  1   2   3   4   5

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка