НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»


Скачати 498.13 Kb.
НазваНАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Сторінка5/9
Дата16.03.2013
Розмір498.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Оцінювання результатів проходження практики.

Оцінювання звіту з переддипломної практики здійснюється керівниками практики від ВНЗ та підприємства – бази практики за 12-ти бальною шкалою.

Науково-дослідна практика – V курс

Науково-дослідна практика студентів 5 курсу є проміжним етапом в підготовці дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».


Метою науково-дослідної практики є засвоєння студентами елементів методології наукових досліджень та розвитку у них раціонального творчого мислення, здатності самостійно проводити теоретичні та прикладні наукові дослідження масових явищ та процесів за допомогою економіко-статистичних методів й надавати інтерпретацію отриманим результатам, використовуючи інформаційні технології візуалізації.

Для досягнення поставленої мети студенти вирішують наступні завдання:

узагальнення сучасних теоретико – методологічні засад та аналіз методичних підходів до дослідження масових явищ та процесів;

систематизація інформації літературних джерел щодо обраної тематики дослідження;

дослідження структурних закономірностей функціонування та розвитку відкритих соціально-економічних систем (підприємство, галузь, регіон, країна);

розробка інформаційного забезпечення статистичного дослідження обраного об’єкту з метою проведення його подальшого аналізу та оцінки з використанням статистичної методології;

формування наукового звіту щодо результатів дослідження у вигляді аналітичних висновків з наочним їх відображенням.

Як результат проходження науково-дослідної практики студенти набувають наступних компетенцій:

формування власного погляду до вирішення проблемних питань на основі критичного аналізу та узагальнення підходів, новітніх засобів вирішення наукових проблем;

узагальнення та систематизації інформації, отриманої з літературних джерел та інтернет-ресурсів;

формування елементів системи моніторингу соціально-економічних явищ і процесів у відповідності з потребами державного управління та учасників суспільного відтворення;

оцінювання достовірності збираємої інформації на основі застосування прийомів та засобів статистичної характеистики масових соціально-економічних явищ та процесів;

проведення системного та комплексного аналізу об’єкту дослідження, враховуючи особливості його розвитку в умовах нестабільності зовнішнього та внутрішнього середовища;

побудови діагностичних моделей оцінки соціально-економічних явищ і процесів;

прогнозування поведінки досліджуваних соціально-економічних явищ і процесів;

володіння засобами процесного моделювання для оцінки інформаційних потоків на підприємствах та в організаціях;

володіння засобами візуалізації отриманих результатів.
База проходження науково-дослідної практики

Базою науково-дослідної практики студентів є бібліотечні фонди університету, міста та інтернет-джерела.
Керівництво науково-дослідною практикою

Кафедра статистики та економічного прогнозування зобов’язана ознайомити студентів з положенням щодо науково-дослідної практики, видати кожному студенту щоденник практики. Навчально-методичне керівництво практикою студентів здійснюється викладачами кафедри.

Керівник практики від Вузу зобов’язаний:

розробити графік проходження практики;

проводити консультації студентів щодо питань проходження практики та складання звіту з практики;

контролювати виконання графіку проходження практики (табл. 3) та хід збору матеріалів для звіту.
Таблиця 3
Контрольні терміни перевірки проходження науково - дослідної практики


Назва роботи

Термін перевірки

1. Виконання першого розділу

6 день практики

2. Виконання другого розділу

12 день практики

3. Захист звіту з практики

14 день практики


Етапи проходження науково-дослідної практики:


 1. Пошук інформації щодо проблеми, яка досліджується.

 2. Аналіз та узагальнення теоретичних, методологічних та методичних засад дослідження явищ та процесів щодо обраної тематики.

 3. Аналіз та узагальнення літературних джерел та джерел інтернет-ресурсів щодо обраної теми дослідження.

 4. Дослідження програмних продуктів, що доцільно використовувати для обробки інформації за обраною темою дослідження.

 5. Вивчення методичних матеріалів щодо аналізу об’єкта дослідження.

 6. Узагальнення нормативно-законодавчої бази щодо теми дослідження.

 7. Проведення статистичного аналізу об’єкта дослідження за допомогою методів описової статистики, моделювання та прогнозування.

 8. Узагальнення та обробка зібраних матеріалів, підготовка звіту з практики.


Звіт з науково-дослідної практики

За результатами проходження науково-дослідної практики студент повинен представити керівнику практики звіт, що виконаний у відповідності з правилами оформлення дипломної магістерської роботи.

Звіт повинен включати:

 1. титульний аркуш;

 2. зміст;

 3. вступ;

 4. основну частину;

 5. висновок;

 6. список літератури;

 7. додатки (у разі потреби).

У вступі визначаються актуальність дослідження, мета та завдання науково-дослідної практики, об’єкт та предмет дослідження, наводяться статистичні методи, що використовуються для проведення аналізу та моделювання.

Основна частина звіту з науково-дослідної практики складається з двох розділів.

Змістом першого розділу є:

систематизація інформаційної та нормативно-законодавчої бази щодо обраного об’єкту дослідження;

опис інформаційних технологій та програмних продуктів, що використовуються у вітчизняній та міжнародній практиці для збору, обробки та аналізу статистичної інформації;

огляд теоретичних, методологічних та методичних засад вивчення об’єкту дослідження в різних соціально-економічних умовах.

У другому розділі основної частини звіту з науково-дослідної практики необхідно освітити наступні питання:

надати концептуальну схему дослідження за обраною тематикою;

виявити тенденції розвитку об’єкту дослідження за допомогою статистичних методів та моделей;

побудувати та детально описати алгоритм моделювання або прогнозування об’єкту дослідження;

інтерпретувати та візуалізувати отримані результати дослідження за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Остаточна структура основної частини звіту з практики обговорюється з керівником практики від ВНЗ.

У висновку наводяться підсумки науково-дослідної практики, фіксуються виконані та невиконані розділи завдання на практику.

До звіту з практики додається відгук керівника практики від від ВНЗ, який знаходиться у щоденнику практики.

Результатом проходження науково-дослідної практики є публікація студентської наукової статті за результатами дослідження.

Обсяг звіту з науково-дослідної практики повинен складати 30-40 сторінок машинописного тексту. Якщо це необхідно, то наводяться додатки, в яких представляються громіздкі розрахунки, таблиці, вихідні дані тощо.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 030509
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з «Економіки і менеджменту підприємства» для студентів за напрямом підготовки 050501 «Прикладна механіка»
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЧИТЕЛЯ СТУДЕНТІВ
Педагогічна практика займає провідне місце у фаховій підготовці майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» на етапі здобуття...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки...
Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка