НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»


Скачати 498.13 Kb.
НазваНАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Сторінка1/9
Дата16.03.2013
Розмір498.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний економічний університет
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

6.030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Укладачі: Раєвнєва О. В.

Аксьонова І. В.

Гриневич Л.В.

Сєрова І. А.

Відповідальний за випуск Раєвнєва О. В.


Харків, 2012
Затверджено на засіданні кафедри статистики та економічного прогнозування.

Протокол № 5 від 12.12. 2011 р.

Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 6.030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О.В. Раєвнєва, І. В. Аксьонова, Л.В.Гриневич, І.А.Сєрова. ─ Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. ─ 39 с. (Укр. мов.)

Подано структуру і зміст всіх видів практики студентів напряму підготовки «Прикладна статистика», надані методичні рекомендації щодо оформлення звітів з кожного виду практики.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

ВСТУП
Практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців в університеті, складовою частиною основної освітньої програми вищої професійної освіти. Метою практичної підготовки студентів є оволодіння сучасними методами, формами організації, інструментарієм в галузі їх майбутньої професії, формування на базі теоретичних знань, одержаних в процесі навчання, професійних компетенцій для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Наскрізна практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення відповідно до оволодіння професійними компетенціями на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр» та «магістр».

За час практики студенти напряму підготовки «Прикладна статистика» повинні ознайомитися з виробничим і технологічним процесами на базах практики, оволодіти практичними навичками та професійними знаннями, необхідними статистику-аналітику, поглибити та закріпити теоретичні знання, отримані в процесі навчання, на основі глибокого вивчення роботи баз практики; придбати практичні знання і навички за фахом, навички організаторської й виховальної роботи у виробничих колективах, знання, які сприяють успішному виконанню курсових робіт, наукових досліджень, дипломних робіт на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» та «магістр», тобто оволодіти професійними, життєвими та особистісними компетенціями.

Перелік практик студентів напряму підготовки «Прикладна статистика» та терміни їх проходження наведено в табл.1.
Таблиця 1
Види наскрізної практики

Вид практики

Курс

Термін проходження практики

Навчальна

І

1 тиждень І навчального семестру

Ознайомча

ІІ

1 тиждень ІІІ навчального семестру

Виробнича

ІІІ

2-3 тиждень VI навчального семестру

Переддипломна

IV

3-8 тиждень VIII навчального семестру

Науково-дослідна

V

16-17 тиждень X навчального семестру

Переддипломна

V

1-14 тиждень XI навчального семестру

Викладач, відповідальний за проходження практики, після її закінчення оформляє звіт з практики, який включає: перелік баз практики та студентів, які проходили там практику, обґрунтовану оцінку кожного студента за результатами складання звітів та їх захисту. Звіт надається до учбової частини.

ВИДИ І ЗМІСТ ПРАКТИК

Навчальна практика – І курс

Метою навчальної практики є формування та розширення здатності до навчання у вищій школі, креативного мислення та вміння самостійного пошуку навчальної та наукової інформації.

Навчальна практика здійснюється на першому робочому тижні першого семестру та передбачає оволодіння базовими навичками роботи з навчальними матеріалами університету та комп’ютерною технікою.

Завданнями практики є:

ознайомлення студентів з основними положеннями Болонського процесу, кредитно-трансфертної системи залікових кредитів;

ознайомлення з основними положеннями Кодексу Університету;

визначення напрямків та структури самоврядування в університеті;

розкриття структури організації навчального процесу;

ознайомлення з головними засадами дистанційного навчання;

надання загальної архітектоніку навчального плану і навчального процесу напряму підготовки «Прикладна статистика»;

ознайомлення з методичними підходами, прийомами та методами організації навчання в університеті і самоорганізації діяльності студента.

Після проходження навчальної практики студенти набувають наступних компетенцій:

самостійного знаходження потрібної навчальної, методичної та наукової літератури із заданої тематики (дисципліни);

самостійної організації власного навчального процесу (розподілення часу самостійної роботи);

ефективної організації навчальної діяльності;

виконання аналізу складних систем;

ефективного пошуку та використання існуючих інформаційних ресурсів;

володіння навичками інтерактивного спілкування;

усвідомлення основних аспектів роботи статистика як аналітика бізнес - процесів.

Етапи проходження навчальної практики за днями та темами:

День 1. Відповідальний за навчальні заходи: деканат факультету ЕІ ХНЕУ.

Тема 1. Головні засади організації навчального процесу в університеті.

Освітнє середовище України, інтеграція України у світові освітні процеси, основні положення Болонської декларації, головні засади кредитно-трансфертної системи залікових кредитів. Форми навчальної роботи. Система оцінювання знань (за національною шкалою, шкалою ЄКТС, шкалою ХНЕУ), поточний, проміжний та підсумковий контроль знань. Компентентісний підхід у навчанні.

Тема 2. Особливості здійснення навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Поділ навчального процесу на семестри та навчальні модулі. Підпорядкованість забезпечуючих та випускаючих кафедр, деканату та факультету в загальній структурі університету. Види занять та способи здійснення контролю. Аудиторна та самостійна робота студентів. Контроль відвідування студентами занять. Звітність навчальної групи. Розподіл відповідальних викладачів за навчальними групами (знайомство та спілкування з кураторами).

День 2. Відповідальний за навчальні заходи: бібліотека ХНЕУ, центр оцінки креативності ХНЕУ.

Тема 3. Структура та особливості роботи бібліотеки університету

Призначення та структура бібліотечних фондів. Відділи та служби бібліотеки. Розташування абонементів та читальних залів факультетів. Режими роботи та правила користування бібліотекою. Особливості обліку бібліотечних фондів. Інформаційна система бібліотеки та єдиний електронний каталог видань. База даних документів на електронних носіях. Особливості пошуку та замовлення необхідної літератури.

Тема 4. Інформаційний центр Європейського Союзу та Центр інноваційних знань Світового банку в Україні

Призначення та мета функціонування інформаційного центру Європейського Союзу. Інформаційні послуги та режим роботи  інформаційного центру. Призначення центру інноваційних знань Світового банку в Україні. Огляд групи Світового Банку. Світовий Банк і його економічні дослідження Можливості роботи з електронними ресурсами. Режим роботи центру інноваційних знань Світового банку.

Тема 5. Оцінка рівня креативності студентів

Тестування студентів на рівень IQ.

День 3. Відповідальний за навчальні заходи: кафедра статистики та економічного прогнозування.

Тема 6. Структура навчального плану спеціальності

Поняття про навчальний план. Нормативна та варіативна частина навчального плану. Цикли дисциплін. Індивідуальний навчальний план студента. Кроки формування варіативної складової навчального плану. Модуль практичної підготовки. Форми державної атестації випускників.

Наукова діяльність студентів. Організація участі в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, публікації статей, тез, доповідей.

Тема 7. Формування компетенцій до отримання знань у вищому навчальному закладі

Поняття компетенцій та особливості їх формування в процесі навчання. Критичне мислення як запорука вдалого засвоєння знань. Техніка підготовки до аудиторних (лекційних, практичних, лабораторних, семінарських) занять. Особливості позааудиторної роботи студентів. Техніка проведення наукових досліджень, написання курсових робіт, рефератів, есе. Особливості донесення результатів наукових досліджень до аудиторії.

День 4. Відповідальний за навчальні заходи: кафедра статистики та економічного прогнозування.

Тема 8. Основні положення дистанційного навчання

Призначення, переваги та недоліки дистанційного навчання. Форми поєднання дистанційного та аудиторного навчання. Бібліотеки документів, тестування. Засоби інтерактивного спілкування у системах дистанційного навчання. Організація взаємодії студент-викладач, студент-студент та ін. Проблеми ідентифікації та безпеки у системах дистанційного навчання. Інтернет-енциклопедії. Відеоконференції, семінари засобами Інтернет.

Тема 9. Особливості побудови електронного персонального начального простору з використанням мультимедійних дидактичних навчальних комплексів

Призначення електронних дидактичних систем в процесі підтримки підготовки фахівців. Концептуальна модель структури навчального простору дисципліни. Підтримка навчального процесу за допомогою використання персональних навчальних систем (мультимедійних дидактичних комплексів). Принципи побудови та особливості використання мультимедійних дидактичних навчальних комплексів в процесі підготовки фахівців.
Оцінювання результатів проходження практики.

Форма оцінювання засвоєного матеріалу навчальної практики передбачає проведення «круглого стола» та складання звіту у вигляді есе за основними проблемними питаннями, які обговорювалися протягом практики.

Есе передбачає наступну структуру: вступ, основна частина, висновок, список використаної літератури. Основні положення есе та висновки, що були зроблені за результатами розглядання проблемного питання, студенти оформлюють у вигляді презентації в середовищі Power Point і захищають на «круглому столі».

Ознайомча практика – ІІ курс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 030509
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з «Економіки і менеджменту підприємства» для студентів за напрямом підготовки 050501 «Прикладна механіка»
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЧИТЕЛЯ СТУДЕНТІВ
Педагогічна практика займає провідне місце у фаховій підготовці майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» на етапі здобуття...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки...
Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка