Кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М.Є. Шумила КИЇВ • «ЮСТІШАН»


НазваКодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М.Є. Шумила КИЇВ • «ЮСТІШАН»
Сторінка6/52
Дата23.04.2013
Розмір9.99 Mb.
ТипКодекс
bibl.com.ua > Право > Кодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Глава 2.

Засади кримінального провадження

С т а т т я 7. Загальні засади кримінального провадження

 1. Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати
  загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відно-
  сяться:

 1. верховенство права;

 2. законність;

 3. рівність перед законом і судом;

 4. повага до людської гідності;

 5. забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;

 6. недоторканність житла чи іншого володіння особи;

 7. таємниця спілкування;

 8. невтручання у приватне життя;

 9. недоторканність права власності;

 10. презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;

 11. свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких
  родичів та членів сім’ї;

 12. заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за
  одне і те саме правопорушення;

 13. забезпечення права на захист;

 14. доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень;

 15. змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і
  у доведенні перед судом їх переконливості;

 16. безпосередність дослідження показань, речей і документів;

 17. забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи
  бездіяльності;

 18. публічність;

 19. диспозитивність;

 20. гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксу-
  вання технічними засобами;

 21. розумність строків;

 22. мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

 1. Чинний Кримінальний процесуальний кодекс, на відміну від поперед-
  нього (КПК 1960 p.), передбачає окрему главу (другу), в якій перелічуються
  засади, що лежать в основі змісту і форми кримінального провадження, а також
  визначає у загальному вигляді їх зміст.

Коментована стаття закріплює загальні засади кримінального проваджен-
ня, які в своїй основі співзвучні з нормами Конституції України, що визначають
сутність взаємин людини і громадянина з державою (її органами), закріплюють
права, свободи і обов'язки людини і громадянина у таких взаєминах, встанов-

люкхгь основи організації і діяльності правоохоронних, правозахисних органів
і суду та визначають основні засади судочинства, зокрема в кримінальному про-
вадженні. У кримінальній процесуальній доктрині загалом сформувалась дум-
ка щодо сутності засад кримінального провадження. Залишаючи поза увагою
деталі, її можна сформулювати таким чином: засади кримінального проваджен-
ня - це закріплені у Конституції України, загальновизнаних міжнародних актах
та у кримінальному процесуальному законодавстві фундаментальні (базові)
керівні для учасників провадження положення, що виражають і визначають
найістотніші властивості провадження, вимоги до правил і способу діяльнос-
ті, насамперед, органів і службових осіб, які ведуть кримінальне провадження,
га є гарантіями забезпечення дотримання прав, свобод, законних інтересів тих
учасників провадження, які залучаються до нього, а в підсумку - виконання
завдань кримінального провадження.

 1. Частина 3 ст. 129 Конституції України встановлює основні засади судо-
  чинства, в тому числі і в кримінальних справах. Більшість цих засад передбачені
  в коментованій статті. Проте деякі з них не наведені. Це, зокрема, підтримання
  обвинувачення в суді прокурором та забезпечення апеляційного і касаційного
  оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Невключення
  цих конституційних засад до переліку загальних засад кримінального судочин-
  ства в коментованій статті, очевидно, пояснюється тим, що засада забезпечення
  апеляційного та касаційного оскарження рішень суду поглинається більш загаль-
  ною засадою, сформульованою у її п. 17 - забезпечення права на оскарження
  процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Стосовно конституційної засади
  кримінального судочинства щодо підтримання обвинувачення в суді прокурором,
  то вона знайшла своє закріплення і прояв у багатьох нормах КПК, пов’язаних зі
  складанням обвинувального акта (ст. 291), участю прокурора в підготовчому про-
  вадженні суду (ч. 2 ст. 314), в судовому розгляді справи (ст. 324, ст.ст. 338-341,
  ст. 364 тощо). Розгляд справ про кримінальні правопорушення без участі проку-
  рора і підтримання ним обвинувачення в суді взагалі неможливе. Єдиним винят-
  ком є випадок, коли прокурор відмовляється від підтримання державного обви-
  нувачення в суді. Обвинувачення в такому разі вправі підтримувати потерпілий, і
  воно набуває характеру приватного (див. коментар до ст. 340 КПК). Чинний КПК,
  на відміну від свого попередника, підтримання державного обвинувачення в суді
  прокурором визначає як його обов’язок у всіх справах про вчинення криміналь-
  ного правопорушення, незважаючи на їх публічний чи приватний характер.

 2. Загальні засади кримінального провадження пов’язані між собою, під-
  порядковуються суворій логіці і становлять єдину ієрархічну систему, в якій
  порушення якоїсь однієї засади неминуче спричинить порушення й інших, зо-
  крема засад-максимів, до яких, вважаємо, слід віднести засади верховенства
  права та законності. Маючи наскрізний характер, перелічені в коментованій
  статті засади проявляють свою дію у всіх стадіях кримінального провадження,
  проте в деяких - з окремими особливостями. Найбільш повно вони реалізують-
  ся у стадії судового провадження в суді першої інстанції.


Стаття 8. Верховенство права

 1. Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу
  верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи ви-
  знаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість ді-
  яльності держави.

 2. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні засто-
  совується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

 1. Засада верховенства права є загальнообов’язковою нормою криміналь-
  ного провадження найвищого рівня, оскільки вона охоплює не лише прова-
  дження в справах про вчинення кримінальних правопорушень, а й сучасний
  правопорядок України в цілому. Її дія поширюється на всі органи державної
  влади, їх службових осіб у всіх сферах діяльності - нормотворчій, правоохо-
  ронній, правозастосовчій. Частина 1 ст. 8 Конституції України констатує, що в
  Україні визнається і діє принцип (засада) верховенства права. Тож ця засада має
  конституційний характер. У подальшому законотворенні вона знайшла своє за-
  кріплення в низці законів України, передусім тих, що стосуються статусу суду
  (Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 17 липня 2010 р.) та його
  діяльності в окремих видах судочинства (наприклад, адміністративному - ст. 8
  КАС України).

 2. Засада верховенства права не має формального визначення в законодав-
  стві. Конституційний Суд України у своїх рішеннях, ґрунтуючись на юридич-
  ному позитивізмі при роз’ясненні суті верховенства права, використав формулу
  «верховенство права - це панування права в суспільстві» (рішення в справі про
  призначення більш м’якого покарання № 15-рп/2004 від 2 листопада 2004 p.).
  Проте такий підхід навряд чи можна визнати вдалим, оскільки застосована су-
  дом методологія для визначення верховенства права стикається з труднощами
  в силу того, що ця засада є продуктом природного права, а не юридичного по-
  зитивізму.

Засада верховенства права за своїм змістом охоплює комплекс національ-
них інститутів, правових механізмів та процедур, які є обов’язковими для того,
аби особа мала можливість захистити свої права, свободи і законні інтереси
від сваволі з боку держави (її органів і службових осіб) та зберегти свою гід-
ність. Стандарти цього комплексу частково вироблені на міжнародному рівні в
рамках ООН, але здебільшого сформульовані статутними органами Ради Євро-
пи в їх намаганні створити єдиний європейський правопорядок. Ці стандарти
містяться у рекомендаціях Комітету міністрів РЄ, резолюціях ПАРЄ, рішеннях
Європейського суду з прав людини і вони брались до уваги при розробці нового
кримінального процесуального законодавства України.

 1. Засада верховенства права у кримінальному провадженні має інтеграль-
  ний характер. Вона фактично увібрала в себе й інші засади (законність, рів-
  ність перед законом і судом, повагу до людської гідності, доступ до правосуддя
  тощо), визначила ієрархію юридичних норм під час правозастосування (ч. 2

ст. 8 Конституції, ч. 2 ст. 9 КПК), пріоритетне завдання кримінального прова-
дження, яке в узагальненому вигляді сформульоване у ст. З Конституції України
(людина, її права і свободи визнаються найвищими цінностями та визначають
зміст і спрямованість держави) і конкретизоване у ст. 2 КПК.

 1. Серед національних інститутів, які є важливими і необхідними для за-
  безпечення верховенства права у сфері кримінального провадження, насампе-
  ред, необхідно назвати незалежний і справедливий суд, формування і діяльність
  якого відбувається за допомогою правових механізмів і процедур, що забез-
  печують дотримання загальновизнаних прав і свобод людини, а у випадку їх
  порушення - належний захист.

 2. Засада верховенства права, яка лежить в основі кримінального прова-
  дження, широко використовується при обґрунтуванні своїх рішень Європей-
  ським судом з прав людини. Правові позиції, сформульовані у цих рішеннях,
  мають обов’язково враховуватися судами України. В результаті тривалого і ди-
  намічного («живого») тлумачення Конвенції про захист прав людини і осново-
  положних свобод Євросуд сформулював низку правоположень, які охоплюють-
  ся верховенством права. Серед них основним є забезпечення права людини на
  справедливий суд. Це право відповідно до названої Конвенції та інтерпретації
  його Євросудом включає: а) право на гарантований доступ до суду; б) право на
  законного компетентного і безстороннього суддю; в) право викласти свою по-
  зицію в суді; г) право на ефективні засоби юридичного захисту в суді; ґ) право
  на справедливий судовий розгляд; д) право на презумпцію невинуватості у кри-
  мінальному провадженні; е) право на розумний строк розгляду справи; є) право
  на відкритий розгляд справи (за винятком обумовлених випадків).

Право на справедливий судовий розгляд справ про кримінальні правопо-
рушення, крім того, охоплює: а) право підозрюваного чи обвинуваченого бути
негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер
і причину обвинувачення (підозри) проти нього; б) мати достатньо часу і мож-
ливостей для підготовки свого захисту; в) захищати себе особисто чи користу-
ватись допомогою захисника на свій власний вибір, а в разі відсутності коштів
для оплати допомоги захисника - одержувати таку допомогу безкоштовно;
г) допитувати свідків обвинувачення або вимагати їх допиту, а також вимагати
виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинува-
чення; г) користуватись допомогою перекладача, якщо особа не розуміє мови,
якою ведеться провадження, або не розмовляє нею. Власне, перераховані поло-
ження сприйняті новим кримінальним процесуальним законодавством України,
що засвідчує дію засади верховенства права у її кримінальному провадженні.

С т а т т я 9. Законність

 1. Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, проку-
  рор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові
  особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися ви-
  мог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів
законодавства.

 1. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий
  зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримі-
  нального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті,
  що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що
  пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову
  оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуаль-
  них рішень.

 2. Закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких
  стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Ко-
  дексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовува-
  тись закон, який суперечить цьому Кодексу.

 3. У разі, якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному до-
  говору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України,
  застосовуються положення відповідного міжнародного договору України.

 4. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується
  з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

 5. У випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або
  неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосо-
  вуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною
  першою статті 7 цього Кодексу.

 1. Законність є загальноправовою засадою, яка лежить в основі всієї
  публічної діяльності. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи дер-
  жавної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах
  повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
  За своїм змістом засада законності утверджує положення, згідно з яким будь-
  яка дія (поведінка) чи рішення органів досудового розслідування, прокурора,
  слідчого судді і суду під час кримінального провадження мають вчинятись і
  ухвалюватись в суворій відповідності з вимогами Конституції України, кримі-
  нального процесуального законодавства та міжнародних правових актів, чин-
  них в Україні, які є частиною національного законодавства.

 2. Особливість дії засади законності в кримінальному провадженні поля-
  гає, насамперед, в тому, що діяльність органів досудового розслідування, про-
  курора, слідчого судді, судів всіх інстанцій та інших учасників провадження
  більше і детальніше врегульована, ніж будь-яка інша державна діяльність. До-
  тримання норм матеріального і процесуального права органами і службовими
  особами, які ведуть кримінальне провадження, є необхідною умовою досягнен-
  ня ними завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК). Важливо зазначити,
  що органи, які ведуть кримінальне провадження, для вирішення покладених
  на них завдань наділені владними повноваженнями і правом застосовувати у
  випадках та порядку, передбачених КПК, заходи забезпечення провадження, в

тому числі й запобіжні заходи, пов’язані з тимчасовим обмеженням прав і сво-
бод особи, проводити слідчі (розшукові) дії, які також пов’язані з обмеженням
конституційних прав і свобод тощо. Тому під час реалізації владних повнова-
жень органи та їх службові особи, які ведуть провадження, зобов’язані суворо
дотримуватись вимог матеріального і процесуального (формального) законів,
щоб не допустити порушення прав, свобод і законних інтересів осіб, залучених
до кримінального провадження.

Таким чином, засада законності у кримінальному провадженні зобов’язує
органи і службові особи, які його ведуть: 1) неухильно дотримуватися встанов-
леного кримінальним процесуальним законом порядку (процесуальної форми)
провадження на всіх його стадіях; 2) вчиняти процесуальні дії на визначених
законом підставах; 3) повідомляти і роз’яснювати іншим учасникам прова-
дження їхні процесуальні права і обов’язки та забезпечувати їх дотримання і
виконання; 4) обгрунтовувати свої рішення відповідними нормами матеріаль-
ного і процесуального права; 5) суворо дотримуватися підстав і порядку засто-
сування до учасників провадження заходів його забезпечення, особливо запо-
біжних заходів; 6) неухильно дотримуватись порядку збирання й закріплення
доказів, оскільки його недотримання потягне за собою їх недопустимість (див.
коментар до ст. 86 КПК).

 1. Засада законності забезпечує правильне проведення досудового розслі-
  дування, розгляд і вирішення справи про кримінальне провадження, вона є га-
  рантією захисту прав, свобод і законних інтересів потерпілого, підозрюваного,
  обвинуваченого та інших осіб, залучених до кримінального провадження, а в
  підсумку - вирішення його завдань. Нагляд за додержанням законів органами,
  які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання й досудове слідство,
  здійснює прокурор у формі процесуального керівництва досудовим розсліду-
  ванням (ч. 2 ст. 36 КПК, ст. ЗО Закону України «Про прокуратуру»).

 2. Засада законності забезпечується у кримінальному провадженні відпо-
  відними процесуальними та іншими правовими гарантіями. Насамперед, вона
  забезпечується самою побудовою провадження, оскільки в кожній наступній
  його стадії перевіряється законність та обґрунтованість дій і рішень, вчинених
  та ухвалених на попередніх стадіях, і у випадку виявлення порушень вимог
  закону уповноважені органи і службові особи вживають передбачених кримі-
  нальним процесуальним законом заходів для їх усунення.

Дотримання вимог закону під час кримінального провадження забезпечу-
ється також наданою його учасникам можливістю оскарження незаконних дій
і рішень органів і службових осіб у визначеному КПК порядку (на досудовому
провадженні - до прокурора, чи слідчого судці, суду чи апеляційного суду; в
судових стадіях - до апеляційного чи касаційного суду), в результаті чого не-
законні дії і рішення скасовуються. При цьому винні у порушенні законності
службові особи можуть бути притягнені до встановленої законом відповідаль-
ності, зокрема кримінальної (зловживання владою або службовим становищем -
ст. 364 КК, перевищення влади або службових повноважень - ст. 365 КК,

завідомо незаконні затримання, привід або арешт - ст. 371 КК, притягнення
завідомо невинного до кримінальної відповідальності - ст. 372 КК, примушу-
вання давати показання - ст. 373 КК та інші злочини проти правосуддя).

 1. Коментована стаття у ч. 2 до засади законності віднесла й обов’язок
  прокурора та інших учасників кримінального провадження з боку обвину-
  вачення всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини провадження,
  виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрю-
  ваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують
  його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття
  законних і неупереджених процесуальних рішень. В раніше чинному КПК
  України 1960 р. такий обов’язок сторони обвинувачення було визначено як
  окрему засаду - всебічне, повне й об’єктивне дослідження обставин справи
  (ст. 22). Ця засада почасти в кримінальній процесуальній доктрині ототож-
  нювалась із засадою встановлення об’єктивної істини у кримінальній справі.
  Коментований Кодекс положення про всебічність, повноту і об’єктивність
  дослідження обставин провадження не виділив в окрему засаду, а включив
  його до засади законності, доцільність чого викликає чимало застережень.
  По-перше, обов’язок спрямувати судовий розгляд на забезпечення з’ясування
  всіх обставин кримінального провадження покладено не лише на сторону
  обвинувачення, а й на головуючого у судовому засіданні (див. коментар до
  ст. 321 КПК). Так само й оцінка зібраних доказів, яка здійснюється слідчим,
  прокурором, слідчим суддею і судом, проводиться ними за своїм внутріш-
  нім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупереджено-
  му дослідженні всіх обставин кримінального провадження (див. коментар до
  ст. 94 КПК). По-друге, встановлення обставин провадження повно, всебічно
  і неупереджено - це результат дотримання засад кримінального судочинства,
  в тому числі й насамперед, засади законності. Тому варто було законодавцеві
  виділити зазначене положення ч. 2 коментованої статті як окрему засаду кри-
  мінального провадження.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Схожі:

Кодекс україни Науково-практичний коментар У двох томах Том 1 За...
Одним із найважливіших напрямів роз­витку України як правової держави є охо­рона громадян та суспільства від кримі­нальних правопорушень...
України КРИМІНІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Науково-практичний...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України
КОМЕНТАР
Н34 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 4-те вид., переробл та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавро-нюка....
КОДЕКС УКРАЇНИ
Тертишніков В. І. Т 35 Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-прак­тичний коментар. Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н....
До Закону України
Варфоломеєва Т. В., Гончаренко С. В. В18 Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру...
Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар...
Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства про працю України. 8-те вид ання, доповн...
Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар...
Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства про працю України. 8-те вид ання, доповн...
За редакцією доктора юридичних наук, професора М. І. Мельника, доктора...
За підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002—2003 pp.) цей Коментар відзначено другою премією у номінації...
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ Науково-практичний коментар Харків «Право» 2003...
Народ стає тоді єдиновладним, як громада, складена з багатьох одиниць; верховна влада зосереджується в руках багатьох, причому користується...
За загальною редакцією ректора Національної академії СБ України,...
Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11-12373 від 26 грудня 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка