КОМЕНТАР


Скачати 14.89 Mb.
НазваКОМЕНТАР
Сторінка1/120
Дата05.04.2013
Розмір14.89 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   120

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ

КОМЕНТАР

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ

УКРАЇНИ

4-те видання, перероблене та доповнене

За редакцією

доктора юридичних наук, професора М. І. Мельника, кандидата юридичних наук, доцента М. І. Хавронюка

Київ • Юридична думка • 2007
УДК 343(477)(094.58) ББК 67.9(4УКР)408 Н34
За підсумками V Всеукраїнського конкурсу

на краще юридичне видання (2002-2003 pp.)

даний Коментар відзначено другою премією у номінації

«Науково-популярні, науково-практичні

і довідникові видання в галузі права»
Н34 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.-4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавро-нюка.- К.: Юридична думка, 2007.- 1184 с ISBN 966-8074-77-7

Пропонований коментар є переробленим та доповненим варіантом коментарю Кримінального кодексу України, підготовленого цим авторським колективом у 2001 р. У ньому відображено і прокоментовано всі зміни, які були внесені до цього Кодексу з моменту набрання ним чинності. Докладно роз'яснено положення чинного Кримі­нального кодексу України, врахована судова практика його застосування, у т. ч. нові роз'яснення Пленуму Верховного Суду України.

Коментар розрахований на суддів, працівників прокуратури, органів безпеки, внутрішніх справ, податкової міліції, митних органів, інших правоохоронних орга­нів, адвокатів і юридичних консультантів, викладачів і наукових працівників, аспі­рантів і студентів юридичних навчальних закладів. Буде корисний усім тим, хто ці­кавиться питаннями кримінально-правової охорони конституційних прав та свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави.

УДК 343(477)(094.58) ББК 67.9(4УКР)408

© Бойко А. М., Брич Л. П., Грищук В. К., Дудоров О. О., Мельник М. І., Музика А. А., Навроцький В. О..

ICDXT О££ чпнл пп -7 Ришелюк А. М., Хавронюк М. І., 2007

1M31N УОО-oU ІН- І І- І © Видавництво «Юридична думка», 2007

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Бойко А. М., кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету

ІЬВІВСЬКОї о національного університету імені Івана Франка - розділ XII (статті 74-84 -

\ і півавторстві 3 Хавронюком М. І., статті 85-87 - у співавторстві з Дудоровим О. О.)

t..i.. м.їм» частими, розділ XVIII (статті 371-376, 380, 381, 383-385, 387-389, 391-394,

19 ') < Особливої частини КК.

Брич І N.. кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального пра-іі.і і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка- роз-м і \\ і. і.пи МІ 346, 351) Особливої частини КК.

I рищум В< К., доктор юридичних наук, професор, проректор Львівського держав-

, пій. |н ик-гу внутрішніх справ - розділи X, XI Загальної частини, розділ II і і ' с і І І(> у співавторстві з Мельником М. І., статті 117, 119, 120, 129) Особли-

І.II І НІШ КК.

Дудоров О. О., кандидат юридичних наук, доцент, завідуючий кафедрою кримі-іі.і н.мої о права та кримінології Академії управління та інформаційних технологій

I1 v » розділи III (статті 13-17), IX, XII (статті 85-87 - у співавторстві з Бойком А. М.)
tin німим частини, розділи II (статті 130-134, 138-140), IV, VII (ст. 201 - у співавтор-

I Хавронюком М. І., статті 202-205, 207-213, 215-216, 222, 229, 233, 235), VIII, XV

(статті 348, 350, 356-358, 360) Особливої частини КК.

Мельник М. І., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, рад­ник І'олови Верховного Суду України - розділ VI Загальної частини, розділи II (СІ 116-у співавторстві з Грищуком В. К., статті 118, 121-126, 128), V (статті 157-160, .і 161 -у співавторстві з Хавронюком М. І., 162-175, 178-184), VI, XVII, XV (стат-и 47, 352-355), XVIII (статті 377-379, ст. 382 - у співавторстві з Хавронюком М. І., С1111 і 386, 395, 397^400) Особливої частини КК, редагування.

Музика А. А., доктор юридичних наук, професор, професор Київського національ­ної о університету внутрішніх справ - розділи IV, V, XIV Загальної частини, роз-іі і XIII (статті 305-324) Особливої частини КК.

Навроцький В. О., доктор юридичних наук, професор, декан факультету Львів-11,кою державного університету внутрішніх справ - розділи XIII, XV Загальної части­ни, розділи ІХ-ХИ Особливої частини КК.

Ришелюк А. М., кандидат юридичних наук, заступник керівника Головного нау-коно-експертного управління Апарату Верховної Ради України - розділи І, VII, VIII Іагальної частини, розділи VII (статті 199-200, 206, 214, 217-221, 223-228, 231-232, ' 14), XVI Особливої частини КК.

Хавронюк М. І., кандидат юридичних наук, доцент, начальник управління законо-і.нічого забезпечення, Верховний Суд України -розділи II, III (статті 11, 12), XII (стат-

I 84-у співавторстві з Бойком А. М.) Загальної частини, розділи І, II (статті 127,

137, 141—145), III, V (ст. 161 - у співавторстві з Мельником М. І., статті 176—177),

\ II (ст. 201 - у співавторстві з Дудоровим О. О.), XIII (статті 325-327), XIV, XV (стат-

м их 340, 349, 359), XVIII (ст. 382 - у співавторстві з Мельником М. І., ст. 390),

\ ІV XX Особливої частини КК. алфавітно-предметний покажчик, редагування.
ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Кримінальний кодекс (далі - КК) - це закон, який, виходячи з його особливого міс­ця в системі законодавства, специфіки засобів впливу на поведінку осіб, які порушують веління закону, потребує абсолютно точного застосування. Однією з необхідних умов такого застосування КК судом, слідчим, прокурором та іншими посадовими особами, до повноважень яких віднесено притягнення до кримінальної відповідальності, що є запорукою дотримання на практиці принципу законності, є правильне розуміння його змісту. Останнє має також важливе профілактичне значення - воно дає змогу громадя­нам чітко визначити рамки своєї правомірної поведінки і не виходити за них у повсяк­денному житті.

Слід зазначити, що науково-практичний коментар КК у нашій країні завжди посідав особливе місце серед коментарів законів і йому відводилась вагома роль у застосуванні кримінального закону. Цілком очевидно, що роль такого коментарю нового КК істотно підвищилася. Це обумовлюється низкою причин: абсолютно новими правовими інсти­тутами, істотними змінами раніше діючих положень, новими підходами щодо криміналь­но-правової оцінки діянь, наявністю численних оціночних категорій, а також іншими моментами, у т. ч. пов'язаними з недоліками нового КК,- зокрема такими, як нечіткість формулювань низки його положень і відсутність повної уніфікованості при визначенні однорідних понять.

На сьогодні в Україні існує кілька коментарів до КК 2001 p., підготовлених різними авторськими колективами. На наш погляд, це є цілком нормальним явищем, яке, крім усього іншого, свідчить про досить високий рівень розвитку кримінально-правової нау­ки в нашій країні. Від наявності кількох коментарів практика тільки виграє: вони не лише доповнюють один одного з тих чи інших питань, а й дають змогу практикам зна­йти найбільш правильні рішення при застосуванні КК. Крім того, різні підходи у тлума­ченні одних і тих самих положень КК (що зовсім не виключається) дозволяють виявити найбільш істотні недоліки цього закону і сприяють їх усуненню, у т. ч. законодавчим шляхом і шляхом видання відповідних роз'яснень ПВС.

Пропонований коментар є черговим виправленим і доповненим варіантом комента­рю КК, уперше підготовленого у 2001 р. авторським колективом (склад якого зазначено вище). За цей час коментар витримав кілька видань українською та російською мовами, а за підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002-2003 pp.) його відзначено другою премією у номінації «Науково-популярні, науково-практичні і довідникові видання в галузі права», що є свідченням затребуваності та якості коментарю.

Порівняно з попередніми варіантами, даний коментар має ряд особливостей, які роблять його більш досконалим і корисним у правозастосуванні.

По-перше, в ньому відображено і прокоментовано усі зміни, які були внесені до КК 2001 р. за час його дії - на момент підписання книги до друку (див. Перелік правових актів, згідно з якими внесені зміни до КК України 2001 p.).

По-друге, значно збільшено обсяг коментарю, що дозволило чимало його положень викласти детальніше, а також подати нові тлумачення з питань, які в попередніх комен­тарях не висвітлювалися. Своє відображення в коментарі знайшли деякі зміни поглядів авторів щодо розуміння окремих кримінально-правових термінів, ознак конкретних


  • ІОЧИНІВ, підходів щодо кваліфікації тих чи інших злочинів, що стало результатом
    ПОІ іибленого наукового дослідження відповідних питань. Зазначене насамперед стосу-
    і її. ч розділів, присвячених закону про кримінальну відповідальність, звільненню від

  • римінальної відповідальності, примусовим заходам медичного характеру та примусо-

іікуванню, особливостям кримінальної відповідальності та покарання неповно-
ч. злочинам проти виборчих прав громадян, проти власності, у сфері господарської

ІЬНОСТІ, проти довкілля, проти громадської безпеки, проти безпеки руху та експлуа-і.іііії гранспорту. З метою більш системного викладення матеріалу в необхідних випад­ні млі копо виділено загальні положення до окремих розділів Особливої частини КК, персі р\ повано частину матеріалу, уніфіковано посилання тощо.

По грете, при доопрацюванні коментарю враховано досить великий масив новел, ЯКИХ зазнали закони та підзаконні нормативно-правові акти, що мають безпосереднє відношення до застосування конкретних положень КК.

По четверте, при формулюванні рекомендацій щодо розуміння тих чи інших поло-ІКСНЬ кримінального чакону, а особливо кваліфікації злочинів, використано результати практики застосування нового КК, у т. ч. нові роз'яснення Пленуму Верховного Суду \ країни Водночас слід зазначити, що багато сформульованих авторами у перших ви-ІВННЯХ коментарю правових позицій щодо розуміння кримінального закону та кваліфі-

пм. б) пі ВЗЯТІ за основу при підготовці Верховним Судом України нових поста-

іпііі II и и і, і знайшли відображення у постановах, виданих у 2002—2006 pp.

По іноча< .пи ори вважали за доцільне зберегти визначену раніше структуру тексту

і і" Матеріал викладено у певній послідовності, яка базується на існуючій сис-

і | чі и п,і 11.мою права і видається авторам найбільш оптимальною для такої роботи.

попередніх варіантах, у даному коментарі для зручності користування ним і

мнім іьнення його тексту від надмірних посилань на використану літературу, перелік

рея і яких використано ті чи інші положення при коментуванні конкретної статті, а и окремих випадках і певних розділів, а також джерел, які мають безпосереднє відно­шення до їх застосування, дається після коментарю до конкретної статті чи розділу. ( ;ім гексі КК, наведений у книзі, відповідає тексту, надрукованому в «Офіційному віс-11 и к s України», № 21 (К., 2001), а внесені до нього зміни - текстам відповідних законів > і р.пни, надрукованих у «Відомостях Верховної Ради України».

Коментар містить алфавітно-предметний покажчик, який покликаний допомогти ШВИДКО віднайти за відповідним терміном необхідне кримінально-правове положення, визначити його зміст, особливості застосування тощо.

Доопрацьовуючи коментар, авторський колектив прагнув, щоб він повною мірою відповідав сучасним потребам правозастосовної практики - враховував новітні нау-і ОВІ досягнення, останні зміни в законодавстві, був змістовним та зручним для корис-і \ вання.

Авторський колектив вдячний усім тим, хто зробив конструктивні зауваження до окремих положень попередніх варіантів коментарю та висловив пропозиції щодо його п'іосконалення. Всі вони були враховані при доопрацюванні коментарю. Автори споді-ВВЮТЬСЯ на доброзичливе ставлення до результатів своєї діяльності і готові до подаль­шої співпраці у цьому напрямі.

СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БК - Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р.

ВК - Водний кодекс України від 6 червня 1995 р.

ГК - Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.

ГПК - Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р.

ЖК - Житловий кодекс України від 30 червня 1983 р.

ЗК - Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р.

КАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.

КЗП - Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.

КВК — Кримінально-виконавчий кодекс від 11 липня 2003 р.

КАСУ - Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р.

КК - Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.

КН - Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р.

КПК - Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р.

КТМ - Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р.

ЛК - Лісовий кодекс України в редакції від 8 лютого 2006 р.

МК - Митний кодекс України від 11 липня 2002 р.

ПК - Повітряний кодекс України від 23 травня 1995 р.

СК - Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р.

ЦК - Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

АК - Антимонопольний комітет України

ВАС - Вищий арбітражний суд України

ВМС - Військово-Морські Сили України

ВЛК - Військово-лікарська комісія

ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я

ВР - Верховна Рада України

ВРЮ - Вища рада юстиції України

ВС - Верховний Суд України

ІІ< ми - Військова служба правопорядку у Збройних Силах України

їм - Генеральна прокуратура України

І М11 - Головна державна податкова інспекція України
і- 11 мчомкордон - Державний комітет у справах охорони державного кордону України

I1 ржсі индарт - Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України

ІК - Державне казначейство України

їм. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
України

ІК І Державний комітет зв'язку України

І и II Державний комітет зв'язку та інформатизації України

ІКРІ камшй комітет рибного господарства України

І к 1*1111 жавний комітет України з питань регуляторної політики та підпри-
< ммицтва

і м < Ігржавна митна служба України

I11 \ Державна податкова адміністрація України

і і ПІЧ Державний департамент ветеринарної медицини України

ДД111111 Державний департамент України з питань виконання покарань

111 < Державна прикордонна служба України

н І К Державна служба експортного контролю України

И - Збройні Сили України

К 111МІ - Комітет по використанню повітряного простору України

KM - Кабінет Міністрів України

К' - Конституційний Суд України
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   120

Схожі:

КОДЕКС УКРАЇНИ
В книзі дається науковий коментар всіх глав нового Цивільного кодексу України. Особлива увага приділяється новелам українського цивільного...
До Закону України
Варфоломеєва Т. В., Гончаренко С. В. В18 Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру...
Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар...
Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства про працю України. 8-те вид ання, доповн...
Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар...
Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства про працю України. 8-те вид ання, доповн...
Кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією...
Кудінов С. О. гл. 41; Легких К. В. гл. 32; Лобойко Л. М. гл. 7, 8, 37,38; Міщенко
Л. П. Унгурян Компетентнісний підхід до вивчення
Навчальний посібник містить методичний коментар щодо реалізації компетентнісного підходу до вивчення української літератури на основі...
КОДЕКС УКРАЇНИ
Тертишніков В. І. Т 35 Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-прак­тичний коментар. Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н....
Д. І. Музика Методичний кабінет
Методичний коментар до організації роботи вчителя фізичного виховання, проведення заходів з техніки безпеки та ефективності уроків...
Уроки-бесіди, уроки-конференції, уроки-зустрічі з письменниками,...
Головне управління освіти і науки Дніпропетровської державної обласної адміністрації
України КРИМІНІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Науково-практичний...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка