Кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М.Є. Шумила КИЇВ • «ЮСТІШАН»


НазваКодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М.Є. Шумила КИЇВ • «ЮСТІШАН»
Сторінка1/52
Дата23.04.2013
Розмір9.99 Mb.
ТипКодекс
bibl.com.ua > Право > Кодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Кримінальний процесуальний
кодекс України


Науково-практичний коментар

За загальною редакцією
професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила

КИЇВ • «ЮСТІШАН» • 2012

УДК 343.13(477X094.4+094.58)
ББК 67.9(4Укр)411-3

Авторський колектив:

Гончаренко В. Г. - гл. 22,23, 27, розділ XI; HopВ. Т. - гл. 1,2; Шумило М. €. -
гл. 4, 21 (у співавторстві з P.M. Шехавцовим); Бояров В. І. - гл. 11, 12, 13, 14, 44; Вар-
фоломеєва Т. В. - гл. 5, 10, розділ X; Гончаренко С. В. - гл. 6, розділ VII; Гора І. В. -
гл. 19; Громова М. Є. - § 1 гл. 28; Когутич 1.1. - гл. 25, 29; Колесник В. А. - гл. 20;
Кудінов С. О. - гл. 41; Легких К. В. - гл. 32; Лобойко Л. М. - гл. 7, 8, 37,38; Міщенко
С. М. — гл. 33; Письменний Д. П. - гл. 24,30,39; Попелюшко В. О. - гл. 9,18, розділ VIII;
Пушкар П. В. - гл. 35; Рожнова В. В. - гл. 46; Савицький Д. О. - гл. 45; Сердюк В. В. -
гл. 42,43; Сисоснко Г. І. - § 2 і 3 гл. 28; Тищенко Є. Ф. - гл. 40; Удалова Л. Д. - гл. 15,
16,17; Шехавцов P. М. - гл. 21 (у співавторстві з М.Є. Шумилом); Шибіко В. П. - гл. 3;
Яновська О. Г. - гл. 26,31,34,36.

Рецензенти:

Аленін Ю.П. - доктор юридичних наук, професор (Національний університет «Одеська
юридична академія»)

Костицький М.В. - доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ (Національний
університет внутрішніх справ)

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар /
За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. -
К.: Юстініан, 2012. - 1224 с.

ISBN978-966-8257-89-6

У Коментарі детально роз’яснюються норми чинного Кримінального процесуаль-
ного кодексу України з урахуванням норм Конституції України, інших законодавчих ак-
тів, міжнародно-правових документів, рішень Конституційного Суду України, Європей-
ського суду з прав людини, роз'яснень, що містяться в постановах Пленуму Верховного
Суду України та Вищих спеціалізованих судів, вітчизняних наукових доктрин.

Видання розраховане на суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих, викладачів і студен-
тів юридичних навчальних закладів, громадян, які цікавляться питаннями правосуддя.

Книга виходить за підтримки
адвокатської компанії «Юридичні традиції»


ISBN978-966-8257-89-6 ББК 67.9(4Укр)411 -З

О Колектив авторів, 2012
© Видавництво «Юстініан», 2012

АВТОРИ

Гончаренко Владлен Гнатович - академік НАПрНУ, завідувач кафедри
Академії адвокатури України, д-р юрид. наук, професор

HopВасиль Тимофійович - академік НАПрНУ, завідувач кафедри Львів-
ського національного університету імені Івана Франка, д-р юрид. наук, про-
фесор

Шумило Микола Єгорович - професор кафедри Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, д-р юрид. наук, професор

Бояров Віктор Іванович - професор кафедри Академії адвокатури Укра-
їни, канд. юрид. наук, доцент

Варфоломеєва Тетяна Вікторівна - член-кор. НАПрНУ, ректор Академії
адвокатури України, д-р юрид. наук

Гончаренко Сергій Владленович - завідувач кафедри Академії адвока-
тури України, канд. юрид. наук, доцент

Гора Ірина Віталіївна - професор кафедри Національної академії СБУ,
д-р юрид. наук, доцент

Громова Марина Євгеніївна - доцент кафедри Академії адвокатури
України, канд. юрид. наук

Когутич Іван Іванович - професор кафедри Львівського національного
університету імені Івана Франка, д-р юрид. наук, професор

Колесник Валерій Аркадійович - професор кафедри Національної ака-
демії СБУ, д-р юрид. наук, професор

Кудінов Сергій Олександрович - завідувач кафедри Інституту підготов-
ки юридичних кадрів для СБУ Національного університету «Харківська юри-
дична академія» імені Ярослава Мудрого, канд. юрид. наук, доцент

Легких Кирило Вікторович - доцент кафедри Академії адвокатури
України, канд. юрид. наук

Лобойко Леонід Миколайович - професор кафедри Донецького юридич-
ного інституту МВС України, д-р юрид. наук, професор

Міщенко Станіслав Миколайович - заступник голови Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Письменний Дмитро Петрович - професор кафедри Національної ака-
демії внутрішніх справ, канд. юрид. наук, доцент

Попелюшко Василь Олександрович - директор інституту права імені

І. Махновського Національного університету «Острозька академія», д-р юрид.
наук, професор

Пушкар Павло Валентинович - старший юрист Секретаріату Європей-
ського суду з прав людини, канд. юрид. наук

Рожнова Вікторія Василівна - професор кафедри Національної академії
внутрішніх справ, канд. юрид. наук, доцент

Савицький Дмитро Олександрович - заступник начальника кафедри
І Іиціональної академії внутрішніх справ, канд. юрид. наук, доцент

З
Сердюк Валентин Васильович - заступник керівника апарату Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, д-р
юрид. наук, професор

Сисоєнко Григорій Іванович - доцент кафедри Академії адвокатури
України, канд. юрид. наук, доцент

Тищенко Євген Федорович - доцент кафедри Національної академії
внутрішніх справ, канд. юрид. наук, доцент

Удалова Лариса Давидівна - начальник кафедри Національної академії
внутрішніх справ, д-р юрид. наук, професор

Шехавцов Руслан Миколайович - доцент кафедри Луганського держав-
ного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дидоренка, канд. юрид. наук,
доцент

Шибіко Василь Петрович - професор кафедри Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка, канд. юрид. наук, професор

Яновська Олександра Григорівна - професор кафедри Національної
академії внутрішніх справ, д-р юрид. наук, доцент
ПЕРЕДМОВА

Україна, врешті-решт, одержала довгоочікуваний, вкрай необхідний і пра-
вильно названий Кримінальний процесуальний кодекс. Його наукова концепція,
логіка побудови і нормативний зміст повинні забезпечити справедливе й ефек-
тивне кримінальне судочинство з теоретично зрілими правами та обов’язками
його учасників і етичними процедурами дійсно рівноправного, змагального,
неупередженого й диспозитивного здійснення судової функції влади народу.

Новий Кодекс утверджує чітку концепцію забезпечення максимально
ефективного захисту матеріального кримінального права шляхом швидкого,
повного й неупередженого здійснення кримінального провадження в усіх ви-
падках виявлення кримінальних правопорушень, обумовлюючи таким чином
реальну та дієву охорону прав і законних інтересів учасників кримінального
провадження, а також інших громадян, суспільства й держави загалом.

Значною перевагою Кодексу є унормування дійсної рівності сторін у зма-
гальному процесі, причому в порівнянні з минулим процесуальним законодав-
ством відчутно розширено права адвоката, зміцнено гарантії їх реалізації та
зменшено обсяг прав прокурора, тобто функції обвинувачення й захисту стали
переважно врівноваженими, що зміцнює разом з іншими факторами можли-
вість суду неупереджено розглядати справи та приймати виважені й справедли-
ві рішення. При цьому принципово в сенсі забезпечення неупередженого судо-
чинства і захисту прав, свобод та законних інтересів особи зростає контрольна
функція суду на досудовому етапі провадження.

Завершеності, доступності й ефективності кримінальному судочин-
ству додають конструктивні і логічні новели, зокрема, зміцнення законнос-
ті провадження та збереження доктрини непорушності прав і свобод особи
введенням процесуальної фігури слідчого судді, ліквідація інституту повер-
нення судом справи для додаткового розслідування, трансформація стадії по-
рушення кримінальної справи в спрощену процедуру початку розслідування
справ про кримінальні правопорушення, реалізація конституційної вимоги
про утворення й процедуру діяльності суду присяжних, лібералізація захо-
дів процесуального примусу, введення прогресивного кримінального прова-
дження на підставі угод про примирення між потерпілим та підозрюваним,
обвинуваченим і прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання
винуватості, забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці під час
кримінального провадження, упорядкування міжнародного співробітництва у
галузі кримінального провадження та багато інших удосконалень змістового
й редакційного характеру.

Цілком зрозуміло, що такий важливий юридичний документ, яким є Кри-
мінальний процесуальний кодекс України, котрий має щоденно і дуже активно
застосовуватись великою армією юристів-професіоналів та багатьма зацікавле-
ними особами, потребує чітко спрямованого на практику наукового коментаря,
щоб зробити його використання зрозумілим й ефективним, особливо з ура-
хуванням теоретичної складності окремих положень Кодексу, деякого впливу

застарілих процесуальних постулатів та наявності низки формулювань і визна-
чень, які вимагають оціночних суджень.

Авторський колектив, розуміючи всю відповідальність поставленого пе-
ред ним завдання, доклав усіх зусиль для підготовки повного й доступного тво-
ру, що, сподіваємось, буде корисним у нелегкій правозастосовній діяльності
суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих, стане у пригоді викладачам, студентам,
аспірантам юридичних навчальних закладів. З великою подякою будуть сприй-
няті авторами критичні зауваження і конструктивні побажання вимогливого й
доброзичливого читача.

Особливу подяку висловлюємо менеджеру видавничого інформаційно-
навчального комплексу Академії адвокатури України Вірі Олександрівні Пав-
ловій за величезну допомогу в технічному впорядкуванні рукопису Коментаря
та виконавчому директору видавництва «Юстініан» Олені Олексіївні Осмолов-
ській за визначну роль, яку вона відіграла, щоб наш твір побачив світ.

ЗМІСТ5
Передмова

Кримінальний процесуальний
кодекс України 1

АВТОРИ 3

Розділ I.
Загальні положення 10

§ 2. Сторона обвинувачення 118

С т а т т я 55. Потерпілий 169

§ 3. Показання 256

\ Розділ II. 344

Засади забезпечення кримінального провадження 344

Глава 17. 399

Розділ III.
Досудове розслідування 479


Глава 41. Кримінальне провадження на території дипломатичних
представництв, консульських установ України, на повітряному,
морському чи річковому судні, що перебуває за межами України
під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно
приписано до порту, розташованого в Україні 1048

Кримінальний процесуальний
кодекс України 1

АВТОРИ 3

Розділ I.
Загальні положення 10

§ 2. Сторона обвинувачення 118

С т а т т я 55. Потерпілий 169

§ 3. Показання 256

\ Розділ II. 344

Засади забезпечення кримінального провадження 344

Глава 17. 399

Розділ III.
Досудове розслідування 479

АРК - Автономна Республіка Крим
ГК - Господарський кодекс
год - година
див. - дивись

ДПА - Державна податкова адміністрація

ДСА - Державна судова адміністрація

ЗМІ - засоби масової інформації

ЄСПЛ - Європейський суд з прав людини

КАС - Кодекс адміністративного судочинства

КВК - Кримінально-виконавчий кодекс

КЗпП - Кодекс законів про працю

КК - Кримінальний кодекс

КНР - Китайська Народна Республіка

КпАП - Кодекс про адміністративні правопорушення

КПК - Кримінальний процесуальний кодекс

МВС - Міністерство внутрішніх справ

МОЗ - Міністерство охорони здоров’я

МОКП - Міжнародна організація кримінальної поліції - Інтерпол

МФЖ - Міжнародна федерація журналістів

НДР - Народна Демократична Республіка

HP- Народна Республіка

ООН - Організація Об’єднаних Націй

ПАРЄ - Парламентська асамблея Ради Європи

п. - пункт

п.п. - пункти

пп. - підпункт

p.-рік

pp. - роки

РЄ - Рада Європи

СБУ - Служба безпеки України

СІЗО ДПС - Слідчий ізолятор Державної пенітенціарної служби
СРСР - Союз Радянських Соціалістичних Республік
ст. - стаття
ст.ст. - статті

УРСР - Українська Радянська Соціалістична Республіка

ЦК - Цивільний кодекс

ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс

ч. - частина (частини)

Розділ I.
Загальні положення

Глава 1.

Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії

Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України.

 1. Порядок кримінального провадження на території України визна-
  чається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

 2. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з
  відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода
  на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу
  та інших законів України.

 1. Порядок провадження в кримінальних справах у межах України визна-
  чається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Встанов-
  лений цим законодавством порядок (процесуальна форма) вчинення процесу-
  альних дій і прийняття кримінальних процесуальних рішень є обов’язковим і
  єдиним у всіх кримінальних справах і для всіх суб’єктів, які здійснюють кри-
  мінальне провадження: судів, суддів, слідчих суддів, прокурорів, керівників
  органів досудового розслідування, керівників слідчих груп, слідчих, співробіт-
  ників інших підрозділів органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що
  здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, які у вста-
  новлених законом випадках проводять досудове розслідування кримінальних
  проступків, а також співробітників оперативних підрозділів названих органів
  та органів Державної пенітенціарної служби України, Державної прикордон-
  ної служби України, Державної митної служби України, які здійснюють слідчі
  (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні
  за письмовим дорученням слідчого чи прокурора.

 2. Порядок провадження в кримінальних справах - це встановлена кри-
  мінальним процесуальним законодавством процедура, умови її реалізації, га-
  рантії дотримання прав, свобод і законних інтересів учасників провадження
  (процесу) та виконання покладених на них процесуальних обов’язків. Вони
  передбачені і регулюються нормами кримінального процесуального права,
  які містяться лише у чітко визначених правових джерелах, основним з яких
  є закон. Саме кримінальний процесуальний закон уповноважує і наділяє від-
  повідні державні органи (органи досудового розслідування, суд) необхідними
  владними повноваженнями для виконання завдань кримінального провадження
  (ст. 2 КПК), передбачає процесуальні гарантії дотримання прав і свобод учас-
  ників провадження, передбачених Конституцією України та іншими законами,
  встановлює форму (процедуру, послідовність) самого провадження.

 3. Визначений кримінальним процесуальним законодавством поря-
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Схожі:

Кодекс україни Науково-практичний коментар У двох томах Том 1 За...
Одним із найважливіших напрямів роз­витку України як правової держави є охо­рона громадян та суспільства від кримі­нальних правопорушень...
України КРИМІНІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Науково-практичний...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України
КОМЕНТАР
Н34 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 4-те вид., переробл та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавро-нюка....
КОДЕКС УКРАЇНИ
Тертишніков В. І. Т 35 Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-прак­тичний коментар. Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н....
До Закону України
Варфоломеєва Т. В., Гончаренко С. В. В18 Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру...
Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар...
Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства про працю України. 8-те вид ання, доповн...
Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар...
Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства про працю України. 8-те вид ання, доповн...
За редакцією доктора юридичних наук, професора М. І. Мельника, доктора...
За підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002—2003 pp.) цей Коментар відзначено другою премією у номінації...
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ Науково-практичний коментар Харків «Право» 2003...
Народ стає тоді єдиновладним, як громада, складена з багатьох одиниць; верховна влада зосереджується в руках багатьох, причому користується...
За загальною редакцією ректора Національної академії СБ України,...
Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11-12373 від 26 грудня 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка