В ИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА АКТИВНИХ ФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ


НазваВ ИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА АКТИВНИХ ФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Сторінка8/10
Дата14.12.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Підсумок уроку

Приклади методів та прийомів

Опис методу або прийому

Умовні знаки

Умовні знаки. Запитую учнів: «Як би ти оцінив свої здобутки на уроці?»

Пропоную підняти картки із зображенням, які означають наступне.

- «Я все розумію, я все роблю правильно»

- «Мені була зрозуміла більша частина матеріалу, але я ще іноді припускаюся помилок»

- « Я майже нічого не розумію, нове правило для мене складне»

Моя теза

Моя теза. Пропонуємо приклади того, як методом прискореного навчання ве­село й на оптимістичній ноті можна за­кінчити навчальні заняття, заохочуючи учасників до кристалізації головних тез вивченого. Попросіть учасників запи­сати одним реченням на аркуші папе­ру головну ідею вивченого. Згрупуйте учасників у пари, і хай кожен за сорок п'ять секунд спробує переконати парт­нера, що саме його теза важливіша за інші. А далі пара на таких саме умовах переконує іншу про важливість уже їх­ньої спільної тези.

Об'єднана четвірка переконує іншу, і так доти, доки половина учасників не вибере свого речника, який від їхньо­го імені захищатиме спільно вибрану тезу, сперечаючись із речником іншої команди. Виділяючи на промову кож­ного дві хвилини і трохи більше на за­вершальні дебати, ми можемо за двад­цять хвилин задіяти триста осіб.

Дайте кожному учасникові п'ять хви­лин на те, щоб одним реченням на окремому аркуші паперу написати під­сумок вивченого. Кожен чіпляє свій аркуш на велику дошку. Учасники гру­пують аркуші відповідно до їхньо­го змісту й мотивують свої рішення. Кількість тематично схожих висновків згодом визначатиме колективну думку про головну ідею заняття й полегшува­тиме загальний підсумок вивченого (за Дж. Вос, Г. Драйденом) завдань та ін.

Підіб'ємо підсумки (онтологічна складова)


Підіб'ємо підсумки (онтологічна складова)

Один з найпоширеніших прийомів усної рефлексії, що, як правило, засто­совується на етапі завершення уроку,— це промовляння за такою схемою:

На уроці я...

 • дізнався...

 • зрозумів...

 • навчився...

 • найбільший мій успіх — це...

 • найбільші труднощі я відчув...

 • я не вмів, а тепер умію...

 • я змінив своє ставлення до...

 • на наступному уроці я хочу...

Есе

Есе — твір невеликого обсягу, що роз­криває конкретну тему й має підкрес­лене суб'єктивне трактування, вільну композицію, орієнтацію на розмовну мову, прихильність до парадоксів. На­писання есе покликано звернути учня до свого досвіду в усіх його протиріч­чях із певного питання.


Рефлексія

Приклади методів та прийомів

Опис методу або прийому

Незакінчене речення.

Незакінчене речення (онтологічна складова)

«Література для мене — це...»

«Я б запитав автора про...»

«Я б хотів (не хотів) бути на місці...»

Серед усної форми проведення реф­лексії не можна не згадати й психоло­гічну складову цього процесу.

Підіб'ємо підсумки (онтологічна складова)


Підіб'ємо підсумки (онтологічна складова)

Один з найпоширеніших прийомів усної рефлексії, що, як правило, засто­совується на етапі завершення уроку,— це промовляння за такою схемою:

На уроці я...

 • дізнався...

 • зрозумів...

 • навчився...

 • найбільший мій успіх — це...

 • найбільші труднощі я відчув...

 • я не вмів, а тепер умію...

 • я змінив своє ставлення до...

 • на наступному уроці я хочу...

Саморефлексія

Саморефлексія. Учні відповідають на запитання: «Чи справдилися мої очі­кування?», «Про що мені хочеться по­говорити? Яку проблему хотілось би порушити?»

Серед усього розмаїття прийомів усної рефлексії (діалог, перехресна дискусія або дискусія «Сукупний пошук») пред­ставимо опис одного з них, найбільш ефективно застосовуваного в рамках педагогічної практики. Метою при­йому «Дворядний круглий стіл» є об­мін думками з найбільш актуальної для учасників проблеми.

Дворядний круглий стіл

Дворядний круглий стіл. У процесі його проведення учитель формує з учасни­ків дві групи. Перша група утворює «внутрішнє» коло. Учасники цієї гру­пи вільно висловлюються з обгово­рюваної проблеми. При цьому важ­ливо, щоб учні не критикували точку зору інших, а коротко й чітко вислов­лювали власну думку. Учасники дру­гої групи («зовнішнє коло») фіксують висловлення учасників внутрішнього кола, готуючи свої коментарі й питан­ня. Коментарі можуть стосуватися суті обговорюваного питання, процесу об­говорення у внутрішньому колі, зако­номірностей у висловлюваних пози­ціях, можливих причин подібних ви­словлювань. Учасники внутрішнього кола повинні чітко й стисло висловити свою думку, зв'язуючи її з попередніми висловлюваннями. Учитель здійснює координацію роботи, не втручаючись у зміст висловлювань, направляючи діалог у рамки обговорюваної пробле-, ми, фіксуючи різні точки зору. Після закінчення роботи внутрішнього кола викладач пропонує групі, що утворює зовнішнє коло, взяти участь в обго­воренні. Учасники зовнішнього кола працюють відповідно до правил, опи­саних вище. Наприкінці роботи викладач просить учасників сформулювати висновки в усній або письмовій формі, після чого висловлює свої зауваження й коментарі.

Есе

Есе — твір невеликого обсягу, що роз­криває конкретну тему й має підкрес­лене суб'єктивне трактування, вільну композицію, орієнтацію на розмовну мову, прихильність до парадоксів. На­писання есе покликано звернути учня до свого досвіду в усіх його протиріч­чях із певного питання.

Бортовий журнал

Бортовий журнал — форма фіксації ін­формації з допомогою ключових слів, графічних моделей, коротких речень та умовиводів, питань. Частинами «бор­тового журналу», що задає викладач і які будуть заповнюватися учнями, можуть бути ключові поняття теми, зв'язки, які може встановити учень, важливі питання.

Щоденник

Щоденник. Існують різні види щоден­ників: звичайний, щоденник — худож­ній альбом, двочастинний щоденник (у першій графі — спостережувані фак­ти, цитати з висловлювань, в іншій — коментарі) та інші. На відміну від есе й «бортового журналу», щоденник ве­деться протягом тривалого проміжку часу й дозволяє учневі здійснити більш вдумливу рефлексію, як відстежуючи безпосередній процес, так і порівню­ючи свої дії в часі («відкладена» реф­лексія).

Це варіант групової письмової рефлек­сії у формі питань і відповідей учасни­ків групи. Пропонований спосіб дозво­ляє за досить короткий проміжок часу провести письмову рефлексію з метою взаємообміну думками.

Синквейн

Синквейн. Віршовані форми (напри­клад, синквейн — п'ятиряддя) — це спосіб творчої рефлексії, що дозволяє в художній формі оцінити вивчене по­няття, процес або явище.

Портфоліо.

Портфоліо. Різні варіанти портфоліо, що являють собою набір робіт учнів або студентів, зв'язують окремі аспекти їх­ньої діяльності в більш повну картину. Портфоліо може включати набір оцін­них листів, листів спостережень, фраг­менти щоденників, «бортових журна­лів», відеофрагменти, проекти й плани виступів. Портфоліо — це щось більше, ніж просто папка учнівських робіт, це спланована заздалегідь індивідуальна добірка досягнень учнів.

Привчити учнів до написання есе, що­денників, складання портфоліо є до­сить важким завданням.

Основні правила навчання письмової рефлексії:

 1. Регулярна можливість писати.

 2. Вибір цікавої теми для листа.

 3. Наявність зразків.

 4. Читацька аудиторія. Учні повин­ні розуміти, що написаний ними текст затребуваний іншими.

 5. Звичка правити. Розуміння того факту, що будь-який текст може бути скоректований самим пись­менником у будь-який час.

 6. Допомога друзів. Можливість ді­литися написаним.

Кольорова феєрія


Кольорова феєрія

До особливих видів письмової рефлек­сії відносять ті, в яких задіяні маленькі кольорові форми (стіки — невеликі ко­льорові квадрати). Робота зі стіками не вимагає стільки часу й зосередженос­ті, як у «великих» письмових формах проведення рефлексії — есе, щоден­ник та ін. Водночас вони дозволяють зберегти якесь інкогніто та не приму­шують до обнародування власної по­зиції. Стіки можуть застосовуватися під час проведення як онтологічної, так і психологічної складової рефлек­сії. Наприклад, на столі в учнів лежать стіки трьох кольорів (зелений, жовтий, червоний), які. відповідно означають: «Я все зрозумів», «Мені дещо незрозу­міло», «Мені складно зрозуміти». Під час пояснення нової теми вчитель про­сить показати стіки, які відповідають рівню розуміння конкретної ситуації. Після цього вчитель приймає рішен­ня — продовжити пояснення, повернуться на вихідні позиції и поясни­ти знову, змінити тактику пояснення, взяти на замітку й попрацювати інди­відуально з окремими учнями. У разі використання кольорових стіків мож­на контролювати зміну настрою кла­су (або самооцінку власної діяльності учнів) під час уроку або зрозуміти ре­зультат емоційного настрою після про­веденого заняття. При цьому викорис­товують як колірні характеристики, так і малюнки. Діти малюють смайлики, в яких показують власні емоційні від­чуття після проведення уроку. На вже готових заготівках (малюнках) стіків підкреслюють потрібне: наприклад, зростання або зниження інтересу до уроку; посилення або зменшення рів­ня діяльності й т. ін.Використання стіків має широкі мож­ливості й, за якоїсь долі фантазії вчи­теля, завжди може приймати нові форми.

Стіки можуть бути у формі листочків (на дошці намальоване дерево, на гілки яко­го прикріплюються стіки). На стіках — враження від проведеного уроку (очікуван­ня й т. ін.). Стіки у формі кола, трикутника, овалу... Малюнки у вигляді квітки (і пелюстки до нього), будинок (стіки — цеглинки до нього).

Кінцевим етапом рефлексії є аналіз отриманих результатів учителем і прак­тичні висновки на підставі цього ана­лізу:

 • Пошук альтернативних дій та ар­гументація розумності вибору (від­мови від вибору) в конкретній си­туації.

 • Апробація нової дії. Співвіднесення ідеальної моделі й реальних дій, ви­значення причин їхніх збігів і роз­біжностей, успіху або невдач.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

З досвіду використання методики інтерактивного навчання для формування...
Навчальний матеріал подається не в описовій формі, а в проблемно пошуковій з опорою на попередні знання з основ наук, життєвий досвід...
Черкаської обласної державної адміністрації
Методичний додаток містить поради щодо проведення першого уроку у старших класах, розроблені з використанням активних і інтерактивних...
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Реферат Активізація розумової діяльності учнів на уроках хімії методом...
...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Уроках математики в Украйнській гімназії з використанням технології...
Ами змістом навчальної дисципліни, зокрема математики, а й сформованість компетентності учня як загальної здатності особистості....
Юних футболістів” Пояснювальна записка
Для цього треба мати співвідношення кількісно виражених значень фізи­чного впливу за такими факторами: інтенсивність і три­валість...
Сутність грошей. Види грошей. Грошова маса та її показники
Обладнання: схема «Види грошей», розда­вальний матеріал: картки із завданнями для виконання інтерактивних вправ та роботи в малих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка